Belediye genel emir ve yasaklariYüklə 152,84 Kb.
səhifə1/3
tarix15.01.2018
ölçüsü152,84 Kb.
#38382
  1   2   3
T.C.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zabıta Müdürlüğü


SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

BELEDİYE EMİR ve YASAKLARI KONTROL, DENETİM ve İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ


İş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, 15/b maddesi, 1608 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kanun, 11/04/2007 tarihli Belediye Zabıta Yönetmeliği, 9027 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve mer-i mevzuata göre hazırlanarak; 5393-18-/m, maddesi gereğince Belediye Meclisine Takdim Edilmiştir.

GENEL GEREKÇE
Türkiye Büyük Millet Meclisince, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırılarak bu kanunların yerine 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunlar incelendiğinde en önemli hususun yerinden yönetim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği ve birtakım yeni yetki ve görevlerin belediyelere verildiği görülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü Madde (a) fıkrası: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin,

(a) bendinde: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

(b) bendinde: Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Encümeninin Görev ve yetkileri başlıklı 34 üncü maddesinin,

(e) bendinde : Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

(i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlıklı 51 inci maddesinde; Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular,

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri başlıklı” 7 inci maddesinin (a) fıkrasında: Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(c) fıkrasında: Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

(d) fıkrasında: 5393 Sayılı Kanunun 85/d maddesi ile değişik birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Kanunda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun Çeşitli Kabahatler Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 inci maddesinde;

(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre

aykırı hareket eden özel veya tüzel şahıslara 154.-Yüz elli dört Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

(3) 01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ıncı maddesine diğer kanunlardan yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır,

hükümleri mevcuttur.

Yine 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan“Belediye Zabıta Yönetmeliği” 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ile belediye zabıtasına diğer kanun, yönetmelikler ve mer-i mevzuat ile belediye zabıtasına çeşitli görev ve yetkiler verilmiş bulunmaktadır.

Sultanbeyli Belediye Meclisi tarafından 16 Şubat 1990 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilip, Kartal Kaymakamlığı’nca 17 Şubat 1991 tarih ve Mah. İd. 02/1-177/155 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Sultanbeyli Belediyesi Belediye Zabıta Talimatnamesi” kullanılmaya devam edilmekte ve yürürlüktedir.


5728 sayılı Kanunla Değişik 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 inci maddesi de ve mer-i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak günümüz koşullarına cevap verebilecek şekilde Sultanbeyli Belediyesi “Belediye Emir ve Yasakları, Kontrol, Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmeliği” adı altında yeniden hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Esas itibariyle kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşlarımızın yaşam biçimini iyileştirmek ve onların refah düzeyini arttırmaktır.“Belediyeler de bir kamu kurumudur. Devletin yerel hizmetlerinin görülmesi amacıyla, yerel düzeyde örgütlenmesidir.” Dolayısıyla, belde halkının yaşam standardının yükseltilmesi, kentte nizam ve intizamın sağlanması, beldenin ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının temin edilmesi, esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve korunabilmesi için beled-i emir ve yasakların konulması, kaldırılması, müeyyide uygulanması, bu kurallara uyulması, yapılmasının veya yapılmamasının istenilmesi mevzuatın belediyelere verdiği bir yetkidir.

Bu yönetmelik yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı (5728 sayılı Kanunla Değişik) 1 ve 2 inci maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi ve mer-i mevzuat hükümleri kapsamında, belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesinde, belediye zabıtası görevlileri ile diğer belediye görevlilerin, yetki alanlarında işlenen beled-i kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türlerinin belirlenmesi, takibinin yapılabilmesi, sonuçlarının izlenebilmesi, belirlenen emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetlenebilmesi ve yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Sultanbeyli Belediyesi sınırları dahilinde halkın huzur, sağlık, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Sultanbeyli Belediyesi sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimleri ile kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanlarını, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri ve diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ve 51 inci maddesi, 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 sayılı Kanun 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 inci maddesi, 11 Nisan 2007 tarihli Belediye Zabıta Yönetmeliği, 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve mer-i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,
a) Belediye : Sultanbeyli Belediyesini

b) Belediye Başkanı : Sultanbeyli Belediye Başkanını

c) Belediye Encümeni : Sultanbeyli Belediye Encümenini

ç) Belediye Meclisi : Sultanbeyli Belediye Meclisini

d) Belediye Zabıtası : Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta

Memurları ve destek personelini,


f) Denetim Elemanı : Gıda ve teknik konuda eğitim görmüş belediye denetim personelini,
g) Denetim Elemanı Yardımcısı : Bu konuda yetkili olan denetim elemanlarına yardım eden veya denetim elemanı bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini üstlenebilen belediye personelini,
ğ) Diğer Müdürlükler : Sultanbeyli Belediyesinin diğer ilgili Müdürlüklerini,
h) İlgililer : Bu yönetmelikte adı geçen ve geçmeyen işyerleri ile

gerçek ve tüzel kişileri,

ı) Zabıta Müdürlüğü : Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü

İKİNCİ BÖLÜM

Günlük Sosyal Yaşam ve Temizlik ile İlgili Kurallar
MADDE 5- (1) Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.

a) Halkın huzur, sükun ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,

b) Kamuya açık alanlarda, genel taşıt araçlarında gezici izinsiz çalgıcılık ve satıcılık yapmak,

c)Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hoparlörlü araçlarla veya durarak reklam, ilan yapmak,

ç)Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzeri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak,

d) Havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak ya da yaptırmak,

e) Şehrin meskun ve belediyece yasaklanan saha­ları dahilinde bulunan ev ve apartman işyerlerinin herhangi bir yerinde ve bahçelerinde belediyeden izinsiz olarak kümes hayvanlarını beslemek ve beslenmesi­ne mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak,

f) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri alma­mak,

g) Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip ge­çenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzeri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek, insanların izni olmaksızın resimlerini çekmek,

ğ) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahat­sız edici koku neşredecek madde sermek,

h) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı ve benzeri boyarken gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,

ı) Her türlü bina ve işyeri temizliğinde ve inşaat dahilinde çamurlu ve çirkef suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıt­mak zaruri hallerde, İski’nin izni ile bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.

i) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesai­re asmak, binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz, ve benzeri gıda maddelerini asmak ve kurutmak, binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, te­ras, ve benzeri yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,

j) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, k) Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park ve benzeri, halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla ve benzeri şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak, yatmak ve fazla yer işgal etmek,

l) İş hanları ve pasajların girişlerini ve koridorlarını izin almadan işgal etmek,

m) Belediyece konulmuş her nev'i sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

n) Parklarda, yasaklanan yerlerde, çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, zarar vermek,

o) Parklarda ve halkın dinlenmesi için ayrılan yerlerde mangal yakmak, banklarda yatmak veya içki içmek,

ö) Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine 2,5 metre yüksek­likten az perde, saçak, siper yapmak, kamuya ait yerler üzerine her çeşit işaret, yön ve benzeri levha dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,

p) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek,

r) İnşaatlara sarı/beyaz zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50 x 70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim ol­duğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgiler ile o inşaatla ilgili ruhsat ve izinleri inşaat sahasında bulundurmamak,

s) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görü­len yerleri kapatmak için, tente, hasır, çuval, bez ve benzeri gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak,

ş) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde, çit veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak,

t) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, direk ve benzeri dikmek, tahribat yapmak, izin alınsa bile belirlenen kurallar dışında işlem yapmak,

u) Dükkanların sokak veya caddeye bakan kısımlarına çivi, çengel ve benzeri çakarak öteberi asmak,

ü) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek,

v) Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle veya buz pateni ya da kızakla kaymak, kar topu, futbol ve benzeri oynamak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurtmak,

y) Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,

z) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzeri sağlam bir şekilde sabitlememek,

aa) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen ve benzeri çukurların üstünü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak,

bb) Dam, teras ve balkonlarda biriken karları tedbirsiz olarak yol/kaldırımlara atarak yaya ve araç trafiğini engellemek,

cc) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca ve benzeri sızıntıya meydan vermek,

çç) Gıda sevkıyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkıyatı yapmak,

dd) Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde, ilgili belediyeden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, organizasyon ve benzeri organizasyon düzenlemek,

ee) Her ne surette olursa olsun, kamuya ait alanları araç park etmek ya da araç parkını engellemek amacı ile zincir ve benzerleri ile engellemek, park yasağı honi/tabelası ve benzeri şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak,

ff) Ana cadde, meydan, park gibi yerlerde izinsiz stant ve benzerlerini kurmak, mal teşhir etmek,

gg) İş yerlerinin ön kısımlarında müşteri celbi maksadıyla çığırtkanlık yapmak, müşteriyi zorlamak suretiyle işyerine girmesini sağlamak, çekmek, çekiştirmek,

ğğ) Çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya, malzeme ve benzeri taşımak, insanlara bu taşıma sırasında zarar vermek,

hh) Parklarda, caddelerde, yollarda, kaldırımlarda ve umuma mahsus alanlarda kabuklu yemiş ve benzeri artıklarını yerlere dökmek, atmak,

ıı) Toprak, kum, mıcır, kömür, talaş ve benzeri maddeleri taşıma sırasında, yollara açık alanlara ve yerlere dökmek, gerekli önlemleri almamak, bu araçlara branda çekmemek ve belirlenen güzergah dışında taşıma yapmak,

ii) Her türlü kazılarda emniyet tedbiri almamak ve uyarıcı levhalar koymamak,

jj) Taş, kum, moloz, cüruf, hafriyat toprağı ve yıkıntı atığı, hurda ve benzeri taşıyan araçlar ve bu araçları kullananlar tarafından yollara, caddelere zarar vermek, yolların vasfını bozmak,

kk) Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edecek toz, toprakların ve benzeri malzemelerin etrafa yayılmaması için inşaat sahibi ve fenni mesulünce gerekli tedbirleri almamak,

ll) Belediyeye ait yapı, bina, araç ve tesislere zarar vermek, kirletmek, boyamak, kağıt ve benzeri materyalleri yapıştırmak,

mm) Yıkım sonunda, atık, artık ve enkazı kaldırmamak,

nn) Yapılarda, bina tamirlerinde ve diğer yerlerde kullanılacak her türlü malzemeyi cadde, sokaklarda işlemek, geçenlere rahatsızlık verecek şekilde taşımak, yollara-tretuvarlara bırakmak,

oo) Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış kedi- köpek veya süs hayvanı bulundurmak,

öö) Kaldırımların üzerine veya kaldırımı kaldırarak belediyenin izni olmadan taş, karo, parke, renkli halı ve benzeri döşemek,

pp) Milli Bayramlarda bayrak asmamak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında iş yerlerini kapatmamak ve bayrak asmamak, yapılan ikazlara duyarsız kalmak, kirli, yırtık, kırışık ve bayrak nizamnamesine aykırı bayrak asmak,

rr) Meskun mahallerde, her türlü nakliye, taşıma, boşaltma işlerini: sabah 07.00 - 10-00, akşamları 19.00 -21.00 saatleri arasında, cumartesi ve pazar günleri ise sabah saat 10.00-12.00 akşamları ise 17.00-21.00 saatleri arasında yapmamak,

ss) Belediye zabıta ve diğer görevlilerinin ikaz ve uyarılarını dikkate almamak, karşı koymak, hakaret etmek, görevin yapılmasını engellemeye çalışmak veya teşvik etmek,

şş) Fatih Bulvarı Kent Meydanı ve meydana bağlı cadde-sokaklarla, Şanlıurfa Caddesinde esnaflara mal getiren veya buralardan mal götüren toptancılar ve diğerlerince, belirlenen saatler dışında yükleme ve boşaltma yapmak,

tt) Yasaklanan yerlere ve semt pazarlarının kurulduğu cadde ve sokaklara araçlarını park ederek tezgâh açılmasına engel olmak,

uu) Tüm bina ve benzeri yerlerden her türlü atık suyu kanalizasyon şebekesine bağlamamak,

üü) Evsel ve endüstriyel atık suların her ne şekilde olursa olsun yerleşim birimlerine bırakmak ve uygunsuz deşarj etmek, şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atmak,

vv) Yetkili birimlerden izin almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak,

yy) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

zz) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde pazar günü yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti ve benzeri işleri saat 10.00’dan önce akşam gün batımından sonra yapmak,

aaa) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak maddeleri atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

bbb) Etrafı kirletecek veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri sermek, dökmek ve kurutmak,

ccc) Kamuya ait binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin duvarlarını, cadde ve sokak tretuvarlarını, yağlı boya, katran, sprey boya ve benzeri ile karalamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek,

ççç) Şehir içerisinde ilgili birimlerden izin almadan çevreyi rahatsız edecek şekilde hurda ve atık malzemeleri depo etmek ve alıp satmak,

ddd) Yollara paspas atmak,

eee) İşyerlerinde ağzı kapalı ve sızdırmaz çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurmamak,

fff) Sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerde araç, halı ve benzeri şeyleri yıkamak, binalardan dışarı halı ve benzeri şeyleri silkelemek,

ggg) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına, plastik çöp torbası, çöp kovası, çöp bidonu, konteynırına, çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak,

ğğğ) Çöp kaplarını ve poşetlerini belirlenen çöp toplama günü ve saatleri dışında atmak, dışarı çıkarmak,

hhh) Binalarda yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, yağmur suyu kanalına bağlamamak ve kırık, delik, bozuk yağmur oluklarını tamir ettirmemek,

ııı) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, su akarı, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve kirli sularının, akıntı ve sızıntısını önleyecek tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak,

iii) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler şunlardır:

1) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, çimento, kireç, kereste demir malzeme ve benzeri,

2) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları,

3) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,

4) Tamir edilen yol artıkları, çamur ve molozları,

5) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer atık ve cürufları,


jjj) Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler şunlardır:

1) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

2) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon ve benzeri,

3) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve benzeri

4) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,

5) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,

6) Daimi ve geçici pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,

7) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri,

8) Soba külleri,
kkk) Çöp konteynırı ve benzeri olmayan yerlerde belediyenin belirlemiş olduğu çöp toplama gün ve saatlerine riayet etmemek, çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeleri kendilerine mahsus kaplara koymamak, çöp kapsamına girmeyen maddeleri ise çöp kaplarına veya konteynerlere atmak,

lll) Fosseptik, endüstriyel nitelikli atık suları ve benzeri atıkları vidanjör türü özel donanımlı taşıma araçları ile taşımamak, bu araçlarla taşınan suları arıtma yapılmaksızın alıcı ortama vermek,ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık, Esenlik, Emniyet ve Kamu Düzeni ile İlgili Kurallar
MADDE 6- (1) Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.

a) Halka açık alanlarda ve Pazaryerlerinde, parklarda, okul-dershane önlerinde tütün mamullerini paket halinde veya paketi açarak tek tek satmak.

b) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar ve benzeri yerleri herhangi bir şekilde izinsiz olarak kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek, yollara tümsek yapmak, halat çekmek, yolu bir şekilde trafiğe kapatmak gibi,

c) Umumi süs havuzlarına girmek, balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek,

ç) Belediye sınırları içerisinde üstgeçit, al geçit, yol, cadde, otoban gibi yerlerdeki tel çit, duvar, parmaklık ve ağaç ve benzeri yerlere çamaşır, yün, halı ve benzeri şeyleri asmak, kurutmak ve sermek,

d) Belediyeden izin alınmaksızın bina ve işyerlerinin önüne gelip geçenlere zarar verecek şekilde tente, siperlik yapmak,

e) Tamamını veya bir kısmını yerde sürüklemek suretiyle eşya ve benzeri taşımak

f) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerine baca çıkartmak.

g) Ortak kamu kullanım alanları üzerine belediyeden izin almadan; büfe, ATM kulübesi-makinesi, ankesörlü telefon kabini ve kart satış kabini ve benzeri koymak,

ğ) Atık su, yağmursuyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına izinsiz müdahale etmek,

h) Her türlü atık ve artığı gelişigüzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık vermek,

ı) Binaların dış yüzeylerine takılan klima, anten ve benzeri malzemenin gelip geçene zarar verecek şekilde monte etmek.

i) Her türlü binalarda klima ve benzeri makine sularının bir akara bağlamadan açığa vermek,

j) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak,

k) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur’an okumak,

l) Pencere, balkon, teras ve benzeri yerlere lüzumlu tedbirleri almadan çiçek, saksı, testi ve benzerlerini koymak, asmak,

m) Ev ve işyeri sobalarında, lastik, yanık yağ gibi maddeleri yakmak suretiyle etrafa koku, duman ve benzeri ile zarar vermek,

n) Belediye sınırları içerisindeki tüm anayol- tali yollar ve boş arsalar üzerinde belediyenin ilgili birimlerinden uygun görüş ve izin alınmadan manav ve benzeri gibi sergi, stant ve teşhir yeri açmak,

o) Umumi yerlerde tükürmek, sümkürmek, Tuvalet ihtiyacı gidermeye kalkışmak veya gidermek,Yüklə 152,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə