Анализ на ролята на жените в икономическия живот, предприемачество и инструменти за стартиране на малък бизнес в България и БуYüklə 0,77 Mb.
səhifə1/9
tarix29.07.2018
ölçüsü0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


KADINLARIN EKONOMİ HAYATINDA ROLÜ, GİRİŞİMCİLİK VE bulgaristan ile burgaz bölgesinde küçük ÇAPLI iş kurma araçlarıİÇİNDEKİLER

І. Giriş.
ІІ. Kadının Bulgar toplumundaki rolüne tarihi bakış

1. Sosyalist toplum (1989 yılına kadar) – kadınlardan beklentiler, istihdam, “kadın” ve “erkek” meslekleri anlayışı, kadının ailedeki rolü vb.

2. Pazar ekonomisi ve demokratik topluma geçiş döneminde değişikliler (1989 - 2007).

3. Bulgaristan – AB’nin tam üyesi
ІІІ. Bugün itibarıyla nüfus durumu ve istihdam yapısının analizi
1. Bulgaristan ve Burgaz Bölgesinde nüfus durumunun tarifi

2. Bulgaristan ve Burgaz’da istihdam yapısı

3. Burgaz Bölgesinde işsizlik yapısı
ІV. Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtlığı alanında Bulgaristan politikası
1. Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtlığı alanında Bulgaristan yasal mevzuatına bakış

2. Bulgaristan’da istihdam alanında eşit muamele ve ayrımcılık karşıtlığı
V. Bulgaristan’da resmi makamların ve ayrımcılıktan koruma kurumlarının rolü
VІ. Bulgaristan’ın çağdaş ekonomik hayatında kadınların rolü
1. Bulgaristan’da şirketlere ilişkin istatistiki veriler – adet (işletme, şirket), sektör, faaliyet alanı, şirketin türü (mikro, küçük, orta), ciro, kadınlara ait işletmeler.

2. Burgaz Bölgesinde şirketlere ilişkin istatistiki veriler – adet (işletme, şirket), sektör, faaliyet alanı, şirketin türü (mikro, küçük, orta), ciro, kadınlara ait işletmeler

3. Girişimci kadının profili (özellikler, gerekli vasıflar vb.)
VІІ. Küçük ve orta işletme kurmak için destekleyici araçlar

І. Giriş

“Kadınların Ekonomi Hayatında Rolü, Girişimcilik Ve Bulgaristan İle Burgaz Bölgesinde Küçük Çaplı İş Kurma Araçları” Analizi, Burgaz Ticaret ve Endüstri Odası tarafından gerçekleştirilen 2007CB16IPO008-2011-2-023 “Bulgaristan – Türkiye Sınır Bölgesinde Cinsiyetler Arasında Eşitliğe Saygının Arttırılması” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje CCI № 2007CB16IPO008 Bulgaristan – Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı IPA ikinci daveti çerçevesinde finanse edilmektedir. Projenin başlıca amacı Bulgaristan – Türkiye Sınır Bölgesinde Burgaz ve Kırklareli İllerinde cinsiyetler arasında eşitlik ilkesinin daha iyi anlaşılmasının sağlanması, buna saygı duyulması ve uygulanması, kadınların işgücü piyasasında ve girişimcilikte rolünün iyileştirilmesidir. Projenin hedef grupları küçük ve orta şirketlerin temsilcileri, yüksek idari ve yönetici görevlerinde bulunan kadınlar, yerel idare ve kurumların temsilcileri, sivil toplum örgütler, işsiz kadınlardır.

İşbu analiz ile sosyalist toplumdan bugüne kadar olan dönemde Bulgar kadınının toplum hayatındaki rolüne geri dönülmesi amaçlanmaktadır. Analizde Bulgaristan’ın ve özellikle Burgaz Bölgesinin ekonomik gelişimine ağırlık verilmektedir. Ekonomik gelişim, bölgedeki istihdam ve işsizlik analiz edilirken, kadın mesleklerinin ağırlıklı oldukları ekonomi sektörlere özel dikkat çevrilmiştir. Analizde ayrıca Bulgaristan’da cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtlığı alanlarına özellikle değinilmiş olup, çalışma hakkı, sarf edilen emeğin karşılığında eşit ücret hakkı ve işgücü piyasasında eşit muamele hakkı konularında kadınların ayrımcılıktan korunmasına ilişkin farklı yöntemlere yer verilmiştir.

Bulgaristan’ın çağdaş ekonomi hayatında kadınların önemli rolü olduğu göz önünde bulundurularak analizde girişimci kadınlara ve yönetici kadınlara özellikle yer verilmiş, kadınların bulundukları işletmelere ilişkin istatistikler ve başarıl girişimci kadın profili sunulmuştur.

Analizde küçük ve orta büyüklükte işletmelerin kurulması ve geliştirilmesini destekleyen Avrupa ve ulusal mali araçlar da yer almış olup, daha ziyade kadın girişimciliğini destekleyen programlara ağırlık verilmiştir.

ІІ. Kadının Bulgar toplumundaki rolüne tarihi bakış

1. Sosyalist toplum (1989 yılına kadar) – kadınlardan beklentiler, istihdam, “kadın” ve “erkek” meslekleri anlayışı, kadının ailedeki rolü vb.

Bulgaristan toplumunda kadınlara yönelik özel bir ilgi sosyalist toplum olarak adlandırılan dönemde gösterilmeye başlanmıştır. Bulgaristan toplumunun ve ekonomisinin hızlandırılmış bir şekilde sanayileşme ve şehirleşmesiyle modernleşmeye gitme arzusu başlıca hareket mekanizmasıdır. Bu bağlamda yeni sosyal-siyasi sistemde kadından geleneksel beklentiler değişikliğe uğramakta ve somut siyasi kararlar ve stratejik belgelerde bu konu ele alınmaktadır.

20. Yüzyılın 60’lı yılları sonunda ve 70’li yılların başında parti ideolojisi sosyalist toplumun yönetim sisteminin geliştirilmesine odaklanmakta ve buraya kadının ve ailenin geleneksel ataerkil yaşam tarzından uzaklaştırılmasına yönelik girişimler de dâhildir. Bu özgürleştirme kaçınılmaz olarak o dönemde çelişkili olan “kamu” ve “özel” terimleri arasında bir sınır konulmasını da içermektedir. Kadının üretim sektörüne girmesi ve hızlandırılmış sanayileşme sayesinde istihdam alanında daha fazla yer alması, daha fazla mesleki imkânlar, daha iyi eğitim ihtiyacı ve üzün süreli eğitim görme gibi kayda değer değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda “… aile (çocuklar da) bir sübjektif önemde hedef olarak gittikçe daha sorunlu hale gelmektedir1. Böylece sosyalist toplumda bir taraftan bir kadının usanmayan işçi, biçerdöver sürücüsü, traktör sürücüsü vb. imajı ön plana çıkarılmakta, erkekten geri kalmayan, hatta endüstrinin her alanında ve her pozisyonunda erkekle rekabet edebilen çağdaş Bulgar kadınına “modern” bir imaj oluşturulmakta, diğer taraftan ise kadının artan çalışma meşguliyeti, sorumlulukları ve ev angajmanları açısından negatif nüfus değişiklikleri gözlemlenmektedir. 1967 yılında “Kadınlar için ikinci vardiyayı kaldıralım!” başlığıyla yayınlanan makalede eleştirisel bir sonuca yer verilmiştir, şöyle ki “bir sosyalist toplum, genel kültür ve daha yüksek mesleki eğitim hedefine giderken, üyelerinden yarısının pedagojik ve aile sorumluluklarında ciddi ve bazen aşılamayan zorluklarla karşı karşıya kalmasına müsaade etmemelidir2”. Kamuoyunun dikkati gittikçe bir gerçeğe, “ikinci vardiyaya” doğru yönelmeye başlamıştır, yani mesai saatleri sona erince kadınların evlerinde sarf ettikleri emek oldukça ciddi zaman ve çaba gerektirmekte, dolayısıyla bu da modern toplum ve üretim kapasiteleri gereksinimlerine uygun olarak kamu hizmetlerinin gelişmediğine bir işarettir. Bunun paralelinde özgürleşme ve üretim süreci ile yeni sosyal-siyasi sistemde eşit olarak yer alan bir yeni otonom imaj ile birlikte kadın bir anne olarak spesifik sosyal fonksiyonlarının taşıyıcısı olamaya devam etmektedir. Bunu en üst düzeyde alınan siyasi kararlarda görebiliyoruz. Örneğin Bulgaristan Komünist Partisi’nin (BKP) 1971 yılında düzenlenen 10. Kongresinde alınan Kararlara göre “Geniş bir şekilde üretim alanına giren kadınımız erkekten daha fazla sorumluluk taşır oldu. Kadının sosyalist toplumdaki yeri ve rolüne ilişkin tüm bilimsel konseptler esas alınarak, bir anne olarak asli görevini yerine getirmesini, bununla birlikte çalışma sürecine dâhil olmasını, mesleki ve kültürel açıdan gelişmesini, toplum yönetiminde yerini ve rolünü sabitleştirmesini sağlayacak en iyi koşulların oluşturulmasına yönelik geniş bir etkinlikler programının uygulamaya alınması zorunludur.

Sosyalist toplumda yönetim ve siyaset yapma ilkeleri uyarınca organizasyon ve siyasi açıdan başrol partinindir. Gerekli reformların gerçekleştirilmesi ve siyasetin tamamının yürütülmesi için olumlu atmosferin oluşturulabilmesini teminen kamu örgütleri ve yapıları kurulmakta olup, başlıca amaçları partinin kadınlarla çalışmalarının kolaylaştırılmasıdır. Örneğin, Vatan Cephesi ve Sendikalar ile birlikte Bulgar Kadınları Komitesi “kadınlarla kendi başına çalışmalar yürütecek 3 üçüncü bir kamu örgütü olarak Bulgaristan Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi 1968 yılı Haziran Toplantısının kararları arasında yer almıştır. Kadınlara yönelik yeni sosyal statü ve formüle edilmiş politikaların yorumlanması amacıyla yönetimde bilimsel yaklaşım uygulanmakta, buna dâhil olarak Bulgaristan Bilimler Akademisi bünyesinde “Gelişmiş sosyalist toplum koşullarında kadın” adıyla sorunlar komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun görevi kadın emeği ve istihdamı olduğu kadar evlilik, aile, çocukların eğitimi gibi konularında eşgüdüm sağlamak ve bilimsel araştırmaları bu yönlere doğru yoğunlaştırmaktır4.

Kadınlara yönelik politikaların yönlendirilmesi ve yürütülmesi için parti tarafından özellikle kurulan örgütler dışında, kadınların yeni statüsü ve kamu görevlerinin yorumlanmasına ilişkin kilit nitelikte muhtelif stratejik belgeler de düzenlenmiştir. Kadınların kamu ve siyasi hayatta yer almalarına ilişkin olarak cinsiyet eşitliği ilkesi ideolojik açıdan 1944 yılında “İki cinsiyetten kişilerin haklarının eşitlenmesi Genelgesi-Kanunu'nda yansıtılmıştır ve burada şöyle denilmiştir: “İki cinsiyetten kişiler ekonomi, devlet, kültür ve toplum-siyasi hayatın her alanlarında eşit haklardan yararlanır”. Kilit nitelikte diğer bir belge ise “Gelişmiş sosyalist toplum inşasında kadın rolünün arttırılması” konulu 06.03.1973 tarihli Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro’nun Kararıdır. Bu kararla kadının bir işçi, toplum eylemcisi ve anne olarak birleştirici imajına ilişkin yeni sosyalist yorum getirilmeye başlanmıştır.

Böylece Bulgar kadınına ilişkin yeni bir vizyon şekil almakta ve bu şekil kadının üretici ve toplum eylemcisi olduğu kadar anne, ev hanımı ve eş yönlerini içermektedir. Bazı analizlere göre bu farklı yönleri kadını sosyalist toplumda “toplumsalın” ve ”özelin” arasında bir yere konumlandırmaktadır. Burada “toplumsal” istihdamı ve kadınların toplum hayatına katılımlarını ifade etmekte, “özel” ise aileye yoğunlaşmaktadır.5 Sosyalizm döneminde kadınlara yönelik hazırlanan ve takip edilen politikalar, toplumsal ve özel görevler arasındaki bu çelişkiyi çözmeye çalışmakta ve cinsiyet eşitliğine ulaşmada başlangıç noktasının emek olduğu öne sürülmektedir. Bu nedenle “annelik fonksiyonunun” yerine getirilmesi de belirli bir süre için toplumsal çalışma meşguliyeti olarak algılanmaktadır. Kadınların işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmaya ve onların sosyal ve ekonomi statüsünü iyileştirmeye yönelik başlıca tedbirler ve genel politika, kadınların üretimde ve iş sürecinde yer almalarıyla ilgili sorunlara yoğunlaşmıştır. Kadınlara daha fazla mesleki kariyer ve eğitim imkânları sağlamak amacıyla çocuklara yönelik hizmetlerin ve altyapının modernleştirilmesi gerekliliği tanımlanmıştır.


2. Pazar ekonomisi ve demokratik topluma geçiş döneminde değişikliler (1989 - 2007)

Sosyalizm döneminde gelişmiş sosyalist toplum inşasında rolleri nedeniyle kadınların özgürleşmesi bir gereklilik olmuşsa da, serbest piyasa ekonomisine geçiş döneminde (1989’dan itibaren) durum çarpıcı bir şekilde değişmiştir. Bu dönemde Bulgaristan’ın siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarında meydana gelmiş olan değişikliklere ilişkin çok sayıda analizlere göre geçiş döneminde yüksek bedel ödeyen ve “kaybeden” kadınlar olmuştur6. Yapılan ekonomik reformlar ve piyasa mekanizmalarının yerleşmesi o döneme kadar mevcut olan istihdam ve akabinde yerleşik sosyal politikalar ve değerlerde kökten değişikliklere yol açmıştır. Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş devletin ekonomiden ve sosyal alanda birçok fonksiyonundan el çekmesini gerektirmiştir. Bunun neticesinde sosyalizm döneminde garanti edilen istihdam ve sosyal güvenlik ortadan kalkmıştır. Serbest piyasa mekanizmaları ve serbest rekabet ilkeleri uyarınca herkesin kendi başının çaresine bakması görüşü hakim olmuş ve dolayısıyla belirli bir sosyal gruba yönelik herhangi bir ayrıcalıklı yaklaşım veya politika yürütülmesi ortadan kalkmıştır.


Yeni ekonomik gerçeklerin ve radikal yapısal reformların etkisine ilaveten, geçmişteki siyasi rejimin politikalarının “sosyalist” politikalar oldukları ve yeni modern demokratik toplum inşası sürecinde bunların tamamen reddedilmesi gerektiği görüşü de kadınları olumsuz etkilemiştir. Böylece tamamen yeni bir sosyal-ekonomik düzenin inşasına girişilirken, kadının toplumdaki yeri ve rolü dâhil sosyal alanda birçok başarılı uygulamalar da reddedilmiştir7. Devletin ekonomiden el çekmesi ve başlıca düzenleyici ve hareket mekanizması olarak özel sermaye aracılığı ile serbest piyasa fikrinin ön plana çıkmasıyla, o zamana kadar kadınların işgücü piyasasında haklarını8 garanti eden yasal mevzuatın ortadan kalkmasını ve/veya uygulanmamasını beraberinde getirmiştir. Bu süreçlerin ve şekillenen eğilimlerin neticesinde 20. Yüzyılın 90’lı yılların başında kadınlar arasında işsizlik oranın yükselmesine sebep olmuş ve bundan en fazla yaşlı kadınlar, düşük eğitimli kadınlar ve Türk ile Roman etnik gruplardan9 kadınlar etkilenmiştir. Kadınlar arasında işsizlik oranı artması (90’lı yılların başlarında toplam işsiz olanlardan % 60’ı kadındır) genellikle ekonominin yeniden yapılandırılmasından ve işletmelerin birçoğunun özelleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece mühendis, tekniker ve diğer alanlardan uzman olan çok sayıda kalifiye kadın işini kaybetmiştir. Köylerde ve daha küçük yerleşim yerlerinde istihdam imkânlarının olmaması özellikle Türk ve Roman azınlıklarından kadınları etkilemiş ve bunlardan çoğu için tek seçenek ev işi olmuştur. Kadınlar arasında ekonomik aktivitede düşüş ile birlikte kadın ve erkek ücretleri arasında farklılık boy göstermeye başlamıştır.

İstihdam imkânlarının kamu sektöründen özel sektöre kaymasıyla birlikte “informal” denilen gri ekonomi (kayıt dışı ekonomi) gelişmiştir. Böylece özel sektörde istihdam edilenlerin sayısı kamu sektörüne göre kayda değer ölçüde artsa da, kadınlar dâhil birçok kişi gri sektörde çalışmaya başlamıştır. Bu tür bir istihdamın özellikleri arasında uzun süre çalıştırılma (haftalık 40 saat normunu aşan), elverişsiz ve sağlıksız çalışma koşulları, düşük maaş veya alternatif olmadığı için yarı zamanlı çalıştırılma yer alıyor.10 Bunun neticesinde kadınlar, çocuk bakımı ve ailede hizmet de eklenince, işgücü piyasasında gittikçe daha dezavantajlı duruma gelmekte ve cinsiyetlere yönelik sosyal yaklaşım sorunları ile kadınlardan olan beklentileri daha da derinleştirmektedir. Kadınların (erkeklerle kıyasla) kişisel gelişme, mesleki eğitim vb. konularda fiilen ayırabilecekleri zamanın eksikliği cinsiyetler arasında eşitsizlik için başlıca etken olmaktadır.

Serbest piyasa ekonomisine geçiş ve etkili sivil toplum oluşturulması döneminde kadınlara yönelik istihdam olanaklarının sınırlı olması toplumu uzun vadeli etkileyecek birkaç negatif gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Bunlardan ilki gri ekonomide istihdam edilen kadınların sayısının artmasıdır. 90’lı yılların başlarında yaşanan bu eğilim, kayıt dışı ekonominin içerisinde bulunan kadınların yasal sektörde pozisyonlarını geri almaları ve iş hakları ile eşitlik taleplerinde bulunmaları konusunda kalıcı bir cesaretsizlik ve/veya imkânsızlıkla karşı karşıya kalmaları oldukça negatif sonuçlar doğurmuştur. İkinci gelişme küçük yerleşim yerlerinde ve Bulgar köylerinde istihdam imkânlarının olmayışı ve üretim yapılmaması göçü bir alternatife dönüştürmüş olup, yurtdışında düşük vasıflı işlerde çalışma (hasta bakıcısı, ev hizmetçisi, otel hizmetçisi, tarım işçisi) çok sayıda kadın için tek gelir kaynağı olmuştur. Üçüncü bir gelişme de “eşitlik” konusunda her türlü ayrıcalıklı yaklaşım açısından değişen anlayış sonucu aile değerlerinde de aşamalı olarak değişiklik yaşanmasını getirmiştir. Kadınların aile ve meslek hayatının bir arada götürmelerindeki zorluklar nedeniyle 20. Yüzyılın 90’lı yıllarından sonra doğum oranında ve evliliklerde düşüş kaydedilmiştir.

3. Bulgaristan – AB’nin tam üyesi
Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine üyeliği konusunda müzakerelerin başladığı 2000 yılında Bulgaristan’da cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sorunlar ve politikalara daha çok sese ve dinamik getirilmiştir. Bir üye ülke adayı olarak Bulgaristan’ın esas sorumluluğu, kadınlara ve erkeklere eşit muamele direktifleri dâhil olmak üzere, ulusal yasal mevzuatını Avrupa Birliği yasal mevzuatı ile uyumlu hale getirmesini gerektirmektedir. Ülkemiz Avrupa İstihdam Stratejisini de kabul ederek, burada yer alan hedeflere ulaşmayı garanti edecek ulusal düzeydeki plan ve programlar hazırlamak mecburiyetindedir. İlgili direktiflerin Bulgaristan mevzuatına aktarılması sürecinde yeni eşitlik mekanizmaları ve politikaları da işleme alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cinsiyet eşitliği konusunda devlet politikasının hazırlanması, koordine edilmesi ve uygulanmasından sorumlu kurum haline gelmiştir. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Eşit İmkânlar Danışma Kurulu oluşturulmuş olup, 2000 yılından itibaren periyodik olarak toplum hayatının her alanında devlet politikasının yürütülmesine yönelik stratejiler, planlar ve programlar hazırlanmaktadır11. Hedefe odaklı devlet politikası ve Avrupa Birliği nezdinde verilen taahhütler dâhil olmak üzere somut tedbirlerin belirlenmesi ve yürütülmesine ilişkin hazır mekanizmaların yanısıra sorunların tanımlanmasında ve çözüm arayışlarında sivil toplumun rolü aşamalı olarak artmaktadır.

Bulgaristan 01.02.2007 tarihinde Avrupa Birliği tam üyesi olmuştur ve Birliğin en önemli değerlerinden olan kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Bu bağlamda ülkemiz kaydedilen genel ilerlemeye katkıda bulunmuş olup, diğer taraftan ise Avrupa düzeyinde hazırlanan ve/veya kabul edilen eşit muamele alanındaki yasal mevzuat, gender mainstreaming politikası (cinsiyet mensubiyetine ilişkin perspektifin tüm diğer politikalar ile entegrasyonu), kadınlara destek amacıyla spesifik tedbirler gibi politikalar ve tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. Kadın ve erkek eşitliği stratejisi 2010-2015 arasındaki dönemde cinsiyet eşitliği alanında Avrupa Komisyonunun çalışma programı olup, cinsiyetler arasında eşitliği teşvik etmeye ve kadın ve erkekler için eşti ekonomik bağımsızlık, eşit iş için eşit ücret, karar almada eşitlik vb. dâhil birkaç tematik önceliğin gerçekleştirilmesine yöneliktir.12

Kadınların Bulgar toplumundaki rolüne ilişkin tarihi bakış, kadınlardan beklentiler ve dolayısıyla cinsiyetler arasında eşitlik alanında hazırlanan ve uygulanan politikalar iki ana sonucun yapılmasına imkân tanımaktadır. Birincisi, eşitlik bir ilke olarak Bulgaristan mevzuatında sosyalizm döneminde yer almıştır. Burada sorun somut tanımlamada ve yasal çerçeveden ziyade cinsiyetler arasında eşitlik konusunda bu mevzuattan kaynaklanan garantinin fiiliyatta bir eşitliğe (siyasi, ekonomik ve sosyal) dönüştürmektedir13. İkincisi, cinsiyetler arasında eşitlik “mücadelesi” birkaç aşamadan geçmektedir ve bu aşamaların arasında fark genellikle eşitliğe ulaşmak için öngörülen konsept ve mekanizmalardadır. Sosyalist dönemde kadınların katılımını teşvik etmeye yönelik politikalarda daha ziyade tek bir türden koruma tedbirleri üzerinde durulmuş ve kadınların “özgürlüğü” amacıyla sosyal koruma mekanizmaları hızla geliştirilmiştir. Oysa serbest piyasa ekonomisine geçiş döneminde (1989’dan itibaren) eşitlik (cinsiyet eşitliği dâhil) tam özgürlük ve tüm imtiyazların ve (çoğu durumlarda) korumaların ortadan kaldırılması olarak algılanmaktadır. Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine katılımı için hazırlık, Bulgaristan yasalarının Avrupa yasaları ile uyumlaştırılması ve aktif bir sivil toplumu oluşturulması döneminde politikaların hedefi kadın ve erkeklere eşit şans imkânı yaratılması/teşvik edilmesi üzerine yönelmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülke sıfatıyla Bulgaristan bu temele dayalı olarak sosyal ve ekonomi politikasını geliştirmeye ve kadınların siyasi ve ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için elverişli koşullar oluşturmaya devam etmektedir.

ІІІ. Bugün itibarıyla nüfus durumu ve istihdam yapısının analizi.

1. Bulgaristan ve Burgaz Bölgesinde nüfus durumunun tarifi.

2011 YILINDA Bulgaristan’da yapılan son nüfus sayımına göre 01.02.2011 tarihi itibarıyla ülke nüfusu 7,36 Milyon kişidir. Tablo 1’de ülke için toplam nüfus ve Burgaz İlinde (işbu analizin konusu olan il) bulunan belediyelerin verilerine yer verilmiştir.
Tablo 1. İl, belediye, yerleşim yeri ve cinsiyete göre nüfus (adet) – 31.12.2012 tarihi itibarıyla

İl
Belediye


Toplam

Şehirlerde

Köylerde

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Ülke için toplam

7 284 552

3 545 073

3 739 479

5 307 868

2 564 091

2 743 777

1 976 684

980 982

995 702

Burgaz

414 154

202 534

211 620

309 995

150 553

159 442

104 159

51 981

52 178

Aytos

28 579

13 957

14 622

19 827

9 628

10 199

8 752

4 329

4 423

Burgaz

211 535

102 472

109 063

200 745

97 104

103 641

10 790

5 368

5 422

Kameno

10 253

5 141

5 112

4 316

2 122

2 194

5 937

3 019

2 918

Karnobat

24 826

12 073

12 753

18 212

8 830

9 382

6 614

3 243

3 371

Malko Tırnovo

3 771

1 803

1 968

2 379

1 175

1 204

1 392

628

764

Nesebır

23 634

11 780

11 854

15 950

7 889

8 061

7 684

3 891

3 793

Pomorie

27 539

13 526

14 013

18 873

9 187

9 686

8 666

4 339

4 327

Primorsko

6 052

3 003

3 049

3 919

1 963

1 956

2 133

1 040

1 093

Ruen

28 759

14 540

14 219

-

-

-

28 759

14 540

14 219

Sozopol

12 603

6 237

6 366

6 336

3 113

3 223

6 267

3 124

3 143

Sredets

14 959

7 358

7 601

8 974

4 404

4 570

5 985

2 954

3 031

Sungurlare

12 229

5 993

6 236

3 163

1 560

1 603

9 066

4 433

4 633

Tsarevo

9 415

4 651

4 764

7 301

3 578

3 723

2 114

1 073

1 04


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə