1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?


Yekunlayıcı əyici moment epürü hansı ifadə ilə təyin olunur ?Yüklə 0,52 Mb.
səhifə5/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#54337
1   2   3   4   5   6

244. Yekunlayıcı əyici moment epürü hansı ifadə ilə təyin olunur ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;245. Yekunlayıcı epürünün düzgünlüyünü hansı üsullarla yoxlanılır ?

A) Statik və kinematik üsullarla.

B) Düyünkəsmə qaydası ilə.

C) Universal yoxlama ilə.

D) Sətirboyu yoxlama ilə.

E) Qapalı kəsmə üsulu ilə.246. Əyici moment epürünün statik üsulla yoxlanmasının əsas mahiyyəti nədir ?

A) Bu üsul epüründə sərt düyünlərin müvazinətdə olması şərtinə əsaslanır.

B) Dayaq momentlərinin düzgünlüyünü yoxlayır.

C) Aşırım momentlərinin düzgünlüyünü yoxlayır.

D) Proyeksiya tənlikləri ödənilməlidir.

E) Moment tənlikləri ödənilməlidir.247. epürünün kinematik yoxlanması nəyə əsaslanır ?

A) Verilən sistemdə bu və ya digər izafi rabitə istiqamətində yerdəyişmənin sıfıra bərəbər olması şərtinə.

B) Epürlərin vurulması qaydasına.

C) Momentlərin sıfır olması şərtinə.

D) Kəsici qüvvələrin maksimum olması şərtinə.

E) Normal qüvvələrin cəminin sıfır olması şərtinə.248. Statik həll olunmayan sistemdə kəsici qüvvə necə təyin edilir ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;249. epürünü qurmaq üçün əsasən hansı epürdən istifadə edilir ?

A) epüründən istifadə edib hər elementin ayrıca müvazinətinə baxılır.

B) epüründən istifadə edib düyünlərin ayrıca müvazinətinə baxılır.

C) Normal qüvvə epüründən istifadə edilir.

D) Sadə tir üçün qurulmuş epürdən.

E) Yekunlayıcı epürdən.250. Yekunlayıcı normal qüvvə epürünü qurmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) epüründən istifadə edib düyünlərin ayrı – ayrılıqda müvazinətinə baxmaq lazımdır.

B) epüründən istifadə edib düyünlərin müvazinətinə baxmaq.

C) Hər elementin ayrıca müvazinətinə baxmaq lazımdır.

D) Ox boyu qüvvələri tapmaq.

E) Qurğunu xarici yüklə yükləmək lazımdır.251. epürlərinin düzgünlüyü necə yoxlanılır ?

A) Qurğunu dayaqlardan azad edib əvəzinə reaksiya qüvvələri tətbiq edilir. Xarici qüvvələrlə reaksiyalar müvazinət verməlidir.

B) Üfüqi ox üzərində proyeksiya tənliyi yazılır.

C) Kinematik üsulla yoxlanılır.

D) Şaquli ox üzərində proyeksiya tənliyi yazılır.

E) Universal yoxlama ilə.252. Normal qüvvənin təyini zamanı hansı müvazinət tənliklərindən istifadə edilir ?

A) ;

B) ;

C)

D) ;

E) ;253. epürlərinin düzgünlüyü yoxlamaq üçün hansı tənliklər yazılır?

A)

B)

C)

D) ;

E) ;254. Yerdəyişmələr üsulunda izafi məchul olaraq nə qebul edilir?

A) Yerdəyişmə.

B) Qüvvə.

C) Kütlə.

D) Çəki.

E) Reaksiya.255. Hansı üsul yerdəyişmələr üsulu adlanır ?

A) Hesablama zamanı əsas məchul kimi yerdəyişmə edilən üsul.

B) Əsas məchul kimi reaksiya qəbul edilən üsul.

C) Əsas məchul kimi qüvvə qəbul edilən hesablama üsulu.qəbul

D) Xarici yüklə yüklənmiş qurğunun hesablama üsulu.

E) Yükdən azad olan qurğunun hesablama üsulu.256. Qurğularda hansı yerdəyişmələr yarana bilər ?

A) Bucaq və xətti yerdəyişmələr

B) Eninə yerdəyişmələr.

C) Şaquli və üfüqi yerdəyişmələr.

D) Uzununa və ya boyuna yerdəyişmələr.

E) Həcmi yerdəyişmələr.257. Çərçivədə bucaq yerdəyişməsi dedikdə nə başa düşülür ?

A) Sərt düyünlərin müəyyən bucaq qədər dönməsi başa düşülür.

B) Elementin sürüşməsi başa düşülür.

C) Elementin əyilməsi başa düşülür.

D) Elementin qabarması başa düşülür.

E) Elementin burulması başa düşülür.258. Xətti yerdəyişmə nədir ?

A) Elementin bir ucunun digər ucuna nəzərən sürüşməsidir.

B) Elementin burulmasıdır.

C) Elementin əyilməsidir.

D) Elementin dönməsidir.

E) Elementin dağılmasıdır.259. Yerdəyişmələr üsulunda kinematik həll olunmazlıq dərəcəsi hansı ifadə ilə təyin

edilir ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;260. Yerdəyişmələr üsulunda məchul yerdəyişmələrin miqdarı nəyə bərabərdir ?

A) Bucaq və xətti yerdəyişmələrin cəminə.

B) Dayaq reaksiyalarının cəminə.

C) Bucaq yerdəyişmələrinin cəminə.

D) Xətti yerdəyişmələrinin cəminə.

E) Daxili qüvvələrin cəminə.261. Yerdəyişmələr üsulunda bucaq yerdəyişmələrinin sayı necə təyin edilir ?

A) Sərt düyünlərin miqdarına bərabər qəbul edilir.

B) Çərçivə elementlərinin miqdarına bərabər qəbul edilir ?

C) Dayaqların sayına bərabər qəbul edilir.

D) Oynaqların sayına bərabər qəbul edilir.

E) Analitik ifadə ilə.262. Yerdəyişmələr üsulunun əsas sistemində hansı rabitə bucaq yerdəyişməsinin qarşısını alır ?

A) Sərt bərkitmə.

B) Dayaq mili.

C) Oynaqlı birləşmə.

D) Maili dayaq mili.

E) Oynaqlı tərpənməz dayaq.263. Xətti yerdəyişmənin qarşısını alan rabitə necə adlanır ?

A) Yerdəyişmə istiqamətində verilən dayaq rabitəsi.

B) Sərt bərkitmə.

C) Mürəkkəb oynaq.

D) Sərt dayaq.

E) Oynaqlı tərpənməz dayaq.264. Yerdəyişmələr üsulunda əsas sistem necə seçilir ?

A) Verilmiş sistemə mümkün olan yerdəyişmələrin qarşısını alan rabitələr daxil edilir.

B) Artıq rabitələr qurğudan kənar edilir.

C) Sistemə əlavə qüvvələr daxil edilir.

D) Sistemə məchul qüvvələr daxil edilir.

E) Qurğunun sərt düyünlərinə oynaqlar daxil edilir.265. Yerdəyişmələr üsulunun əsas sistemi statik nöqteyi nəzərdən necə sistemdir?

A) Statik həll olunmayan sistem.

B) Statik həll olunan sistem.

C) Həndəsi dəyişən sistem.

D) Ani dəyişən sistem.

E) Dafiəli sistemdir.266. Yerdəyişmələr üsulunun əsas sistemində qurğu elementləri hansı elementlərdən ibarət olur?

1) Hər iki ucu sancılmış.

2) Bir ucu sancılmış və digər ucu oynaqlı.

3) Bir ucu sərbəst, digər ucu sancılmış.

A) 1,2


B) 1,2,3

C) 2,3


D) 3

E) 2


267. Vahid sərtlik nəyə deyilir ?

A) Elementlərin sərtliyinin uzunluğuna olan nisbətinə.

B) Elementin sərtliyinin uzunluğuna vurma hasilinə.

C) Sərt düyünlərin vahid qədər dönməsinə.

D) Elementin xətti yerdəyişməsinə

E) Elementin tam deformasiyasına.268. Hər iki ucu sancılmış elementdə sol dayaq qədər döndükdə dayaq momentlərinin ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)269. Hər iki ucu sancılmış elementin sol dayağı qədər döndükdə dayaq reaksiyalarının ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)270. Hər iki ucu sancılmış elementin sağ dayağı qədər xətti yerdəyişmə aldıqda dayaq momentlərinin ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)271. Hər iki ucu sancılmış elementin sağ dayağı qədər xətti yerdəyişmə aldıqda dayaq reaksiyalarının ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)272. Hər ucu sancılmış elementdə müntəzəm yayılmış yükdən dayaq momentlərinin ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)273. Hər iki ucu sancılmış elementin ortasında tətbiq olunmuş P topa yükündən dayaq momentlərinin ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)274. Bir ucu sancılmış, digər ucu oynaqlı elementin sərt dayağı qədər döndükdə dayaq reaktivlərinin ifadələrini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)275. A dayağı sancılmış, B dayağı oynaqlı olan elementdə, B dayağının qədər xətti yerdəyişməsindən dayaq momentinin ifadəsini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)276. Sol dayağı sancılmış, sağ dayağı oynaqlı olan elementdə, müntəzəm yayılmış yükdən dayaq momentinin ifadəsini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)277. Sol dayağı sancılmış, sağ dayağı oynaqlı elementin ortasına təsir edən P topa yükündən dayaq momentinin ifadəsini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)278. Yerdəyişmələr üsulunun kanonik tənlikləri hansı şərtə əsasən yazılır ?

A) Əsas sistemdə qurğuya daxil edilən əlavə rabitələrdə yaranan reaksiyaların verilmiş sistemdə sıfıra bərabər olması şərtinə əsasən.

B) Əsas sistemdə yaranan yerdəyişmələrin verilmiş sistemdə olmaması şərtindən.

C) Daxili qüvvələrin sıfıra bərabər olması şərtindən.

D) Dayaq momentlərinin sıfıra bərabər olması şərtindən.

E) Bucaq yerdəyişmələrinin xətti yerdəyişmələrə bərabər olması şərtindən.279. Bir dəfə kinematik həll olunmayan sistem üçün yerdəyişmələr üsulunun kanonik tənliyini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)280. Hidrostatiki təzyiqdən dairəvi tağlarda dayanıqlığın itirilməsinin hansı forması daha qorxuludur ?

A) Üç oynaqlı tağlarda simmetrik, iki oynaqlı və oynaqsız tağlarda isə əks simmetrik forması daha qorxuludur.

B) Üç oynaqlı və iki oynaqlı tağlarda əks simmetrik, oynaqsız tağlarda isə simmetrik forması daha qorxuludur.

C) Simmetrik forma daha qorxuludur.

D) Əks simmetrik forma daha qorxuludur.

E) Heç biri qorxulu deyil.281. Şaquli dayaq reaksiyasını təyin edin

A) 15 kN

B) 20 kN

C) 40 kN

D) 30 kN

E) 50 kN282. Üfüqi dayaq reaksiyasını təyin edin

A) -25 kN

B) -50 kN

C) 100 kN

D) -30 kN

E) 20 kN283. Verilən kəsikdə əyici momenti təyin edin

A) -80 kNm

B) -40 kNm

C) 50 kNm

D) 0 kNm

E) 25 kNm284. Verilən kəsikdə kəsici qüvvəni təyin edin

A) 40 kN

B) 20 kN

C) 80 kN

D) 0 kN

E) 10 kN285. Şaquli dayaq reaksiyasını təyin edin

A) 50 kN

B) 25 kN

C) 0 kN

D) 10 kN

E) 5 kN286. Üfüqi dayaq reaksiyasını təyin edin

A) 0 kN

B) 10 kN

C) 6 kN

D) 15 kN

E) 5 kN287. Verilən kəsikdə əyici momenti təyin edin

A) -100 kNm

B) -50 kNm

C) -25 kNm

D) 200 kNm

E) 80 kNm288. Verilən kəsikdə kəsici qüvvəni təyin edin

A) 25 kN

B) 0 kN

C) 30 kN

D) 100 kN

E) 15 kN289. Sol şaquli dayaq reaksiyasını təyin edin

A) 12 kN

B) 20 kN

C) 10 kN

D) 0 kN

E) 14 kN290. Sağ şaquli dayaq reaksiyasını təyin edin

A) 8 kN

B) 0 kN

C) 12 kN

D) 22 kN

E) 20 kN291. Şaquli dayaq reaksiyasını təyin edin

A) 25 kN

B) 50 kN

C) 0 kN

D) 10 kN

E) 30 kN292. Aşırımın ortasında kəsici qüvvəni təyin edin

A) 0 kN

B) 10 kN

C) 40 kN

D) 20 kN

E) 25 kN293. Verilən kəsikdə kəsici qüvvəni təyin edin

A) 20 kN

B) 40 kN

C) 30 kN

D) 0 kN

E) 80 kN294. Verilən kəsikdə əyici momenti təyin edin

A) 30 kNm

B) 60 kNm

C) 0 kNm

D) 120 kNm

E) 40 kNm295. Verilən kəsikdə kəsici qüvvəni təyin edin

A) 15 kN

B) 30 kN

C) 10 kN

D) 60 kN

E) 0 kN296. Verilən kəsikdə əyici momenti təyin edin

A) -40 kNm

B) -20 kNm

C) 30 kNm

D) 0 kNm

E) -60 kNmKataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə