Bankalar kanunlari


Amaç Madde 2- Bu Tebliğ'in amacı, bankaların "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı" standart rasyosuna ilişkin esasları tespit etmektir. TanımlarYüklə 2,92 Mb.
səhifə75/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   83

AmaçMadde 2- Bu Tebliğ'in amacı, bankaların "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı" standart rasyosuna ilişkin esasları tespit etmektir.

TanımlarMadde 3- Bu Tebliğ'de geçen;
a.Döviz Varlıkları: Yurtdışı şubeler de dahil olmak üzere tüm yabancı para aktif hesaplar ile vadeli döviz alımları toplamını,
b.Döviz Yükümlülükleri: Yurtdışı şubeler de dahil olmak üzere tüm yabancı para pasif hesaplar ile vadeli döviz satımları toplamını,
c.Net Genel Pozisyon: Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen döviz varlıkları ile döviz yükümlülüklerinin Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkı,
d.Sermaye Tabanı: Bankalar Kanunu'nun 56 ncı maddesine istinaden yayımlanan "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler Standart Rasyosu Hakkında Tebliğ"de yer alan sermaye tabanı tanımını,
ifade eder.
Bu Tebliğ'in uygulanmasında, hesaplanan en son Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler Standart Rasyosu'nda yer alan sermaye tabanı dikkate alınır. Ancak sözkonusu rasyonun hesaplanmasını takiben ödenmiş sermaye ve mali iştirak tutarlarında değişiklik olması halinde bu değişiklikler, belgelenmek koşuluyla sermaye tabanı hesabında dikkate alınabilir.
Dövize endeksli varlık ve yükümlülüklerin %50'si döviz varlık ve yükümlülükleri içinde mütâlâa edilir. Dövize endeksli varlık ve yükümlülüklerin bu madde kapsamında kabul edilebilmesi için sözkonusu varlık ve yükümlülüklerin üzerinde veya bununla ilgili sözleşmede veya mevzuatta dövize endeksli bir araç olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir.
Yukarıda sayılan döviz varlık ve yükümlülüklerinin kapsam ve niteliği Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenir.
Oransal Sınır
Madde 4- Bankaların net genel pozisyonunun sermaye tabanına oranı hiç bir zaman %50'yi geçemez.
İller Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım ve Kredi Bankası yukarıdaki oransal sınırlamaya tabi değildir.
Hesaplanma Şekli ve Bildirim


Madde 5- 4 üncü maddede belirtilen oran günlük olarak hesaplanır. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenecek formlara ve bunların açıklamalarına uygun şekilde, ay sonları itibariyle hesaplanan oran en geç izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı'na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilir. Ayrıca, kapsamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenecek olan raporlama cetvelleri, her hafta düzenlenerek Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gönderilir.
Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların mali bünyesini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak, herbir banka için 4 üncü maddede belirtilen orandan daha düşük bir oranın tesis edilmesini ve bu orana ilişkin hesaplamaların daha sık aralıklarla yapılmasını ve bildirilmesini kararlaştırabilir.

Pozisyon AşımlarıMadde 6- Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde net genel pozisyonun sermaye tabanına oranı 4 üncü maddede belirtilen oranı aşan bankaların, aşan kısma karşılık gelen ve Türk Lirası ya da döviz temin etme yükümlülüğünü gösteren net genel pozisyon açıkları, disponibilite hesaplanmasında taahhüt olarak dikkate alınır ve bu uygulamaya ilişkin esaslar 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40/II-a maddesine istinaden çıkarılan Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğlerle duyurulur.

Geçici HükümlerGeçici Madde 1- 28.2.1995 tarihli bilançolarına göre hesaplanacak net genel pozisyon/sermaye tabanı oranı 4 üncü maddede belirtilen oranın üzerinde olan bankalar net genel pozisyon/sermaye tabanı oranlarını Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde her ay 28.2.1995 tarihi itibariyle hesaplanan oran ile 4 üncü maddede belirtilen oran arasındaki farkın en az 1/12'si kadar mevcut oranlardan indirim yapmak suretiyle 4 üncü maddede belirtilen orana uyumlu hale getirirler.
Geçiş süresi içinde herhangi bir ayda, net genel pozisyon/sermaye tabanı oranının o ay için belirlenen oranın altında gerçekleşmesi halinde, süre sonunda 4 üncü maddede belirtilen orana uyum sağlamak üzere her ay indirilmesi gereken oran, buna göre yeniden hesaplanır.
Geçici Madde 2- Yurtdışı şubelerin hesapları bu Tebliğ'in yürürlüğe girişinden itibaren 6 ay süreyle yalnızca ay sonları itibariyle yapılacak hesaplamaya dahil edilir.
Geçici Madde 3- Tebliğ'in 4 üncü maddesinde belirtilen oranın hesaplanması bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle her haftanın son işgünü ve ay sonları itibariyle yapılır.
Yürürlük


Madde 7- Bu Tebliğ'in 6 ncı maddesi 1 Nisan 1996 tarihinde, diğer maddeleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.4.23.1. Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosuna İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(7 Ağustos 1996 tarih ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- 1 Mart 1995 gün ve 22217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosuna İlişkin Tebliğ’in 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığının garantisi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yurtiçinde döviz üzerinden veya değeri döviz karşılığı Türk Lirası olarak belirlenerek çıkarılmış ve çıkarılacak menkul kıymetlerin % 100’ü, diğer dövize endeksli varlık ve yükümlülüklerin ise % 50’si döviz varlık ve yükümlülüklerinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamdaki varlık ve yükümlülüklerin üzerinde veya bununla ilgili sözleşmede veya mevzuatta dövize endeksli bir araç olduğunun açıkca belirtilmesi gereklidir.”
Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
4.4.24. “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” ve “Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı” Standart Rasyolarının Bankalarca Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

(30 Haziran 1998 tarih ve 23388 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- Bu Tebliğ, 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun 4/I - a, b ve 40/II - a maddeleri uyarınca yürürlüğe konulmuştur.
Amaç ve Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ’in amacı, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını ve bunların sermaye tabanları ile uyumlu bir seviyede döviz pozisyonunu tutmalarını temin etmek üzere, döviz yönetimlerinde uygulayacakları “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” ve “Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı” standart rasyolarına ilişkin esasları tespit etmektir.
Tanımlar
Madde 3- Bu Tebliğ’de geçen ;

Döviz Varlıkları : Bankaların, yurtdışı şubelerine ilişkin hesaplar da dahil olmak üzere, Tebliğ eki listede belirtilen, tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, yabancı para repo alacakları ile vadeli döviz alım taahhütlerini,
Döviz Yükümlülükleri : Bankaların, yurtdışı şubelerine ilişkin hesaplar da dahil olmak üzere, Tebliğ eki listede belirtilen, tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, yabancı para repo borçları ile vadeli döviz satım taahhütlerini,
Vadeli Döviz Alım Taahhütleri : Nazım hesaplarda gayri nakdi bir taahhüt olarak yer alan, belirli bir vade sonunda bankaya belirli bir döviz / yabancı para fon girişine yol açacak olan, repo taahhütleri hariç, forward döviz alımları ve swap para alımları ile diğer cayılamaz anlaşmaları,
Vadeli Döviz Satım Taahhütleri : Nazım hesaplarda gayri nakdi bir taahhüt olarak yer alan, belirli bir vade sonunda bankadan belirli bir döviz / yabancı para fon çıkışına yol açacak olan, repo taahhütleri hariç, forward döviz satımları ve swap para satımları ile diğer cayılamaz anlaşmaları,
Yabancı Para Net Genel Pozisyon : Bu maddede belirtilen “Döviz Varlıkları” toplamı ile “Döviz yükümlülükleri” toplamının Türk Lirası karşılıkları arasındaki fark
Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu : Bu maddede belirtilen “Vadeli Döviz Alım Taahhütleri” toplamı ile “Vadeli Döviz satım Taahhütleri” toplamının Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkı,
Sermaye Tabanı : Bankalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden yayımlanan, “Sermaye Tabanı / Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler Standart Rasyosu”nu düzenleyen Tebliğ’de yer alan Sermaye Tabanı tanımını,
Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı Standart Rasyosu : Yabancı para net genel pozisyon tutarının, sermaye tabanına bölünmesi suretiyle hesaplanacak oranı,
Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı Standart Rasyosu : Yabancı para net vadeli işlem pozisyonu tutarının, sermaye tabanına bölünmesi suretiyle hesaplanacak oranı,
Dövize Endeksli Varlık ve Yükümlülükler : Üzerlerinde, ilgili sözleşmelerde veya mevzuatta dövize endeksli bir araç olduğu açıkça tanımlanan ve değerleri döviz kurlarındaki değişmelerden doğrudan etkilenen varlık ve yükümlülükleri ifade eder.
Bu Tebliğin uygulanmasında, bankaların “Sermaye Tabanı / Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler” standart rasyosu hesaplamasında yer alan en son dönem sermaye tabanı tutarı dikkate alınır. Ancak, sözkonusu standart rasyonun hesaplanmasını takiben, bankaların ödenmiş sermaye ve mali iştirak tutarlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler, belgelenmek koşuluyla 4 üncü maddede belirtilen standart rasyoların hesaplanmasında kullanılan sermaye tabanı tutarının belirlenmesinde bankalarca dikkate alınabilir.
Bu Tebliğin uygulanmasında dikkate alınacak Tebliğ eki listede belirtilen döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar ve değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının görüşünün alınmasını müteakip Hazine Müsteşarlığınca ilgililere duyurulur.
Oransal Sınır
Madde 4- Bankalarca, bu Tebliğde belirlenen esaslara göre hesaplanan “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” standart rasyosu azami %30, “Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı” standart rasyosu azami %15’dir.
İller Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası bu maddede belirtilen oransal sınırlamalara tabi değildir.
Hesaplama Şekli ve Bildirim
Madde 5- 4 üncü maddede belirtilen standart rasyolar günlük olarak hesaplanır. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenecek cetvellere ve bunların açıklamalarına uygun şekilde, ay sonları itibariyle hesaplanan standart rasyoları ihtiva eden cetvel en geç izleyen ayın sonuna kadar, haftalık olarak düzenlenecek cetvel ise ilgili hafta sonunu izleyen 2 hafta içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ulaşacak şekilde gönderilir.
Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle ve mali bünyelerini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak, her bir banka veya banka grupları için 4 üncü maddede belirtilen standart rasyolar için farklı oranlar tesis edilmesini kararlaştırabilir.
Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sınırlamaya tabi olmayan bankalar, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen hesaplama ve bildirim yükümlülüğüne tabidir.
Pozisyon Aşımları
Madde 6- “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” standart rasyosu ve/veya “Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı” standart rasyosu bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sınırı aşan bankaların, aşan kısma karşılık gelen ve Türk Lirası ya da döviz temin etme yükümlülüğünü gösteren net genel pozisyon ve net vadeli işlem pozisyonu açıkları, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 40/II-a maddesine istinaden çıkarılan umumi disponibilite hakkında tebliğlerle düzenlenen disponibilite uygulamasında taahhüt olarak dikkate alınır. Eğer her iki standart rasyo değerinde de aşım mevcut ise, aşan kısma karşılık gelen pozisyon açıklarından büyük olanının tutarı disponibilite uygulamasında taahhüt olarak dikkate alınır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 7- 1.3.1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” standart rasyosuna ilişkin Tebliğ ile anılan Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin 7.8.1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” standart rasyosu, bankalarca Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay boyunca aşağıda belirtilen oranlarda dikkate alınır.
Tebliğin Yürürlüğe "Yabancı Para Net Genel

Girdiği Tarihten İtibaren; Pozisyon/Sermaye Tabanı

Standart Rasyosu

---------------------------- -------------------------------------

Birinci ay boyunca % 50

İkinci ay boyunca % 47

Üçüncü ay boyunca % 43

Dördüncü ay boyunca % 40

Beşinci ay boyunca % 37

Altıncı ay boyunca % 34


Geçici Madde 2- Bankalar “Yabancı Para Net Vadeli İşlem Genel Pozisyonu / Sermaye Tabanı” standart rasyosunu 1998 Aralık ayı sonuna kadar Tebliğin 4 üncü maddesindeki orana intibak ettirmek zorundadırlar. Bu Tebliğin yayımı tarihinde rasyoları anılan maddede belirtilen oransal sınırın üzerinde olan bankalar, bu orana ulaşıncaya kadar, fiili oranlarının düşmesine yol açan işlemler hariç olmak üzere, yeni işlem yapamazlar, mevcutların vadesini uzatamaz veya yenileyemezler.

Geçici Madde 3- Dövize endeksli krediler, “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” standart rasyosunun hesaplanmasında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay boyunca aşağıda belirtilen oranlarda dikkate alınır.
Tebliğin Yürürlüğe Girdiği Dövize Endeksli Kredilerin

Tarihten İtibaren; Dikkate Alınma Oranları;

--------------------------- -----------------------------------

Birinci ay boyunca % 50

İkinci ay boyunca % 55

Üçüncü ay boyunca % 60

Dördüncü ay boyunca % 70

Beşinci ay boyunca % 80

Altıncı ay boyunca % 90
Yürürlük
Madde 8- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DÖVİZ VARLIKLARI Ek - 1
Sıra Hesap

No No Hesap Adı .

1 011 Efektif Deposu

2 013 Yoldaki Paralar

3 015 Satın Alınan Banka Çekleri

4 017 Vadesi Gelmiş Menkul Değerler

5 019 Altın Deposu

6 021 T.C Merkez Bankası

7 023 Yurtiçi Bankalar

8 025 Yurtdışı Bankalar

9 027 Yurtdışı Merkez ve Şubeler

10 029 Özel Finans Kurumları

11 031 Menkul Değerler Cüzdanı (Net)

12 041 Bankalararası Para Piyasası İşlemlerinden Alacaklar

13 101 İskonto Senetleri

14 103 İştira Senetleri

15 111 Kısa Vadeli Açık İhracat Kredileri

16 113 Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri

17 115 Kısa Vadeli Teminatlı İthalat Kredileri

18 117 Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler

19 119 Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler

20 121 Kısa Vadeli İhtisas Kredileri

21 123 Altın Kredisi

22 125 Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler

23 127 Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler

24 129 Yurtdışı Kısa Vadeli Krediler

25 131 Orta ve Uzun Vadeli Açık İhracat Garantili Yatırım Kredileri

26 133 Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İhracat Garantili Yatırım Kredileri

27 135 Orta ve Uzun Vadeli Açık Diğer Yatırım Kredileri

28 137 Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri

29 139 Orta ve Uzun Vadeli Açık İşletme ve Diğer Krediler

30 141 Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İşletme ve Diğer Krediler

31 143 Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri

32 145 Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler

33 147 Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler

34 149 Yurtdışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler

35 151 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatsız Krediler

36 153 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatlı Krediler

37 155 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatsız

Krediler

38 157 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı

Krediler

39 159 Tanzim Edilen Gayri Nakdi Kredi Bedelleri

40 171 Tasfiye Olunacak Alacaklar / Kısa Vadeli Krediler (Net)

41 173 Tasfiye Olunacak Alacaklar / Orta ve Uzun Vadeli Krediler (Net)

42 175 Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tazmin Edilen Gayri Nakdi Kredi ve

Yükümlülükler (Net)

43 177 Tasfiye Olunacak Alacaklar / Hesapta 90 Günlük Süreyi Dolduranlar (Net)

44 203 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)

45 211 Mevduat Munzam Karşılıkları

46 221 Kredi Faiz Gelir Tahakkuk Reeskontları

47 223 Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları

48 241 İştiraklerimiz (Net)

49 243 Bağlı Ortaklıklar (Net)

50 245 Bağlı Menkul Değerler (Net)

51 251 Menkuller (Net)

52 253 Gayrimenkuller (Net)

53 275 Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon Diğer Alacaklar (Net)

54 279 Muhtelif Alacaklar

55 281 Borçlu Geçici Hesaplar (Aktifleştirilen gider hesapları dışındakiler)

56 291 Şubeler Cari Hesabı (borç bakiye verme durumunda)

57 297 Özel Görev hesapları

58 Türk Parası hesaplarda izlenen ve Tebliğ Kapsamında tanımlanan dövize

endeksli tüm Varlıklar
Bilanço Dışı Hesaplar

59 Repo İşlemlerinden Alacaklar

60 Vadeli (Forward) Döviz Alımları

61 Swap Para Alımları

62 Diğer türev enstrümanlarla ilgili nazım hesaplarda izlenen döviz alımları /

alacaklarEk: 2
DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sıra Hesap

No No Hesap Adı .

1 301-311 Döviz Tevdiat Hesapları

2 305-315 Altın Depo Hesabı

3 309-319 Bankalar Mevduatı

4 325 7 Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesapları

5 329 Bankalar Arası Para Piyasasından Alınan Borçlar

6 341 T.C. Merkez Bankası Kredileri

7 343 Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Krediler

8 345 Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler

9 347 Sermaye Benzeri Krediler

10 349 Yurtdışından Kullanılan Krediler

11 359 Yurtdışından Kullanılan Altın Kredileri .

12 351 Karşılıklar

13 353 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net )

14 361 Faiz ve Gider Reeskontları

15 367 Yurtdışı Merkez ve Şubeler

16 371 İthalat Transfer Emirleri

17 381 Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler

18 383 Çıkarılan Menkul Kıymetler ( Net )

19 385 Fonlar

20 391 Muhtelif Borçlar

21 393 Alacaklı Geçici Hesaplar

22 395 Ödeme Emirleri

24 397 Özel Görev Hesapları

25 (291) Şubeler Cari Hesabı ( alacaklı bakiye verme durumunda )

26 441 Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu

27 443 İştirakler ve Bağlı Ortaklık ( Bağ. Menkul Değer. dahil ) Sabit Kıymet Yeniden Değerleme

Karşılığı

28 445 Menkul Değerler Değer Artış Fonu

29 Türk Parası hesaplarda izlenen ve Tebliğ kapsamında tanımlanan dövize endeksli tüm

yükümlülükler

Bilanço Dışı Hesaplar

30 Repo İşlemlerinden Borçlar

31 Vadeli ( Forward ) Döviz Satımları

32 Swap Para Satımları

33 Diğer türev ve enstrümanlarla ilgili nazım hesaplarda izlenen döviz satımları / borçlar

4.4.25. “Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı” Standart Rasyosunun Bankalarca Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

(29 Ağustos 1998 tarih ve 23448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- Bu Tebliğ, 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 4/I-a, b ve 40/II-a maddeleri uyarınca yürürlüğe konulmuştur.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə