Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetiYüklə 332,1 Kb.
səhifə1/3
tarix22.10.2017
ölçüsü332,1 Kb.
#9655
  1   2   3


Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət İqtisad

Universiteti

Kafedra : İqtisadi təhlil və audit


Rəhbər : prof. Mahmudov İ.
Tələbə : Cəfərova A.
Qrup : 474”a”

Iqtisadi təhlil fənnindənKurs işi
Mövzu : “ Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə müəssisə
balansının likvidliyinin təhlili ”


B A K I - 2010

P L A N


Giriş
1. Vaxt amilini hesaba almaqla balansın likvidliyinin təhlili.
2. Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə balansın likvidliyinin təhlili.
3. Müəssisənin likvidliyini qiymətləndirmək üçün meyarlar sistemi.
4. Ödənişqabiliyyəti olmayan müəssisənin maliyyə təhlilinin daha da dərinləşməsi metodikası.
5. Müəssisənin ödəmə imkanlarının proqnozlaşdırılması.
Nəticə və təkliflər
İstifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

G i r i ş
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin müstəqilliyi, onların iqtisadi və hüquqi məsuliyyəti artdığından müəssisənin maliyyə vəziyyətinin, maliyyə resurslarının vəziyyətinin, yəni onların alınması, daşınması, istifadə olunmasının təhlilinin rolu daim yüksəlməkdədir. Bu cür təhlilin nəticələri ilk olaraq mülkiyyətçilər, kreditorlar, investorlar, malsatanlar, vergi orqanları üçün vacib sayılır.

Təhlilin məqsədi yalnız müəssisə balansının likvidliyinin, onun aktivlərinin və əmələgəlmə mənbələrinin qiymətləndirilməsindən ibarət deyil, o cümlədən bu göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər planının hazırlanmasından ibarətdir. Müəssisə balansının likvidliyinin təhlili bu cür işlərin hansı istiqamətdə aparmaq lazım olduğunu təyin etməyə və təsərrüfat subyektinin fəaliyyətində daha vacib aspektləri aşkara çıxarmağa imkan verir.

Beləliklə, bu cür təhlilin nəticələri müəssisənin maliyyə vaziyyətinin yaxşılaşdrılıması üçün hansı vasitə və tədbirlərin daha səmərəli olması suallarına cavab tapmağa imkan verir.

Müəssisə balansının likvidliyinin təhlili çox aktual mövzudur. Müasir analiz müəssisənin iflasa uğramasının qarşısını almağa, müəssisənin ödəniş və kredit qabiliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.

Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin uğurla fəaliyyət göstərməsi üçün müəssisə rəhbərliyi müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilərin nəticələrini yaxşılaşdırmağa səylə çalışmalıdırlar. Müəssisənin ödənişqabiliyyətinin və likvidliyinin qiymətləndirilməsi müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili zamanı ən əsas mərhələlərdəndir. Likvidlik əmsalları ilə ödənişqabiliyyətliliyi əmsalları çox yaxın mənalıdırlar, lakin eyni deyillər. Müəssisənin ödənişqabiliyyətliliyi onun likdiliyindən asılıdır. Ödənişqabiliyyətliliyi əmsalları müəssisənin xüsusi vəsaitlərlə təmin olunma səviyyəsini, öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirə bilmə qabiliyyətini, uzun və qısa müddətli kredit və borcları vaxtında qaytara bilmə qabiliyyətini və s.-ni öyrənməyə və qiymətləndirməyə imkan verir. Bu göstərici nə qədər yüksək olarsa, müəssisənin maliyyə vəziyyəti bir o qədər stabil və qənaətbəxş olar. Işguzar fəallıq əmsalları da müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan əsas göstəricilərdəndir. Belə ki, işguzar fəallıq əmsalları müəssisənin vəsaitlərinin nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasını göstərir.

Kurs işinin əsas məqsədi müəsisə balansının likvidliyinin təyin edilməsidir. Məqsədə nail olmaq üçün qarşıya aşağıdakı məsələlər qoyulur:  1. Müəsisə balansının likvidliyinin təhlili ;

  2. Müəsisə balansının likvidliyinin qiymətləndirilməsi metodlarının nəzərdən keçirilməsi ;

  3. Müəsisənin müflisliyinin qiymətləndirilməsi metodları və meyarlar sistemi ilə tanış olmaq ;

  4. Müəsisənin ödənişqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi.

Kurs işi 37 səhifədən ibarətdir. Buraya giriş, 5 sual, nəticə, istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı, 8 cədvəl daxildir.

1. Vaxt amilini hesaba almaqla balansın

likvidliyinin təhlili
Vaxt amilini hesaba almaqla balansın likvidliyinin təhlili balansın aktiv və passiv hissələrinin tutuşdurulmasına, əsaslanır. Əgər söhbət ayrıca aktivlərin likvidliyindən gedirsə, bu aktivlərin pul vəsaitinə çevrilə bilməsi ilə ölçülür, təyin edilir. Bu surət nə qədər yüksəkdirsə, aktiv də bir o qədər likvid hesab olunur. Balansın likvidliyi aktiv və passivlərin müddətinə görə balanslaşdırılmasına əsasən təyin edilir. Balansın likvidliyinin təhlil etmək üçün aktivlər likvidlik dərəcəsinə görə, passivlər isə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətinə görə qruplaşdırılır. Bu qruplaşma cədvəl № 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1 – Aktiv və passivin təsnifləşdirilməsi
Aktivlər

Passivlər

Qrupun adı

Işarə

Tərkibi

Qrupun adı

Işarə

Tərkibi

Daha likvid aktivlər

A1

Pul vəsaitləri, qisamüddətli maliyyə qoyuluşları

Daha vacib öhdəliklər

P1

Kreditor borcu, təsisçilərərə olan borclar,digər qisamüddətli öhdəliklər

Tez reallaşan aktivlər

A2

Debitor borcu, digər dövriyyə aktivləri

Qısamüddətli kredit və borclar

P2

Qısamüddətli bank kredit və borclar

Ləng reallaşan aktivlər

A3

Ehtiyatlar, əldə edilmiş qiymətlilərə görə ƏDV, uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

Uzunmüddətli kredit və borclar

P3

Uzunmüddətli bank kredit və borclar

Çətin reallaşan aktivlər

A4

Dövriyyədən kənar aktivlər (uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları istisna olmaqla)

Daimi paasivlər

P4

Özünün vəsaiti mənbələri

Aktivlərin cəmi

∑A

A1+A2+A3+A4

Passivlərin cəmi

∑P

P1+P2+P3+P4

Indi isə balansın aktiv və passivin müvafiq bölmələrini tutuşduraq :

A1 > P1 bərabərsizliyi yerinə yetirilərsə, bu balansın tərtib edildiyi ana müəssisənin ödənişqabiliyyətli olmasından xəbər verir. Müəssisənin daha vacib öhdəlikləri yerinə yetirə bilməsi üçün kifayət qədər daha likvid aktivləri vardır.

A2 > P2 bərabərsizliyi yerinə yetirilərsə, bu o deməkdir ki, tez reallaşan aktivlər qısamüddətli öhdəliklərə nisbətən üstünlük təşkil edir və müəssisə müəyyən müddət ərzində ödənişqabiliyyətli olacaqdır (kreditorlarla hesablaşmaları və kreditə satılmış məhsullardan pul vəsaitlərinin daxil olmasını nəzərə almaq şərtilə)

A3 > P3 bərabərsizliyi yerinə yetirilərsə, bu o deməkdir ki, müəssisə balansının tərtib edildiyi tarixdən dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyə müddətinə bərabər müddətdə müəssisə ödənişqabiliyyətli hesab oluna bilər (satılmış məhsullara görə pul vəsaitləri vaxtında daxil olarsa)


  1. A4 ≤ P4 bərabərsizliyinin yerinə yetirilməsi, müəssisənin maliyyə sabitliyinin şərtlərinə əməl edilməsini göstərir.

Əgər eyni zamanda ilk 3 bərabərsizlik yerinə yetirilərsə balans tamamilə likvid hesab olunur. Təcrübədə isə buna nadir hallarda rast gəlinir.

Müəssisə balansının likvidliyini kompleks qiymətləndirmək üçün ödənişqabiliyyətinin ümumi göstəricisindən istifadə edilir.Əü = (λ1 ·A1 +λ2 ·A2+λ3 ·A3)/( λ1· P1+ λ2 ·P2+ λ3 ·P3 ) (1)
Burada λ1, λ2, λ3 müvafiq aktiv və passiv qruplarının əhəmiyyətini xarakterizə edən çəki əmsallarıdır və

λ1 = 1


λ2 =0, 5

λ3 =0, 3


Yuxarıda göstərilən bərabərlikləri (1) düsturu ilə birləşdirsək, alarıq :

Əü= (A1+0,5A2+0,3A3) / (P1+0,5P2+0,3P3)

Əgər Əü ≥1 olarsa, müəssisə balansı likvid hesab olunur. Əgər Əü ≤ 1 olarsa, o zaman müəssisə balansı qeyri-likvid hesab olunur. Bu əmsal sıfıra nə qədər çox yaxınlaşarsa, müəssisə balansının likvidlik səviyyəsi də bir o qədər aşağı olar.


Aşağıdakı məlumatlardan istifadə etməklə A müəssisəsinin 2004-2006-ci illərə olan balansının likvidliyini təyin etmək lazımdır.

Cədvəl 2 - Müəssisə balansını likvidliyinin təhlili


AktivGöstəricilər


2006-ci ilə dəyisikliklər

PassivGöstəricilər


2006-ci ilə dəyisikliklər


2004 il

2005 il

2006 il

2004 il

2005 il

2004 il

2005 il

2006 il

2004 il

2005 il

Min man%

Min man

%

Min man

%

Min man

%

Daha likvid aktivlər

31

1902

73

42

235,5

-1829

3,8

Daha vacib öhdəliklər

8687

31391

29718

0


21031

342,1

-1673

94,7Tez reallaşan aktivlər

6608

22683

20388

13780

308,5

-2295

90

Qısamüddətli kredit və borclar

0

0

0


0

-0

-


Ləng reallaşan aktivlər

2111

6895

6631

4520

314,1

-264

96,2

Uzunmüddətli kredit və borclar

0

0

0

0

-

0

-

Çətin reallaşan aktivlər

152

125

98

-54

-35,5

-27

78,4

Daimi paasivlər

215

214

-2528

-2743

-1175,8

-2742

1181,

Balans


8902

31605

27190

18288

305,4

-4415

86

Balans


8902


31605


27190


18288


305,4


-4415

86


Cədvəldən aldığımız nəticələr aşağıdakılardır :

2004-cu ildə А1

P2; А3 >P 3; А4 < P4

2005-cı ildə A1 < P1; А2 > P2; А3 > P3; А4 < P4

2006-cı ildə A1 < P1; А2 > P2; А3 > P3; А4 > P4 .
Digər bir misal :

Aşağıdakı analitik cədvəldə verilən məlumatlardan istifadə etməklə B müəssisəsinin balansının likvidliyini təyin etmək lazımdır.


Cədvəl 3 - Analitik balans min man-laAktiv

Dövrün əvvəlinə

Dövrün sonuna

Passiv

Dövrün əvvəlinə

Dövrün sonuna

Kənarlaşma

(+;_)


Dövrün əvvəlinə

Dövrün sonuna

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

1310

1527

P1

364

216

946

1311

A2

75

232

P2

-

-

75

232

A3

91

131

P3

13

92

78

39

A4

272

226

P4

1371

1808

-1099

-1582

Dövrün əvvəlinə

1310> 364, yəni A1>P1.

75> 0, yəni A2 > P2.

91> 13, yəni A3> P3.

272 < 1371, yəni A4 < P4.

Dövrün sonuna

1527 > 216, yəni A1 > P1.

232 > 0, yəni A2 > P2.

131 > 92, yəni, A3 > P3.

226 < 1808, yəni A4 < P4.

Nəticə: B müəssisəsinin balansını dövrün əvvəlinə və dövrün sonuna tamamilə likvid hesab etmək olar.2. Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə balansın

likvidliyinin təhlili
Likvidlik – bu ödənişqabiliyyətliliyinin tələb olunan və vacib şərtidir.

Müəssisə balansının likvidliyi müəssisənin likvidliyinin və ödənişqabiliyyətliliyinin əsasını təşkil edir. Müəssisə balansının likvidliyinin səviyyəsindən ödənişqabiliyyətliliyi asılıdır.

Müəssisə balansının likvidliyi – bu dövriyyə aktivlərinin uzunmüddətli formalaşma mənbəyi ilə təmin olunma səviyyəsidir.

Müəssisə balansının likvidliyinin təhlil edilməsi üçün mütləq göstəricilərlə yanaşı nisbi göstəricilərdən də istifadə olunur. Bu göstəricilərə aiddir :Mütləq likvidlik əmsalı(Əm) - müəssisə balansının likvidliyinin təyin edilməsi üçün daha sərt meyar hesab olunur və qisamüddətli borc öhdəliklərinin hansı hissəsinin dərhal mövcud pul vəsaiti və qisamüddətli maliyyə qpyuluşları hesabına örtülməsini göstərir. Mütləq likvidlik əmsalı müəsisənin tez realizə olunan aktivlərin cari öhdəliklərinə münasibətilə təyin edilir.

Əm = A1 /(P1+P2) və ya Əm = pul vəsaitləri / qısamüddətli passivlər

Norma daxili məhdudiyyət Əm ≥ 0, 2 ilə ölçülür. Basqa sözlə desək, müəssisə bir gün ərzində öz cari öhdəliklərinin 20 %-ni bağlamalıdır. Maliyyə vəsaitlərinin qalığı hesabat dövrünün səviyyəsində qalarsa hesabat dövrünə olan qısamüddətli borclar 5 gün ərzində bağlanmalıdır.

Öhdəliklərin bağlanma müddəti strukturunun müxtəlifliyini nəzərə alaraq göstərilən normativ yüksək hesab olmalıdır. Daha düzgün nəticə əldə etmək üçün aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır : borcların və kreditlərin bağlanmasının orta müddəti, kreditor borclarının bağlanmasının orta müddəti. O zaman gündəlik ödənilməsi nəzərdə tutulan qısamüddətli borcların hissısini xarakterizə edən mütləq likidlik əmsalının həcmi aşağıdakılardan az olmamalıdır :Əm≥{KQb /Om(QmK)+(KB/Om(KB)} :CÖ
Burada,

QKB – qısamüddətli kredit və borclar;

OmQmK- qısamüddətli kredit və borcların bağlanmasının orta müddəti;

KB – kreditor borcu;

OmKB -kreditor borcunu bağlanmasının orta müddəti;

CÖ – cari öhdəliklər (P1+P2)

Mütləq likvidlik əmsalının artımına uzunmüddəli maliyyələşmə mənbələrinin(öz vəsaitləri və uzunmüddətli cəlb edilmiş vəsaitlər) artımı və dövriyyədən kənar aktivlərin, ehtiyatların, debitor borclarının və cari öhdəliklərin səviyyəsinin aşağı düşməsi təsir göstərir.

Bu əmsal göstəricisi 0,1 – 0,7 arasında ola bilər. Bu əmsal yalnız müəssisə üçün deyil, o cümlədən malsatanlar üçün də (xüsusilə xammal və material) maraq dairəsindədir.Cari likvidlik əmsalı (Əc) – müəssisənin il ərzində öz öhdəliklərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsait olub-olmadığını göstərir, o cümlədən cari öhdəliklərin dövriyyə aktivlərilə nə dərəcədə təmin olunmasını göstərir. Bundan başqa cari likvidlik əmsalı qısamüddətli borcların hər manatına (cari öhdəliklərin) neçə manat dövriyyə vəsaitlərinin (cari aktivlərin) uyğun gəldiyini göstərir. Cari likvidlik əmsalı müəyyən tarixə cari aktivlırin cari öhdəliklərə nisbətidir.

Əc = (A1+A2+A3)/( P1+P2) və ya Əc = cari aktivlər / cari öhdəliklər

Beynəlxalq praktikada bu əmsal göstəricisi 1-2 intervalında olmalıdır. Bu əmsalın 2-dən çox olması müəssisə vəsaitlərinin qeyri-səmərəli istifadə olunmasını göstərir ; vahiddən az olması isə müəssisənin ödənişqabiliyyətinin aşağı olmasından xəbər verir.

Cari likvidlik əmsalının səviyyəsi bilavasitə ehtiyatların formalaşması mənbələrinin mövcudluğu ilə təyin edilir. Onun səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün xüsusi kapitalı artırmaq, əsas kapitala olan ehtiyacı əsaslandırmaq, vaxtı keçmiş debitor borclarının artımının qarşısını almaq lazımdır.

Cari likvidlik əmsalı müəssisə rəhbərliyi üçün maraqlı olduğu kimi, o cümlədən də səhm və istiqraz sahibləri üçün də maraqlıdır. Cari likvidlik əmsalı ümumilikdə müəssisənin maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur.

Kritik likvidlik əmsalı (Ək)– müəssisənin qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsinin müəssisənin müxtəlif hesablarındakı pul vəsaitləri hesabına dərhal örtülə bilməsini göstərir. Kritik likvidlik əmsalı daha likvid aktivlərin məbləğinin qısamüddətli borc vəsaitləri məbləğinə nisbətilə ölçülür.

Ək = (A1+A2)/( P1+P2) və ya Ək = (debitor borcları + pul vəsaitləri )/ qısamüddətli passivlər
Kritik likvidlik əmsalı müəssisənin cari maliyyə sabitliyini daha dəqiq təsvir etməyə imkan verir.

Ək ≥ 1 olması normal hesab olunur. Bu o deməkdir ki, pul vəsaitləri və gələcək daxilolmalar (cari fəaliyyətdən) cari borcları örtməlidirlər.

Bu əmsalın artımına uzumüddətli ehtiyatlarla təmin olunma və qısamüddətli öhdəliklərin səviyyəsinin aşağı salınması təsir edir. Müəssisə fəaliyyətinin xüsusiyyətindən asılı olaraq kritik likvidlik əmsalı vahiddən aşağı ola bilər, bu halda kritik likvidlik əmsalının ən aşağı səviyyəsi 0,7-0,8 inervalında ola bilər.

Kritik likvidlik əmsalı müəssisəyə kredit verən banklar üçün daha maraqlıdır və adətən müəsisənin kreditödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur. Bu göstəricinin nəticələrinin düzgünlüyü debitor borclarının keyfiyyətindən (əmələgəlmə müddəti, debitorların maliyyə vəziyyəti və s.) asılıdır.Dövr ərzində müəssisənin ödəməqabiliyyətliliyi əmsalı (Əd) - hesabat dövrü ərzində müəssisənin pul vəsaitlərinin hansı hissəsinin müxtəlif öhdəliklərin örtülməsinə yönəldildiyini əks etdirir. Dövr ərzində müəssisənin ödəməqabiliyyətliliyi əmsalı dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri məbləği ilə (Dəv) hesabat dövrü ərzində daxil olmuş pul vəsaitləri məbləğinin (Ddv) cəminin müxtəlif öhdəliklərin örtülməsinə yönəldilmiş vəsait məbləğinə (Döv) nisbəti kimi hesablanır.

Əd = Dəv + Ddv / Döv


Işlək kapitalın manevretmə əmsalı (Əfk) – müəssisənin fəaliyyətində olan kapitalın hansı /hissəsinin istehsal ehtiyatlarında və uzunmüddətli kreditor borclarında istifadəsiz qaldığını göstərir. Bu əmsal gec realizə olunan aktivlərin cari aktivlər və cari passivlər fərqinin nisbətinə bərabərdir.

Əfk = A3 / ((A1+ A2 +A3) - (P1 - P2))

Cari aktivlərlə cari passivlər arasında nisbətə isçi kapitalı deyilir. Işçi kapitalının həcmi nə qədər yüksək olarsa, müəssisənin də bir o qədər çox fəaliyyət göstərməyə imkanları olar.

Işlək kapitalın manevretmə əmsalının dinamikada azalması müsbət hal kimi, artması isə mənfi hal kimi qitmətləndirilir.

Dövriyyə aktivlərinin cari öhdəliklərini(onların struktur və pul vəsaitlərinə çevrilə bilmə qabiliyyətini nəzərə almaqla) örtmə səviyyəsini kompleks qiymətləndirmək üçün inteqral göstəricisindən istifadə olunur. Inteqral göstəricisi aşağıdakı kimi hesablanılır :


Yüklə 332,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin