Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad este instituţie publică deconcentrată, finanţată de la bugetul de stat, cu personalitatYüklə 2,19 Mb.
səhifə1/24
tarix15.01.2019
ölçüsü2,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU

JUDEŢUL ARAD


ARAD – ROMÂNIA

2009

CUPRINS


CUPRINS 2

1. INTRODUCERE 4

1.1. Ce este Planul de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi care este rolul său în Judeţul 4

Arad? 4

1.2. Structura şi metodologia utilizată pentru elaborarea PLAM 5

1.2.1. Consideraţii Generale 5

1.2.2. Identificarea şi Clasificarea problemelor/aspectelor de mediu 7

1.2.3. Transformarea problemelor/aspectelor de mediu într-un plan de acţiune 7

2. STAREA INIŢIALĂ A JUDEŢULUI ARAD 11

2.1 Informaţii generale asupra judeţului 11

2.1.1. Valori istorice şi culturale 11

2.1.2. Descrierea judeţului Arad 13

2.1.2.1. Caracteristici fizice şi geografice 13

17


2.1.2.2. Caracteristici administrative şi economice 17

2.1.2.3. Activităţi industriale şi agricole 19

2.2. Starea mediului în judeţul Arad 19

2.2.1. Starea calităţii atmosferei 19

2.2.1.1. Poluarea de fond şi poluarea de impact 19

2.2.2. Starea apelor de suprafaţă şi subterane 21

2.2.2.1. Starea râurilor 21

2.2.2.2. Starea lacurilor 23

2.2.2.3. Starea apelor subterane 24

2.2.2.4. Alimentarea cu apă a populaţiei 24

2.2.2.5. Situaţia apelor uzate menajere şi industiale 26

2.2.3. Starea solurilor 28

2.2.4. Starea pădurilor 30

2.2.5. Starea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 30

2.2.6. Starea ariilor protejate 33

2.2.7. Starea radioactivităţii mediului 37

2.2.8. Starea aşezărilor umane 39

2.2.8.1. Starea calităţii aerului şi a zgomotului 39

2.2.8.2. Situaţia zonelor verzi şi a zonelor de recreere 40

2.2.8.3.Situaţia deşeurilor menajere 41

2.2.8.4. Situaţia deşeurilor industriale 44

Cantităţile de deşeuri de producţie generate variază de la an la an, datorită variaţiei activităţilor generatoare de deşeuri, a retehnologizării, a preocupării crescânde de a minimiza cantitatea de deşeuri generată. Cantităţile de deşeuri de producţie generate anual sunt înregistrate şi raportate de către agenţii economici, pe baza chestionarelor de anchetă statistică. Aceste date sunt analizate şi prelucrate de către Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Mediului. 44

2.2.9. Starea monumentelor istorice, arhitectonice şi de artă 45

2.2.10. Poluări accidentale 46

2.2.11. Zone critice privind deterioararea calităţii mediului de pe teritoriul Judeţului 46

Arad 46


2.2.11.1. Zone critice din punct de vedere al poluării aerului 46

2.2.11.2. Zone critice din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă 48

2.2.11.3. Zone critice din punct de vedere al calităţii apelor subterane 49

2.2.11.4. Zone critice din punct de vedere al poluării solului 51

2.2.11.5. Zone vulnerabile care necesită reconstrucţie ecologică 52

3. PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE DIN JUDEŢUL 57

ARAD 57

3.1. Descrierea metodologiei de identificare, evaluare şi selectare a problemelor 57

3.2. Descrierea, analizarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu 58

3.3. Selectarea problemelor prioritare şi sinteza problemelor de mediu prioritare 63

4. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU AL JUDEŢULUI ARAD 69

4.1. Acţiuni strategice pentru protecţia mediului în Judeţul Arad 69

4.1.1. Introducere 69

4.1.2. Stabilirea obiectivelor, ţintelor şi indicatorilor 704.1.3.Recomandări cadru pentru protejarea componentelor de mediu 70

4.1.4. Identificarea priorităţilor pentru acţiune 72

4.1.5.Identificarea criteriilor de selectare a acţiunilor 73

74


4.2. Planul Local de Acţiune pentru mediu al Judeţului Arad 75

4.2.1. Matricile plan pentru soluţionarea problemelor de mediu prioritare 755. PLANUL DE IMPELEMENTARE A ACŢIUNILOR 109

6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR 186

6.1. Elaborarea planului de monitorizare şi de evaluare 186

6.2. Matricea de monitorizare 186

6.3. Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Arad 2005 186

6.4. Termen de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Arad 192

6.5 Adoptarea şi instituţionalizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Arad 192


1. INTRODUCERE

1.1. Ce este Planul de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi care este rolul său în Judeţul

Arad?


PLAM presupune dezvoltarea unei viziuni comunitare, evaluarea aspectelor de mediu, stabilirea priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii de rezolvare a celor mai importante probleme şi realizarea de acţiuni constând în îmbunătăţiri reale ale situaţiei mediului şi aspectelor de sănătate publică. PLAM reprezintă un mijloc deosebit de eficient pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu la nivel local, respectiv una dintre cele mai eficiente modalităţi de participare a publicului în procesul de decizie al autorităţilor locale. PLAM vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural. PLAM-ul accentuează, de asemenea, importanţa respectării cerinţelor economice prezente, ţinând cont de necesitatea respectării principiilor de coabitare cu mediul natural. In baza principiilor care vizează dreptul publicului de a avea acces la informaţia de mediu (conform prevederilor Convenţiei de la Aarchus), autorităţile locale trebuie să realizeze o participare publică eficientă în procesul de luare a deciziilor de mediu. PLAM-ul reprezintă baza pentru acţiunea autorităţilor publice locale, pentru investitorii privaţi, organizaţii nonguvernamentale. PLAM sprijină activ procesul de armonizare cu cerinţele de mediu, fiind mijloacele cele mai eficiente pentru dezvoltarea unei viziuni colective, evaluarea problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor de mediu la nivel local menite să conducă la îmbunătăţirea reală a calităţii factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. PLAM reprezintă un adevărat plan de detaliu pentru viitoarele investiţii şi activităţi pentru îmbunătăţirea calităţii şi protecţiei mediului în judeţ.

PLAM-ul implică participarea unui spectru larg de actori pentru îndrumarea procesului de planificare în domeniul mediului. Practic, PLAM-ul oferă un cadru de întâlnire a diverselor grupuri de indivizi având idei, interese, valori şi perspective diferite. Aceste persoane lucrează împreună pe o durată bine definită pentru a obţine consensul asupra priorităţilor şi acţiunilor prin care se pot soluţiona problemele de mediu. Aceste priorităţi şi acţiuni sunt incluse într-un Plan de Acţiune pentru Mediu care se constituie într-un program al investiţiilor viitoare din respectiva comunitate, recomandările fiind încorporate în deciziile şi strategiile administraţiei publice locale, agenţilor economici, instituţiilor de învăţământ şi ale altor autorităţi cu atribuţii în domeniul mediului. Resursele financiare limitate fac imposibilă soluţionarea tuturor problemelor de mediu altfel decât prin implicarea administraţiei publice locale, a tuturor instituţiilor deconcentrate şi a comunităţilor în definirea priorităţilor şi în planificarea im- plementării acestora în mod eficient şi eficace pentru următorii ani. Planificarea acţiunii de mediu este necesară pentru asigurarea durabilă şi eficientă a resurselor şi pentru implicarea activă a comuntăţilor locale în identificarea şi soluţionarea problemelor de mediu.

PLAM reprezintă prin instituţionalizare, angajamentul autorităţilor publice locale şi al comunităţii în asigurarea unui mediu adecvat, al unor condiţii de viaţă mai bune şi al unei dezvoltări durabile pentru generaţiile actuale şi viitoare. Aprobarea PLAM-ului de către Comitetul de Coordonare va conferi acestui document putere de lege la nivel de judeţ şi va trebui respectat cu stricteţe de către agenţii economici poluatori, de instituţiile administrative şi de autorităţile locale. Pentru a mări eficienţa PLAM, este necesar ca recomandările ce rezultă din acesta să fie corelate cu celelalte procese de planificare şi reglementare legislativă. PLAM serveşte astfel drept ghid pe termen lung pentru acţiunile de mediu ale judeţului. Totodată acest document constituie o bază oficială pentru elaborarea proiectelor de finanţare de mediu.

Scopurile urmărite prin realizarea PLAM-ului sunt, evaluarea clară a problemelor de mediu; stabilirea priorităţilor de acţiune pe termen scurt, mediu şi lung, corelarea dezvoltării economice cu aspectele de protecţia mediului, deci corelarea cu planurile judeţene şi regionale.

Obiectivele PLAM trebuie să fie realiste, să poată fi atinse într-o anumită perioadă de timp definită şi cu un buget asigurat sau estimat în functie de sursele de finanţare existente. În general, planul trebuie concentrat pe priorităţi pe termen scurt şi mediu, fără a compromite o viziune a comunităţii asupra obiectivelor pe termen lung.
Obiectivele PLAM Arad sunt:


  • Identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu în judeţul Arad;

  • Promovarea conştientizării publicului privind responsabilităţile pentru protecţia mediului şi creşterea sprijinului membrilor comunităţii pentru strategiile şi investiţiile necesare acţiunii;

  • Întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a ONG-urilor în managementul şi implementarea programelor, planurilor şi proiectelor pentru mediu, incluzând abilitatea acestora de a obţine finanţări din partea instituţiilor naţionale şi internaţionale;

  • Promovarea parteneriatului între actorii implicaţi în procesul decizional de mediu;

  • Concordanţa cu cerinţele legislative naţionale şi cu cele care decurg din implementarea acquisului comunitar, cu strategiile, planurile şi programele naţionale şi judeţene de acţiune;

Transpunerea şi implementarea legislaţiei europene de mediu în legislaţia românească determină asumarea de către autorităţi a unor noi responsabilităţi, necesită o abordare administrativă şi de influenţă a problematicii de mediu, conducând la necesitatea stabilirii unor noi obiective specifice şi acţiuni la nivelul judeţului şi implicit la necesitatea revizuirii PLAM Arad 2005.

Conform recomandărilor Uniunii Europene, revizuirea PLAM s-a realizat într-o manieră participativă, principiul fundamental fiind consensul unui grup cu o largă reprezentare bazat pe o cunoaştere aprofundată a aspectelor de mediu existente la nivelul judeţului Arad.

PLAM reliefează un proces dinamic a cărui evoluţie este continuă, depinzând de o serie de factori socio-economici care evoluează în timp, având nevoie de o permanentă monitorizare şi o revizuire periodică în scopul reactualizării elementelor de planificare strategică conţinute.

Având în vedere faptul că procesul de revizuire este un proces ciclic care ţine cont de modificările şi evoluţia în ansamblu a unei comunităţi în relaţie cu mediul natural, fiecare revizuire a PLAM va modifica obiectivele specifice şi acţiunile alocate atingerii acestor obiective, procesul desfăşurându-se în concordanţă cu viziunea, scopul şi ţintele identificate de către comunitate.În anul 2008 s-a procedat la revizuirea acestui document.Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə