Atu-nun magistratura pilləsində M33117A ixtisasları üçün TƏŞKİlati davraniş fənnindən test suallarıYüklə 325,18 Kb.
səhifə1/3
tarix13.06.2018
ölçüsü325,18 Kb.
#53496
  1   2   3

ATU-nun magistratura pilləsində

M33117A ixtisasları üçün

TƏŞKİLATİ DAVRANIŞ fənnindən test sualları

1) Təşkilati mühitə daxil edildiyi modeldə insan təşkilatın mövqeyindən yanaş­dıq­da............................................................rolunda çıxış edir
 1. təşkilatın resursu, hansı ki, o, digər resurslarla birlikdə öz fəaliyyətində istifadə edir

 2. təşkilat tərəfindən həyata keçirilən bütün fəaliyyətin qurulduğu baza, əsas

 3. xüsusi bacarıq və ehtiyacları olan fiziki şəxs

 4. təşkilati mədəniyyətdə asanlıqla əvəz edilə bilən həlqə

2 ) Qeyri-şifahi ünsiyyətin elementləri aşağıdakılardır:
 1. savadlı çıxış

 2. üzün ifadəsi

 3. intonasiya

3) İnsanla təşkilati mühit arasındakı əsas münaqişə...................................................
 1. yeni insanın və təşkilatı mühitin psixoloji cəhətdən uyğun gəlməməsidir

 2. təşkilatın insana verdiyi rolla onun təşkilatda müəyyən yer tutması iddiaları arasındakı uyğunsuzluqdur

 3. əmək haqqı və əmək arasındakı uyğunsuzluqdur

 4. təşkilatda yeni insan meydana gəldikdən sonra onun öz strukturunu dəyişdirmək qabiliyyətinin olmamasıdır

4) Cümləni tamamlayın: “təşkilati mühit – bu təşkilatın bir hissəsidir, hansı ki, ................ “
 1. insan özünün işi zamanı üzləşir

 2. insan üçün əlaqədə olmaq rahat və xoşdur

 3. insan ən səmərəli şəkildə əlaqədə olur

5) İnsanın təşkilatdakı əmək şəraitini saxlaması və ona uyğunlaşması ................. ....... vəzifəsidir.
 1. təşkilatın hər bir üzvünün

 2. yeni insanla birbaşa əlaqədə olan həmkarların

 3. təşkilatın rəhbərliyinin

 4. kadrlar şöbəsinin

6) Yeni işçinin təşkilati mühitə daxilolma mərhələsində təşkilatın həll etməli olduğu üç vəzifə:
 1. dostluq mühitinin yaradılması

 2. davranışın yeni standartları ilə tanış olmaq

 3. şəxsin təşkilata gəlməsinin məqsədlərini anlamaq

 4. təşkilatın dəqiq surətdə ondan nə gözlədiyini izah etmək

 5. işdə onu maraqlandırmaq

7) Təşkilatın dəyərlər sistemini, norma, qayda və davranış stereotiplərini öyrənərkən yeni insana.............................. ......................................................... lazımdır.
 1. insan və təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsinin birinci mərhələsində lazım olanlardan ən əsaslarını bilmək

 2. verilmiş təşkilat üçün xarakterik olan dəyərlər, normalar və s sistemi haqqında mümkün qədər çox məlumat toplamaq

 3. işəgötürən tərəfindən verilən məlumatla razılaşmaq

 4. rəhbər ilə bütün maraqlı məsələləri müzakirə etmək və hansı normaların formal olduğunu və hansılara əməl etmək lazım olduğunu aydınlaşdırmaq

8) İnsanın təşkilatdakı əmək şəraitini saxlaması və ona uyğunlaşması ..................................... üçün mühüm məsələdir.
 1. təşkilatın rəhbərliyinin

 2. kadrlar şöbəsi

 3. şəxsi əhatə edən əməkdaşlar

 4. şəxsin özü

 5. təşkilatın hər bir üzvü

9) Şəxs və təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsinə iki mövqedən baxılır:
 1. təşkilat və şəxs

 2. şəxs və xarici ətraf mühüt

 3. şəxs və ətraf mühüt

 4. şəxs və onun təşkilatdakı fəaliyyəti

10) Dövri kompensasiyanın (ödənişin) dörd növü:


10. Biznes təşkilatlarının müvəffəqiyyətinin tərkib elementləri hansılardır?

A) Məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq, kütləvi istehsala üstünlük vermək, istehsalın həcmini artırmaq, kreditə məhsul satmaq, kredit almaq;

B) Mövcud olmaq, çoxlu məhsul satmaq, çoxlu mənfəət əldə etmək, keyfiyyətli məhsullar yaratmaq, yeni texnologiya tətbiq etmək;

C) Mövcud olmaq, yeni məhsul istehsal etmək, məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək, məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq, hər şeyə qənaət etmək;

D)) Mövcud olmaq, nəticəlilik, səmərəlilik, məhsuldarlıq, qərarların praktikada reallaşması.

E) Mövcud olmaq, rəqabət mübarizəsinə girişmək, aşağı xərclər strategiyasıseçmək, xarici mühitə fikir vermək, əmək haqqı fonduna qənaət etmək;11. Təşkilatın ümumi xarakteristikalarına aid deyil?

A) Üfüqi əmək bölgüsü;

B) Ehtiyatların mövcudluğu;

C) Xarici mühitdən asılılıq;

D)) Təşkilatın strategiyası;

E) İdarəetmənin zəruriliyi.


12) Şəxs və təşkilat arasında qarşılıqlı əlaqənin müəyyən edilməsində .......... vardır.


 1. iki

 2. üç

 3. dörd

 4. beş

 5. altı

13) Şəxsin təşkilatda uyğunlaşmasının 4 növü:


 1. inkar, konformizm, mimikriya, adaptiv fərdiyyətçilik

 2. bütün dəyər normalarının inkarı, qəbul edilməsi, obyektivlik, fərdiyyətçilik

 3. konformizm, bürokratiya, demokratiya, inkar

 4. obyektivlik, mimikriya, demokratiya, consumerizm

14) Şəxs təşkilata daxil olarkən .........................................................problemləri ilə üzləşmir.
 1. təşkilatın rəqibləri ilə qarşılıqlı əlaqə

 2. şəxsin yeni mühitə uyğunlaşması

 3. şəxsin davranışının təshih edilməsi

 4. təşkilatdakı dəyişikliklər və modifikasiyalar

200. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A); Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə

E) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.

16) Yeni şəxsin təşkilata uğurlu girişi üçün lazımi şərtlər:


 1. təşkilatın dəyər sisteminin öyrənilməsi

 2. iş təcrübəsinin olması

 3. parlaq bir görünüşə malik olma

 4. rəhbərlik ilə şəxsi əlaqə

17) Kompensasiyanın dörd növ:
 1. müsbət

 2. neytral

 3. mərkəzləşdirilmiş

 4. qeyri- mərkəzləşdirilmiş

 5. silinmiş

18) Yer və rolun uyğunluğunun yaradılmasında iki yanaşma
 1. Uyğunluğun yaradılmasında rol əsas hesab edilir. Başlanğıc nöqtəsi şəxsin iddia etdiyi yerdir

 2. Uyğunluğun yaradılmasında rol əsas hesab edilir. Yer və rolun təşkilatdakı qarşılıqlı əlaqəsi

 3. “İnsanı bəzəyən yer deyil” prinsipi əsasında müəyyən etmə. Başlanğıc nöqtəsi şəxsin iddia etdiyi yerdir

 4. Yer və rolun təşkilatdakı qarşılıqlı əlaqəsi. “İnsanı bəzəyən yer deyil” prinsipi əsasında müəyyən etmə.

19) Şəxsin təşkilatdakı məsuliyyət hissi .......................................................... inkişaf etdirir (artırır).
 1. şəxsin təşkilata güclü daxil olmasını

 2. təşkilat tərəfindən bu şəxsə sərf edilən vaxtın miqdarını

 3. təşkilatın üzvlərinin yeni işçiyə münasibətini

 4. bütövlükdə təşkilatın fəaliyyətini

20) Təşkilatın tam hüquqlu üzvünə keçid - bu o zamandır ki, ............................................
 1. təşkilatın yeni üzvü artıq təşkilatın qaydalarını və dəyərlərini mənimsəmişdir

 2. şəxs təşkilatın qaydalarını və dəyərlərini qismən mənimsəmişdir

 3. şəxs təşkilatın mahiyyətini dərk edir

 4. şəxs təşkilata tam adaptasiya olunmuşdur

21) Kompensasiya – bu .....................................................................................
 1. müəyyən formada həyata keçirilən fəaliyyətin nəticəsində şəxsin nəyi isə əldə etməsində və ya nəyi isə itirməsində ifadə edilən şəxsin davranışına xarici reaksiyadır

 2. şəxsin arzu olunan davranışının həyata keçirməsini izləməkdir, hansı ki, həvəsləndirilən şəxsin maraqlarına uyğun gəlməlidir

 3. şəxs arzuolunmaz hal keçirir, hansı ki, əvvəllər müsbət reaksiya daxil olurdu

 4. təşkilatın vəzifələrinin təmin edilməsi məqsəd ilə şəxsin motivasiyasına yönəlmiş fəaliyyət növüdür

22) Rolun münasibliyinin mahiyyəti
 1. Şəxs rolu şüurlu surətdə yerinə yetirməyə hazırdır. Hansı ki, bu rolun yerinə yetirilməsi ona məmnunluq verəcək və müsbət bir nəticəyə səbəb olacaqdır

 2. Bu təşkilat üçün nəticə əldə etmək məqsədilə rolun düşüncəsiz şəkildə yerinə yetirilməsi

 3. Təşkilatın məqsədlərinin təmin olunması məqsədilə işçinin motivasiyası

 4. Öz fəaliyyətindən tam məmnunluq

23) Şəxs və təşkilati mühitin qarşılıqlı əlaqəsi modelndə çatmayan elementlər
 1. əks əlaqə

 2. giriş

 3. çıxış

 4. çevrilmə

24) İnsanın davranışının kriterial əsasını ...............................................................təşkil edir.
 1. məkan, dəyərlər, inanclar, prinsiplər

 2. ideyalar, konsepsiyalar, təcrübə, fikir

 3. münasibət, inanclar, bilik, anlayışlar

 4. vəziyyət, vəzifələr, anlayışlar, münasibətlər

25) Təsvirin əldə edilməsinə gətirən məlumatın işlənməsinin üç ümumi qaydası:
 1. fiqur və fon arasında nisbətin müəyyən edilməsi

 2. təsvirin başa çatdırılması

 3. oxşarlıq və yaxınlığın müəyyən edilməsi

 4. analogiyaların müəyyən edilməsi

 5. informasiya və onun mənbəyi arasında nisbətin müəyyən edilməsi

26) İnsanın təşkilati mühiti qavramasının təşkil olunduğu proseslər:
 1. məlumatın seçilməsi və sistemləşdirilməsi

 2. informasiya alınması və öyrənilməsi

 3. mühit tədqiqi və onun dərk edilməsi

 4. məlumat alınması və mənimsənilməsi

27) İnsan tərəfindən informasiyanın sistemləşdirilməsinin iki üsulu:


 1. informasiyanın məntiqi işlənməsi və duyğular, arzular, inanclar

 2. təcrübə, bilik, ideyalar, təsvir və informasiyanın analitik təhlili

 3. nəzəriyyələr, anlayışlar, təhsil və informasiyanın sistemli təhlili

 4. informasiyanın emosional emalı və anlayışlar, kateqoriyalar, düsturlar, nəzəriyyələr

28) Stereotipləşdirmə – bu ...................................................................................
 1. mürəkkəb və orijinal hadisənin sadələşdirilmiş şəklə gətirilməsidir

 2. ümumi hadisələr arasından ən tipikinin seçilməsidir

 3. müşahidə olunan faktlar çoxluğunun ən sadə şəklə gətirilməsidir

 4. obyektin vəziyyətinin hallar çoxluğundan ən tipik olanın seçilməsidir

29) İnsanın ətraf mühiti qavramasına imkan verən göstəricilərin üç qruplu:
 1. fiziki, sosial, anket məlumatları

 2. cins, yaş, təhsil

 3. aura, xarizma, xarici görünüş

 4. davranış, üslub, davranış

30) İnsanın insan tərəfindən dərk edilməsinə imkan verən üç element
 1. dərk edilən insan, dərk edən insan, dərketmə vəziyyəti

 2. insanın davranışı, dərketmənin məqsədləri, insan haqqında məlumatlar,

 3. şəxsin vəzifəsi; şəxsin yaşı, əlaqənin zəruriliyi

 4. şəxsiyyətin xarizmazı, insanın aurası, təşkilati mühit

31) Qrupun üzvləri arasında çoxlu problemlər yaradan amillərin birləşməsi
 1. qrup üzvlərinin yüksək qarşılıqlı asılılığı və əmək ödənişində yüksək fərqlənmə

 2. əmək ödənişində aşağı qarşılıqlı asılılıq və aşağı fərqlənmə

 3. əmək ödənişində yüksək qarşılıqlı asılılıq və aşağı fərqlənmə

 4. qrup üzvləri və pay yüksək fərqləndirmə yüksək asılılıq

 5. yuxarıdakıların hamısı

32) Qrup üzvlərinin maraqlarının qarşıdurması və onlar arasında mübarizə ..................... zamanı müşahidə olunur.
 1. münaqişə

 2. stereotipizasiya

 3. silinmə

 4. əməkdaşlıq

 5. kooperasiya

33) İnsanla qrupun qarşılıqlı əlaqəsinə təsir etməyən xarakter
 1. stereotipləşdirmə

 2. kooperasiya

 3. birləşmə

 4. münaqişə

 5. silinmə

34) Qrupda başqalarının fikirlərinin qəbul edilməməsi, konformizm mühiti formalaşırsa, bu hadisə ................................................. adlanır.
 1. qrupbazlıq

 2. sistemlilik

 3. sinergetik təsir

 4. düzgün cavab yoxdur

35) Qrupun fərdə mənfi təsiri
 1. duyarsızlaşma

 2. dəstək

 3. sabitlik

 4. təlim

36) “Status və rol” ........................................... aiddirlər.
 1. struktur xüsusiyyətlərinə

 2. qrup üzvlərinin xüsusiyyətlərinə

 3. situasiya xüsusiyyətlərinə

 4. formal xüsusiyyətlərə

37) Qrupun üç mühüm xüsusiyyətləri (ərazisində olması, fərdi sahə, yerlərinin nisbi vəzifələrin) .......................................................... aiddirlər.
 1. məkan yerləşməsinə

 2. situasiya məkanına

 3. struktur təşkilinə

 4. nəzarətin daxili sahəsinə

38) Qrupun fəaliyyətinə təsir etməyən faktor:
 1. qrup üzvlərinin xüsusiyyətləri

 2. idarəetmə xüsusiyyətləri

 3. struktur xüsusiyyətləri

 4. situasiya xüsusiyyətləri

39) Qrup üzvlərindən və bütövlükdə qrupdan ən az asılı olan xüsusiyyətlər:
 1. situasiya

 2. struktur

 3. qrup üzvlərinin xüsusiyyətləri

 4. idarəetmə xüsusiyyətləri

40) .......................... olduqda qrupun üzvləri və qrup arasında etimad münasibətləri yaranır.
 1. kooperasiya

 2. stereotipləşmə

 3. birləşmə

 4. münaqişə

41) Komandanın mövcud olması sayəsində şirkət daha çox ....................olur.
 1. qərar qəbul edilməsində çevik

 2. qərarların icra edilməsində intizamlı

 3. məsələlərin həllində fəal

 4. məsələlərin həlli üçün variantlar seçilməsində təşəbbüskar

42) Komandaların özü təşkil olunan vahidlər olması üçün ....................... təmin etmək lazımdır.
 1. onlar arasında müvafiq kommunikasiyanı

 2. komandanın işi üçün resursların mövcud olmasını

 3. işin tam müstəqilliyini

 4. məqsədlərin dəqiqliyini

43) Əməyin komanda təşkili .........................................təmin edir.
 1. sinergiya alınmasını

 2. komanda ruhunu

 3. yüksək motivasiyanı

 4. əmək məhsuldarlığının artımını

44) İnsanın təşkilatda sistemli davranışı iki mövqedən təqdim edilə bilər:
 1. insanın təşkilati mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi baxımından; özünə fərdləri daxil edən təşkilat baxımından

 2. insanın təşkilati mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi baxımından; xarici ətraf mühit baxımından

 3. işəgötürən baxımından; özünə fərdləri daxil edən təşkilat baxımından

 4. işəgötürən baxımından; xarici ətraf mühit baxımından

45) İnsanın təşkilatla qarşılıqlı əlaqəsi modeli – bu ............................................................ modelidir.
 1. insanın təşkilati mühitə daxil edilməsi

 2. insanın təşkilati mühitə təsiri

 3. təşkilati mühitin insana təsiri

 4. təşkilatlarda insanın davranışı

46) İnsanın təşkilati mühitə daxil olması prosesi – bu .....................................
 1. ictimailəşmədir

 2. ixtisaslaşmadır

 3. inteqrasiyadır

 4. fərqləndirmədir

47) İnsanın təşkilatda davranışının ......................... təcrid növünü ayırırlar.
 1. dörd

 2. üç

 3. iki

48) .................................... əsasında davranışın öyrənilməsinin mövcud olmayan növü.
 1. potensialın səfərbər edilməsi

 2. refleks davranışı

 3. əvvəlki təcrübə

 4. davranışın müşahidəsi

49) Bir şəxs, təşkilati dəyərləri qəbul edir, lakin davranış qaydalarını qəbul etmirsə, onda o, .......
 1. orijinaldır

 2. üsyançıdır

 3. sadiq işçidir

 4. uyğunlaşandır

 5. qabiliyyətlidir

50) Təşkilati ətrafa təşkilati mühitin elə elementləri daxildir ki, hansı ki, ................... ilə qarşılıqlı əlaqədədir
 1. şəxs

 2. ətraf mühit

 3. bütövlükdə qrup

 4. rəhbər

51) Təşkilat ətraf mühit və insanın qarşılıqlı əlaqəsi modelində insana ............... ... mövqeyindən baxır.
 1. resurs

 2. təşkilatın məqsədləri

 3. təşkilatın məhsulu

 4. avadanlıq

52) Sintetik effekt ......................................................... yarada bilər.
 1. rəğbət və dostluq əsasında qarşılıqlı dəstək

 2. qrup üzvləri arasında antipatiya və münaqişəli münasibətlər

 3. təşkilatda departamezasiya

 4. liderin steriotipləşməsini

53) Əgər şəxs təşkilatın dəyərlərini və davranış qaydalarını qəbul etmirsə, onda o,.................... ...
 1. üsyançıdır

 2. orijinaldır

 3. uyğunlaşandır

 4. sadiq işçidir

 5. qabiliyyətlidir

54) İnsan və təşkilati ətrafın qarşılıqlı əlaqəsi modelinin mərkəzində ........................... durur.
 1. insan

 2. təşkilati ətraf

 3. tədbirlər, davranış

 4. işin nəticələri

55) Şəxsin fəaliyyətini və ətrafdakıların bu fəaliyyətə reaksiyasını əks etdirən təcrübə əsasında insanın davranışının dəyişməsi – bu ...................................................................
 1. davranışın öyrənilməsidir

 2. inkişafın dinamikasıdır

 3. korporativ ruhdur

 4. formal ictimailəşmədir

56) Yer, iş və mükafat – bu .................................................................... gözləməsidir.
 1. təşkilati ətraf haqqında fərdin

 2. fərdə münasibətdə təşkilatın

 3. digər şəxslərə münasibətdə fərdin

 4. özü ilə bağlı fərdin

57) Təşkilati ətraf - bu ..................................
 1. təşkilatın o hissəsidir ki, hansı ki, şəxs iş zamanı üzləşir

 2. xarici mühitin o hissəsidir ki, hansı ki, şəxs qarşılıqlı əlaqədədir

 3. təşkilatın xarici mühiti

 4. təşkilatda şəxsi əhatə edən fərdlər

58) Fəaliyyət və davranış daxildir:
 1. təfəkkürə

 2. dəyərlərə

 3. biliyə

 4. əxlaqa

59) Vıqotskinin motivasiya nəzəriyyəsinə görə insan sistemləri:
 1. aşağı bioloji və ali ruh insan sistemi

 2. aşağı fizioloji və ali sosial insan sistemi

 3. aşağı sosial və ali ruh insan sistemi

 4. aşağı maddi və ali sosial insan sistemi

60) Alderfer nəzəriyyəsinə görə istehlakçı qrupları
 1. mövcudluq, rabitə, artım

 2. fizioloji, sosial, psixoloji

 3. güc, təsir, öz-özünə

 4. fiziki, sosial, intellektual

61) Herzbergerin iki amil nəzəriyyəsində ayrılır:
 1. daxili həvəsləndirici amillər və xarici sağlamlıq amilləri

 2. daxili fizioloji amillər və xarici sosial amillər

 3. daxili psixoloji amillər və xarici şərait amilləri

 4. daxili davranış amilləri və xarici motivasiya amilləri

62) Bütün insan ehtiyacları Alderfer nəzəriyyəsinə görə ......... qrupa bölünür.
 1. üç

 2. dörd

 3. iki

63) Bütün insan ehtiyacları MakClelland nəzəriyyəsinə görə ......... qrupa bölünür.
 1. üç

 2. iki

 3. dörd

64) MakClelland nəzəriyyəsinə görə istehlakçı qrupları
 1. mövcudluq, rabitə, artım

 2. fizioloji, sosial, psixoloji

 3. nailiyyət, iştirak, hakim

 4. anlaşma, qarşılıqlı əməkdaşlıq, qarşılıqlı əlaqə

65) Masloy nəzəriyyəsinə görə .......................... istehlakçı qrupları mövcuddur.
 1. beş

 2. altı

 3. səkkiz

 4. yeddi

66) Motivasiya – bu ..................................................................................................
 1. insanı fəaliyyətə təşviq edən daxili və xarici amillərin toplusudur

 2. insanı əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təşviq edən prosesdir

 3. insanın davranışını müəyyən edən baxışlar və inanclar toplusudur

 4. lazımi davranışı yaratmaq məqsədilə insana təsir prosesidir

67) Masloy nəzəriyyəsinə görə istehlakçı
 1. fizioloji, təhlükəsizlik, məxsus olunma və cəlb olunma, tanınma və özünü təsdiq, özünü-ifadə

 2. intellektual, ictimai, əsas, ibtidai, orta

 3. mövcudluğu, rabitə, təsir, artım, öz-özünə

 4. material, ideal, təsir və güc, anlayış və qarşılıqlı təsir, öz-özünə

68) Partisipativ idarəetmə anlayışı ona əsaslanır ki, insan ....................................
 1. təşkilatdaxili fəaliyyətdə iştirak edir, daha məhsuldar işləyir

 2. yüksək motivasiya səviyyəsinə malikdir, böyük fayda verir

 3. korporativ tədbirlərdə iştirak edir, yüksək motivasiyaya malikdir

 4. korporativ təlimdə iştirak edir, böyük fayda verir

69) Gözləmələr nəzəriyyəsi motivasiyanın ............................... asılılığı izah edən bir elm kimi ifadə edilə bilər.
 1. iki şey: insan mümkün qədər çox almaq istəyir və onun üçün nə qədər mümkündür o qədər almaq istəyir

 2. üç şey: məqsəd, resurslar və insanın arzuları

 3. iki şey: insan istəkləri və onun imkanları səviyyəsi

 4. üç şey: ehtiyaclar, mövcudluq şərtləri və sosial mühit

70) Bərabərlik nəzəriyyəsinin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, insan iş prosesində ..............................................................müqayisə edir.


 1. onun fəaliyyəyinin necə qiymətləndirilməsi ilə digərlərinin fəaliyyəyinin qiymətləndirilməsini

 2. özünün əmək haqqı ilə həmkarlarının əmək haqqını

 3. özünün işinin həcmi ilə həmkarlarının işinin həcmini

 4. özünün əmək xərcləri ilə öz həmkarlarının əmək xərclərini

71) Məqsədin qəbulu nəzəriyyəsində işin icra səviyyəsinin müəyyən edən xüsusiyyətlər:
 1. mürəkkəblik, özünəməxsusluq, qəbul edilə bilmə, sadiqlik

 2. nail oluna bilmə, müvafiqlik, miqyas, ağırlıq

 3. uyğunluq, status, təsir, perspektiv

 4. nail olmaq ehtimalı, tələblərə uyğunluq, səviyyə, əhatə dairəsi

72) Təşkilat mədəniyyəti – bu ................................... dəstidir
 1. təşkilat tərəfindən elan edilən və təşkilat üzvləri tərəfindən qəbul edilən dəyərlər, hansı ki, insanlara onların davranış və fəaliyyəti üçün istiqamət verir

 2. bu təşkilata xas ən mühüm dəyərlər və normalar

 3. təşkilatın əməkdaşları tərəfindən tam və ya qismən qəbul olunmuş norma və dəyərlər

 4. təşkilatın norma və dəyərlərində təcəssüm olunmuş, əməkdaşlar tərəfindən tam qəbul edilmiş təkliflər

73) Təşkilatda davranış və mədəniyyətdə mümkün dəyişikliklərin .....................mümkün birləşməsi var.
 1. 3

 2. 2

 3. 5

 4. 4

74) Ən yaxşı davranışın müəyyənləşdirilməsi (müsabiqələr, yarışlar) – bu ................ adətidir.
 1. gücləndirmə

 2. qazanmaq

 3. yeniləşmə

 4. münaqişənin həlli

 5. qayğı

75) ............................. “mədəni” riskin qiymətləndirilməsi matrisini qurmağı təklif etmişdir.
 1. Q.Şvarts və S. Devis

 2. Sate

 3. Kvin- Rorbax

 4. Parsons

76) Xarici uyğunlaşma və yaşama prosesi ......................................... ifadə olunur
 1. təşkilatın öz məqsədlərinə nail olması prosesi və xarici mühit nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqədə

 2. sakit xarici mühitdə təşkilat tərəfindən öz məqsəd və vəzifələrinə nail olması prosesində

 3. mövcud ətraf mühitin tənzimlənməsində

 4. yaşamaq üçün təşkilatın bütün norma və dəyərlərinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması

77) ..................... mədəniyyət və təşkilatın uğuru arasında əlaqəni aşkar etmişdir.
 1. Piters -Uoterman

 2. Sate

 3. Kvin- Rorbax

 4. Parsons

79) Təşkilati mədəniyyətin səviyyələri:
 1. qarışıq, xarici, daxili

 2. daxili, xarici, dərin

 3. səthi, yeraltı, dərin

 4. yerüstü, yeraltı, dərin

80) Vəzifədən azad etmə və ya vəzifənin aşağı salınması - bu ....................... tədbiridir.
 1. əhəmiyyət

 2. birlik

 3. qayğı

 4. qazanmaq

 5. təşviq

81) “ Mədəniyyətdə yeni” .........................
 1. başlanğıcda zəifdir

 2. başlanğıcda güclüdür

 3. köhnələrə bərabərdir

 4. yeni tamamilə mədəniyyətə təsir etmir

82) Kollektivin müəyyən olunmuş vaxtda və xüsusi səbəblə bağlı standard şəkildə keçirilən və təkrarlanan tədbirləri –bu .............................
 1. Mərasimlərdir

 2. Tədbirlərdir

 3. Ayinlərdir

 4. Bayramlardır

83) ..................... mədəniyyətin təşkilati həyata təsiri modelinə yeddi proses vasitəsilə baxır.
 1. Sate

 2. Piters -Uoterman

 3. Parsons

 4. Kvin- Rorbax

84) Daxili inteqrasiya prosesi - bu ..................................prosesidir.


 1. təşkilatda əməkdaşlığın mövcudluğu və birlikdə iş üsullarının tapılması

 2. təşkilatın bölmələrinin birləşməsi

 3. oxşar xüsusiyyətə və struktura malik bölmələrin birləşməsi

85) Parsons modeli ................ adlanır.
 1. LIGA

 2. IGLA

 3. AILG

 4. AGIL

86) Təşkilati davranış subyektləri aşağıdakılardır:


a) Fərdi, qrup, təşkilat

b) Mədəniyyət, mentalitet, dəyərlər

c) Rəhbərlik, idarəçilik, liderlik
87) İnsanın davranış xüsusiyyətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:
a) Amiranəlik

b) Etimad

c) Görünüş

d) Sağlamlıq vəziyyəti


88) Maddi stimullaşdırmaya meyl, işçilərin təhlükəsizliyi və təşkilatdan asılılığı ..................... üçün xarakterikdir.
a) Təşkilati davranışın himayə modeli

b) Təşkilati davranışın avtoritar modeli

c) Təşkilati davranışın dəstəkləyici modeli

d) Təşkilati davranışın kollegial modeli


89) Təşkilati mədəniyyətə aşağıdakı anlayışlar daxildir (doğru birləşməni göstərin):
A.məsuliyyət

B.davranış standartları

V.dəyərlər

Q.instinktiv davranış


Cavab:


 1. AB

 2. BV

 3. BQ

 4. Yuxarıda göstərilənlərin hamısı

90) Rabitə maneələrinə daxildir (doğru birləşməni göstərin):


A şəxsi B. Semantik

V. fiziki


Cavab:


 1. AB

 2. BV

 3. AV

 4. Yuxarıda göstərilənlərin hamısı

91) Səmərəli rəhbərliyin situasiya modellərinə daxildir (doğru birləşməni göstərin):


A. D. MakQregor modeli B. Levin modeli

V. Fidler modeli Q. Vrum-Yetton modeli
 1. VQ

 2. BV

 3. AB

 4. Yuxarıda göstərilənlərin hamısı

92) işçilərdə böyük muxtariyyət təmin edən İşçilərin məlumat əldə etmək imkanlarının genişlənməsi və amillər üzərində nəzarətin təmin edilməsi Məlumat və iş vəzifələrin icrası müəyyən edən təkmilləşdirilmiş istifadə imkanları vasitəsilə proses - bu ..................................
 1. idarəetmədə iştirak

 2. səlahiyyətlərin verilməsi

 3. məsuliyyətin qəbul edilməsi

93) Təşkilati dəyişikliklərə müqavimətin əsas səbəbləri aşağıdakılardır:


A. Kadrların hazırlığının yüksək səviyyəsi

B. Dəyişikliklərin hər hansı bir yaxşı şey vəd etmədiyinə inam

V. Yüksək məsuliyyətin hissi

Q. Şəxsi zərərin hiss edilməsi


Cavab:

 1. AV

 2. VQ

 3. BQ

 4. yuxarıdakıların hamısı

94) Komanda quruculuğunun məqsədi ......................................
 1. qrup üzvlərinin məhsuldarlığının artırılmasıdır

 2. qrup üzvlərinin muxtariyyətinin azaldılmasıdır.

 3. əmək haqqı səviyyəsinin artırılmasıdır

95) İnsanların qruplarda birləşməsinin aşağıdakı səbəbləri ola bilər:
 1. ünsiyyətə ehtiyac

 2. müəyyən sosial statusun alınması

 3. rəhbərlik stili

96) Qrup üzvləri arasında onların uzunmüddətli qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yaranmış ümumi qəbul edilmiş standartlar – bu:
 1. qrup normalarıdır

 2. qrup dinamikasıdır

 3. roldur

97) Rəhbərlik tərəfindən təşkilatın məqsədlərinə nail olunmasına imkan verən müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək üçün təşkilat daxilində yaradılan qruplar – bu:
 1. formal qruplarlardır

 2. qeyri-formal qruplarlardır

 3. idarəetmə qruplarıdır

98) Əməkdaşların qarşılıqlı münasibətlərinin və anlaşmalarının yaxşılaşmasına, onlar arasında qarşılıqlı inamın artmasına yardım edən münaqişə – bu:
 1. konstruktiv münaqişədir

 2. şəxsiyyətdaxili münaqişədir

 3. dağıdıcı münaqişədir

99) Məqsədə nail olmaq üçün fərdlərə və insan qruplarına təsir edərək onları öz arxasınca aparmaq qabiliyyəti – bu:
 1. liderlikdir

 2. münaqişədir

 3. rəhbərlikdir

 4. etimadnamədir

100) Hakimiyyət müxtəlif formalarda ola bilər:
 1. məcburiyyət əsasında hakimiyyət

 2. qanuni hakimiyyət

 3. kommersiya hakimiyyətiYüklə 325,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə