Bankalar kanunlari


Bilanço Dışı Yükümlülükler I- Garanti ve Kefaletler --------------------------Yüklə 2,92 Mb.
səhifə74/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   83

Bilanço Dışı Yükümlülükler

I- Garanti ve Kefaletler --------------------------


II- Taahhütler

III- Döviz ve Faiz Haddi ile İlgili İşlemler --------------------------


IV- Diğer Yükümlülükler --------------------------
TOPLAM

Ek: 2…………………………………..BANKASI

KONSOLİDE KÂR VE ZARAR CETVELİ (ANA ORTAKLIK)

(MİLYAR TL)

CARİ DÖNEM


(…./…/…)

I- Faiz Gelirleri --------------------------

A. Kredilerden Alınan Faizler --------------------------

B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler --------------------------

C. Bankalardan Alınan Faizler --------------------------

D. Bankalararası Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler --------------------------

E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler --------------------------

F. Diğer Faiz Gelirleri --------------------------  1. Faiz Giderleri --------------------------

A. Mevduata Verilen Faizler --------------------------

1) Tasarruf Mevduatına --------------------------

2) Döviz Tevdiat Hesaplarına --------------------------

3) Altın Depo Hesaplarına --------------------------

4) Bankalar Mevduatına --------------------------

5) Diğer Mevduata (1, 2, 3, 4 Dışındaki) --------------------------

B. Bankalararası Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler --------------------------

C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler --------------------------

D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler --------------------------

E. Diğer Faiz Giderleri --------------------------

III- Net Faiz Geliri (I-II) --------------------------

IV- Faiz Dışı Gelirler --------------------------


A. Alınan Ücret ve Komisyonlar --------------------------

B. Sermaye Piyasası İşlem Kârları --------------------------

C. Kambiyo Kârları --------------------------

D. İştiraklerden ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları --------------------------

E. Olağanüstü Gelirler --------------------------

F. Diğer Faiz Dışı Gelirler --------------------------  1. Faiz Dışı Giderler --------------------------

A. Verilen Ücret ve Komisyonlar --------------------------


B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları --------------------------

C. Kambiyo Zararları --------------------------

D. Personel Giderleri --------------------------

E. Kıdem Tazminatı Provizyonu --------------------------

F. Kira Giderleri --------------------------

G. Amortisman Giderleri --------------------------

H. Vergi ve Harçlar --------------------------

I. Olağanüstü Giderler --------------------------

J. Takipteki Alacaklar Provizyonu --------------------------

K. Diğer Provizyonlar --------------------------

L. Diğer Faiz Dışı Giderler --------------------------

VI- Net Faiz Dışı Gelirler (IV-V) --------------------------

VII- Vergi Öncesi Kâr/Zarar (III-V) --------------------------

VIII- Vergi Provizyonu --------------------------

IX- Net Kâr/Zarar (VII-VIII) --------------------------

A. Grubun Kârı/Zararı --------------------------

B. Topluluk Dışı Payların Kârı/Zararı --------------------------
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar

1- Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve sınırlı iştiraklerin, üzerlerinde önemli etkinliğe sahip olunan ortaklıkların;


- ünvanları, ana merkezlerinin bulundukları yerler,

- sermayeleri ve sözkonusu sermayelerin içinde ana ortaklık ile diğer ortaklıkların sahip olduğu paylar,

- çalıştırdıkları personel sayıları,
Ana ortaklık ve/veya finansal kurumlar topluluğunun diğer üyeleri ile beraberce kontrol durumuna sahip olan topluluk dışı diğer üyelerin/hissedarların dökümü,
2- Konsolidasyon kapsamına alınan ortaklıkların yapısında bir önceki döneme göre oluşan değişiklikler; faaliyet yılı veya raporlama dönemi içinde mali tabloları konsolidasyon kapsamına alınan ortaklıkların sayı ve türlerinde, iş yapılarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birbirini takip eden konsolide mali tabloların doğru bir yargıya ve sağlıklı bir karara varılacak şekilde karşılaştırılmasını olanaklı kılacak açıklayıcı bilgiler,
3- Konsolidasyon kapsamına alınmayan ortaklıkların ayrı ayrı;
- ünvanları ve ana merkezlerinin bulundukları yerler,

- aktif toplamları,

- özkaynakları ve özkaynaklardaki finansal kurumlar topluluğu payı,

- faiz gelirleri,

- menkul kıymet gelirleri,

- dönem kârları (zararları),

- geçmiş yıllar kârları (zararları),

- sabit varlıklar toplamı,

- personel sayısı,
Bu ortaklıkların konsolidasyona alınmama nedenleri,
4- İflas etmiş veya tasfiye halinde olan veya ana merkezleri yurtdışında bulunan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar, iştirakler, sınırlı iştirakler ve bunlara ilişkin bilgiler,
5- Bir finansal ortaklığın hisse senetlerinin, ana ortaklığa bir yarar sağlayacak şekilde, bu ortaklığın finansal ve idari yapısının iyileştirilmesi, bu kuruluşa finansal yardım sağlanması, reorganizasyonunun veya yeniden yapılanmasının gerçekleştirilmesi veya finansal sıkıntıdan kurtarılması amacıyla ana ortaklık tarafından tek başına veya finansal kurumlar topluluğuna üye ortaklıklar ile diğer kişiler tarafından beraberce satın alınarak bu ortaklık üzerinde kontrol gücünün sağlanması durumunda,
uygulanan/uygulanacak finansal yardım ve yeniden yapılanma projesinin kapsamı ve koşulları,
6- Konsolidasyon kapsamına alınmayan ortaklıkların ayrı ayrı alacakları ile borçlarının konsolide bilançodaki toplam alacaklar ile borçlara (krediler ve mevduat dahil her türlü alacak ve borç) oranları,

7- Finansal kurumlar topluluğunun finansal durumunu bir bütün olarak aydınlatma bakımından önemi haiz olup, bilançoda yer almayan şarta bağlı borçlar,


8- Yabancı para aktif ve pasiflerin toplam konsolide tutarları,
9- a) Konsolide mali tabloların değişik hesap veya kalemlerinde kullanılan değerleme yöntemleri ile konsolidasyon bakımından belirli mali tablo kalemlerinde yapılan düzeltmelere ilişkin olarak kullanılan yöntemler,
b) Konsolidasyon kapsamındaki yabancı para üzerinden düzenlenen mali tabloların veya konsolide mali tablolar içinde yer alan yabancı para hesapların Türk parasına çevrilmesinde kullanılan kurlar, konsolidasyonda, yabancı para üzerinden düzenlenen mali tablolar veya yabancı para hesaplar için uygulanan çevrim yöntemleri,
10- Konsolidasyona alınan mali tablolardaki hesapların münferit ortaklıklar tarafından, konsolidasyonda esas alınacak değerleme yöntemlerinden farklı bir yöntemle değerlenmiş olduğu zaman, yeniden bir düzeltmenin veya değerlemenin yapılmadığı hesaplara ilişkin detaylı bilgi,
11- Konsolide mali tablo düzenlenmesinde dönemler itibariyle farklı muhasebe politikaları uygulanmış ise, bunun nedenleri ve parasal etkileri,
12- Konsolide mali tabloların hazırlanmasında, muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıkların belirlenmesi ve bu farklılıkların tam olarak hesaplanması imkansız ise gerçekleştirilen düzeltme işlemine ilişkin olarak yapılan varsayımlar ve tahminler,
13- a) Ana ortaklık ile mali tabloları konsolidasyon işlemine tabi tutulan ortaklıkların hesap dönemlerinin kapanış tarihleri ya da mali tablolarının düzenlenme tarihleri arasında üç aydan fazla bir süre olması halinde, sözkonusu ortaklıkların kullandıkları ara dönem mizanları veya özel mali tablolar hakkında bilgi,
b) Ara dönem mizanları veya özel mali tabloların hazırlanmasının mümkün olmaması nedeniyle, ana ortaklık ile mali tabloları konsolidasyon işlemine tabi tutulan ortaklıkların hesap dönemlerinin kapanış tarihleri ya da mali tablolarının düzenleme tarihleri arasındaki farkın üç aylık süreyi aşmaması koşuluyla mali tablolar üzerinde düzeltmeler yapılarak konsolidasyon işlemine devam edilmiş ise, bu konuda bilgi,
14- Konsolidasyon kapsamına alınan ortaklıklar arasındaki faaliyetlerden doğan aktiflerin defter değeri içindeki kâr ve zararların, konsolida mali tabloların doğru ve gerçeği yansıtması bakımından sakınca yaratmayacak kadar önemsiz olması nedeniyle mahsup işlemine tabi tutulmaması durumunda, bu istisnai uygulamalara ilişkin detaylı bilgiler ile bu durumun konsolidasyon kapsamına alınan bütün ortaklıkların mali bünyelerine olan etkileri,
15- Konsolidasyona alınmayan ortaklıkların sermaye paylarının, konsolide bilançoda maliyet değerleri ile gösterilmesi durumunda, sermayesine katılınan ortaklığın özkaynak toplamından (dönem net kârı özkaynak toplamına dahildir) bu ortaklıktaki sermaye payına düşen tutar ile bu ortaklığın maliyet bedeli arasındaki fark tutarı,
16- Yeniden değerleme değer artış fonu sermayeye ilave edildiğinde, bu tutarın “Topluluk İçi Sabit Kıymet Alım Satımıyla İlgili Sermayeye İlave Edilen Değer Artış Fonu” adı altında özkaynaklardan düşülen kısmına ilişkin bilgi,
17- Mali tabloları konsolide edilen ortaklıklardan dolayı ortaya çıkan pozitif veya negatif konsolidasyon şerefiyelerinin ortaklık bazında dökümü ve buna ilişkin açıklamalar,
18- Konsolide bilanço ile gelir tablosunun “Diğer” başlıklı ana ve alt kalemlerinde yer alan farklı türlerdeki finansal kuruluşlara ilişkin önemli ve özelliği olan hesaplarının ayrı ayrı dökümleri ve bunlara ilişkin açıklamalar,
19- Belirtilmesi gereken diğer dipnot ve açıklamalar.


4.4.23. Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosuna İlişkin Tebliğ


(1.3.1995 tarih ve 22217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
Madde 1- Bu Tebliğ 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 56 ncı, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile buna ilişkin 32 sayılı Karar'ın 6 ve 20 nci, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4/I-a,b ve 40/II-a maddelerine dayanılarak yürürlüğe konulmuştur.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə