##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num= 8// level= 1//sumtest=20 // Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin müxtəlif tiplərinin və həll üsullarının öyrənilməsi //Yüklə 1,02 Mb.
səhifə8/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num= 8// level= 1//sumtest=20 // Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin müxtəlif tiplərinin və həll üsullarının öyrənilməsi //1. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A) Qiymətləndirmə standartları 3 səviyyə üzrə müəyyən olunmur

B) Test diaqnostik  qiymətləndirmə vasitəsi deyil

C) Dinləmə üzrə qeydiyyat vərəqi formativ qiymətləndirmə  üsuludur

D) Tapşırıqvermə üsulunun vasitəsi çalışmalardır

E) Məktəbdaxili qiymətləndirmənin 3 növü var2. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin.

      1. şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəyyən edir

      2. şagirdi sosial həyata hazırlayır

      3. şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət yaradır

      4. Müəllimə gələcək strategiyalarını müəyyən etməyə imkan yaradır

      5. müəllim - şagird arasında mədəni davranışın əsasını qoyur

A) 1, 2

B) 1, 4


C) 2, 5

D) 2, 4


E) 1, 5

3. Summativ qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları seçin.

1.Yoxlama yazı işləri

2. Müşahidə

3.Yaradıcılıq və əl işləri

4.Layihə

5.Şifahi sorğu

6.Demonstrasiy

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 5, 34. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A) 4


B) 2

C) 5


D) 3

E) 1


5. Qiymətləndirmə standartları nədir?

A) Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb

B) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.

C) tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.

D) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.

E) təhsilin müəyyən mərhələsində müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.6. VI sinifdə “Tənlik və tənlik qurmaqla məsələ həlli” mövzusunun öyrənilməsində əsas məqsəd:

A) Mötərizələri açmaq qaydasını və onları tətbiq etməyi, tənlikdə toplananın bir tərəfdən o biri tərəfə keçirilməsi qaydasını, sadə tənlikləri həll etmək yollarını və məsələləri tənlik qurmaqla həll etməyi öyrətmək

B) Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarmağı, tənliklərin eynigüclülüyü haqqında teoremləri, tənlik həll etməyi, məsələlər həllində ondan istifadə etməyi öyrətmək

C) Toplamanın və vurmanın qanunlarını, xətti tənlikləri həll etməyi, məsələlər həllinin səmərəli yollarını öyrətmək

D) Əməllərin qanunlarını, mötərizələri açmaq qaydasını, kvadrat tənliyi həll etməyi, məsələlər həllində onun tətbiqlərini öyrətmək

E) Vurmanın toplamaya nəzərən paylama qanununu, hesablamalarda mötərizələri açmaq qaydasını, tənlik həll etməyi və onların bəzi tətbiqlərini göstərməyi öyrətmək7. Tənlik anlayışı hansı sinifdən başlayaraq sistematik öyrənilir?

A) VI


B) VII

C) VIII

D) IX

E) X


8. VII sinifdə “birdəyişənli tənliklər” mövzusunun öyrəniməsindən əsas məqsəd:

A) Şagirdlərin V sinifdə tənliklərin propedevtikası ilə əlaqədar aldıqları bilikləri dərinləşdirmək, genişləndirmək və ümumiləşdirmək

B) Şagirdlərin ibtidai siniflərdə tənliklərin propedevtikası ilə əlaqədar aldıqları bilikləri sistemləşdirmək və ümumiləşdirmək

C) Şagirdlərin aşağı siniflərdən tənlik haqqında aldıqları bilikləri dərinləşdirmək, genişləndirmək və ümumiləşdirmək

D) Şagirdlərin VI sinifdə tənliklərlə əlaqədar aldıqları bilikləri sistemləşdirmək və genişləndirmək

E) Şagirdlərin V - VI siniflərdə tənliklərlə əlaqədar aldıqları bilikləri təkrar etmək və sistemləşdirmək9. VII sinifdə birdəyişənli tənliklərin həlli alqoritmlərinin şagirdlər tərəfindən şüurlu surətdə mənimsənilməsini təmin etmək üçün nələrə xüsusi diqqət edilməlidir?

A) Xətti tənliklərə gətirilən tənliklərə, aşağı siniflərdə xətti tənliklərlə əlaqədar öyrənilmələrin sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsinə, ax=b şəkilində tənliklərə aid çalışmalar həllinə, belə tənliklərin hansı hallarda yeganə həllinin olmasına

B) Tənliklərin eynigüclülüyü haqqında teoremlərin isbatına, xətti tənliklərlə əlaqədar məsələ və misalllar həllinə, VI sinifdə xətti tənliklərlə əlaqədar öyrənilənlərin təkrarına

C) Tənliklərin eynigüclülüyü anlayışına, eynigüclülüyün xassələrinin konkret misallar üzərində aydınlaşdırılmasına, xətti tənlik anlayışına, ax=b tənliyinin ab - nin müxtəlif qiymətlərində neçə kökü olmasına

D) V - VI siniflərdə tənliklə əlaqədar öyrənilənlərə, tənliklərin eynigüclülüyünə, ax=b şəkilində tənliyin araşdırılmasına, xətti bir məchullu tənliyə aid məsələlər həllinə

E) Tənliklərin eynigüclülüyü haqqında teoremlərə, bunlara aid çalışmalar həllinə, ibtidai və V siniflərdə öyrənilənlərin təkrarı və sistemləşdirilməsinə10. Əsas triqonometrik tənliklərin ümumi həllərinin tapılmasında hansı fiqurdan istifadə edilir?

A) Radiusu r=2 olan dairə

B) Düz xətt

C) Parça

D) Dairə

E) Vahid çevrə11. asinx + bcosx=c şəklində triqonometrik tənliyin həlli üsullarından hansı daha səmərəlidir?

A) Tənliyin hər tərəfini kvadrata yüksəltmək

B) sinx - i cosx - lə ifadə etmək

C) cosx - i sinx - lə ifadə etmək

D) sinx və cosx funksiyalarını yarımarqumentin tangensi ilə ifadə etmək

E) Köməkçi bucaq daxil etmək


##num=8// level= 1// sumtest=11// name= İnformasiyanin təsvir olunması//1. İkilik say sistemində ədədin yazılışında hansı rəqəmlərdən istifadə olunur?

A) 1, 2


B) 0, 1

C) 0, 2


D) 2, 3

E) 3, 4


2. Aşağıdakılardan hansı riyazi məntiqin əsas anlayışları sayılmır?

1 – mülahizə

2 – məntiqi dil

3 – məntiqi proqramlaşdırma

4 – məntiqi kəmiyyətlər

5 – məntiq əməlləri

6 – müzakirə

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 53. EHM-də istifadə olunan dillər, dilin hansı növünə aiddir?

A) formal dillər

B) təbii dillər, süni dillər

C) milli dillər, təbii dillər

D) formal dillər, şifahi dillər

E) obrazlı dillər4. Say sistemlərinin növləri hansılardır?

A) 8-lik və 16-liq

B) Mövqeli və 2-lik

C) 2-lik və 8-lik

D) Mövqeli və mövqesiz

E) Mövqesiz və 8-lik5. Say sisteminin mövqeli olması nə deməkdir?

A) Hər bir rəqəmin qiyməti onun mövqeyindən asılıdır

B) Ədədin rəqəmləri cüt rəqəmlərdir

C) Ədədin mərtəbələrinin fərqi yoxdur

D) Ədəddə rəqəmin tutduğu yerin heç bir fərqi yoxdur

E) Ədəddə rəqəmlərin yerini dəyişdikdə qiymət dəyişmir6. 1, 3, 7, 8, 9 rəqəmlərindən hansıları 8-lik say sistemində işlənmir?

A) 1, 9


B) 1, 8

C) 8, 9

D) 3, 7

E) 3, 97. Müasir informatika hansı say sistemləri ifadə olunur?

A) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

B) 2-lik, 10-luq

C) 2-lik, 8-lik

D) 16 - lıq, 10-luq

E) 10- luq, 2-lik8. Verilənlərdən hansı ikilik say sisteminin rəqəmləridir?

A) 0, 2


B) 1, 2

C) 0, 1

D) 3, 4

E) 1, 3


9. Dillərin ardıcıllıq növləri hansılardır?

A) təbii, formal dillər

B) təbii, obrazlı dillər

C) formal, simvol dillər

D) simvol, obrazlı dillər

E) obrazlı, formal dillər10. Hazırda istifadə olunan mövqeli say sistemləri hansılardır?

A) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

B) 10-luq, 16-lıq, 60-lıq

C) 10-luq, 12-lik, 16-lıq

D) 2-lik, 8-lik, 10-luq

E) 8-lik, 10-luq, 60-lıq11. Onluq say sistemi rəqəmlərinin külliyyatı hansılardır?

A) 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

B) 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8, 9

C) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

D) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

E) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə