Avrupa konseyi yerel ve bölgesel yönetimler kongresi anlaşmalari 2013Yüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.


AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ ANLAŞMALARI 2013


KURULUŞ

 • Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949’da on kurucu ülke tarafından (İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, Danimarka, İtalya ve İrlanda) kurulmuştur.

 • Ağustos 1949’da Türkiye ve Yunanistan Konseye dahil olmuştur. Resmi Katılım 13 Nisan 1950

 • Türkiye kurucu üye değildir.AMACI

 • İnsan hakları, çoğulcu demokrasiyi ve hukuk düzenini korumak,

 • Farklı kültürlerin ortak değerleri üzerinde Avrupa Kimliği(pan european) bilincini geliştirmek,

1989 dan bu yana;

 • 1989 dan bu yana;

 • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ekonomik reformlarla birlikte politik, hukuki ve anayasal reformlarda yardımcı olmak ve desteklemekte,

 • İnsan hakları, yerelde demokrasi, eğitim, kültür ve çevre gibi konularda know-how sağlamaktadır. • Avrupa Konseyi, savunma dışında Avrupa toplumlarının karşılaştıkları tüm büyük sorunlarla ilgilidir.

 • Konseyin çalışma programı; insan hakları, medya hukuki işbirliği, sosyal ve ekonomik sorunlar, sağlık, eğitim, kültür, tarihi ve kültürel miras, spor , gençlik, yerel ve bölgesel idareler ve çevre gibi alanları kapsar. • Konsey’in Parlamenterler Meclisi tarafından beş yıl için seçilen bir genel sekreteri vardır.

 • Konsey’in resmi dilleri Fransızca ve İngilizce’dir.

 • Konsey’in bayrağı, 1955 de kabul edilmiştir. Mavi zemin üzerinde bir daire oluşturan altın rengi 12 değişmeyen ve mükemmelliği temsil eden yıldızlardan oluşmaktadır

 • Aynı bayrak 1986 da Avrupa Topluluğunca benimsenmiştir. Süreç içinde Avrupa Birliğinin de bayrağı olarak kabul edilmiştir.

Kongre iki odadan (chamber) oluşmaktadır.

 • Kongre iki odadan (chamber) oluşmaktadır.

 • Yerel oda: Yerel yönetimlerin temsilcilerinin (Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri) katıldığı odadır.

 • Bölgeler odası: Bölgesel yönetimlerin temsilcilerinin (İl genel meclisi üyeleri)

 • katıldığı odadır.Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkanı-Yavuz Mildon

 • Kongre Bölgeler Odası başkanlığı(2004-2008)

 • Kongre Başkanı (2008 -2010)YBYK 5 adet komite vardır;

 • YBYK 5 adet komite vardır;

 • Daimi(Standing) Komite

 • Kurumsal (Institutional) Komite

 • Kültür ve Eğitim Komitesi

 • Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi

 • Sosyal Uyum KomitesiKongre,

 • Kongre,

 • Avrupa’nın bölgelerinin ve belediyelerinin sesidir,

 • Yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade ettikleri bir forumdur,

 • Yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi’ne danışmanlık yapar,Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslar arası teşkilatlarla yakın işbirliği yapar,

 • Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslar arası teşkilatlarla yakın işbirliği yapar,

 • İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka ulaşabilmek için açık oturumlar ve konferanslar düzenler,

 • Bütün Konsey üyesi ülkelerde ve üyelik için başvuruda bulunan ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumuna ilişkin ülke raporları hazırlar, Avrupa Yerel Özerk Yönetim Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını izler.AVRUPA KONSEYİ ORGANLARI

 • BAKANLAR KOMİTESİ

 • PARLAMENTERLER MECLİSİ

 • AVRUPA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ

Üyeler ve gözlemci ülkeler

 • Üyeler; 47 ülke

 • Gözlemci ÜlkelerObservers 5 gözlemci ülke: Vatikan/the Holy See,ABD/ the United States, Kanada/Canada, Japonya/Japan, Meksika/Mexico.BAKANLAR KOMİTESİ

 • Çeşitli siyasi konuların üye hükümetler tarafından görüşülmesini sağlayan sürekli bir çerçeve oluşturmaktadır.

 • Avrupa işbirliğini değerlendirmek ve çeşitli siyasi konuları incelemek üzere yılda iki defa toplanmaktadır.

 • Her üye Bakanlar Komitesinde bir temsilci bulundurmaya yetkilidir ve her temsilcinin bir oyu vardır. Bugünkü duruma göre 47 üyesi bulunmaktadır. Komitedeki temsilciler Dışişleri Bakanları veya temsil yetkili büyük elçiler olabilmektedir.

 • Bakanlar Komitesi, Danışma meclisinin tavsiyesi üzerine ya da kendi girişimiyle, sözleşme ve uzlaşmaların yapılması ve hükümetlerce belli konularda ortak bir politikanın izlenmesi dahil, Avrupa Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli önlemleri incelemektedir. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyinin KARAR organıdır.

 • Bakanlar komitesinin aldığı kararlar, hükümetlere yönelik tavsiye kararı olabildiği gibi sözleşmeler şeklinde olabilmektedir.

 • Bakanlar Komitesi, üyeliğin sona erdiğine karar verebilir.

 • Bakanlar Komitesi son yıllarda terörle mücadele, insan hakları genel anlatımında; fikir hürriyeti, çevre gibi konuların Avrupa ve Dünyada geliştirilmesini gündeminde tutmaktadır.PARLAMENTERLER MECLİSİ

 • 1949 yılında toplanan Parlamenterler meclisi, tarihin ilk uluslararası Parlamentosudur. Bu meclis, “Avrupa Siyasi Birliği” rolünü oynamakta ve tartışılmaz moral bir otoriteye sahip bulunmaktadır. 5 politik grubu bulunmaktadır.

 • Parlamenterler meclisinin 318 asil ve aynı sayıda yedek üyesi ile toplam 636 üyesi bulunmaktadır. Kendi ulusal parlamentolarından gelmektedir.

 • Avrupa Toplumu’nun karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği birçok sorunu görüşür. Başlıca görüşme konularını oluşturan Orta Doğu, Kuzey-Güney Diyalogu, Doğu-Batı ilişkileri, dünyada insan hakları, demokratik kurumların savunulması konularında hükümet üyelerini Avrupa Kamuoyuyla ilişki içinde tutmaktadır.

 • Bugüne kadar, Parlamento Meclisinin çeşitli önerileri, gerçek bir Avrupa yasamasının temelini oluşturan ve çok sayıda ikili sözleşmenin yerini alan sözleşmelerle sonuçlanmıştır.AVRUPA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ

 • Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi eliyle yürütülen çalışmalarının yanı sıra diğer etkinlikler, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi eliyle yürütülmektedir.

 • Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE,The Congress of Local and Regional Authorities of Europe) yerel ve bölgesel yönetimleri temsil etmektedir. 318 asil ve aynı sayıda yedek üyesi bulunmaktadır.

 • 200 000 den fazla Avrupa Yerel ve Bölge Yönetimleri ulusal delegasyonda ve çalışma gruplarında temsil edilmektedir.

 • CLRAE’nin tavsiye ve görüşleri Parlamento ve /veya Bakanlar Komitesine gönderilir.

 • Yerel ve Bölgesel yönetimler ile işbirliğini sağlamakla görevlidir Nitekim, her yıl toplanan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Avrupa’nın belediye başkanlarıyla yerel yönetim temsilcileri bir araya gelerek sorunlarının uluslararası bir düzeyde tartışılmasını sağlamaktadır.Bölgeler Komitesi (CoR – Committee of the Regions)

 • Bölgeler Komitesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin Avrupa Birliği’nde daha çok söz hakkına sahip olma talebine karşılık, Maastricht Antlaşması ile kurulması kararlaştırılmış ve 1994 yılında kurulmuştur.

 • Komite Avrupa Birliğinin danışma organıdır.Kuruluşunda iki temel sebep vardır;

 • Kuruluşunda iki temel sebep vardır;

 • AB yasalarının (%60) veya ¾’ü yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmaktadır. Bu nedenle yerel ve bölgesel temsilcilerin AB yasalarının gelişmesine katkıda bulunması gerekir.

 • Vatandaşların AB gelişmelerinin gerisinde kaldığı, bu nedenle, vatandaşlara en yakın seçilmiş seviye olan yerel yönetimlerin bu alandaki açığı kapatacağı düşüncesidir.AB Anlaşmaları, Komisyona ve Konseye, yerel ve bölgesel düzeyi ilgilendiren öneriler yapıldığı zaman Bölgeler Komitesine danışma zorunluluğu getirmektedir.

 • AB Anlaşmaları, Komisyona ve Konseye, yerel ve bölgesel düzeyi ilgilendiren öneriler yapıldığı zaman Bölgeler Komitesine danışma zorunluluğu getirmektedir.

 • Maastricht Anlaşmasına göre Bölgeler Komitesine danışılacak konular:

 • Ekonomik ve sosyal uyum,

 • Trans – Avrupa altyapı ağı,

 • Sağlık,

 • Eğitim,

 • Kültür

 • olmak üzere 5 alanı kapsamaktadır.Amsterdam Anlaşması buna

 • Amsterdam Anlaşması buna

 • Çalışma politikası,

 • Sosyal politika,

 • Çevre,

 • Mesleki eğitim ve

 • Ulaşım

 • olmak üzere 5 adet alan daha ilave etmiştir. • Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yönlendirme Komitesi – CDLR

 • (Steering Committee on Local and Regional Democracy)CDLR Faaliyet Konuları

 • Yerel düzeyde katılım ve demokratik vatandaşlık,

 • Kurumsal yapı ve çerçeve,

 • Yerel finans ve hizmetler,

 • Sınırötesi işbirliği,CDLR yerel ve bölgesel yönetimler alanda faaliyet gösteren temel hükümetlerarası komitedir.

 • CDLR yerel ve bölgesel yönetimler alanda faaliyet gösteren temel hükümetlerarası komitedir.

 • Bakanlar Komitesine bağlı olarak çalışır.

 • CDLR hazırladığı rapor ve rehberlerin yayınını yaparlar.

 • Bakanlar Komitesinin kabul etmesi ile de sözleşme (Convention) yada tavsiye kararları da çıkarmaktadır.Başlıca Çalışma Konuları;

 • Demokratik vatandaşlığın geliştirilmesi,

 • Yerel ve bölgesel demokrasinin çalışması, yapısı ve kurumsal çerçevesi,

 • Yerel ve bölgesel yönetimlerin ekonomik rolü, mali yönetimi ve yerel finans,

 • Sınırötesi işbirliğine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve bu konuda Bakanlar Komitesinin bilgilendirilmesi,

CDLR Alt Komiteleri (2004)

 • Komite üyeleri üye ülkelerin atadığı uzmanlardan oluşmaktadır.

 • LR–CT: Sınırötesi İşbirliği Uzmanlar Komitesi

 • LR–DP: Yerel ve Bölgesel Düzeyde Demokratik Katılım Uzmanlar Komitesi

 • LR–FL: Yerel Finans Uzmanlar Komitesi

 • LR–FS: Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yapısı ve Çerçevesi Uzmanlar Komitesi

 • LR–PE: Yerel Düzeyde Kamu Etiği Uzmanlar KomitesiSınırötesi işbirliği;

 • Sınırötesi işbirliği;

 • Farklı ülkelerden sınır bölgelerindeki yerel yönetimlerin birlikte çalışmaları ve iyi komşuluk ilişkileri kurmaları Avrupa’da istihdam sağlanması ve demokrasinin güçlendirilmesi için “ek bir değer” olarak görülmektedir.

 • Uluslararası sınırla bölünen şehir ve kasabalar, komşu ülke dillerinin öğrenilmesi, sınırötesi insan hareketliliği incelenen konulardır.Sınırötesi İşbirliği Uzmanlar Komitesi - LR-CT

 • Committee of Experts on Transfrontier Co-operation

 • CDLR’in alt komitesidir.

 • Sınırötesi İşbirliği Konusundaki Hükümetlerarası Programı Uygular ve İzler,

 • Madrid Konvansiyonu ve ek protokollerinin uygulanışını izler, • Sınırötesi işbirliğinin arasındaki engelleri gidermek için önerilerde bulunur,

 • Üye ülkeler arasında bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağlar iyi uygulama örneklerini gösterir,

 • Sınırötesi işbirliğini geliştirmek için hükümetler arası düzeyde, yapılması gerekenler konusunda öneriler getirir. • Komitelerin üyeleri CDLR üyeleri arasından belirlenir,

 • Komite gerekli görürse konu uzmanlarının hizmetinden yararlanabilir.AVRUPA BİRLİĞİ ORGANLARI

 • AVRUPA KURULU/ZİRVE(European Council

 • AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ (European Union Council)

 • AVRUPA PARLAMENTOSU (European Union Parliament)

 • AVRUPA KOMİSYONU (European Union Commission)

 • ADALET DİVANI (Court of Justice)

 • SAYIŞTAY (Court of Auditors)

 • DANIŞMAORGANLARI:

 • BÖLGELER KOMİTESİ (Committee of Regions)

 • EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE (Economic and Social Committee)

 • AVRUPA YATIRIM BANKASI (European Investment Bank)

 • AVRUPA MERKEZ BANKASI (European Central Bank)

 • AVRUPA OMBUDSMANI (European Ombudsman)

AVRUPA KURULU / ZİRVE

 • Avrupa Kurulu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin devlet başkanları ve hükümet liderleri ile Avrupa Komisyonu başkanından oluşmaktadır.

 • Avrupa Topluluğu'ndan olan devlet başkanları ile hükümet liderlerinin yapmış oldukları zirvelerin neticesinde Avrupa Kurulu (1987) ortaya çıkmıştır.

 • Kurulun en önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve uygulanacak genel politikayı belirlemesi olarak belirlenmiştir.

 • Avrupa Birliği tarafından belirlenen Anlaşma, Avrupa Kurulu'na gelişim için gerekli desteği sağlama ve uygulanacak genel politikayı belirleme hakkının yanı sıra ortak dışişleri ve emniyet politikası, ceza davalarında polisin ve adli makamların ortak çalışması, ekonomi ve para politikası ile iş olanakları sağlama politikası gibi özel konularda da görevler vermiştir.

 • Avrupa Kurulu anlaşmazlıkları çözümleme yetkisine ve üstünlüğüne sahiptir.

Number of votes for each country in the Council

 • Germany, France, Italy and

 • the United Kingdom 29

 • Spain and Poland 27 Romania 14

 • Netherlands 13 Belgium, Czech Republic, Greece, Hungary and Portugal 12

 • Austria, Bulgaria and Sweden 10

 • Denmark, Ireland, Lithuania, Slovakia and Finland 7 Estonia, Cyprus, Latvia, Luxembourg and Slovenia 4; Malta 3

 • Hırvatistan 7 Total:352oylar

 • 345 oy içinde 255 oy(%73.9) nitelikli çoğunluk (27 ülke için)

 • Üyelerin çoğunluğu(bazı hallerde 2/3 kabul edilen karar

 • 352 oy içinde 260 oy nitelikli çoğunluk

 • (28 ülke için)-HırvatistanAVRUPA PARLAMENTOSU “üyelerin sesi”2013

 • Avrupa Parlamentosu’nda 766 üye bulunmaktadır. 2014 seçimlerinden sonra 751 olacaktır. Parlamentoda çalışan üyeler, üye olan kendi ülkelerini değil de Avrupa Birliği üyesi olan tüm ülkelerin halklarını temsil ederler. Bundan dolayı Avrupa parlamenterleri üye ülkeye göre değil de politik gruplardan “7 tane” oluşan yapılanmalara göre organize edilmiştir.

 • Başlangıçta, Avrupa Parlamentosunun sadece tavsiyelerde bulunma yetkisi vardı. Özellikle Maastricht Anlaşması (1992) ve Amsterdam Anlaşması (1997) Avrupa Parlamentosunu sadece tavsiyeler verebilme durumundan çıkarıp, ulusal parlamentolar ile kıyaslayabileceğimiz, Avrupa çapında birçok alanda yasama yetkisi olan bir organa dönüşmesini sağlamıştır.

 • Aynen üye ülkelerin parlamentolarında da olduğu gibi, Avrupa Parlamentosunun uygulamakta olduğu üç çeşit yetkisi bulunmaktadır:

 • Yasama yetkisi: Avrupa Parlamentosunun iç pazarlar, çevre sorunları, tüketicinin korunması, kültür ve sağlık konuları gibi birçok politika alanlarında birlikte kararlaştırma yetkisi bulunur. Bu demektir ki, Avrupa Parlamentosu Kurul ile birlikte kararnameleri ve yönergeleri belirler ve tashih hakkına sahiptir.

 • Bütçe yetkisi: Avrupa Parlamentosu ve Kurul, Avrupa Birliği'nin bütçe otoritesini oluşturmaktadır. Bütçeyi Avrupa Parlamentosu belirlemektedir. Belirlenen bütçeyi reddetme hakkına sahiptir.

 • Denetleme yetkisi: Avrupa Parlamentosunun başlıca görevlerinden biri Komisyonu denetlemektir. Komisyon, Avrupa Parlamentosuna hesap vermek ve Avrupa Parlamentosuna tartışmaya açık olan, yıllık bir Çalışma Raporu sunmak zorundadır.AVRUPA KOMİSYONU

 • Avrupa Komisyonu, üye ülke hükümetlerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmeler neticesinde belirleyecekleri ve 5 yıllık bir görev süresini dolduracak 28 üyeden oluşur. 23.000 sivil görevli çalışmaktadır.

 • Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin hükümetlerinden bağımsız olarak çalışır. Komisyon üyelerinin sahip oldukları genel kabiliyetlerine göre seçilmiş olmaları gerekir ve görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız olacaklarına dair garanti verilmesi istenir. Komisyon veya üyeleri kesinlikle hiçbir üye ülkeden talimat alamaz.

 • Avrupa Komisyonu'nun başlıca üç görevi şudur:

 • Yasamada inisiyatifi ele almak

 • Avrupa Birliği yasama alanında Komisyon, tüm yeni yasa tekliflerin tanzim edilmesinden sorumludur.

 • Denetleme görevleri

 • Avrupa Komisyonu, AB anlaşmalarının 'koruyucusudur' ve üye ülkelerin Avrupa yasalarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadıklarını denetler.

 • AB'nin icra organı

 • Avrupa Komisyonu, AB'nin icra organı olarak, Avrupa'daki politika uygulama alanlarını yönetir ve uluslararası ticaret ve işbirliği anlaşmalarının müzakerelerini yapar. Görevlerinden birisi de, Birliğin Bütçesi ile AB'nin ekonomik açıdan zengin ve fakir bölgeleri arasındaki farkı kaldırmak olan Yapı Fonunu yönetmektir.ADALET DİVANI

 • Adalet Divanı, - 28 yargıçtan oluşmuş nihai yargı organıdır. Bu şahıslar, üye ülke hükümetlerinin seçimleriyle ve 6 yıllık süre için belirlenir. Her üye ülke bir yargıç belirleme hakkına sahiptir.

 • Kamu hakları hususunda her türlü meseleyi yargılama yetkisine sahip tek ve aynı zamanda en yüksek adli kurum Adalet Divanı'dır. Adalet Divanı, hem Avrupa Topluluğu'na bağlı kurumlarda hem de tüm üye ülkelerde, Kamu Haklarının doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını gözetler.

 • Bu görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için, her türlü konuda açılabilecek davada uygulayabilmek üzere, Adalet Divanı'nın hüküm verme yetkisi bulunmaktadır. Böylece, Divan, üye ülkelerden birinin anlaşmalarda belirlenen şartları yerine getirmediğini kararlaştırabilir; Divan ayrıca kurumların verecekleri kararların yasallığını gözden geçirip gerektiğinde bu kararları geçersiz sayabilir. Bunun yanı sıra, bir ulusal yargıcın talebi üzerine Divan'ın anlaşmaların açıklamaları hakkında ve AB kurumlarının vermiş oldukları açıklamaların doğruluğu ve geçerliği hakkında hüküm verme yetkisi vardır (esasta anlaşmazlık testi).

 • Tüm mahkemelerde olduğu gibi, Adalet Divanı'nda da davalar çok birikmiş durumdadır. Divan'ın işlerini biraz olsun hafifletmek için 1989 senesinde Asliye Mahkemesi kurulmuştur.SAYIŞTAY

 • Sayıştay, Konsey tarafından Avrupa Parlamentosunun görüşü alındıktan sonra oy birliğiyle atanan 28 üyeden oluşmaktadır. Sayıştay Başkanı, üyeler tarafından kendi aralarından seçilmektedir. Başkanlık süresi üç yıldır. Üç yılın sonunda ikinci dönem için yeniden seçilmek mümkündür. Sayıştay başkanı “primus inter pares” (eşitler arasında birinci) konumundadır.

 • Toplantılarını ve çalışmalarını Lüksemburg’da sürdüren Sayıştay, Avrupa Birliği’nin tüm gelir ve harcamalarının hukuka uygun ve düzenli biçimde yapılıp yapılmadığını ve maliye yönetiminin tutarlı olup olmadığını denetler. Konsey ve Parlamento tarafından Avrupa Toplulukları’nın genel bütçesinin uygulamasına ilişkin olarak Komisyonun ibrasında yardımcı olmak amacıyla yıllık raporlar hazırlar. Ayrıca diğer kurumların talebi üzerine özel raporlar hazırlar ve görüş bildirir. Sayıştay, resen hareket ederek özel konulardaki görüşlerini her zaman açıklayabilir. Birlik Antlaşmasıyla Sayıştay’a tam kurumsal statü tanınmış ve sorumluluklarının kapsamı genişletilerek hesapların güvenilirliği ve hesaplara konu olan işlemlerin hukuka uygunluğu ve düzenliliği hakkında Parlamento ve Komisyona güvence bildirimi sunma görevi verilmiştir.AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DANIŞMA ORGANLARIBÖLGELER KOMİTESİ

 • Maastricht Antlaşması’nın 198a maddesi ile kurulmuştur. Bölgesel ve yerel toplukların temsilcilerinden oluşan danışma niteliğindeki bir komitedir. Üye devletlerin önerdiği bölgesel ve yerel yönetimleri temsil eden 344 asil ve yedek üyeden oluşmaktadır. Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, ekonomik ve sosyal uyum, trans-Avrupa ulaşım ağları, telekomünikasyon ve enerji gibi bölgesel çıkarlarla ilgili görülen konularda Konsey ya da Komisyon, Bölgeler Komitesine danışmak zorundadır. Komite gerek görürse kendi inisiyatifiyle görüş bildirebilir. Görüşleri bağlayıcı değildir. Görev süreleri dört yıldır. Yeniden seçilebilirler. Toplantı yeri Brüksel’dir.EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE

 • Roma Antlaşması’nın 4. maddesinde, Konsey ve Komisyona yardım etmek üzere danışma organı niteliği taşıyan Ekonomik ve Sosyal Komitenin kurulacağı hükme bağlanmıştır.

 • Komite, işverenler, işçiler ve serbest meslek sahipleri olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır. Üyeleri 4 yıl süreyle seçilmektedir ve 344 üyeden oluşmaktadır. Yeniden Seçilebilirler. Danışma organıdır ve görüş bildirir.

 • Komitenin görüş bildirmesi için 10 günlük bir süre tanınmakta, bu süre zarfında sonuç gelmemiş ise Konsey ve Komisyon kendini bağlı saymamaktadır. Kömür ve Çelikle ilgili konularda bu konuya ilişkin kurulmuş ayrı bir komiteye başvurulmaktadır.AVRUPA YATIRIM BANKASI

 • 1958 yılında Roma Antlaşması’nın 129. maddesine dayanarak kurulmuştur. Tüzel kişiliğe sahiptir. Üyeleri üye devletlerdir. Bankanın merkezi, Lüksemburg’dadır. Genel olarak, Avrupa Birliği’nin azami 20 yıl vadeli kredi ve/veya garanti veren bir mali kuruluşu niteliğindedir. Antlaşmanın 130ncu maddesine göre, Bankanın görevleri, sermaye piyasalarına ve kendi öz kaynaklarına dayanarak Topluluğun dengeli kalkınmasına yardım etmektir.

 • Banka, yatırım projeleri özellikle de az gelişmiş bölgelere yönelik projeler için ödünç para vermektedir. Özellikle demiryolu ağları, karayolları, hava limanları, çevresel projeler ve küçük işletmelerin büyümeleri ve iş yaratmaları amacıyla yardım etmektedir. Kredi desteği Birliğin genişlemesi süreci ve yardım programının gelişmesi içindir.

 • topluluğun gerçekleşmesini gerekli kıldığı işletmelerin modernleştirilmesi veya faaliyet alanlarının değiştirilmesi gibi projelerin,

 • ortak çıkarlara hizmet etmekle beraber genişliği ya da niteliği sebebiyle finansmanı tamamen karşılanamayan projelerin finansmanını sağlamaktadır.*AVRUPA MERKEZ BANKASI Banka, tek para birimi olarak euro ile ilgilenir. Avrupa Para Politikasını yönetir. Örneğin yüksek faiz oranları nasıl olacak gibi. Bankanın an görevi fiyat istikrarını ve Avrupa ekonomisinin enflasyondan zarar görmemesini sağlamaktır. Para politikası Avrupa Birliğinde kararı alınmış diğer politik konular ile de desteklenmektedir. Avrupa Merkez Bankası Almanya’da Frankfurt’tadır. Avrupa Merkez Bankası, üye ülkelerinin ulusal merkez bankaları , yönetimleri ile yakın işbirliği ile çalışır. *AVRUPA OMBUDSMANI Üye Devletlerin vatandaşları, hem kendi uluslarının hem de Avrupa Birliğinin vatandaşıdır. Avrupa vatandaşının haklarından birisi de, Avrupa Birliğinin kurum veya organlarının kötü yönetimine karşı oluşan mağduriyetlere ilişkin Avrupa Ombudsmanına başvurmaktırSürekli İyileştirme
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə