1. Landşaftın əsas komponentləriYüklə 461,71 Kb.
səhifə1/5
tarix20.01.2017
ölçüsü461,71 Kb.
#639
  1   2   3   4   5
Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrübəsi 300 tes

1. Landşaftın əsas komponentləri:

A) Relyef, iqlim, su hövzəsi, flora, fauna

B) Bitki aləmi, torpaq, k/t otlaqları, çaylar, meşələr

C) Canlı aləm, insan, aqrar sənaye, fəvvarələr, hovuzlar

D) Su, relyef, torpaq, dağlar, düzənlik

E) Ağaclar, kollar, dəniz, günəş, sənaye2. Şəhərin yaşıllıq sisteminin elementləri:

A) Şəhər parkları, skverlər, bulvarlar

B) Yaşayış massivləri, meşələr

C) Sənaye müəssisələri, dənizlər

D) Kommunal-anbar zonası, aqrar sənaye müəssisələri

E) Şəhərin nəqliyyat qovşağı, torpağ3. Hansı funksional zona park strukturuna aid deyil?

A) Sənaye zonası

B) İdman zonası

C) Sakit istirahət zonası

D) Uşaq zonası

E) Fəal istirahət zonası4. Müasir antropogen ekosistemlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) Şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər

B) Karstlı və yarğanlı ərazilər

C) Eroziyaya uğramış ərazilər

D) Sürüşmə zonaları, qəsəbələr

E) Yeraltı və yerüstü subasmalara məruz qalan ərazilər5. Antropogen ekosistemlərin böyüyərək şəhər tipli sistemə doğru inkişaf etməsi prosesi necə adlanır?

A) Urbanizasiya prosesi

B) Nəqliyyat sistemlərinin genişlənməsi

C) Şəhərlərin yaşıllaşdırılması prosesi

D) Kəndlərin siyasi rolunun artması

E) Qəsəbələrdə sənayenin rolunun artması6. Bakıdakı dağüstü parkın müəllifi kimdir?

A) İlyin L.A.

B) Üseynov M.A.

C) Hacıbəyov A.

D) Vesninı qardaşları

E) Dadaşov S.7. Bakıdakı sahilyanı bulvar hansı statusu almışdır?

A) Milli park

B) Memorial park

C) Qoruq

D) Tarixi park

E) Mühfizə zonası8. Kiçik memarlıq formalarına nə aid deyil?

A) Təbii su hövzəsi

B) Köşk

C) Oturacaqlar

D) Heykəllər

E) Fəvvarə9. Park kompozisiyasında “Soliter”:

A) Tək ağac

B) Hovuz

C) Kölgəlik

D) Ağacların və kolların qrupları

E) Sıra əkililəri10. Şəhər park kompozisiyasının əsasını nə təşkil edir?

A) Yaşıl əkililər

B) Çəpər və ya bordür

C) Fəvvarə

D) Oturacaq

E) Ağac


11. İri şəhərlər təbii mühitin hansı komponentlərinə öz mənfi təsirini göstərir?

A) Bitkilərə, torpağa, relyefə, yeraltı və yerüstü sulara, iqlimə

B) Bitkilərə, nəqliyyat hərəkətinə, su səviyyəsinin qalxmasına

C) Yeraltı sulara, radiasiyaya, iqlimə, istirahətə

D) Dəniz suyunun temperaturuna, bitkilərə, şəhərlərdə sənayenin inkişafına

E) Qeyd olunan komponentlərin heç birinə12. Əkililərin quruluşlarını əmələ gətirən növlər:

A) Xiyabanlar, tək-tək əkililər, qrup şəkilində əkililər

B) Cərgəli, mühafizə, meşə

C) Qrup şəkilində əkililər, peyzaj, kolluqlar

D) Tək-tək əkililər, nizamlı, şəhər əkililəri

E) Xiyabanlar, meşəparklar, çəmənliklər13. Qoruqlar nə üçün yaradılır?

A) Flora və faunanın nadir növlərini qorumaq üçün

B) Ovçuluq üçün

C) Qısa müddətli istirahət üçün

D) Uzun müddətli istirahət üçün

E) Turizmin yaradılması üçün14. Sucoudakı Lyu bağı hansı ölkədədir?

A) Çin


B) Yaponiya

C) Vyetnam

D) Hindistan

E) Koreya15. Hansı ölkədə miniatur parklarının yaradılması populyar idi?

A) Yaponiya

B) İngiltərə

C) Rusiya

D) Fransa

E) Türkiyə16. Şəhər sistemində yaşıl əkililər komponentlərinin iyerarxiyası (1 – bağ; 2 – skver; 3 – rayon parkı; 4 – ümümşəhər parkı; 5 – yaşayış rayonun паркы)

A) 2,1,5,3,4

B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,3,5,4

D) 2,1,3,4,5

E) 2,5,1,3,417. Kiçik bağın sahə standartları:

A) 0,5 – 1,5 hа

B) 100 – 200 hа

C) 2 – 10 hа

D) 10 – 50 hа

E) 50 – 100 hа18. Uzunmüddətli istirahət sisteminin elementi:

A) Pansionatlar

B) Skverlər

C) Bulvarlar

D) Çimərliklər

E) Uşaq parkları19. Qısamüddətli istirahət sisteminin elementi:

A) Parklar

B) Turist mərkəzləri

C) İstirahət evləri

D) Pansionatlar

E) Qoruqlar20. Landşaft memarı Anre Lenotrun ən çox tanınmış parkı:

A) Versal

B) Drezden

C) Peterqof

D) Sakson

E) Pavlovski21. Kür çayı hövzəsinin su basmadan mühafizəsinə qarşı görülən tədbirlər:

A) Təşkil olunmuş göllərin zonalarında tuqay meşələrinin salınması

B) Nasosla suyun çəkilməsi, magistral yolun çəkilməsi

C) Su yönümlü turizmin inkişafı, dambanın inşası

D) Köçürülmə, məskunlaşma, sənaye obyektlərinin tikintisi

E) Axar suların qollarını Araza tərəf yönəltmək, kommunal-anbar zonası yaratmaq22. Peyzaj parklarının vətəni:

A) İngiltərə

B) Rusiya

C) Fransa

D) Yaponiya

E) Çin


23. Requlyar parklarının vətəni:

A) Fransa

B) Rusiya

C) İngiltərə

D) Yaponiya

E) Çin


24. Semiramidanın “Asma bağları” harada yaradılmışdır?

A) Babilistan

B) Roma

C) Bağdad

D) Afina

E) Nineviya25. Rekreasiya sistemlərinin formalaşmasına təsir edən faktorlar:

A) Təbii şərait

B) Texnogen faktorları

C) Antropogen faktorları

D) Ekzogen faktorları

E) Şüalanma şəraiti26. Keçmiş “Qubernator”, indiki Ə.Vahid adına bağı hansı bağ-park üslubuna aid etmək olar?

A) Peyzaj

B) Nizami

C) Qarışıq

D) Antik

E) Təbii27. Əkililərin növləri:

A) Cərgəli, tək-tək, qrup şəklində

B) Funksional, qarışıq, xiyabanlar

C) Soliter, meşəpark, cərgəli

D) Tək-tək, funksional, meşəpark

E) Qrup şəklində, cərgəli, xiyaban28. Peyzaj nədir?

A) Yerin ümumi görünüşü

B) Cərgəli əkililər

C) Qrup şəklində əkililər

D) Abadlaşdırılmış sahə

E) Anturaj29. Landşaftın biogen komponentləri:

A) Torpaq, bitki aləmi, heyvanlar aləmi

B) Relyef, iqlim, bitki aləmi

C) Fauna, rezervatlar, parklar

D) Flora, insan, su

E) Istirahət, dağlar, iqlim30. Canlı çəpər – bu:

A) Bitkilərdən olan hasar

B) Rotondlar

C) Talvarlar

D) Parter

E) Tağlar31. Təbii landşaft anlayışı:

A) Təbii sahə kompleksi

B) Sahilyanı bulvar

C) Abadlaşdırılmış meşə massivi

D) Kənd təsərrüfatı otlaqları

E) Təbii park32. Antropogen landşaft:

A) İnsan fəaliyyəti nəticəsində dəyişdirilmiş

B) Landşaft memarlığında bədii stil

C) Qapalı ərazilərin əkililəri

D) Alp çəmənlikləri

E) Savanna33. Öz təyinatına görə parklar hara daxildir?

A) Yaşayış məntəqəsinin yaşıllıq sisteminə

B) Nəqliyyat zonasına

C) Sənaye zonasına

D) Küləklər gülü zonasına

E) Fərdi mükkiyyət zonasına34. Parkın memarlıq-landşaft kompozisiyası hansı üsullar vasitəsilə həll edilir?

A) Peyzaj üsullarla

B) Regional üsullarla

C) Riyazi üsullarla

D) Şəhərsalma üsullarla

E) Memarlıq üsullarla35. Bu zonalardan hansı park ərazisinə daxil ola bilər:

A) Mədəni-maarif

B) Stasionar-öncül

C) Regional-ambulator

D) Sənaye

E) Xarici nəqliyyat36. Şəhərin meşə zonalarında eroziya prosesinin yaranmasına əsas səbəblər?

A) Yaşıllıqların qırılması, isti və quraq iqlim şəraiti, əsən güclü küləklər, torpağın üst örtüyünün yağış ilə yuyulması

B) Yaşıllıqların salınması, rekreasiya sistemlərinin salınması

C) Iqlim şəraiti, əsən isti küləklər, yeraltı kommunikasiyalar

D) Isti külək, yerüstü kommunikasiyalar

E) Yağışların yağması, yolların salınması, küləkdən mühafizə zolağların salınması37. Su və külək aşınmasına qarşı əsas mübarizə tədbirlərini göstərin?

A) Irriqasiya-kollektor şəbəkəsinin və su anbarlarının ətrafında yaşıllıqların salınması, dağ yamaclarında terraslaşdırılmış meydançalarda çox illik bitkilərin əkilməsi, iri çayların ətrafında geniş meşə zolağının salınması, yarğanların, səhraların meşələndirilməsi

B) Irriqasiya-kollektor şəbəkəsinin və su anbarlarının ətrafında yaşıllıqların salınması, iri çayların ətrafında geniş meşə zolağının salınması, magistral yolların salınması

C) Yarğanların səhraların meşələndirilməsi, dambaların salınması, magistral yolların, su elektrik stansiyasının salınması

D) Iri çayların ətrafında geniş meşə zolağının salınması, külək elektrik stansiyasının salınması

E) Qoruyucu meşə zolaqlarının, irriqasiya-kollektor şəbəkəsinin və su anbarlarının ətrafında yaşıllıqların salınması, su elektrik stansiyasının salınması38. Xatirə parklarına hansı aiddir?

A) Yadda qalan hadisələri əbədiləşdirən parklar

B) Attraksion şəhərciyi

C) İdman parkları

D) Şəhəryanı parklar

E) Nizamlı parklar39. İdman və olimpiya parklarının funksiyası:

A) Əhalinin sağlamlaşdırma məşğələləri üçün, yarışların keçirilməsi üçün

B) Təbii landşaftın mühafizəsi üçün

C) Təbii park

D) Ekosistemlərin mühafizəsi üçün

E) Elmi-tədqiqat işləri üçün40. Zooparklar nədir?

A) Vəhşi heyvanlar üçün qoruqlar

B) Mürəkkəb relyef ilə ərazilər və parkların yaranması üçün su hövzəsinin mövcudluğu

C) Təbiəti qorumaq üçün qoruqlar

D) İstirahət üçün şəhərin şəhərkənarı zonasıdır

E) Heyvanlar üçün qəfəslərdir41. Respublikada radioloji şəraitin çox gərgin olduğu ərazilər hansılardır?

A) Abşeron yarımadası və Qəbələ rayonu

B) Abşeron yarımadası, Şuşa şəhəri

C) Sumqayıt və Xaçmaz şəhərləri

D) Qəbələ rayonu, Qusar şəhəri

E) Göstərilən şəhərlərin heç biri42. Hidroparkın planlaşdırma strukturu hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) Ərazi balansında akvatoriyanın yüksək xüsusi çəkisi

B) Attraksionlar ərazinin çox hissəsini tutur

C) Meşə salmanın yüksək xüsusi çəkisi

D) Şəhər tikililərin yerləşdirilməsi

E) Mürəkkəb relyefdə park43. Hidropark nə deməkdir?

A) Su üzərində park

B) Su altında park

C) Dam üstündə park

D) Landşaft parkı

E) Şəhər mühitində skver44. Təbii sərvəti olan şəhərin yaşıl zonaları:

A) Mənzərəli landşaftı olan zonalar

B) Şəhərin sanitar-mühafizə əraziləri

C) Uzunmüddətli istirahət zonaları

D) Qısamüddətli istirahət zonaları

E) Aqrar sənaye landşaftın zonaları45. Qobustan qoruğu harada yerləşir?

A) Qaradağ rayonunda

B) Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasında

C) Qobu kəndi rayonunda

D) Respublikanın şimal-şərq tərəfində

E) Abşeron yarımadasının şimal tərəfində46. Milli parklar hansı məqsədlə yaradılır?

A) Rekreasiya

B) Bitkilərin yetişdirilməsi

C) Irriqasiya üçün bəndlərin tikilməsi

D) Milli obyektlərin tikilməsi

E) Xalqın milli ənənələrinin qorunub saxlanması47. Parklar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

A) Təmiz hava fabriki

B) Şəhər mühitinin faunasının mühafizəsi

C) Canlı orqanizmlərin arid şəraitinə uyğunlaşmaı

D) Şəhər mühitinin florasının mühafizəsi

E) Uzunmüddətli istirahət48. Landşaft memarlığı sıx bağlıdır:

A) Şəhərsalma ilə

B) Neft və qaz çıxarma ilə

C) Inşaat texnologiyası ilə

D) Aqro sənaye kompleksləri ilə

E) Kimyəvi istehsalla49. Xüsusi sirinqariya bağları hansılardır?

A) Yasəmən bağları

B) Dağ bitkiləri bağları

C) Təbii bağlar

D) Qızılgül bağları

E) Daimi gül açan bağlar50. Şəhər mühitinin çirklənməsinin qarşısının alınmasında park və bağların rolu?

A) Təbii mühit obyektləri və mühitə zərərli təsirləri neytrallaşdıran vasitə kimi

B) Urbanizasiyanın nəticələrindən mühafizəni tələb etməyən təbii mühit obyektləri kimi

C) Yalnız yaşıllıq və açıq məkanlar kimi

D) İstirahət və əyləncə, qapalı məkanlar kimi

E) Şəhər mühitini aqressiv təsirlərdən mühafizə etmir51. Şəhər mühitində yaşıllıqlar hansı funksiyaları daşıyır?

A) Ekoloji, biokimyəvi, sanitar mühafizə, psixoloji, bədii-estetik

B) Sanitar mühafizə, aqrotexniki

C) Biokimyəvi, sanitar və kənd təsərrüfatı

D) Əsas ekoloji və biokimyəvi, təbii, aqrarsənaye

E) Bədii-estetik, antropogen52. Təbii mühitin inkişafı və qorunub saxlanmasına mane olan ən təhlükəli amillər hansılardır?

A) Sənaye tullantıları və avtonəqliyyat tüstü qazları

B) Bioloji çirklənmə, xəzri küləkləri, atmosfer suları

C) Sənaye tullantıları, gilavar küləkləri, yeraltı sular

D) Eroziya prosesi, dənizin qalxması, milli parklar

E) Avtonəqliyyat tüstü qazları, dəniz nəqliyyatı, körpülər53. Semiramidanın “Asma bağlarının” terraslarının bünövrə tərəfinin uzunluğu:

A) 48 m

B) 50 m

C) 290 m

D) 4,32 m

E) 96 m54. XVII əsr park incəsənəti fransız məktəbinin banisi:

A) Anre Lenotr

B) Qosslavskiy

C) Strabon

D) Perrone

E) Fişer Fon Erlix55. İngiltərənin Bukingem rayonundakı Stou parkının planlaşdırma üsulu:

A) Mənzərə

B) Təbii

C) Antropogen

D) Nizamlı

E) Dekorativ56. Parkların rolu:

A) Şəhər səs-küyü ilə mübarizə

B) Brakonyerliklə mübarizə

C) Urbanizasiya mühiti

D) Təbii landşaftın qorunması

E) Əhalinin uzunmüddətli istirahəti57. Qış bağlarının təyinatı:

A) Istirahət

B) Attraksionlar

C) Bulvar şəbəkəsinin yaranması

D) Şəxsi sahələrin yaşıllaşdırılması

E) Uzunmüddətli istirahət58. İngiltərədə landşaft parklarının banisi kim olmuşdur?

A) Vilyam Kent

B) P.L.Lenne

C) Z.Vanbreq

D) X.Renton

E) A.Lenotr59. İngiltərədəki park Stou kim tərəfdən bərpa olunub?

A) Vilyam Kent

B) Le Korbyuzye

C) A.Lenotr

D) V.Çemberson

E) Q.V.Knobelslorfom60. Semiramidanın “Asma bağları” hansı şahzadənin adı ilə bağlıdır?

A) Asuriya

B) Misir

C) Hind

D) Rus

E) Yunan61. Şitilliklərin təyinatı və məqsədi:

A) Ağac və kolların yetişdirilməsi

B) Məişət tullantılarının yığılması

C) Radioaktiv tullantıların saxlanması

D) Yaşayış rayonu tikintisi

E) Sənaye rayonu tikintisi62. Nəm qrunta tələbatı çox olan ağaclar:

A) Ağcaqovaq

B) Şamın bütün növləri

C) Eldar şamı

D) İydə

E) Akasiya63. Parter – dekorativ kompozisiya harada yerləşir?

A) Üfüqi düzlüydə

B) Şaquli düzlüydə

C) İdman meydançasında

D) Relyefdə

E) Attraksion meydançasında64. Rokariy nədir?

A) Daş bağları

B) Soliter

C) Çiçək ləki

D) Gül gərdisi

E) Tutumlarda güllər65. “Səməd Vurğun” bağının kompozisiyası aiddir:

A) Nizamlı üslubuna

B) Mənzərə üslubuna

C) Idman üslubuna

D) Təbii üslubuna

E) Müasir üslubuna66. Ümumi istifadə olunan yaşıllıqlara aid deyil:

A) Həyətyanı bağlar

B) Şəhər bağları

C) Milli parklar

D) Bulvarlar

E) Idman parklar67. Xüsusi təyinatlı yaşıl əkililər bunlardır:

A) Sanitar-mühafizə zonası

B) Zoopark

C) Uşaq parkları

D) Meşə-parklar

E) Hidroparklar68. meşələrin qırılmasına və ekoloji vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olan əsas amil hansıdır?

A) Şəhərlərin böyüməsi, avtomobil və dəmiryol nəqliyyatının, mühəndis sistemlərinin tikintisi

B) Ağaclardan odun yanacağı və inşaat materialı kimi istifadə olunması, milli parkların yaradılması

C) Mühəndis sistemlərinin tikintisi, zooparkların salınması

D) Şəhərlərin sərhədlərinin genişləndirilməsi, şəhər mikroiqliminin yaxşılaşdırılması, meşə-parkların yaradılması

E) Avtomobil və dəmiryol nəqliyyatının tikintisi, dəniz limanının tikilməsi69. Məhdud istifadə olunan yaşıllıqlara aiddir:

A) Uşaq bağçasının sahəsi

B) Magistral yolunun yaşıllaşdırılması

C) Hidropark

D) Meşə-park

E) Şəhər parkı70. Bitkiləri tədbiqi ilə kiçik memarlıq formaları:

A) Parter, yaşıl dibçəklər

B) Dayaq divarları, pilləkən

C) Dekorativ divarlar, oturacaqlar

D) Panduslar, ağaclıq

E) Soliter, hasar71. Gül gərdisi nədir?

A) Eni 1 – 1,5 m olan düzbucaq formalı güllüklər

B) Texniki qazon dayaq divarı

C) Göllərin güllükləri

D) Oranjereya

E) Park zonasına giriş72. Şəhərin baş planının strukturunu formalaşdıran faktorlardan biri:

A) Təbii göl

B) Ictimai nəqliyyatın növü

C) Şəhərin işıqlandırılması

D) Miqyas

E) Avtomobil dayanacaqları73. Yaşıllaşdırılmış ərazilərinin planlaşdırma təşkili nədən asılıdır?

A) Şəhərin planlaşdırılmasından

B) Süni göldən

C) Flora və faunadan

D) Mədəni irsdən

E) Kiçik memarlıq formalardan74. Yaşıl əkililərin əsas funksiyalarının düzgün variantını seçin:

A) Ekoloji, estetik

B) Rekreasiya, məskənlər arası

C) Estetik, formalaşdıran

D) Şəhər, mikroiqlimli

E) Sağlamlaşdıran, universal75. Hirkan qoruğu 18 uyul 1969-cu ildə yaradılıb. Milli park statusunu nə vaxt alıb?

A) 2004

B) 1997

C) 1900

D) 2001

E) 200276. Milli Hirkan parkı harada yerləşir?

A) Lənkəran rayonunda

B) Quba rayonunda

C) Abşeron rayonunda

D) Qaradağ rayonunda

E) Şamaxı rayonunda77. Parklarda vizual informasiyanı hansı formada tərtib edirlər?

A) Qrafik sxem, simvollar

B) Flora, heykəllər

C) Funksional zonalar, qazonlar

D) Fauna, flora

E) Maket, topoqrafik şəkil78. qumsal torpaqlarda bitən ağac növü:

A) Əncir

B) Qoz

C) PalıdD) Cökə

E) Ağcaqovaq79. həmişə yaşıl ağaclara aiddir:

A) Zeytun

B) Fıstıq

C) Vələs

D) Qarağac

E) Ağ akasiya80. Bitki işlətmədən kiçik memarlıq formaları:

A) Köşk, oturacaq

B) Bağlar, bordyurlar

C) Trelyaj, talvar

D) Vazon, gül gərdisi

E) Güllüklər, heykəllər81. Azərbaycanda bitən uzun ömürlü ağac:

A) Çinar

B) Zeytun

C) Albalı

D) Gilas

E) Ağcaqayın82. Şirvan qoruğu Azərbaycanın hansı bölgəsində yerləşir?

A) Cənub-şərq

B) Şimal

C) Cənub

D) Qərb

E) Şimal-qərb83. Pirqulu qoruğu harada yerləşir?

A) Şamaxı rayonunda

B) Dəvəçi rayonunda

C) Qəbələ rayonunda

D) Quba rayonunda

E) Lənkəran rayonunda84. Yaşayış sahəsi ilə müəssisələr arasında əkililər bunlardır:

A) Xüsusi təyinatlı əkilmələr

B) Ümumi istifadəli əkilmələr

C) Məhdud istifadəli əkilmələr

D) Şəxsi istifadəli əkilmələr

E) Təsərrüfat istifadəli əkilmələr85. İynəyarpaqlı ağac növlərinə hansılar aiddir:

A) Eldar Şamı

B) Akasiya

C) Qafqaz Palıdı

D) Ağcaqovaq

E) Əncir86. Bakıda Sahilyanı bulvarın uzunluğu:

A) 3,5 km

B) 1,5 km

C) 10 km

D) 5 km

E) 35 km87. Relyef nədir?

A) Hər hansı bir bağçanın struktur əsası

B) Memarlıq dendrologiyası

C) Ərazinin təbii sərvəti

D) Dayaq divarlarının layihəsi

E) Dağ turizmi88. Küləkdən qoruyan əkililər aşağıdakı növdə ola bilər:

A) Sıravi

B) Soliterlər

C) Küləklər gülü

D) Satellit

E) Gül gərdisi89. Azərbaycanda neçə təbii-iqlim zonası var?

A) 9


B) 6

C) 8


D) 13

E) 15


90. Şəhərin yaşıl əkililərin sistemi:

A) Yaşıl obyektlərin şəhər və şəhərətrafı zonalarında mütəşəkkil yerləşdirilməsi

B) Anbar təsərrüfatı yerləşdirmək üçün ərazi

C) Iqtisadi, mühəndis, sanitar-qiqienik tətbirlərin kompleksi

D) Müəssisələrin bir neçə qrupları yerləşdirmək üçün ərazi

E) Seliteb ərazinin əsas struktur vahidi91. Hansı tikili parka aid deyil?

A) Yaşayış evi

B) Köşk

C) Sərgi pavilyonu

D) Yaşıl teatr

E) Fəvvarə92. Qoruq nədir?

A) Xüsusi mühafizə olunan ərazi

B) Qısa müddətli istirahət üçün ərazilər

C) Təsərrüfat işlərinin aparılması üçün ərazi

D) Uzun müddətli istirahət üçün rekreasiya

E) Sənaye tullantılarının saxlanması üçün ərazi93. Milli park Qauya harada yerləşir?

A) Latviyada

B) Macarıstanda

C) Türkiyədə

D) Rusiyada

E) ABŞ-da94. Yaşıllıqların şəhər mühitində rolunu müəyyənləşdirin?

A) Şəhər ekoloji sistemini təbii sistemə yaxınlaşdırır, onun mikroiqlimini yaxşılaşdırır, şəhər mühitinin sağlamlaşdırılmasına şərait yaradır, hava hövzəsinin çirklənməsini və səs-küyü azaldır

B) Hava və su hövzəsinin çirklənməsini, həmçinin səs-küyü azaldır, şəhərin relyefinin təşkil olunmasında iştirak edir

C) Şəhər mühitinin mikroiqlimini yaxşılaşdırır, onun sağlamlaşdırılmasına şərait yaradır, suyu və havanı filtrə edir

D) Şəhər ekoloji sistemini təbii sistemə yaxınlaşdırır, səs-küyü artırır

E) Şəhər mühitinin sağlamlaşdırılmasına şərait yaradır, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasına və su hövzəsinin çirklənməsinin qarşısının alınmasında əhəmiyyət kəsb edir95. Tam şəkildə hansı variantda ağac və kolların yarpaqlarının şəhər mühitində nəyə qarşı yaxşı akkumulyator rolunu oynaması, eləcə də uduculuq qabiliyyətinin olması göstərilmişdir?

A) Toza, səs-küyə və istilik rejiminə qarşı

B) Toza qarşı

C) İstilik rejiminə qarşı

D) Heç bir uduculuq qabiliyyətinə malik deyillər

E) Səs-küyə qarşıYüklə 461,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin