Bankalar kanunlari


Kanun No: 3182 Kabul Tarihi: 24.4.1985Yüklə 2,92 Mb.
səhifə41/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   83

Kanun No: 3182 Kabul Tarihi: 24.4.1985


(2 Mayıs 1985 tarih ve 18742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AmaçMadde 1- Bu Kanunun amacı, tasarrufları korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini düzenlemektir.

KapsamMadde 2- 1.Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya bundan sonra Türkiye’de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu Kanun hükümlerine tabidir.
2. Özel kanunlarla kurulan bankalar da kanunlarında yer alan hükümler dışında bu Kanun hükümlerine tabidir.
3. Bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

TanımlarMadde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
1. Bakanlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığı,
2. Müsteşarlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
3. Milli banka; Türk kanunlarına göre kurulan, sermayesi Türk parası olarak konulan ve sermayesinin çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere ait olan bankaları,
4. Banka şubesi; ayrıca belirtilmesine gerek kalmaksızın bankaların şube, ajans ve banka işlemleri veya mevduat kabulü ile uğraşan sabit ya da seyyar büroları gibi her türlü mahallî teşkilatını,
5. Merkez şube; bankaların bu ad altında merkezlerinin bulunduğu yerde açtıkları şubelerini,
6. Ödenmiş sermaye; bankaların, üç aylık hesap özetlerindeki fiilen ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanmayan kısmı ile yabancı ülkelerdeki şubelerine ayırdığı sermaye düşüldükten sonra kalan bakiyeyi,
7. Yedek akçeler; bu Kanunun 32 nci maddesine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile bankaların anasözleşmelerine göre ayrılan ve bankanın üç aylık hesap özetlerinde görülen yedek akçeler toplamından, varsa bilanço zararının düşülmesi sonucunda elde edilen bakiyeyi,
8. Özkaynak; bankaların ödenmiş ve Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin toplamını,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bankaların Kuruluşu

Kuruluş İzni


Madde 4- Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yabancı ülkelerde kurulmuş bir bankanın Türkiye’de şube açması için Bakanlar Kurulundan izin alınması şarttır.

Kuruluş şartlarıMadde 5- 1. Türkiye’deki Bankaların;
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Ortak sayısının 100’den az olmaması,
c) Kurucularının müflis olmaması veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyetlerinin bulunmaması,
d) Hisse senetlerinin tamamının ada yazılı olması, nakit karşılığı çıkarılması, itibarî değerlerinin 100 bin lirayı geçmemesi ve menkul kıymetler ve kambiyo borsasına kote edilmesi,
e) Merkez şube dışındaki her şube için sahip olmaları gerekli özkaynak tutarı hariç olmak üzere, özkaynaklarının 1 milyar liradan az olmaması,
f) Anasözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
Şarttır.
2. İktisadi devlet teşekkülleri veya kamu iktisadi kuruluşlarının bağlı ortaklığı şeklindeki bankalar 1 inci fıkranın (b) ve (d) bendi hükümlerine tabi değildir.
3. Sermayenin %10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren hisse senedi devirleri Müsteşarlığın iznine tabidir. Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.
4. Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine yol açan işlemler ile 3 üncü fıkraya göre izin alınmadan yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz.

5. Hisse senetlerinin ada yazılı olması şartı özel kanunla veya özel kanuna dayanılarak A.Ş. şeklinde kurulan bankalar hakkında da uygulanır.Yabancı bankaların Türkiye’de şube açma şartlarıMadde 6- 1. Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankaların;
a) Sermayesinin tamamına yabancı bir Devletin sahip olduğu bankalar hariç, uyruğunu taşıdıkları ülke kanunlarına göre anonim ortaklık veya eşiti bir statüye sahip olmaları,
b) Türkiye’ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 5 inci maddede belirtilen miktardan az olmaması,
c) Anasözleşmelerinin bu Kanuna aykırı hükümler taşımaması,
d) Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde mevzuata aykırı hareketlerinden dolayı mevduat kabul veya bankacılık işlemleri ile uğraşmaktan men edilmemiş olmaları,
e) Yönetim merkezi müdürü ile şube müdürlerinin veya bunların yardımcılarının Türkiye’de mukim veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
f) Bakanlar Kurulunca gerekli görülecek diğer şartları taşımaları,
Şarttır.
2. Türkiye’de şube açan veya açacak olan yabancı bankaların kuruldukları ülkelerde, milli bankaların şube açarak faaliyet göstermek istemeleri halinde, o ülkeler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, bu Kanunun yabancı bankalar için koyduğu şartlardan daha ağır olduğu veya sonradan ağırlaştığı takdirde, Bakanlar Kurulu karşılık olarak ilgili yabancı bankalardan aynı şartları yerine getirmelerini isteyebilir ve bu talebe uymayanların izinlerini iptal edebilir.

BaşvuruMadde 7- Türkiye’de banka kurmak veya yabancı ülkede kurulmuş bankalarca Türkiye’de şube açmak üzere Müsteşarlığa verilecek başvuru dilekçelerine;
1. Banka kurulmasında;
a) Kurucuların, Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer beyannamenin,
b) Ortaklık anasözleşmesinin,
c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı olarak gösteren bir raporun,
d) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin,
2. Yabancı bankaların Türkiye’de şube açmalarında ilgili ülke resmî makamlarınca onaylı;
a) Banka anasözleşmesinin,
b) Türkiye’de şube açılması nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir raporun,
c) Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kâr-zarar cetvelleri ile Müsteşarlıkça istenecek diğer bilgi ve belgelerin,
Eklenmesi gerekir.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə