BiRİNCİ kisimYüklə 209,6 Kb.
səhifə1/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
  1   2   3   4   5   6   7


Telekomünikasyon Kurumundan
Yayımlanacak MetinTELSİZ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
TELKODER GÖRÜŞLERİ 20.10.2003/ANKARA
BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 2813 sayılı Telsiz Kanununun Telsiz Sistemleri Kurma ve Kullanma Esasları, Telsiz İşlemleri, Deniz ve Hava Araçları Haberleşme Esasları ve Telsiz Yayın Kontrolü hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam


Madde 2- Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistem ve cihazı kurulması ve kullanılmasında uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 2813 Sayılı Telsiz Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve Tanımlar


Madde 4- Bu yönetmelikte geçen kısaltmalardan;

Kanun: 2813 Sayılı Telsiz Kanununu,

Kurum: Telekomünikasyon Kurumnu,

Gnkur. Bşk lığı.: Genelkurmay Başkanlığını,

MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını,

TTAŞ: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketini,

IMO (International Maritime Organization):Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

ITU/RR (International Telecommunication Union /Radio Regulation): Uluslararası Telsiz Tüzüğünü,

TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,

UTC: Uluslararası Saatini,

SOLAS-74 (Safety of Life at Sea-74): Uluslararası Denizde Can Enmiyet Sözleşmesini,

ICAO (International Civil Aviation Organization): Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

ITU/BR (International Telecommunication Union Radiocommunication Burau): Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Radyokomünikasyon Bürosunu,

GMDSS (Global Maritime Distrass and Safety System): Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemini,

DSC ( Digital Selective Calling): Sayısal Seçmeli Çağrı Özelliğini,

NBDP ( Narrow Band Direct Printing): Dar-Bant Doğrudan Yazmalı Telgraf Sistemini,

EPIRB (Emergency Position İndicating Radio Beacon): Acil yer belirleyici telsiz vericisini,

NAVTEX: Bölgesindeki deniz taşıtlarını NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslararası standartta formatlanmış meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarını yayımlayan kıyıdaki verici istasyonlar ile deniz taşıtlarındaki otomatik alıcılardan meydana gelen sistemini,

TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu,

AM(Amplitute Modulation): Genlik Modülasyonunu,

FM( Frequency Modulation): Frekans Modülasyonunu,

VLF( Very Low Frequency ): Çok alçak frekans bandını,

MF( Mediium Frequency): Orta frekans bandını,

HF(Hıgh Frequency): Yüksek frekans bandı.

VHF( Very Hıgh Frequency): Çok yüksek frekans bandını,

UHF( Ultra Hıgh Frequency ): Ultra yüksek frekans bandını,

SHF(Super Hıgh Frequency): Süper yüksek frekans bandını,

GTYBS: Gemi Trafik Yönetimi Bilgi Sistemini,

Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yolu ile açık veya kodlu veya kriptolu, ses, veri ve resimleri vermeye, almaya veya yanlızca vermeye veya almaya yarayan sistemlerini,Radyo Televizyon Yayını: Elektromanyetik dalgalar yolu ile doğrudan kitle haberleşmesi amacı ile yapılan, ses, ses/resim (TV) veya diğer tip yayınları kapsayan yayın çeşitlerini,

Enterferans: İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, kesinti yaratan veya niteliğini bozan çeşitli yayın veya elekromanyetik etkilerini,Radyasyon: Herhangi bir kaynaktan doğan elektromanyetik enerjinin dalga şeklinde dışarıya yayılmasını,

Emisyon: Bir verici istasyonunun meydana getirdiği radyasyonu veya radyasyon üretimini

Sabit Servis: Belirlenmiş sabit noktalar arasındaki telsiz haberleşme hizmetini,

Sabit İstasyon: Bir sabit servis içinde çalışan telsiz istasyonunu,

Mobil Servis: Mobil ve kara istasyonları veya mobil istasyonlar arasındaki telsiz haberleşme hizmetini,

Kara İstasyonu: Hareket halinde kullanılması düşünülmeyen mobil servisteki telsiz istasyonunu,

Mobil İstasyon: Mobil servis içinde hareket halinde iken yahut belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan telsiz istasyonunu,

Hava Mobil Servis: Hava sabit istasyonları ile hava aracı istasyonları veya sadece hava aracı istasyonları arasındaki bir mobil haberleşme hizmetini,

Deniz Mobil Servisi: Sahil ve gemi istasyonları arasında mobil olarak çalıştırılan bir servisi,

Sahil telsiz istasyonu: Deniz mobil servisi içinde hizmet gören bir kara istasyonunu,

Ana İstasyon: Kara mobil servisi içinde haberleşmeyi idare eden bir kara istasyonunu,

Telsiz Haberleşmesi:Telsiz dalgaları vasıtası ile yapılan telekomükasyonu,

Telekomünikasyon: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

Çift dinleme (dual watch): Deniz VHF/FM telsizlerinde herhangi bir konuşma kanalını dinleme durumunda iken, aynı zamanda 16 ncı kanalın da dinlenmesine imkan veren otomatik düzeni,

Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

A1 Alanı: VHF/DSC kıyı istasyonu kapsama alanı, kıyıdan yaklaşık 30 mili,

A2 Alanı: MF/DSC kıyı istasyonu kapsama alanı, kıyıdan yaklaşık 100 mili,

A3 Alanı: A1 ve A2 Deniz alanlarının dışında uydular tarafından kaplanan deniz alanını,

A4 Alanı: A1, A2 ve A3 Bölgeleri dışında kalan kutup bölgelerini,

Telsiz Çağrı Sistemi: En az bir sabit verici ile birden fazla alıcıdan oluşan ve uyarı, data veya konuşma mesajlarının iletişiminde kullanılan haberleşme sistemini,

Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemi: Kamu haberleşmesi dışında belirli tesis veya sınırlı bölgeler dahilinde işletilen telsiz çağrı sistemini,

Sabit verici: Telsiz çağrı sisteminin sabit istasyonlarında bulunan ve data veya konuşma mesajlarının iletiminde kullanılan harici antenli sabit verici cihazlarını,

Portatif Verici: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde portatif alıcı cihazları ile birlikte veya ayrı ayrı olarak bulunan ve mesajın alındığını onaylamak maksadıyla kullanılan harici veya dahili antenli verici cihazlarını,

Sabit Alıcı: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerindeki sabit istasyonlarda onaylama mesajlarını almak maksadıyla kullanılan sabit alıcı cihazlarını,

Portatif Alıcı: Data veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dahili antenli alıcı cihazlarını,

Halk Bandı (CB) Telsiz Sistemi: 26.960-27.410MHz frekans bandı içinde enterferanslara karşı korunmayan, belirli kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen sistemi,

Otomatik frekans tarama: Önceden programlanmak suretiyle, bir telsiz alıcısı veya alıcı/vericisi üzerinde mevcut alma kanallarından bir kısmını veya tamamını verilen sürelerle taramak suretiyle üzerinde haberleşme yapılan kanalı bulma özelliğini veya istenen iki frekans arasındaki bölgeyi bir veya iki yönde süpürmek suretiyle tarama özelliğini,

Monitör sistemi: Her türlü elektromanyetik yayını tespit ederek, yerini ve teknik özelliklerini belirlemeye yarayan sistemleri,

Kestirme cihazı: Bir elektromanyetik yayın kaynağından yayılan sinyalları alarak,kaynağın yönünü ve gerektiğinde yerini tespit etmeye yarıyan cihazları,

Seyrüsefer sistemi: Haberleşme maksatı dışında, kendisi veya başka kaynaklar tarafından yapılan elektromanyetik yayınları almak suretiyle yön ve mesafe tahmini yaparak, deniz ve hava taşıtlarının rota tayinine yarayan elektronik sistemleri,

Elektronik güdüm sistemi: Kendisi veya başka kaynaklar tarafından yapılan elektromanyetik yayınları alıp değerlendirerek, içinde bulunduğu insanlı veya insansız aracın rotasını tayin ve hareketini bu rotaya göre otomatik olarak düzenleyen sistemleri,

Cihaz türü: Bir telsiz sistemini oluşturan role, sabit, araç ve el telsizleri, verici, alıcı, alıcı verici, otomatik taramalı telsiz, radyolink v.b her türlü telsiz cihazını,

Yetkilendirme: Kurumun, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının kurulması ve işletilmesi için sermaye şirketleriyle imtiyaz ya da görev sözleşmesi imzalaması, bu şirketlere telekomünikasyon ruhsatı vermesi veya genel izin kapsamında kayıtlaması işlemini.

İşletici: İşletmeci tanımı kapsamı dışında kalan ve telekomünikasyon hizmetlerini yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

İşletmeci: Türk Telekom da dahil olmak üzere, Kurum ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin kapsamında bir kayıtlanma uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketini,

Abone: Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile ilgili hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə