1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərinYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/6
tarix13.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#53493
  1   2   3   4   5   6

1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin.

A)) mənası bütün pul münasibətləri deməkdir.

B) mənası pul dövriyyəsi deməkdir;

C) mənası pul tədiyyəsi deməkdir;

D) mənası pul tədavülü deməkdir.

E) mənası pul vəsaitidir deməkdir.2. Maliyyənin bölüşdürücü funksiyası necə hissədən ibarətdir və onlar hansılardır ?

A)) 2 hissədən-bölgü,yenidən bölgü.

B) 2 hissədən- bölüşdürücü, nəzarət;

C) 4 hissədən-intensiv, operativ,yenidən bölgü, təşkilati;

D) 3 hissədən- tənzimləyici,bölgü, intensiv;

E) 3 hissədən- təkmilləşdirici, nəzarət,bölgü;


3. Geniş təkrar istehsal prosesində əmələ gələn hansı pul münasibətləri maliyyə münasibətlərinə aid deyil?

A))Ayrı-ayrı vətəndaşlar arasında alqı-satqı prosesində əmələ gələn pul münasibətləri;

B) dövlət və müəssisələr arasında- tədiyyələrin ödənilməsi ilə əlaqədar əmələ gələn pul münasibətləri;

C) müəssisələrə büdcədənkənar fondlar arasında –bu fondlara vəsaitlərin ödənilməsi ilə əlaqədar əmələ gələn pul münasibətləri;

D) müəssisələrlə banklar arasında –kredit aldıqda, kreditə görə faiz verdikə yaranan pul münasibətləri;

E) müəssisələrlə bu müəssisələrdə çalışan işçilər arasında-əmək haqqı ödənildikdə,mükafatların və yardımların verilməsi ilə əlaqədar yaranan pul münasibətləri.
4. Maliyyə anlayışına aid deyil.

A)) Ümumi əmtəə kütləsindən ayrılmış xüsusi növ əmttədir.

B) Ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü,pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə əlagədar pul münasibətləri sistemidir;

C) pul vəsaitlərinin yaradılması,bölüşdürülməsi və istifadəsi prosesində insanlar arasındakı münasibətlərdir;

D) Pul fondları vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar yaranan pul münasibətlərinin məcmusu maliyyə anlayışını əmələ gətirir;

E) Ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü,pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə əlagədar iqtisadi münasibətləri sistemidir.5. Milli gəlirin yenidən bölgüsü hansı sistem vasitəsilə həyata kecirilir?

A)) büdcə sistemi vasitəsilə;

B) investisiya sistemi vasitəsilə;

C) maliyyə sistemi vasitəsilə;

D) nəzarət sistemi vasitəsilə;

E)idarə etmə sistemi vasitəsilə.


6. Maliyyə sistemi anlayışı-

A))Maliyyə sistemi-qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin ayrı-ayrı həlqələrinin məcmusudr;

B)Maliyyə sistemi-dövlət və müəssisələrin pul vəsaitləri fondlarının yaradılması,bölgüsü və istifadəsinin forma və metodlar sistemidir;

C)Maliyyə sistemi-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi əsasında əmələ gələn pul münasibətlərinin məcmusudur;

D) Maliyyə sistemi-dövlətlə müxtəlif təşkilatlar,müəssisələr,idarələr və əhali arasında əmələ gələn müxtəlif formada maliyyə münasibətləridi;

E) Maliyyə sistemi- ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü,pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə əlagədar iqtisadi münasibətləri sistemidir.7. Maliyyə sisteminin həlqələri hansılardır?

A))Dövlət büdcəsi sistemi;büdcədənkənar fondlar;dövlət krediti;sığorta fondları;müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələrin maliyyəsi;

B) Dövlət büdcəsi sistemi;Naxcıvan MR-nın Respublika büdcəsi;yerli büdcələr;

C)Yerli büdcə;yerli büdcədənkənar fondlar;bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin maliyyəsi;

D)Dövlət büdcəsi sistemi;yerli büdcələr;yerli büdcədənkənar fondlar;

E)Şəhərlərin büdcəsi,rayonların büdcəsi, yerli büdcələr.8. Dövlət maliyyə resursları:

A)) Öz xərclərini ödəmək ücün dövlətin,onun müəssisə,təşkilat və idarələrin malik olduqları bütün pul vəsaiti fondlarını məcmusudur;

B) Konkret təsərrufat subyektinin sərəncamında olan bütün pul vəsaitlərinin və daxilolmaların məcmusudur;

C)Ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bölüşdürülməsi prosesidir;

D) Dövlətin,müəssisələrin,təşkilatların və əhalinin sərəncamında olan, geniş təkrar istehsal üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaiti fondları və daxil olmalardır.

E)maliyyə resurslarının səfərbər edilməsinə,onların məqsədəuyğun bölüşdürülməsi və səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilən xüsusi fəaliyyət sahəsidir.


9. Dövlətin öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün maliyyə resurslarının səfərbər edilməsinə,onların məqsədəuyğun bölüşdürülməsi və səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilən xüsusi fəaliyyət sahəsidir.Bu tərif hansı anlayışa aiddir?

A))Maliyyə siyasəti;

B) Dövlət krediti;

C) Maliyyə sistemi;

D) Maliyyə strateqiyası.

E) Maliyyə taktikası.


10.Bazar təsərrüfat mexanizmi şəraitində maliyyənin zəruriliyini şərtləndirən səbəblərə aid deyil .

A)) əmtəə-pul münasibətlərinin möcud olmaması;

B)dövlətin mövcudluğu;

C)Əmtəə-pul münasibətlərinin mövcudluğu;

D)dəyər qanununun fəaliyyəti;

E)istehsalın inkişafının stimullaşdırılması zərurəti.


11.Cəmiyyətdə qarşıya qoyulan məqsədlərin xarakterindən və həll olunması metodlarından asılı olaraq maliyyə siyasəti iki yerə ayrılır:

A))maliyyə strateqiyası və maliyyə taktikası;

B) maliyyə siyasəti və maliyyə taktikası;

C) maliyyə siyasəti və maliyyə strateqiyası;

D) maliyyə missiyası və maliyyə strateqiyası;

E)maliyyə strateqiyası və maliyyə nəzarəti.


12.Uzunmüddətli perspektivə hesablanan və bir qayda olaraq iri miqyaslı məsələlərin həllini nəzərdə tutan maliyyə siyasətinin uzunmüddətli xəttidir.Bu tərif hansı anlayışa aiddir.

A)) maliyyə strateqiyası;

B)maliyyə siyasəti;

C) Maliyyə taktikası;

D)maliyyə nəzarəti;

E)maliyyə missiyası.13. Dövlətin maliyyə siyasətinin formalaşmasının ümumi prinsipləri aşağıdakılardan ibarət deyil:
A))Maliyyə resurslarının hamsının dövlətin mərkəzləşdirilmiş fondlarında təmərküzləşməsi

B)Maliyyə resurslarının bir hissəsinin dövlətin mərkəzləşdirilmiş fondlarında təmərküzləşməsi.

C)Dövlət maliyyə resurslarından istifadənin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.

D)Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa yönəldilən praktiki fəaliyyətin həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafına maliyyənin təsirinin müəyyən edilməsi.

E)Maliyyənin inkişafının elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiyanın hazırlanması.

14. Müəssisənin maliyyə siyasətinin hazırlanmasının əsas istiqamətlərinə aid deyil:

A)) müəssisənin investisiya cəlbediciliyinin təmin edilməsi.

B)uçot siyasətinin hazırlanması;

C)kredit siyasətinin hazırlanması;

D)dövriyyə vəsaitinin, kreditor və debitor borclarının idarə edilməsi;

E) maliyyə - iqtisadi vəziyyətin təhlili;15. Müəssisənin maliyyə siyasətinin işlənib hazırlanması zamanı analitik iş üçün aşağıdakıları hesablamaq tövsiyyə edilir:

A)) işgüzar passivliyi göstəriciləri.

B)maliyyə sabitliyinin göstəriciləri;

C)resurslardan istifadə edilməsinin intensivlik göstəriciləri;

D)işgüzar aktivliyi göstəriciləri;

E) likvidlik göstəriciləri;16.Dövlətin maliyyə resurslarının formalaşmasının başlıca mənbələrinə aid deyil.

A))Nizamnamə kapitalı;

B)Milli gəlir;

C)Dövlət sosial sığorta, əmlak və şəxsi sığorta fondlarına müxtəlif büdcədənkənar fondlara ayırmaları ;

D) Bundan başqa mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilmiş milli sərvətin bir hissəsi;

E)əhalidən daxilolmalar .


17.Müəssisənin pul vəsaiti fondlarına aid deyil:

A)) Birja fondu;

B) Amortizasiya fondu;

C)Yiğim fondu;

D)Valyuta fondu;

E)Eytiyat fondu.18.Müəssisələrin maliyyə əməiyyatlatlarından əldə olunan gəlirərə hansılar aiddir;

A))müəssisənin qiymətli kağızlarının satışından əldə olunn gəlirlər;

B)əmlakın satışından əldə olunan gəlirlər;

C)əsas fəaliyyətdən daxil olan gəlirlər;

D)cəlb edilmiş gəlirlər;

E)pul vəsaiti fondları.19.Əsas fondların qiymətləndirilməsinin neçə növü mövcuddur?

A)) 3


B)2

C)5


D)4

E)6


20.Fondlar yenidən qiymətləndirilərkən müəyyən edilən dəyər qiymətləndirmənin hansı növünə aiddir?

A)) bərpa;

B)yenidən qiymətləndirmə;

C)qalıq;


D) İlk;

E)quraşdırma.21.Əsas istehsal fondlarının aşınmasının nece növü vardır:

A))2

B)3

C)4

D)5

E)6

22.Tam aşınma zamanı nə baş verir:

A))Tam aşınma zamanı- əsas fondlar ləğv edilir və yeniləri ilə əvəz edilir;

B)Tam aşınma zamanı– təmir yolu ilə aradan qaldırılır;

C)Tam aşınma zamanı- maşın və avadanlığın təkrar istehsalı üçün

ictimai – zəruri xərclərin ixtisar edilməsi hesabına onların dəyərinin azalır;

D)Tam aşınma zamanı-əsas fondlar satılır;

E)tam aşınma zamanı-əsas fondlar geri qaytarılır.
23.Əsas fondların fiziki aşınması hansı düsturla hesablanır:
24. Əsas istehsal fondlarının amortizasiya ayırmaları hesabına yığılmış və köhnəlmiş əsas fondların bərpasına və yeni əsas fondların alınmasına yönəldilən pul vəsaitidir.Bu tərif hansı anlayışa aiddir?

A)) Amortizasiya fonduna;

B) Eytiyat fonduna;

C) Nizamnamə fonduna;

D)Təlabat fonduna;

E)Yığım fonduna.25.Amortizasiya norması-

A)) əsas fondların hazır məhsulun üzərinə hər il keçirilən hissəsini əks etdirir.

B)əsas fondların hazır məhsulun üzərinə hər ay keçirilən hissəsini əks etdirir.

C) əsas fondların hazır məhsulun üzərinə hər gün keçirilən hissəsini əks etdirir.

D) dövriiyə fondunun hazır məhsulun üzərinə hər il keçirilən hissəsini əks etdirir.

E) dövriyyə fondların hazır məhsulun üzərinə hər ay keçirilən hissəsini əks etdirir.


26.Amortizasiya ayırmalarının həcmi necə metodla müəyyən edilir və bunlar hansılardır ?

A)) 3metodla. Bərabər, bərabər sürətləndirilmiş və sürətləndirilmiş;

B)4metodla.Bərabər,bərabər sürətləndirilmiş,qeyri bərabər sürətləndirilmiş və sürətləndirilmiş;

C) 2metodla. Bərabər və bərabər sürətləndirilmiş;

D)2 metodla.Bərabər və qeyri bərabər sürətləndirilmiş;

E)3 metodla.Bərabər, qeyri bərabər və qeyri sürətləndirilmiş.27 .Amortizasiyaya məruz qalacaq əmlaka daxil edilir.

A)) qeyri maddi aktivlər;

B)meşələr;

C)maliyyə aktivləri;

D)Torpaq sahələri;

E)yerin təki.28. Amortizasiya ayırmaları aşağıdakı düsturla hesablanır:

A))Aa = ND∙ KS∙ F

B)Aa = Nt∙ KS∙ E

C) Aa = ND∙ KS∙ L

D)Aa = ND∙ L∙F

E) Aa = Nb∙ KS∙ F


29.Amortizasiyaya məruz qalacaq əmlak aşağıdakı kateqoriyalardan hansı aid deyi?

A)) Qiyməli kağızlar.

B)minik avtonəqliyyatı, yüngül yük avtonəqliyyatı, idarə avadanlığı və mebel, kompüter texnikası, informasiya sistemləri və məlumatların işlənməsi sistemləri;

C)enerji, nəqliyyat və digər texnoloji avadanlıq,

D) 1 –ci və 2 –ci kateqoriyaya daxil edilməyən maddi – aktivlər;

E)binalar, tikililər və onların struktur komponentləri;30. Müəssisənin maliyyə resurslarınn cəlb edilmiş vəsaitlərinə aid deyil:

A)) Əsas fəaliyyətdən əmələ gələn mənfəət.

B) Bankların və kredit təşkilatlarının uzunmüddətli krediti;

C) Sığorta ödəmələri;

D)Büdcə subsidiyası;

E)Debitor borclar.


31.Hansı anlayış düzgün deyil?

A)) Maliyyə nəzarəti-ÜMM-un və MG-rin bölgüsündə fəal iştrakı nəzərdə tutan maliyyə planıdır.

B) Maliyyə nəzarəti-bütün səviyyələrdə qanunvericilik və icraedici hakimiyyət orqanlarının və habelə xüsusi yaradılmış idarələrin müəyyən metod tətbiq etməklə bütün iqtisadi subyektlərin maliyyə fəaliyyətinə nəzarət etmək deməkdir;

C)Maliyyə nəzarəti-pul vəsaitləri fondlarının formalaşması və istifadəsi prosesində maliyyə-təsərrufat qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət etmək deməkdir;


D)Maliyyə nəzarəti-dəyər nəzarəti olub,başqa nəzarət formalarından fərqli olaraq o,ictimai təkrar istehsalın bütün dairəsinə şamil edilir və pul fondlarının bütün hərəkət prosesini əhatə edir;
E) Maliyyə nəzarəti- xüsusi forma və metodlardan istifadə etməklə təsərrüfat və idarəetmə subyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı məsələlərin yoxlanılması üzrə həyata keçirilən fəaliyyət və əməliyyatların məcmusudur.
32.Maliyyə nəzarəti orqanlarına aid deyil :
A)) Respublika büdcəsi.

B) Baş Dövlət Vegi Müffətişliyi;

C) Gömrük Komitəsi;

D) Hesablama palatası

E) Respublika Xəzinədarlığı ;

33.Xəzinədarlıq aşağıdakılara nəzarət etmir:

A))aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması və büdcə prosesinin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər hazırlamaq.

B)bütövlükdə dövlət maliyyəsinin vəziyyətinə ;

C)AR –nın Milli Bankı ilə birlikdə AR –nın daxili və xarici dövlət borclarının vəziyyətinə;

D)Büdcədənkənar dövlət fondlarına, onlar arasında və onlarla dövlət büdcəsi arasındakı maliyyə münasibətlərinə;

E)dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlir və xərclər hissəsinə;34.Maliyyə nəzarəti hansı müklkiyyət formalarına görə təsnifləşdirilir?
A)) Dövlət nəzarəti,qeyri-dövlət nəzarəti(şəxsi nəzarət),ictimai nəzarət.
B)Dövlət nəzarəri,icra hakimiyyət orqanlarının nəzarəti,idarə nəzarəti;
C)Şəxsi nəzarət,İçtimai nəzarət,cari nəzarət,sonrakı nəzarət;

D)İcra hakimiyyəti orqanlarının nəzarəri,auditor nəzarəti,idarə nəzarəti,içtimai nəzarət;

E)Preziden nəzarəti, idarə nəzarəti, şəxsi nəzarət.
35.Dövlət nəzarətinə daxildi:
A))Bir çox dövlət orqanları və bunların yerli bölmələri,dövlət orqanlarının nəzarət-təftiş şöbələri;
B)Ayrı-ayrı fiziki şəxs qrupları tərəfindən könüllülük və bitərəflik prinsipləri əsasında həyata kecirilir;
C)Xüsusi olaraq ixtisaslaşdırılmış firma və idarələr aiddir.
D) Ayrı-ayrı hüquqi şəxs qrupları tərəfindən könüllülük və bitərəflik prinsipləri əsasında həyata kecirilir;
E) Xüsusi olaraq ixtisaslaşdırılmış mütəxəssislər aiddir.
36.Aparılma metoduna görə maliyyə nəzarətinin təsnifləşdirilməsi:
A))Yoxlamalar,tədqiq etmək,nəzarət etmək,maliyyə fəaliyyətinin təhlili,müşaidə etmək,təftiş;
B) Qabaqcadan,cari,tədqiq etmə,müşaidə etmə,təftiş;
C)Yoxlamalar,tədqiq etmək,nəzarət etmək,göz yetirmək,təftiş,müayinə;
D)Yoxlamalar,nəzərdən kecirmək,göz yetirmək,monitorinq,təftiş.
E)Tədqiq etmək, nəzarət etmək, göz yetirmək, monitorinq.
37)Təftiş nəzarət metodunun anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A))Maliyyə nəzarətinin daha dərin və ümümi nəzarət metodudur.Bu,iqtisadi subyektin təsərrufat fəaliyyətinin yoxlanması məqsədilə keçirilən tam tədqiqatdır;

B)Hesabat və xərc sənədləri əsasəında maliyyə fəaliyyətinin ayrı-ayrı məsələləri nəzərdən keçirilir və aşgar edilmiş pozuntuları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görülür;

C) Nəzarət orqanlarının tərəfindən bu və ya başqa növ maliyyə fəaliyyətinə lisenziya almış subyektlərə nəzarət edilir,onlar tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada,normativlərə əməl edilməsini nəzərdə tutur;

D)Maliyyə nəzarətinin bir növü kimi maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin ümumi qiymətləndirilməsi,maliyyə vəziyyəi və xüsusi kapital ilə təminatlılığını,onun səmərəli istifadəsinin qiymətləndirmək məqsədilə illik maliyyə-mühasibat hesabatlarının dəqiq öyrənilməsini nəzərdə tutur.

E)Kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş ssudanın səmərəli istifadəsinə və müəssisə -müştərilərin maliyyə vəziyyətinə nəzarəti həyata kecirir.

38)Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəzarəti necə təsnifləşdirilir?
A))Qabaqcadan nəzarət,cari nəzarət,sonrakı nəzarət;
B)İlkin nəzarət,operativ nəzarət,içtimai nəzarət;
C)Qabaqcadan nəzarət,dövlət nəzarəti;
D)Operativ nəzarət,qeyri-dövlət nəzarəti,Sonrakı nəzarət.
E)Cari nəzarət, qabaqcadan nəzarət, operativ nəzarət.
39)Cari(operativ)maliyyə nəzarəti hansı funksiyaları yerinə yetirir?
A))Vəsaitlərin alınması və xərclənməsində mümkün mənimsəmə hallarının qarşısını alır,maliyyə intizamına əməl edilməsinə,maliyyə pul hesablaşmalarının vaxtında həyata keçirilməsinə kömək edir;

B)Vəsaitlərin alınması və xərclənməsində mümkün mənimsəmə hallarının qarşısını alır,maliyyə intizamına əməl edilməsinə,maliyyə hesabat və muhasibat sənədlərini təhlil edir;

C)İqtisadi subyektlərin maliyyə fəaliyyəti nəticələrinin qiymətləndirilməsi,maliyyə intizamına əməl edilməsinə,maliyyə pul hesablaşmalarının vaxtında həyata keçirilməsinə kömək edir;
D)Vəsaitlərin alınması və xərclənməsində mümkün mənimsəmə hallarının qarşısını almır,maliyyə intizamına əməl edilməsinə,maliyyə hesabat və muhasibat sənədlərini təhlil edir;

E) İqtisadi subyektlərin maliyyə fəaliyyəti nəticələrinin qiymətləndirilməsi,maliyyə intizamına əməl edilməsinə,maliyyə pul hesablaşmalarının vaxtında həyata keçirilməsinə kömək etmir.
40)Sonrakı maliyyə nəzarətinə hansı funksiya aid deyil?

A))Mühasibat və hesabat sənədlərinin təhlili aparılmır;


B)Mühasibat və hesabat sənədlərinin təhlili aparılır;
C)Maliyyə fəaliyyəti nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
D)Maliyyə planları proqnoz göstəriciləri ilə tutuşdurulur.
E)A və B variantları.


41)Dövlət büdcəsindən və Azərbaycan Respublikasının subyektlərinin büdcəsindən kənar yaradılan vətəndaşların konstitusiya,iqtisadi və sosial xarakterli bəzi tələbatların ödənilməsi üçün müəyyən edilmiş pul vəsaiti fondudur –bu tərif hansı varianta uyğun gəlir?

A) Dövlət krediti;


B) Dövlət büdcəsi;
C)Büdcədənkənar Dövlət fondları;
D)Sığorta fondları.
E)Dövlət xəzinədarlığı.

42)Büdcədənkənar sosial fondların hesabına hansı sosial məsələləri həll etmək mümkun deyil?

A)) Dövlət borclarının ödənilməsi;


B)Əhalinin əmək qabiliyyətinin bərpasını təmin etmək;
C)Sosial infrastruktur müəssisələrini maliyyələşdirmək yolu ilə əhaliyə sosial xidmətlər göstərmək;
D) Pensiya təminatını maliyyələşdirmək;
E)Əhalinin əmək qabiliyyət inin qorunub saxlanmasını təmin etmək.


43)Büdcədənkənar fondlar məqsədlərinə görə hansı fondlar üzrə təsnifləşdirilir:

A))Sosial və iqtisadi;


B)mərkəzi və yerli;
C)daimi və müvəqqəti;
D)dovlət və qeyri dövlət
E)sosial və istehlak.
44)AR-nın büdcədənkənar sosial dövlət fondlarına hansı fond aiddir?

A))Əhalinin Məşğulluğuna Kömək fondu;

B)Dövlət Yol Fondu;

C)Təbiəti Mühavizə fondu;

D)ARDNF.

E) Sahibkarlığa Yardım Milli Fondu.
45)ARDNF neçənci ildə yaradılmışdır;

A)) 29.12.1999;


B) 12.06.1992;
C)19.06.2001;
D)19.06.2002.
E)20.05.2002.

46)Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri aşağıdakılardan hansı mənbələr hesabına formalaşmır

A) Karbohidrogenlərin satışından əldə edilən gəlirlər.

B)dövlət büdcəsindən ayırmalar;

C)maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin tətbiqi nəticəsində daxil olan məbləğlər;

D)sanatoriya – kurort yollayışlarının satışından əldə edilmiş vəsait;

E)məcburi və könüllü (əlavə) sosial sığorta üzrə daxil ola sığorta haqqı;
47)Dövlət büdcəsi anlayışı:

A))Dövlət büdcəsi-dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi əsasında əmələ gələn pul münasibətlərinin məcmusudur;

B)Dövlət büdcəsi-iqtisadi münasibətlərə və mövcud dövlət quruluşuna əsaslanan,hüquq normaları ilə tənzimlənən,müxtəlif səviyyəli büdcələrin və büdcədənkənar fondların məcmusudur;
C)Dövlət büdcəsi-pul vəsaiti fondlarının əmələ gəlməsi,mərkəzi və yerli idarə etmə orqanlarının sərəncamına daxil olması prosesində,dövlətlə fiziki və hüquqi şəxslər arasinda əmələ gələn iqtisadi münasibətlər sistemidir;
D)Dövlət büdcədi-ölkənin büdcə sisteminin təşkili prinsilərini,onların strukturunu,büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsi və fəaliyyətinin hüquqi təşkilati əsaslarının məcmusudur.
E)Dövlət büdcəsi- Dövlətlə müxtəlif təşkilatlar, müəssisələr, idarələr və əhali arasında yaranan müxtəlif formada maliyyə münasibətləridir .


48)İqtisadi qanunvericilik nöqteyi-nəzərdən dövlət büdcəsinin əsas funksiyaları hansılardır?

A))Milli gəlirin və ÜDM-un yenidən bölgüsü;İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimüllaşdırılması;sosial siyasətin maliyyə təminatı;mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət.


B)Bölgü və nəzarət;
C)Bölüşdürücü,tənzimləyici və nəzarət.
D)Milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü;nəzarət.
E)Milli gəlirin və ÜDM-un bölgüsü;İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi;sosial siyasətin maliyyə təminatı;mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət.


49)Büdcənin gəlir hissəsinin əmələ gəlmə mənbələri hansılardır?

A))Milli gəlir,verqi gəlirləri və digər yığımlar,qeyri vergi gəlirləri,maliyyə yardımları;


B)maliyyə resursları,federal vergilər,dotasiya,subvensiya,subsidiya;
C)respublika üzrə vergilər,reqional vergilər,yerli vergilər,maliyyə yardımları;
D)dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın istifadəsindən və satışından əldə ediləngəlirlər,maliyyə yardımları.
E) Milli gəlir,verqi gəlirləri və digər yığımlar,maliyyə yardımları.

50)İqtisadi kateqoriya kimi bqdcənin funksiyları hansılardır?

A))Bölgü və nəzarət;


B)Milli gəlirin və ÜDM-un yenidən bölgüsü;İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimüllaşdırılması;sosial siyasətin maliyyə təminatı;mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət.
C)Bölüşdürücü,tənzimləyici və nəzarət.
D)Milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü;nəzarət.
E)Milli gəlirin və ÜDM-un bölgüsü;İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi;sosial siyasətin maliyyə təminatı;mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət.

51)AR-nın büdcə sistemi ibarətdir:

A))AR-nın dövlət büdcəsindən,NMR-nın büdcəsindən,yerli büdcələrdən.


B)AR-nın dövlət büdcəsindən,NMR-nın büdcəsindən;
C)AR-nın mərkəzi büdcəsindən,rayonların büdcəsindən,bələdiyyələrin büdcəsindən;
D)AR-nın dövlət büdcəsindən,yerli büdcələrdən;
E)AR-nın şəhərlərinin büdcəsindən, rayonların büdcəsindən, kəndlərin büdcəsindən.

52)Respublika tabeciliyində olan şəhərlərin büdcəsi,Rayonların büdcəsi,bələdiyylərin büdcəsi hansı büdcə sisteminə aiddirlər:

A))AR-nın dövlət büdcə sisteminə;


B)NMR-nın büdcə sisteminə;
C)Yerli büdcələr sisteminə;
D)Ar-nın mərkəzi büdcə sisteminə.
E)Bələdiyyə büdcə sisteminə.
53)AR-nın büdcə sisteminin prinsiplərinə aid deyil:

A)) Qeyri reallıq.


B)Büdcə sisteminin tamlığı;
C)Reallıq;
D)Büdcə sisteminin vahidliyi;
E)Müstəqillik.

54)Büdcələrdə nəzərdə tutulan xərclərin həcmi həmin büdcənin gəlirlərinin həcminə uyğun olması büdcənin hansı prinsipinə uyğun gəlir:

A)) Büdcənin balanslaşdırılması prinsipinə;


B)Büdcə sistemi səviyyələri arasında gəlir və xərclərin bölgüsü prinsipinə;
C) Müstəqillik prinsipinə;
D)Büdcə xərclərinin ödənilməsinin ümumiliyi.
E) Büdcə vəsaitlərindən istifadənin ünvanlığı.

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə