Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Madde 170. Deklarant’ın görev ve haklarıYüklə 0,94 Mb.
səhifə5/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Madde 170. Deklarant’ın görev ve hakları.
Mallar ve nakliye araçları beyan edildiği zaman deklarant:

 • malları ve nakliye araçlarını bu Mecelle’de öngörülmüş kurala uygun olarak beyan etmeli;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının talebi üzerine malları ve nakliye araçlarını sunmalı;

 • Gümrük amaçları için gerekli olan belgeleri ve ilave bilgileri Azerbaycan Cumnhuriyeti gümrük organına sunmalı;

 • Gümrük ödemelerini ödemeli;

 • Gerekli olan yük ve diğer muamelelerin yapılması da dahil olmakla Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına gümrük işlemleri işinde yardım etmelidir.

Bu Mecelle’de öngörülen diğer haklar dışında deklarantın beyannameyi vermeden önce malları ve nakliye araçlarını gümrük kontrolü altında muayene etmek ve onlar üzerinde ölçü yapmak onları ölçmek, keza Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile onlardan mostra (örnek) ve nümuneler almak hakkı vardır.
Madde 171. Gümrük amaçları için gerekli olan belgeler ve ilave bilgiler
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük amaçları için gerekli olan diğer belgeler de sunulmalıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı gümrük beyannamesinde ve sunulmuş belgelerde olan bilgileri kontrol etmek, gümrük amaçları için diğer ilave bilgiler talep etmek hakkına sahiptir.

Gösterilen belgelerin ve ilave bilgilerin listesini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Gerekli olan belgeler ve ilave bilgiler sunulmadığı takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük beyannamesini kabul etmemek, noksan belgeleri ve bilgileri sunmak için süre belirlemek hakkına sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin bildiği yabancı dilde düzenlenmiş belgeler de sunulabilir.
Madde 172. Gümrük beyannamesinin kabulü
Verilen gümrük beyannamesi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından kabul edilir. Gümrük beyannamesinin kabülü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun resmileştirilir.

Gümrük beyannamesi kabulü resmileştirildiği an itibar ile olguları onaylayan hukuki önem taşıyan belge hesap edilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları esassız olarak gümrük beyannamelerinin kabulünden imtina edemezler.
Madde 173. Gümrük beyannamesinin değiştirilmesi, ona ilaveler yapılması veya geri alınması
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile gümrük beyannamesinde gösterilen bilgiler değiştirile, ona ilaveler yapıla veya verilmiş gümrük beyannamesi geri alınabilir.

Değişiklik ve ilaveler yapılmasına, aynı zamanda geri almıya gümrük beyannamesinin kontrolü ve mallar ve nakliye araçlarının kontrolü başlanana kadar, keza Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı gösterilen bilgilerin doğru olmadığını belirliyene kadar müsaade edilir.

Gümrük beyannamesine yapılan değişiklikler ve ilaveler onun faaliyet alanını genişlendire veya sınırlayamaz.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri kendi insiyatifleri, yahut kişilerin talimatı ve ricası ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının yetkisine ait olan bilgilerin dahil edilmesi istisna edilmekle yazılı gümrük beyannamesini doldurmak, gümrük beyannamesinde gösterilen bilgileri değiştirmek veya ona ilaveler yapmak hakkına sahip değildirler.


Madde 174. Geçici veya tam olmayın (noksan) beyanname
Deklarant (beyanname veren) özel nedenlerden dolayı tam gümrük beyannamesi veremedikleri durumlarda, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı belirlenmiş kurala uygun olarak geçici veya tam olmayan (noksan) gümrük beyannamesi verilmesine müsaade edilebilir. Bu durumda geçici veya tam olmayan gümrük beyannamesinde gümrük amaçları için gerekli olan esas bilgiler gösterilmeli ve noksan bilgiler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının belirlediği sürelerde sunulmalıdır.
Madde 175. Devri gümrük beyannamesi
Aynı mallar ve nakliye araçları aynı bir kişi tarafından devamlı olarak geçirildiği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesine ilişkin belirli süre zarfında bir devri beyanname verilmesine müsaade edebilir.

Devri gümrük beyannamesinin verilmesi durumlarını ve kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.


Madde 176. Malları ve nakliye araçlarını beyan etmenin sadeleştirilmiş kuralı
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı gümrük resmileştirilmesini (işlemini) mükemmelleştirmek amacı ile malları ve nakliye araçlarını beyan etmenin sadeleştirilmiş kuralını belirlemek hakkına sahiptir.


 1. BÖLÜM. GÜMRÜK KONTROLÜ

27. FASIL. GENEL HÜKÜMLER
Madde 177. Gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi ve onun formaları
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri gümrük kontrolünü şu formlarda gerçekleştirirler:

 • gümrük amaçları için gerekli olan belgelerin ve bilgilerin kontrol edilmesi;

 • gümrük kontrolü (malların ve nakliye araçlarının kontrolü, gümrük kontrolünün müstesna formu (biçimi) gibi kişisel kontrol);

 • malların ve nakliye araçlarının kaydı (sayımı);

 • Gerçek ve Tüzel kişilerin sözlü sorgusu;

 • Kayıt ve rapor sisteminin kontrol edilmesi;

 • geçici koruma anbarlarının, gümrük anbarlarının, serbest anbarlarının, serbest gümrük bölgelerinin, rüsumsuz ticaret mağazalarının ve gümrük kontrolünden geçirilmeli olan malların ve nakliye araçlarının olabileceği diğer yerlerin arazi ve binalarına, keza icrasına kontrollük Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına havale edilmiş faaliyetlerin gerçekleştirildiği diğer yerlerin muayene edilmiş;

 • bu Mecelle’de ve gümrük işine ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarında öngörülen ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarına karşıt olmayan diğer formlarda (biçimlerde).

Gümrük kontrolü yapıldığı zaman, insanların yaşam ve sağlığı hayvanlar ve bitkiler için güvenli olan, keza mallara ve nakliye araçlarına zarara sokmayan teknik araçlar uygulanabilir.

Gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı belirler. Gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi zamanı kişileri onların mallarının ve nakliye araçlarının kanun dışı zarara uğratılmasına müsaade edilmez.

Kanun dışı zarara neden olmuş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları ve onların görevli kişileri Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa muvafık olarak sorumluluk taşırlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin kanununa uygun faaliyetleri ile uğratılmış zarar ödenilmez.


Madde 178. Gümrük kontrolü bölgeleri
Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş kurala uygun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırınca gümrük işlemleri yapılan yerlerde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının olduğu yerlerde ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği diğer yerlerde gümrük kontrolü bölgeleri oluşturulur ve rejim kuralları belirlenir.

Gümrük kontrolü bölgelerinin oluşturulması ve onların işaretlenmesi kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarında direk olarak öngörülen durumlar istisna edilmekle, üretim ve diğer ticari faaliyetinin gerçekleştirilmesine, bu bölgelerden malların, nakliye araçlarının, Tüzel ve Gerçek kişilerin, ezcümle diğer devlet organlarının görevli kişilerinin böyle bölgelerin sınırını geçmesine ve bu bölgelerin dahilinde hareket etmelerine, yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının müsaadesi ile ve onların kontrolünde müsaade edilir.
Madde 179. Gümrük kontrolü için gerekli olan belgeler ve bilgiler
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malları ve nakliye araçlarını geçiren, yahut icrasına kontrol edilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş faaliyeti gerçekleştiren kişiler gümrük kontrolü için gerekli olan belgeleri ve bilgileri bu organa sunmalıdır.

Belgeler ve bilgilerin listesini, keza onların sunulma kuralını bu Mecelle’ye Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırı olan malları ve nakliye araçlarını geçiren kişilerin, gümrük araçlarının(brokerlerinin) veya böyle faaliyetle uğraşan diğer kişilerin, icrasına kontrol edilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına havale edilmiş muameleleri ve banka hesaplarının durumu konusunda bankalardan ve diğer kredi teşkilatlarından bilgiler ve raporlar almak hakkına sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer hukuk koruma organları, vergi ve diğer nezaret organları kendi teşebbüsleri ile veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarının sorusuna dayalı olarak gümrük kontrolü için gerekli bilgileri verirler.

Gümrük kontrolü için gerekli olan bilgiler Tüzel ve Gerçek kişiler tarafından enaz üç yıl süresinde korunmalıdır.
Madde 180. Gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesine yardım edilmesi için uzmanların ve eksperlerin Çağırılması (celbedilmesi)
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun olarak gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesine yardım edilmesi için diğer hukuk koruma ve kontrol organlarının, mülkiyet biçimi, müessese mensubiyeti ve bağlılığı göz önünde tutulmadan müdürlük, müessese ve teşkilatların uzmanlarını, keza eksperleri çağırmak hakkına sahiptirler.

Devlet kurumlarında, devlet müesseselerinde, müdürlüklerinde ve teşkilatlarında çalışan gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesine çağrılmış uzmanların ve eksperlerin çalışma yerlerinde ortalama aylık ücreti muhafaza edilir. Uzmanların ve eksperlerin davet edilmesi ilk ilgili masraflar, ezcümle yol, daire kiralama masraflar, günlük masrafları ve devlet kurumlarında, devlet müdürlüklerinde, müesseselerinde ve teşkilatlarında çalışan uzmanların ve eksperlerin hizmeti görevleri çerçevesinde dahil olmayan işler için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenen kural gereğince ücret ödenilir.

Gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesine yardım yapılması için uzman veya eksper çağırılması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının sorusu uzmanı veya eksperin çalıştığı devlet organının müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı tarafından yerine getirilmelidir.

Madde 181. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları görevli kişilerinin gümrük kontrolünü gerçekleştirmek için araziye ve binalara dahil olması (girişi)

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri, gümrük kontrolünün gerçekleştirmek amacı ile hizmet belgesine dayalı olarak, gümrük kontrolüne tabi tutulacak mallar ve nakliye araçları, gümrük kontrolü için gerekli belgeler olan, yahut icrasına kontrol Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş faaliyetin gerçekleştirildiği arazilerine ve binalarına dahil olmak (girmek) hakkına sahiptirler. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanun tutanaklarından ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarında öngörülmüş hususlar istisna edilir.


Madde 182. Malların, nakliye araçlarının, binaların ve diğer yerlerin aynı muameleye tabi tutulması (eşitlenmesi)
Gümrük kontrolünden geçirilecek olan malların ve nakliye araçlarının olduğu veya olabileceği nakliye araçları, binalar ve diğer yerler, keza icrasına kontrollük yapılması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerler, gümrük kontrolü altında olan mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarınca aynı muameleye tabi tutulabilir.

Kurşun mühür konulması, rakamla, harfle işaretleme, markalama, eşitleme (aynı) işarelerin, mühür ve kaşelerin vurulması, tasviri resimler (krokiler) çizilmesi, ölçekli tasvirler, fotoresimler, illüstrasyon (resim) hazırlanması, malların refakat belgelerinden ve diğer belgelerinden, diğer eşitleme araçlarının kullanılması yolu ile gerçekleştirilir.

Malların ve nakliye araçlarının mahvolması, temelli kaybolması veya önemli ölçüde bozulması için gerçek endişe oluştuğu durumlar istisna edilmekle, eşitleme araçları yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarınca veya onların müsaadesi ile değiştirile veya mahvedilebilir. Eşitleme araçları değiştirildiği, uzaklaştırıldığı veya mahvedildiği takdirde, acele olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına bilgi verilmeli veya gösterilen tehlikenin mevcutluğunu kanıtlıyan deliller sunulmalıdır.
Madde 183. Mali ekonomi faaliyeti’nin kontrol edilmesi
İcrasına kontrollük Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Uluslararası Anlaşma’larına uyulmaması veya tam olarak uyulmaması konusunda yeteri kadar deliller olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları kendi yetkileri çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından mallar ve nakliye araçlarını geçiren kişilerin, gümrük aracılarının ve kontrol Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına havale edilmiş faaliyeti yapan diğer kişilerin mali ekonomi faaliyetinin kontrolü için muvafık icra hakimiyeti organları karşısında resmi ricada bulunmak hakkına sahiptir.
Madde 184. Gümrük kontrolü biçimlerinin seçilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük gümrük organları kontrolünü gerçekleştirdikleri zaman, bir kural olarak, icrasına kontrol Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işi konusunda kanuna, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanunlarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarına uyulmasını sağlamak için yeterli olan gümrük kontrolü biçimlerini kullanabilir.

Gümrük kontrolünü diğer biçimlerinin uygulanmaması veya onlardan muaf tutma hiç de kişileri bu Mecelle’nin hükümlerine, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına ve uluslararası anlaşmalarına uymak görevinden muaf tutmaz.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları gerekli olduğu takdirde, bu Mecelle’nin 185. maddesinde gösterilen hususlar istisna edilmekle, bu Mecelle’de öngörülen gümrük kontrolünün tüm biçimlerini kullanalabilirler.
Madde 185. Gümrü kontrolünün belirli biçimlerinden muaf

tutma
Gümrük kontrolünün belirli biçimlerinden muaf tutma doğrudan doğruya bu Mecelle ile belirlenir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın ve onunla beraber olan aile üyelerinin kişisel bagajı gümrük kontrolünden muaftır.

Milletvekili ve hizmeti görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçen Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin milletvekillerinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu üyelerinin kişisel bagajları gümrük kontrolünden muaftır.

Kendi yoluna devam eden yabancı askeri gemilerin, askeri ve askeri nakliye hava gemilerinin, aynı zamanda da askeri teknik araçlarının gümrük kontrolünden muaf tutulması devletlerarası anlaşma ile düzenlenir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devletlerarası anlaşmalarına Uygun olarak gümrük kontrolünün belirli biçimlerinden muaf tutma, bu anlaşmalar onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.
Madde 186. Kişisel kontrol
Gümrük kontrolünün müstesna şekli olan kişisel kontrol Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçen veya gümrük kontrolü bölgesinde, yahut uluslararası uçak alanının transit bölgesinde olan gerçek kişinin icrasına kontrollük Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununun ve Azerbaycan Cumhuiyeti’nin uluslararası anlaşmalarının ihlalinin nedeni olan malları üzerinde saklaması ve teslim etmemesi konusunda yeteri kadar kanıt olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının başkanının veya onun görevini yerine getiren kişinin kararı ile yapılabilir.

Kişisel kontrol başlamadan önce Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı başkanının veya onun görevini gerçekleştiren kişinin, kişisel kontrol yapılması konusunda kararını gerçek kişiye bildirmeli, bu tür kontrol yapıldığı zaman onu hak ve görevleri ile tanıştırmalı ve sakladığı malları ve eşyaları gönüllü (kendi rızalığı) ile teslim etmek önerisinde bulunmalıdır.

Kişisel kontrol sağlık, (hıfzısıhha) sıhhi talepleri karşılayabilen tecrit olunmuş yerde iki aynı cinsten olan hal şahidinin katılması ile aynı cinsten olan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişilerince yapılmalıdır. Diğer Gerçek kişilerin bu yerlere girişine ve kişisel kontrol yapılmasını seyretmesine müsaade etmemelidir. Şahısların vücud organlarının yalnız tıbbi sağlık memurları kontrol etmelidir.

Kişisel kontrol yapılması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği biçimde protokol düzenlenir.

Protokol, kişisel kontrolü yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi, kontrol edilen gerçek kişi, hal şahitleri ve vücut organları kontrol edildiği takdirde, keza sağlık memurunca imza atılır.

Hakkında kişisel kontrol yapılmış Gerçek kişi bu protokolde kendi düşüncelerini bildirmek hakkına sahiptir.


27.1 FASIL. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI İÇİN İÇERİĞİNDE FİKRİ MÜLKİYETLE İLGİLİ OBJELER OLAN MALLARA GÜMRÜK KONTROLÜ
Madde 186.1. Gümrük organları tarafından fikri mülkiyet haklarının korunması
Gümrük organları hak sahiplerinin gümrük sınırından geçirilen içeriğinde fikri mülkiyet objeleri olan mallarla ilgili haklarının korunmasını bu mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyetinin diğer normativ-hukuki akitleri ile belirlenmiş şekilde gerçekleştirilir.

Madde 186-2. Kayda alınma kuralları
Gümrük işini yürüten ilgili organ gümrük kontrolü amacıyla iöeriğinde fikri mülkiyet objeleri olan malların kaydını tutar.

Kayıt tutulması, kayıtta olan bilgilerin gümrük organlarına ve başvuranlara ulaştırılması kuralı gümrük işini yürüten ılgılı kurum tarafından belirlenir.


Madde 186-3 Terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan malların kayda alınması ve kayıttan çıkarılması kuralı.

Hak sahibi veya onu temsil eden şahıs terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan mallar gümrük sınırından geçişi yapılarken onun fikri mülkiyet objesine olan haklarının ihlal edildiği veya ihlal edilebileceğine yeterlı kadar kanıt olduğunda, fikir mülkiyeli malların geçişinin durdurulması talebi ile gümrük işini yürüten ilgili kuruma fikri mülkiyet haklarının korunması ve fikri mülkiyet objeleri olan malların kayda alınması hakkında dilekçe ile muracaat etmek hakkına sahiptir.

Fikri mülkiyet haklarının korunması hakkında dilekçede aşağıdakiler belirtilmelidir:


 1. hak sahibi hakkında bilgi,

 2. Fikri mülkiyet objesine Azerbaycan Cumhuriyetinin mevzuatına uygun olarak hakkın olması hakkında bilgi,

 3. Terkibinde fikri mülkiyet objesi olan malın

 4. Fikri mülkiyet objelerine olan hakların korunması hakkında müracaat,

 5. Malların kontarafakt olmasını tespit etmeğe yardımcı olan bilgiler,

 6. Malların kontrafakt olmadığı belirlendiği durumda, geçişin durdurulması sonucunda beyan edene , veya diğer şahıslara deyen zararın, ayrıca gümrük organları harcamalarının ödenilmesi konusunda başvuranın sorumluluğu.

Dilekçeye, fikri mülkiyet objesine olan hakkı onaylayan belgeler (eserin kayda alınması hakkında şehadetname, patent, fikri mülkiyet objesinin kayıtta olmasını onaylayan belge, lisans anlaşması, Azerbaycan Cumhuriyetinin fikri mülkiyet mevzuatına uygun olarak diğer evraklar), gerekli durumlarda ise hak sahibi tarafından onun çıkarlarını koruyan şahısa verilmiş vekalet eklenir.

Dilekçe ile birlikte terkibinde fikri mülkiyet objesi olan malın veya kontrafakt malın örnekleri de sunula bilir.

Gümrük işini yürüten ilgili kurum dilekçeye, onu dahil olduğu günden itibaren bir ay içinde bakar ve terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan malların kayda alınması hakkında kararı kabul eder.

Talepte bulunan, bu maddenin taleplerine uymadığı taktirde, gümrük işini yürüten ilgili kurumu malların kayda alınmaması hakkında karar kabul eder ve talepte bululana yazılı bilgi verir.

Dilekçede veya ona ilave edilmiş evraklarda değişiklik edildiği taktirde, talepte bulunan bu konuda gümrük işini yürüten ilgili kuruma bilgi vermelidir.

Talepte bulunan bu maddenin taleplerine umadığı taktirde, ayrıca terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan mallar kabul edilmiş kurallara uygun olamadan veya tam olmayan, yanlış bilgiler esasında kayada alındığı durumlarda, mallar gümrük işini yürüten ılgılı kurumun kararı ile kayıttan çıkarılır.

Bu konuda gümrük işini yürüten ilgili kurumu talepte bulunanı yazılı şekilde bilgilendirir.

Madde 186-4. Gümrük organları tarafından haklarının korunma süresi

Hak sahibinin haklarının korunma süresi gümrük işini yürüten ilgili kurum tarafından objenın kayada alınması hakkında karar kabul edildiği günden itibaren talepte bulunanın belirttiği süre ön görülerek 2 yıla kadar belirlenir.

Gümrük işini yürüten ilgili kurum tarafından talepte bulunanın muracaatı ön görülerek süre uzatıla bilir.

Gümrük organları tarafından fikri mülkiyet objesine olan hakların korunmasının genel süresi hak sahibinin fikri mülkiyet sahibine olan haklarının yürürlülükte olma süresinden çok olamaz.

27-2. FASIL. TERKİBİNDE FİKRİ MÜLKİYET OBJELERİ OLAN MALLARIN GÜMRÜK RESMİLEŞTİRİLMESİ VE ONLARIN ÜZERİNDE GÜMRÜK KONTROLÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Madde 186-5. Terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan malların gümrük resmileştirilmesi ve onların üzerinde gümrük kontrolü

Terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan malların gümrük resmileştirilmesi ve onlar üzerinde gümrük kontrolü bu mecelle ile belirlenmiş şekilde yapılır.

Terkibinde gümrük objeleri olan malların gümrük sınırından geçirilmesi bu mecelleye ve Azerbaycan Cumhuriyetinin fikri mülkiyet hakkında mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 186-6.Terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan malların geçişinin durdurulması

Kayda alınmış terkibinde fikri mülkiyet objeleri olan malların gümrük resmileştirilmesi ve gümrük kontrolü zamanı kontrafakt mallar olaması alametleri ortaya çıkarsa, bu malların geçişi gümrük organları tarafından durdurulur.

Malların geçişinin on iş günü içinde durdurulması hakkında karar gümrük resmileştirilmesini gerçekleçtiren gümrük organının yöneticisi veya ona vekalet eden şahıs tarafından kabul edilir. Gösterilen süre daha 20 iş günü süresinde talepte bulunanın müracaatına göre uzatılabilir.

Gümrük organı tarafından geçişin durdurulması hakkında kabul edilmiş kara hakkında ve geçişin durdurulmasının sebepleri hakkında beyan edene ve talepte bulunana derhal yazılı bilgi verilir, ayrıca beyan edene talepte bulunanın adı ve adresi, talepte bulunana ise beyan edenin adı ve adresi hakkında bilgi verilir.

Bu maddeye uygun olarak geçişin durdurulması, talepte bulunan ve beyan edene verilmiş karar hakkında bilginin verilmesi ve geçişin durdurulma süresinin uzatılması kuralı gümrük işini yürüten ilgili kurum tarafından belirlenir.

Madde 186-7. Deyen zararın ve yapılan harcamaların ödenilmesi

Geçişin durdurulması sonucunda gümrük organlarına deyen zararın ve onlar tarafından yapılan harcamalar malların kontrafaktlığı belirlendiği taktirde beya eden, aksi durumda ise talepte bulunan tarafından ödenilir.

Geçişin durdurulması sonucunda deyen zararın ve yapılan harcamaların ödenilmesi kuralları mevzuatla belirlenir.Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə