Bankalar kanunlari


sayılı Bankalar Kanununa İlişkin YönetmeliklerYüklə 2,92 Mb.
səhifə60/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   83
4.3. 3182 sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Yönetmelikler
4.3.1. Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

(21.6.1995 tarih ve 22320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Türkiye'de banka kurulmasına, yabancı ülkelerde kurulmuş bir bankanın Türkiye'de şube açmasına ve bunların faaliyete geçmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 7 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Türkiye'de Banka Kurulmasına İlişkin Başvuru


Madde 3- Türkiye'de banka kurmak üzere Hazine Müsteşarlığı'na verilecek başvuru dilekçelerine,
1. Kurucuların Yönetmelik ekindeki örneklere (EK: 1 ve EK: 2) uygun şekilde ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer beyannamenin,
2. Ortaklık anasözleşme taslağının,
3. Kurulacak bankanın faaliyet konuları hakkındaki analizler ile kuruluştan itibaren 3 yıllık hedefleri içeren proforma bilanço ile kâr ve zarar cetvellerini de içerecek şekilde hazırlanacak olan, bankanın kurulma nedenlerini ayrıntılı olarak gösteren bir raporun,
4. Kurucuların müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgelerin,
5. Kurucuların Kanun'un 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde sayılan suçlardan mahkûmiyetlerinin bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgelerinin,
6. Kurucu tüzel kişilerin kurulacak bankaya ortak olunmasına ilişkin yönetim kurulu kararlarının birer örneğinin,
7. Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin; bunların ortakları, pay oranları ve tutarlarını gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanun'a göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son beş yıla ait bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin,
8. Kurucuların vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,
9. Kurucuların, vergi dairelerince onaylı son beş yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin ve bunların sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin belediyelerin ilgili birimlerince onaylı emlak beyannamelerinin,
10. Sermaye payı % 5'in üzerindeki ortakların kurucu beyannamelerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, ilgili bankalarca Hazine Müsteşarlığı'na hitaben düzenlenecek belgelerin,
11. Gerçek kişi kurucularla, tüzel kişi kurucuların sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip gerçek kişi ortakların ve kurulacak bankada görevlendirilmesi düşünülen yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı özgeçmişlerinin,
12. Kurucu gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örneklerinin,
eklenmesi gerekir.
Yabancı Bankaların Türkiye'de Şube Açmasına İlişkin Başvuru
Madde 4- Yabancı ülkelerde kurulmuş bankalarca Türkiye'de şube açmak üzere Hazine Müsteşarlığı'na verilecek başvuru dilekçesine,
1. Banka anasözleşmesinin,
2. Türkiye'de şube açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının,
3. Türkiye'de şube açılması nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir raporun,
4. Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kâr zarar cetvellerinin,
5. Bankanın kurulduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede mevduat kabul etmesinin veya bankacılık işlemleri yapmasının yasaklanmamış olduğuna ve faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin ilgili resmi makamdan alınmış belgenin,
6. Bankanın son genel kuruluna ilişkin tutanaklarla, sermayenin %5'inden fazlasına sahip ortakların bankanın merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca onaylı bir listesinin,
7. Bankanın merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına göre inceleme ve onay yetkisi bulunan bağımsız denetim kuruluşlarından biri tarafından her yıl yapılacak incelemeye ilişkin raporların Hazine Müsteşarlığı'na tevdi edileceğine dair taahhütnamenin,
eklenmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen belgelerin ilgili ülke resmi makamlarınca onaylanmış ve Türkiye Büyükelçiliği'nce tasdik edilmiş olması ve başvuruya bu belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi zorunludur.
İzin Verilme Usulü
Madde 5- Bu Yönetmeliğin 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre yapılan başvurular incelendikten ve 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da görüşü alındıktan sonra izin istemi uygun görüldüğü takdirde, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık, izin verilmesini Bakanlar Kurulu'na önerir.

Kuruluştan Sonra Yapılacak İşlemler


Madde 6- Kuruluş veya Türkiye'de şube açma işlemlerinin tamamlanmasından sonra, mevduat kabul etme ve/veya bankacılık işlemleri yapma yetkisi almak üzere Yönetmelik ekinde örneğe (EK: 3) uygun şekilde düzenlenecek bir beyanname ile, Hazine Müsteşarlığı'nca yapılacak incelemeler ve Bankalar Kanunu'nun 9 uncu maddesinde belirtilen 1 yıllık süre dikkate alınarak, bankanın kuruluşuna izin veren Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayımı tarihinden başlayarak en geç 10 uncu ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı'na başvurulur.
Hazine Müsteşarlığı'nca, faaliyet izni için başvuran bankanın sermayesinin nakit olarak ödenip ödenmediği, bankacılık işlemlerini, gerçekleştirebilecek ölçüde teknik donanım ve yeterli personelin bulunup bulunmadığı, yönetici düzeyindeki personelin yeterli sayıda ve kanuni şartları haiz olup olmadığı, bankanın yönetimine ilişkin olarak iç düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı hususları incelenir ve Bankalar Kanunu'nun 11 inci maddesine göre yapılan değerlendirmeyi müteakip mevduat kabulüne ve/veya bankacılık işlemlerine başlama izni verilir. Bu iznin verilmesinden önce; Hazine Müsteşarlığınca yapılacak tebligata istinaden 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifeye 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesi ile eklenen finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine ilişkin belge Hazine Müsteşarlığı'na ibraz edilir.
Faaliyete geçiş tarihi, faaliyete geçtikten sonra en geç on gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilir.
Yürürlük
Madde 7- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK: 1


KURUCULAR BEYANNAMESİ

(Tüzel Kişiler)


-TÜZEL KİŞİNİN ÜNVANI :

-MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ :

-SERMAYESİ :

-ADRESİ :

-FAALİYET KONUSU :
-SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (MİLYAR TL.)
NET KÂRI (ZARARI)¹
ÖZKAYNAKLARI
AKTİF TOPLAMI

19.YILI
...................................
..............................
..............................

19. YILI
...................................
..............................
..............................

19. YILI
...................................
..............................
..............................

19..YILI
...................................
..............................
..............................

19..YILI
...................................
..............................
..............................

-İŞTİRAKLERݲ


ŞİRKETİN ADI
FAALİYET TÜRÜ
SERMAYESi
HİSSE TUT.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER³


YERİ
CİNSİ
PAFTA
ADA
PARSEL

1)2)3)4)5)6)7)8)


-MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI)4 *5


-TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ:


1)

2)

3)4)

5)
- ÇALIŞTIĞI BANKALAR (MİLYAR TL.)6*7


1
2
3
4
5

BANKA ADI
............
..............
..............
..........
..........

ŞUBE ADI
............
..............
..............
..........
..........

MEVDUAT:VADELİ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİZ
............
..............
..............
..........
..........

KREDİLER :MİKTARI
............
..............
..............
..........
..........

TÜRÜ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİ
............
..............
..............
..........
..........


6
7
8
9
10

BANKA ADI
............
..............
..............
..........
..........

ŞUBE ADI
............
..............
..............
..........
..........

MEVDUAT:VADELİ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİZ
............
..............
..............
..........
..........

KREDİLER :MİKTARI
............
..............
..............
..........
..........

TÜRÜ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİ
............
..............
..............
..........
..........

-BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR8:


ALACAKLININ ADI
MİKTARI
TÜRÜ
VADESİ

1)

2)

3)

4)

5)
-ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURTİÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP, UĞRAMADIĞI:

İMZA :

TARİH :......../....../199.....


FORMDA AYRILAN BÖLGELERİN YETERLİ GELMEMESİ HALİNDE EK FORM KULLANILABİLİR.

1 Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

2 İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

3 Sahip olunan tüm gayrimenkuller bu alana yazılacaktır.

4 Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. bu kısma yazılacaktır.

5 İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

6 Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

7 Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

8 Şirket sermayesinden %5 veya daha fazla oranda olan borçlar yazılacaktır.

EK: 2
KURUCULAR BEYANNAMESİ

(Gerçek Kişiler)
-ADI SOYADI :

-DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

-UYRUĞU :

-ANA ADI :

-BABA ADI :

-İKAMETGAH ADRESİ :

-ÖĞRENİM DURUMU (AYRINTILI) :

-MESLEĞİ VE GÖREV ÜNVANI :

-HALEN ÇALIŞTIĞI İŞ

YERİNİN ADI, ADRESİ :


-DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER
ÇALIŞILAN YER¹
SÜRESİ
GÖREV ÜNVANI

1)2)3)4)


-SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİRLERİ (MİLYAR TL):


NET GELİR

19.... YILI
.........................................

19.... YILI
.........................................

19.... YILI
.........................................

19.... YILI
.........................................

19.... YILI
.........................................

-ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER²:


ŞİRKETİN ADI
FAALİYET TÜRÜ
SERMAYESİ
HİSSE TUTARI

1)

2)

3)

4)

5)

6)
-SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER³:


YERİ
CİNSİ
PAFTA
ADA
PARSEL

1)2)3)4)5)6)-MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI)4*5:

-TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ:


1)

2)

3)4)

5)

6)


-ÇALIŞTIĞI BANKALAR (MİLYAR TL.)6*7:
1
2
3
4
5

BANKA ADI
............
..............
..............
..........
..........

ŞUBE ADI
............
..............
..............
..........
..........

MEVDUAT:VADELİ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİZ
............
..............
..............
..........
..........

KREDİLER :MİKTARI
............
..............
..............
..........
..........

TÜRÜ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİ
............
..............
..............
..........
..........6
7
8
9
10

BANKA ADI
............
..............
..............
..........
..........

ŞUBE ADI
............
..............
..............
..........
..........

MEVDUAT:VADELİ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİZ
............
..............
..............
..........
..........

KREDİLER :MİKTARI
............
..............
..............
..........
..........

TÜRÜ
............
..............
..............
..........
..........

VADESİ
............
..............
..............
..........
..........

-BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR:


ALACAKLININ ADI
MİKTARI
TÜRÜ
VADESİ

1)

2)

3)

4)

5)
-DAHA ÖNCE, TÜRKİYE'DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURU YAPILIP YAPILMADIĞI; EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ:


-DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI HERHANGİ BİR KURUM/KURULUŞÇA İŞİNE SON VERİLMİŞ OLUP OLMADIĞI; VERİLMİŞ İSE NEDENLERİ:
-SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURTİÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:
-ORTAĞI BULUNULAN ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURTİÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:
-HAKKINDA AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNUP BULUNMADIĞI; VAR İSE DAVANIN KONUSU:
İMZA :

TARİH :......../....../199.....FORMDA AYRILAN BÖLGELERİN YETERLİ GELMEMESİ HALİNDE EK FORM KULLANILABİLİR.
1 Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari ünvanı belirtilecektir.

2 İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

3 Sahip olunan tüm gayrimenkuller bu alana yazılacaktır.

4 Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. bu kısma yazılacaktır.

5 Ortağı bulunduğu şirketler bölümünde belirtilen şirketlerin hisseleri hariç tutulacaktır.

6 Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

7 Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

EK: 3


..../..../.... Tarih ..... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Kuruluşuna İzin Verilen

............................. Bankası A.Ş.'nin Mevduat Kabul Etme ve/veya Bankacılık

İşlemleri Yapma İzin Talebine İlişkin Beyanname

Bankanın Ünvanı :


Bankanın Adresi :
Ödenmiş Sermaye Tutarı :
Anasözleşmenin Tescil Tarihi :

Yetkili İmzalar

Ekler: 1-Kuruluş Bilançosu

2-Anasözleşme

3-Ticaret Siciline Tescil Belgesi

4-Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi

5-Sermaye Ödemesine İlişkin Mahkeme Onayı

6-Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının İsimleri ile Özgeçmişleri


4.3.1.1. Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(26 Mart 1997 tarih ve 22945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- 21/6/1995 gün ve 22320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin 5 numaraları bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5 . Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere Ek (4)’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kaydını da içeren adli sicil belgelerinin,”
Yürürlük
Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə