Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ●Yüklə 2,77 Mb.
səhifə14/14
tarix19.02.2020
ölçüsü2,77 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ƏDƏBİYYAT

  1. Dumezil. Heure et malheur du guerrier // 1994-Union Europeenne, 254 p.

  2. Jabbarov R., Vekilova A., Abdullayeva M. Les echantillons du folklore azerbaidjanais. Bakou: Nurlan, 2006, 154 p.

  3. Le livre des héros / Gaillmard. Hachette. Unesco. Paris: 1981, 72 p.

  4. Sand George. Kouroglou. Bakou: Nurlan, 2004, 88 p.


Сравнительный анализ малых жанров в

Азербайджанском и французском фольклоре

Проблема типологической общности азербайджанского и фран­цузского фольклора является актуальной темой для исследований. В статье на материале азербайджанских и французских малых фольк­лорных жанров ведется попытка исследовать типологические осо­бен­ности этих образцов. Для исследования был избран сравни­тель­но-сопоставительный метод.Ключевые слова: малые жанры, азербайджанский фольклор, фран­цузский фольклор, типология
The comparative analysis of small genres in the

Azerbaijani and French folklore

The problem typological generality the Azerbaijan and French folklore is a vital topic for researches. In article on a material Azerbaijan and the French fairy folklore examples attempt to investigate typological features of this examples are conducted. For research the rather-comparative method has been selected.

Keywords: a small jenres, the Azerbaijan folklore, the French folklore, typology
MÜNDƏRİCAT
Mahmud Allahmanlı. Aşıq deyişmələri, bədihələr və

məktublaşmalar......................................................................3


Sədnik Paşa Pirsultanlı. Yəhya bəy Dilqəmin nəsil-soy

şəcərəsi və cazibədar poeziyası...........................................10


Adil Cəmil. Şifahi örnəklərimizdə ticari izlər..................................21
Qalib Sayılov. Şirvan qadın aşıqları.................................................27
Avtandil Ağbaba. Ağbaba-Çıldır aşıqlarının yaradıcılığında

milli birlik və azadlıq ideyaları............................................38


Bilal Alarlı Hüseynov. Əmək nəğmələrinin az öyrənilmiş sahələri....46
Fidan Qasımova. Folklorun mifologiyadan yazılı ədəbiyyata

qədərki inkişaf yolları..........................................................61


Nemət Qasımov. Miskin Vəlinin təcnisləri.....................................70
Гцдрят Умудов. Азад Нябийевин tədqiqatlarыnda

фолклорумузун топланмасы вя няшри problemляри ...........80


Шяфяг Ялийева. Лятифялярдя Шащ Аббас образы.........................97
M.C.Cihan. “Koroğlu” dastanı P.N.Boratavın tədqiqatında.........103
Atif İslamzadə. Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının

“bizə miskin umidi” səciyyəsi..........................................108


Həsən Mirzəyev (Mirzə). Aşıq sənətimizin bəzi ustadları

haqqında düşüncələrim......................................................136


Leyla Hüseynova. Dastan qəhrəmanlarının tipologiyası................153
Jalə Coşğun. Türk və slavyan sehrli nağıllarında

başlanğıc formulları...........................................................161


Nailə Məmmədova. Azərbaycan bədii nəsrinin poetikasında

folklora müraciətdə yeniləşmə meylləri............................167


Lalə Fərəcova. Şəxsi arxivlərdə nağıllar....................................176
Aygün Vəkilova. Azərbaycan və fransız folklorunda kiçik

janrların müqayisəli təhlili.................................................183


Азярбайъан шифащи халг

ядябиййатына даир тядгигляр

(qыrxыncы китаб),

Áàêû, “Елм вя тящсил”, 2012.

Íÿøðèééàò äèðåêòîðó:

Надир Мяммядли

Êîìïƒòåðäя jû‹äû:Рущянэиз Ялищцсейнова

Êîррåктору:Эцлнар Османова

Êîìïƒòåð òяðòèá÷èñè âя

òåõíèêè ðåäàêòîðó:

Рамин Абдуллайев

Êà‹ûç ôîðìàòû: 60/84 32/1

Ìяòáяя êà‹ûçû: ¹1

Щя‡ìè: ё184 ñяù.

Òèðàæû: 350

Êèòàá Àçяðáàj‡àí ÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí

Redaksiya-nəşr şöbəsində jû‹ûëìûø, “Елм вя тящсил” ÍÏÌ-äÿ

hazır diapozitivlərdən îôñåò ƒñóëó èëя ÷àï îëóíìóøäóð.
1 Onlarla son görüşümüz 1968-ci ilin iyul ayının 23-də olmuşdur.

2 “Ulduz” qəzeti, 23 iyun 1968-cı il.

3 Sədnik Paşayev, “Aşıq Dilqəm”, “Elm və həyat” jurnalı №2, 1969, səh.14

4 S.P.Pirsultanlı “Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti”. Bakı, “Agah”, 2001.

5 Sədnik Paşayev, “XIX əsr Azərbaycan Aşıq Yaradıcılığı”, Bakı-1990.

6 S.P.Pirsultanlı, “Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti”, Bakı, “Agah” 2001, səh.14.

8 Səlman Mümtaz, “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları”, “Yazıçı”, 1986, səh.425.

9 Yenə orada, səhifə 425.

10 Sədnik Paşayev, “Ağqızoğlu Piri”, “Elm və həyat” jurnalı, 1984, №11

11 S.P.Pirsultanlı “Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti”, Bakı, “Agah”, 2001. səh. 78-81..

12 S.Mümtaz, El şairləri, 1927-ci il, səh. 75.

13 Sədnik Paşa Pirsultanlı. “Güvəndikli Əhməd”, “Mədəni-maarif işi”, №3, 1990-cı il, səh.38-43.

1 Mürğ-ruh – farsca can quşu, könül quşu deməkdir. Can, könül quşu bədəndən çıxandan sonra rəng saralır, ağıl da başdan çıxır.
Yüklə 2,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə