Bitki Sağlık Sertifikası BİTKİsel gida ve yemiN İhracatinda sağlik sertiFİkasi düzenlenmesi veYüklə 2,49 Mb.
tarix05.03.2018
ölçüsü2,49 Mb.
#44071

Bitki Sağlık Sertifikası
BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SLIK SERTİFİKASI ZENLENMESİ VE

İHRACATTAN GE DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA TALİMATI
Am ve kapsam
Madde 1- (1) Bu talimat, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31, 32 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan ve

25.11.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası zenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde bitkisel da ve da ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracat ve çıkış aşamalarında gıda ve yem güvenilirliğine yönelik, Slık Sertifikası düzenlenmesi, onaylanması ve ihracattan geri dönen ürünlerin yurtiçine girişinde uygulanacak resmi kontrollere ilişkin usul ve esasları belirler.


(2) Alıcı ülke taleplerine göre özel mevzuatı yayımlanarak sertifika formatı ve içeriği ayrıca belirlenen bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatında ve çıkışında kendi özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Talimat hükümleri uygulanır.
(3) Veteriner kontrolüne tabi kompozit ürünler ve hayvansal ürünler bu talimat kapsamında değerlendirilmez.
Tanımlar
Madde 2- (1) 5996 sayılı Kanun ve “Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği”nde geçen tanımlara ilave olarak bu Talimatta geçen,
a) Bileşen listesi: Üründe girdi olarak kullanılan hammaddelerin yüzde oranlarını veya miktarlarını belirten üretici/ihracatçı tarafından verilen belgeyi,
b) Etiket taahhütnamesi: İhracattan geri dönen ürünün etiket bilgilerini, Türk gıda/yem Mevzuatına veya ürünün yeniden ihraç edileceği ülke veya alıcı firma taleplerine uygun hale getirileceğine dair ihracatçı tarafından verilen belgeyi,
c) İhracat Ön Bildirim Formu: İhracatçı tarafından ihracat bilgilerinin GGBS üzerinde girildiğini gösteren ve ihracatçı tarafından kaşelenerek imzalanan belgeyi,
ç) Ön Bildirim Numarası: GGBS’ye kayıt işlemi sırasında verilen ve sisteme kaydı yapılan numarayı,
d) Taahhütname: İhraç edilmek istenen ürünün Türk gıda/yem mevzuatı dışında, alıcı ülke talepleri doğrultusunda üretildiğini beyan eden belgeyi,
e) Yetki belgesi/vekâletname: Üretici/ihracatçı firma çalışanının ihracat iş ve işlemlerini takip etmeye yetkilendirildiğini gösteren belgeyi,
ifade eder.
Genel kümler
Madde 3- (1) Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatı aşamasındaki kontrol işlemleri ve Sertifika(Ek-3) düzenlenmesine ilişkin uyulması gereken genel hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; ihraç edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya onay belgesine sahip olması zorunludur. Aynı hüküm ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir. Çalışma izni ve gıda sicili belgesine sahip işyerlerinin, Kanun ile kendilerine tanınan yasal süre içerisinde kayıt veya onay işlemleri tamamlanana kadar hakları saklıdır.
b) İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, ihracata konu edilecek ürünlerin Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığının ve bahse konu ürünlerin alıcı ülke tarafından kabul edileceğinin üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat başvurusu sırasında beyan edilmesi ve taahhütname verilmesi durumunda ürünler ihraç edilebilir.

c) İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı ülkenin analiz talebi, üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde(Ek-1) belirtilir. Ürünün alıcı ülke taleplerine uygunluğunun tespiti amacıyla il/ilçe müdürlüğü tarafından numune alınarak muayene ve analiz sonucuna göre ihracat işlemleri gerçekleştirilir. Analiz sonucu uygun olan ürünlere Sertifika düzenlenir.


ç) Alıcı ülkenin herhangi bir talebinin olmadığının üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından beyan edilmesi durumunda insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli haller olması dışında üründen numune alınmadan Sertifika düzenlenebilir.
İhracat ön bildirimi
Madde 4- (1) İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin www.ggbs.gov.tr internet adresinden GGBS’ye girişi yapılır.
(2) GGBS'ye giriş için Bakanlıkça tanımlanan kullanıcı adı, parola ve şifre bilgileri kullanılır. İhracatçı firmalar, Kullanıcı A:ihracat, parola:ihracat2012, şifre:2012ihracat bilgilerini kullanarak GGBS’ye giriş yaparlar. Gerektiğinde şifre bilgileri Bakanlıkça değiştirilebilir. Değişiklik olması durumunda güncel şifre bilgileri İl müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlükleri güncel şifre bilgilerini ihracatçı firmalara bildirir.
(3) GGBS’ye girilen bilgilerin sorumluluğu ihracatçıya aittir.
(4) Avrupa Birliği’ne (AB) kuru meyve ihracatı için ön bildirim yapılacak ise ihracatçı ön bildirim ekranında “AB’ye Kuru Meyve İhracatı” butonunu seçmelidir.
(5) GGBS’ye ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgiler girildikten sonra “Ön Bildirim Numarası Al” butonuna basıldığında sistem tarafından ön bildirim numarası ve geçici şifre verilir. Sisteme girilen kaydı firmanın sorgulayabilmesi, ürün ekleme ve/veya güncelleme yapabilmesi için bu geçici şifreyi kullanması gerekir.
(6) Ön Bildirim Numarası, sistem tarafından verildikten sonra “Rapor” butonuna basılarak PDF formatında “İhracat Ön Bildirim Formu” çıktısı alınır. Form, üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından kaşelenir ve imzalanır. İhracat başvurusu için istenen diğer belgelerle birlikte İl/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.
(7) Süresi içerisinde başvurusu yapılmayan veya il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmayan bildirimler sistemden otomatik olarak silinir. İhracat Ön Bildirimi sistemden silinmiş başvurular için ihracat işlemleri başlatılmaz.
İhracat başvurusu
Madde 5- (1) İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından GGBS’ye kaydının yapılmasıyla başlar.
(2) GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru, kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte sertifika talep edilecek ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.
a) Beyanname (Ek-1)
b) Ekli Liste (Ek-2)

c) İhracat Ön Bildirim Formu (Ek-6)


ç) Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname (Ek–5)
d) Yetki Belgesi/vekâletname
e) Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait Bileşen Listesi

f) İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa analiz raporu


(3) İl/İlçe müdürlüğü tarafından ihracat başvurusuna ait belgeler ve ihracat ön bildirim formu ile GGBS kaydı incelenerek, 3 üncü maddenin (c) ve (ç) bentlerine göre işlemler gerçekleştirilir.
Numune alma ve analiz sonucunun değerlendirilmesi
Madde 6- (1) Numune alma ve itiraz hakkı konusunda mevzuat hükümleri geçerlidir.
(2) Analiz sonucunun alıcı ülke talepleri ve/veya Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmaması durumunda; ürünler yediemine alınır. Yediemine alınan ürünlerin raf ömrü süresi içerisinde, analiz sonucu tespit edilen kriterlerin uygun olduğu üçüncü bir ülkeye ihracatı söz konusu olduğunda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile fatura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından yediemin kaldırılır ve ürünün ihracatına izin verilir. Ayrıca;
a) Ürünün ilk analiz sonucu göz önünde bulundurularak, tespit edilen değerler için kabul kriterleri uygun olan ülkelere ihraç edilmesi kaydıyla; ambalaj değişikliği yapılmasına ya da özel işleme tabi tutulmasına izin verilebilir. (örneğin: kuru incirin ezme incir haline getirilmesi, tüm fındığın dilimlenmesi vb.)
b) Ürünlerin gönderileceği alıcı ülke taleplerinin karşılanmaması ancak, başka bir firma tarafından aynı ürünlerin gönderilebileceği başka bir alıcı ülkenin kriterlerinin karşılanması kaydıyla; diğer ihracatçı firmaya “ihraç kaydı” ile ürünler devredilebilir ve bu ürünlerin ihracatına izin verilebilir.
(3) Laboratuvar analiz ve kargo ücretleri üretici/ihracatçı tarafından karşılanır.
Slık sertifikası zenlenmesi ve onaylanması
Madde 7- (1) Aynı üretici tarafından üretilen birden fazla ürünün ihracatçı tarafından ihraç edilmek istenmesi durumunda ihracatçı tarafından Ekli Liste iki nüsha halinde düzenlenir. Ekli Liste düzenlenirken ürünün gıda veya yem olması durumu dikkate alınarak insan tüketimine uygun veya hayvan ketimine uygun ifadelerinden biri Ekli Liste’ye yazılır.
(2) Ekli Liste, ihtiyaca göre aynı formatta olması şartıyla birden fazla sayfadan oluşabilir. İhracatçı her sayfada ad, soyadı ve tarih bilgilerini ekler, kaşeler ve imzalar. İl/İlçe müdürlüğü tarafından verilecek referans numarası ve tarihi, Sertifika ve Ekli Liste’nin ilgili bölümüne yazılır. Ekli Liste, “Kontrol Edilmiştir” kaşesi basılarak il/ilçe müdürlüğü mührü ile onaylanır. Ekli liste düzenlenmesi durumunda Sertifika’da ilgili yerlere “Ekli Liste/Attached List” ibaresi eklenir.
(3) İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından üretilmiş olması ya da aynı üreticiye ait farklı illerde veya aynı ilde farklı adreslerde üretilmesi durumunda ihraç edilecek ürünler için ayrı Sertifika düzenlenir.
(4) GGBS’ye girişi yapılmış ve Kontrol Görevlisi tarafından incelenerek onaylanmış ürünler için Bakanlığımız Merkez İkmal Müdürlüğü’nce basılan Sertifika’lar kullanılarak GGBS’den iki nüsha halinde çıktı alınır.

(5) Merkez İkmal Müdürlüğü’nce basılan Sağlık Sertifikası iki nüshadan oluşur. Birinci nüsha yeşil filigranlı kağıt, ikinci nüsha beyaz kağıttır. Sağlık Sertifikası’nın her iki nüshasında da sol üst köşede Bakanlığımızın logosu ve sol alt köşede müteselsil stok numarası yer alır.


(6) Sağlık Sertifikası yeşil ve beyaz nüsha olarak hazırlanır. Yeşil ve beyaz nüshalara (A) tipi hologram etiketi yapıştırılır. Yeşil nüsha ve Ekli Liste’nin bir sureti ihracatçıya verilir, beyaz nüsha ve Ekli Liste’nin diğer sureti ise İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilir.

(7) GGBS’ye sistem kaynaklı veri girişi yapılamaması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamaması için ihracat başvuruları İl/İlçe Müdürlüklerine yapılır. Bu durumda bilgisayar ortamında Sertifika düzenlenir. GGBS’deki en son verilen Sertifika numarası dikkate alınarak, düzenlenen Sertifikaya numara verilir ve Sertifikaya ilişkin veri girişi il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.


(8) İl/ilçe müdürlüklerinde görevli, Genel Müdürlüğe imza örnekleri gönderilmiş “Kontrol Görevlisi” tarafından Sertifikanın tüm nüshaları imzalanmalı ve il/ilçe müdürlüğü mührü ile onaylanmalıdır.
(9) Sertifika imzalanırken mavi mürekkepli kalem kullanılır, isim ve unvanlar büyük harfle yazılır. Sertifika üzerindeki bilgiler mutlaka bilgisayar ortamında düzenlenir, kesinlikle el yazısı ile düzenlenmez. Sertifikada hatalı yazılmış bilgiler el yazısı ile düzeltilmez. Hatalı bilgiler sistemden düzeltilerek Sertifikanın tekrar çıktısı alınır.
(10) Üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından Sertifikanın ikinci bir kopyasının talep edilmesi durumunda; Sertifika üzerine “Kopya-Copy” ifadesi yazılarak il/ilçe müdürlüklerince çoğaltılarak mühürlenir.
(11) Sertifikayı imzalamaya yetkili kontrol görevlilerinin tamamının imza örnekleri üst yazı ekinde Ek-7’de yer alan forma uygun olarak iki nüsha halinde hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir veya birden fazla kontrol görevlisinin tayin, atama, görev değişikliği vb. olması durumunda veya listeye yeni ilavelerin yapılması halinde; imza atmaya yetkili kontrol görevlilerinin tamamının imzaları yer alacak şekilde form yeniden düzenlenerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Tek nüsha halinde veya fotokopi veya faks olarak gönderilen imza örnekleri dikkate alınmaz.
(12) Sertifika talepleri, doğrudan il/ilçe müdürlükleri tarafından, sertifika ismi belirtilerek

Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır.


(13) Sertifikanın geçerlilik süresi 4 aydır. Raf ömrü 4 aydan kısa olan ürünler için sertifikanın geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlıdır.
(14) İhracatçı tarafından alıcı ülkenin Ekli Liste’de yer alan ifadelere ek bir bilgi talebinde bulunması durumunda; mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Ekli Liste’ye bilgi ilave edilebilir.
(15) Sertifika, Türkçe/İngilizce dillerinde düzenlenir. Sertifikanın ihracatçı ya da alıcı ülke tarafından farklı bir dilde düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda; düzenlenen mevcut sertifikanın istenen dilde noter onaylı yeminli tercümesi üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından yaptırılır.
(16) Alıcı ülke tarafından talep edilmesi ve üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından İhracat Beyannamesi’nde belirtilmesi durumunda; laboratuvar tarafından düzenlenen muayene ve analiz raporunun aslı veya onaylı kopyası Sertifika’ya eklenebilir.
(17) İhracat Ön Bildirimi hariç ihracat ve ihracattan geri dönen ürünlere ilişkin bilgilerin Kontrol Görevlisi’nce GGBS’ye girilmesi ve ihracat işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması Ülkemiz ihracatının aksamaması için İl/İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli her türlü önlem alınır.
(18) Gerektiğinde ve alıcı ülkenin talep etmesi durumunda; düzenlenen Sertifika Genel

Müdürlükte imza atmaya yetkili kişiler tarafından yeniden tasdik edilir.

(19) Sertifika’nın zayi olması durumunda, ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı verilmek suretiyle Sertifika’nın geçersizliği ilan edildikten sonra gazete ilanı bir dilekçeye eklenerek, il/ilçe müdürlüğüne başvurulur. İl/ilçe müdürlüğü tarafından söz konusu sertifikadaki bilgiler esas alınarak Sertifika yeniden düzenlenir.
(20) Sertifika’nın okunamayacak şekilde tahrip olması durumunda, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek, il/ilçe müdürlüğüne başvurulur. Söz konusu Sertifika’daki bilgiler esas alınarak Sertifika yeniden düzenlenir. Daha önce düzenlenen Sertifika nüshaları iptal edilerek il/ilçe müdürlüğünce muhafaza edilir.

(21) İl/ilçe Müdürlüklerinde mevcutta bulunan eski formatta matbu Sağlık Sertifikaları imha edilir. İl müdürlüğü eski formatta sertifikaların kullanılmaması için gerekli tedbiri alır.


(22) Sertifikaların düzenleniş amacı dışında kullanılması veya sahte olarak düzenlenmesi ya da orijinal sertifika üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde sevkiyatın yapıldığı yer olaydan haberdar edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.
İhracattan geri dönen ürünler
Madde 8- (1) İhraç edilen ürünlerin çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda:
a) İlgili gümrük müdürlüğünden il müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk talep yazısı, b) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri),

c) Varsa ihracat aşamasında Bakanlığımızdan alınmış sertifika veya sertifikalar, ürün organik ise organik sertifikası,


ç) Ürüne ait çıkış faturası (varsa giriş faturası),
d) İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde gümrüğe yazılan ithalat uygunluk yazısı,
e) Geri dönme nedeni, talep edilir.

(2) Bilgi ve Belgelerin tamamlanmasının ardından, ihracattan geri dönen ürünün ihraç edilen ürün olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra geri dönme nedeni de dikkate alınarak ürün resmi kontrole tabi tutulur. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli hallerde üründen numune alınır.


(3) Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olan ürünlerin piyasaya arz edilmek üzere yurda girişine izin verilir.
(4) Resmi kontrol sonucunda sadece etiket bilgilerinden kaynaklanan bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda; Ek-4’te yer alan Etiket Taahhütnamesi alınarak ürünlerin yurda girişine izin verilir. Bu ürünler etiket bilgileri Türk gıda/yem mevzuatına uygun hale getirildikten sonra piyasaya arz edilebilir. İl/ilçe müdürlüklerince ürün takibi yapılır.
(5) Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında ihracatçı bilgilendirilir. İhracatçının 7 gün içerisinde yazılı talebi olması durumunda aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı uygulanır:
a) Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç kanun hükümlerine uygun olmayan ürünler, alıcı ülke mevzuatına uygun olması ya da alıcı ülkeye ürünle ilgili açıklamalar yapılması ve alıcı ülkenin kabul etmesi durumunda yeniden ihraç edilebilir.
b) İhracattan geri dönen ürün özel işleme tabi tutulacaksa yurda girişine izin verilebilir. Yurda girişine izin verilen ürün özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk gıda/yem mevzuatı veya gönderileceği ülkenin şartları ile uyumlu hale getirilmesi için seyreltme hariç, bir kereye mahsus işlenir veya özel işleme tabi tutulabilir. Bakanlık, üreticiye/ihracatçıya veya ürünü işleyecek fiziki, asgari teknik ve hijyenik şartları uygun başka bir firmaya ait işletmede

gerçekleştirilen özel işleme tabi tutma işleminin Bakanlık kontrolü altında ve ulusal kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar. İş ve işlemler tamamlandıktan sonra ürünün Türk gıda/yem mevzuatına uygunluğu kontrol edilir. Uygun olan ürünlerin piyasaya arzına izin verilir. Uygun olmayan ürünlerin ilk kullanım amacı dâhilinde piyasaya arzına izin verilmez.


c) İlgili mevzuatında belirtilen şartları karşılaması halinde, ürün özelliği ve kullanım amacı dikkate alınarak ürünün ilk kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı yurda girişine izin verilebilir. (Örneğin; uygun olmayan gıdanın hayvan yemi olarak veya biodizel yapımında veya sabun yapımında kullanılması vb.) Bu durumda, ihraç edilen gıdanın tekrar gıda, yemin tekrar yem veya yemin gıda olarak kullanım amaçlı yurda girişine izin verilmez.


ç) Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinin uygulanması öncesinde Genel Müdürlükten görüş

alınır.

d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler,

Bakanlık gözetiminde işletmeci tarafından imha edilir.
Diğer kümler
Madde 9- (1) Alıcı ülke talebi doğrultusunda ürüne ait son tüketim tarihi, ürünün olması gereken raf ömründen daha kısa bir süre olarak belirlenmişse veya son tüketim tarihi belirtilmemişse; bu durum üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından il/ilçe müdürlüklerine ihracat aşamasında beyan edilir. Ürünün ihracattan geri dönmesi durumunda; ürünün olması gereken son tüketim tarihi ile ilgili üretici/ihracatçı veya temsilcisinin bu beyanı esas alınır.
(2) Bakanlık, ihraç edilen ve ihracattan geri dönen ürünlerin giriş-çıkış gümrük kapılarını

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirler.


(3) Bilimsel çalışma amacıyla ve/veya analiz numunesi olarak ülke dışına gönderilecek ürünlerin insan tüketiminde kullanılmayacağı Ekli Liste’de belirtilmek kaydıyla; ihracatçının beyanı esas alınarak Sertifika düzenlenir. Kayıt veya onay ile ilgili bilgilerin Beyanname ve Sertifika’da yer almasına gerek yoktur. Bu kapsamdaki ürünler 25 kg ya da 25 lt’den fazla olamaz. Bu durumda, Sertifika’da ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir.
(4) Spor ve diğer faaliyetlerle yurtdışında ülkemizi temsil edecek kişi ve grupların tüketmek amacıyla götürecekleri birden fazla üretici tarafından üretilen gıda maddeleri için tek bir Sertifika düzenlenir. Bu durumda, Sertifika’da ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir.
(5) Temsil ve fuar gibi yurt dışı organizasyonlarda ülkemizi temsilen teşhir edilmek/sergilenmek üzere gönderilecek birden fazla üretici tarafından üretilen en fazla 500 kg ya da 500 litre ürün için tek bir Sertifika düzenlenir. Bu durumda, Sertifika’da ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir.
(6) İl Müdürlükleri, ihracat için yetkilendirdikleri ilçe müdürlüklerini ihracat uygulamaları ile ilgili güncellemeler hakkında zamanında bilgilendirir.
(7) İl müdürlükleri kontrol görevlilerine ihracat uygulamaları için gerekli eğitimleri verir veya verilmesini sağlar.
(8) Organik ürün ihracatında, Türk gıda/yem mevzuatı hükümleri yanında organik ürünlerle ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülür.
(9) Alıcı firmanın ilgili yem veya yemlik maddenin niteliği konusunda isteği yoksa numune alınarak malın cinsini belirlemek amacıyla Belge ve Kimlik Kontrolleri yapılır. Malın cinsini belirlemede bir tereddüt olduğunda laboratuvara gönderilerek analiz edilebilir.
(10) Bu talimat hükümlerinin uygulanmasında Bakanlık 81 İl Müdürlüğü ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri yetkilidir.

Ek–1
SAĞLIK SERKASI İHRACATÇI BEYANNAMESİ

…….........................…….. İL/İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE


Aşağıda beyan edilen ürüne ait Sağlık Sertifikası düzenlenmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.

……………………………………….................. Üretici /İhracatçı Firma Temsilcisinin A, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

EKLER: [Başvuru esnasında talep edilen belgeler yazılır]

Üreticinin Adı : Üreticinin Adresi : İhracatçının Adı : İhracatçının Adresi : İthalatçının Adı(*) : İthalatçının Adresi(*) : Ürünün Adı ve Markası : Kayıt/Onay Tarih ve No’su (**) : Son Tüketim Tarihi (***) : Menşe Ülke : Gönderileceği Ülke : Parti No : Net Toplam Ağırlığı : Brüt Toplam Ağırlığı : Ürün Dış Ambalaj Adedi : Ambalaj Tipi : Çıkış Gümrüğü :

(*) İthal edilen ürün ihraç edilmek istendiği durumlarda bu bilgiler gereklidir.

(**) Gıda İşyeri Çalışma İzni ve Gıda Sicili’ne sahip işletmeler için bu belgenin tarih ve numarası yazılır.

(***) Alıcı ülke talebi doğrultusunda ürüne ait son tüketim tarihi ürünün olması gereken raf ömründen daha kısa bir süre olarak belirlenmişse veya son tüketim tarihi belirtilmemişse; bu durum ihracat aşamasında beyan edilir.

Ek–2
EKLİ LİSTE (ATTACHED LIST)Referans Numarası

: (Genel Evrak Giriş Numarası)

Sağlık Sertifika No:

Reference No
Healt Certificate No

Tarih

: (Genel Evrak Giriş Tarihi)
Date
Başvuruyu yapan Üretici veya İhracatçı Firma Antedi (Adı, adresi, telefon ve faks numaraları, e- posta)
Ürün adı
Name of the Product


Birim Net Ağırlığı
(kg-lt/adet) Unit Net Weight (kg-lt/number)Dış Ambalaj Adedi
Outer Packaging

Quantity:


Net Miktar (kg-lt/adet) Net Weight

(kg-lt/number)

Parti

Numarası
Lot NoSon Tüketim

Tarihi
Expiration Date
Toplam Adet


Toplam Ağırlık
(Bu bölümde beyan edilen bilgilerden sonra alt bölüm kapatılır.)
Kayıt/Onay tarih ve no

Approval/Registration Date and No :

Depolama ve Nakil Sıcakğı (ºC)

Storage and Transport Temperature :

Nakil Aracı

The Means of Transport :

Çıkış Gümrüğü

Customs Office for Departure :

Gideceği Ülke ve Yer

Place and Country of Destination :

Alıcının Adı ve Adresi

Name and Address of Consignee :

Yukarıda belirtilen ürünlerin hâlihazırda geçerli olan İyi Üretim Uygulamaları ve yasal mevzuata ve/veya alıcı ülke kriterlerine uygun şekilde üretildiğini ve insan/hayvan tüketimine uygun olduğunu bu belge ile deklare ederiz.


We hereby declare that the above mentioned products were produced in accordance with the current Good Manufacturing Practices, current legislation and/or the buyer country criteria and that they are fit for human/ animal consumption.

……………………………………….................. Üretici /İhracatçı Firma Temsilcisinin

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih
Manufacturer’s/Exporter’s
Name, Surname, Signature, Stamp and Date

İl/İlçe Müdürlüğü MührüRKİYE CUMHUYE Ek3

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SERTİFİKASI

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND LIVESTOCK GENERAL DIRECTORATE OF FOOD AND CONTROL HEALTH CERTIFICATE

1.Üretici Firma Adı ve Adresi:

Name and Address of the Producer:

2.Sağlık Sertifika No :

Health Certificate No :

3.İhracatçı Firma Adı ve Adresi:

Name and Address of the Exporter:

4.Kayıt/Onay Tarih ve No:

Approval/Registration Date and No:

5.Gideceği Ülke ve Yer :

Place and Country of Destination :

6.Alıcının Adı ve Adresi :

Name and Address of Consignee:

7.Ürün Adı:

Name of the Product:

8.Parti no:

Lot No:

9.Son Tüketim Tarihi :

Expiration Date:

10.Birim Net Ağırlığı: (kg‐lt/adet)

Unit Net Weight: (kg‐lt/number)

11.Dış Ambalaj Adedi:

Outer Packaging Quantity:

12.Net Miktar : (kg‐lt)

Net Weight : (kg‐lt)

13.Nakil Aracı :

The Means of Transport:

14.Depolama ve Nakil Sıcaklığı (°C) :

Storage and Transport Temperature:

15.Çıkış Gümrüğü :

Customs Office for Departure :

16.Ürünün İthal Edildiği Ülke (İthal Ürünler İçin):

Country of the Imported Product (for imported products):

İhracatçı firma tarafından ihraç edilmek istenen ürünü üreten/ithal eden firma, asgari teknik ve hijyenik gerekliliklere ve mevzuata uygunluk açısından Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenmekte, üretilen ürünlerden gerektiğinde numune alınarak Bakanlığımız veya Bakanlığımızca yetkilendirilen laboratuvarlarda analiz edilmektedir.The producer/importer company of the product, which is intended to be exported by the exporter company, has been undergoing regular inspections of the Food Inspectors of Ministry of Food, Agriculture and Livestock in terms of minimum technical and hygienic requirements and related legislation and when necessary samples are taken from the products and analyzed by Authorized State Laboratories or Authorized Private Food Control Laboratories.

Bu sertifika ........................ tarihinde….................. İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenmiş ve ........................... tarihine kadar geçerlidir. This certificate is issued by ...................................... Provincial/District Directorate, on .............................. this certificate is valid until

..…………...................……................. tarih ve ……..……...................... referans no'lu firma beyanı tarafımızca onaylanmaktadır.

We hereby confirm the company statement dating..........................., with reference no: ………………..…………

...……….………. İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Kontrol Görevlisi İmza

Mühür

……………………….. Provincial/District Directorate of Food, Agriculture and LivestockSignature of Food Inspector

Stamp
İmza Sahibinin Adı Soyadı ve UnvanıName and Title of the Signatory

Ek-4ETİKET TAAHHÜTNAMESİ
İhracattan geri dönen ve aşağıda bilgileri yazılı olan ürünümüzü; Türk gıda veya yem mevzuatı hükümlerine uygun olarak etiketledikten sonra iç piyasaya arz edeceğimizi

/ ürünün yeniden ihraç edileceği ülke veya alı firma taleplerine uygun hale getirerek
ihraç edeceğimizi, aksi takdirde doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. ……/…../20…

………………………………………..................


İhracatçı Firma Temsilcisinin
A, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih


Ürüne ait bilgiler:
Adı :
Markası : Miktarı (Net/Brüt) : Ambalaj Tipi (Adet / koli) : Üretim Tarihi : Son Tüketim Tarihi : Parti No : Üretici Firma Adı ve Adresi : İhracatçı Firma Adı ve Adresi : İade Eden Firma Adı ve Adresi :

Ek–5


ALICI ÜLKE/İTHALATÇI FİRMA TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN YURTİÇİNDE SATIŞA SUNULMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME

….../…../…...


………………………………………..…………. adlı firma olarak, aşağıda detaylı bilgileri verilen ürünün

…………………………………………..………..ülkesine ihraç edilmek üzere üretilmiş olduğunu ve bu ürünün yurtiçi piyasaya verilmeyeceğini ayrıca; bu ürün için düzenlenecek Sağlık Sertifikasını ürünlerin geri dönmesi halinde ibraz edeceğimizi, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde her türlü hukuki sorumluluğu üstlendiğimizi taahhüt ederiz.

………………………………………..................
Üretici /İhracatçı Firma Temsilcisinin
A, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

Ürüne ait bilgiler:

Gıda Maddesinin Adı :
Ürünün Markası : Miktarı (Brüt / Net) : Ambalaj Tipi (Adet / koli) : Üretim Tarihi : Son Tüketim Tarihi : Parti veya Seri No : Üretici Firma Adı ve Adresi : İhracatçı Firma Adı ve Adresi : İthalatçı Firma Adı ve Adresi :

Ek-6


BİTKİSEL GIDA VE YEM İHRACAT ÖN BİLDİRİM FORMU
1.Gönderen/İhracatçı

Consignor/Exporter

Adı /Name


Adresi/Address

2. Ön Bildirim Numarası /Prior Notification Number3. İl Müdürlüğü /Province Directorate

4. Ön Bil.Sorumlu Kişi /Person Responsible for the Prior Notif.

Adı /Name


Adresi/Address

E-posta /E-mail


5. Gideceği Ülke /Country of Destination

6. Acı Firma Bilgileri /Name and Add. of Consignee


7.Çıkış Gümrüğü /Customs Office for Departure

8. Nakil Aracı /The Means of Transport


9. Ürün A /Name of the Productİhracatçı Firma Kaşesi İmza Tarih


Not / Note İl Müdürlüğüne başvurmadan önce girmiş olduğunuz ön bildirimi şifre ve ön bildirim numaranızla kontrol ediniz.

Ek-7
PROVINCE-DISTRICT/İL-İLÇE ADI: ………………………………..

Name and Surname/ A ve Soyadı

Title/ Unvan

Specimen of Signatures/

İmza Örneği

1st

2nd

Kontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorKontrol Görevlisi

/ InspectorBu Dükümana Aşağıdaki Linkden Ulaşabilirsiniz.

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tarim.gov.tr%2FBelgeler%2FMevzuat%2FTalimatlar%2Fgkgm%2Fihracat_uygulama_talimati.pdf&ei=mnM_VJCZC6P5ywPKn4KwDw&usg=AFQjCNF97dBYQy6MsPU2BMZu3gfSirHweg&bvm=bv.77648437,d.bGQ

/ 6Yüklə 2,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə