##book id=064//book name=Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətiYüklə 0,85 Mb.
səhifə1/6
tarix11.02.2020
ölçüsü0,85 Mb.
#102094
  1   2   3   4   5   6

##book_id=064//book_name=Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti//

##fk=104//ks=01//fn=064// sumalltest= 340 //

##Fakültənin adı: Riyaziyyat – informatika.

##İxtisas : Riyaziyyat müəllimliyi.

##Bölmə: Azərbaycan, rus

##Riyaziyyat müəllimliyi 501, QİYABİ

##Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

##Müəllimin adı : Minəxanım Nəzərova

##Kafedra müdiri: prof., B.Ə.Xəlilov

##Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvləri: 1. prof. M. İsmayılova

## 2. dos. Könül Səmədova

## 3. dos. Yeganə Qəhrəmanova


##num=1// level= 1// sumtest=50 // name= Azərbaycan nitq mədəniyyəti fənninin dilçilik fənni kimi formalaşması //...

1. Natiqlik bir elm kimi harada meydana gəlmişdir ?

A) Misirdə

B) Yunanıstanda

C) Hindistanda

D) Çində

E) Romada

2. Bunlardan biri natiqlik sənətinin nəzəriyyəsindən bəhs edir.

A) Estetika

B) Poetika

C) Ritorika

D) Məntiq

E) Etika

3. “Həyatla ölüm arasında seçim qarşısında qalarkın bütün şübhələr həyatın xeyrinə həll olunmalıdır”

A) Aristotel

B) Siserona

C) Koni

D) Lemetr

E) Plevako

4. Bunlardan biri natiqlik sənətinin cəhətləri sırasında verilə bilməz .

A) Orfoepik və intonasiya qaydalarına əməl edilməsi

B) Materialın hazırlanması

C) Planın tərtibi

D) Materialın öyrənilməsi

E) Mimika və jestlərin nəzərə alınmaması

5. Yunan natiqlik sənətinin inkişafında böyük rolu olan bu natiq

Brut, yaxud məşhur natiqlər haqqında ” əsərinin də müəllifidir:A) Siseron

B) AristotelC) Hiperid

D) Esxin

E) Demosfen

6. “Dili dolaşıq şəxsin fikri də dolaşıqdır”. Bu kəlam kimə aiddir ?

A) Aristotelə

B) F. Köçərliyə

C) Siserona

D) S. M. Qənizadəyə

E) M. F. Axundova7. Nitq mədəniyyətinə aid edilmiş cəhətlərdən biri yanlışdır.

A) Nitq mədəniyyəti tətbiqi dilçilik sahəsidir.

B) Nitq mədəniyyəti nəzəri dilçilik sahəsi olub, hər hansı bir dilin normalarını müəyyənləşdi­rən təcrübi tədbirlər kompleksidir.

C) Nitq mədəniyyəti normativ qrammatika ilə üslubiyyatın vəhdətindən ibarətdir.

D) Nitq mədəniyyətinin əsas tələblərindən biri nitqin aydınlığı və düzgünlüyüdür.

E) Nitq mədəniyyəti anlayışına yazı mədəniyyəti də daxildir.8. Nitqin aydın olması üçün verilən tələblərdən biri yanlışdır.

A) Materialı sistemləşdirmək

B) Danışılacaq mövzu ilə bağlı material və faktlar toplamaq

C) Adi intonasiyadan istifadə etmək

D) Məntiqi vurğulu sözü nəzərə çarpacaq dərəcədə tələffüz etməyə nail olmaq

E) Mətndəki mənası çətin sözləri izah etmək9. “ Natiq olmaq üçün 1-ci və ən zəruri şərt təbiətin ona bəxş etdiyi istedaddır ”. Bu fikirlər kim tərəfindən deyilib və hansı əsərdəndir ?

A) Siseron . “ Brut , yaxud məşhur natiqlər haqqında ”

B) A . Mark . “ Ritorika ”

C) Arisotel . “ Ritorika ”

D) Siseron . “ Natiq ”

E) Plutarx . “ Natiqlik haqqında ”10. “Azərbaycanın kifayət qədər öyrənilməmiş mədəniyyəti Mesopatamiyadakından qat-qat qədimdir”. Fikrinin müəllifi kimdir ?

A) Koni


B) Ə.Fərzəli

C) Q.Kazımov

D) Plevako

E) F.Heyerdal11. Verilənlərdən biri “ Ritorika ” əsərinin hissəsi deyil .

A) Natiq nitqinin morfoloji quruluşu

B) Nitqin tərtibi prinsipləri

C) Natiq üçün lazım olan şəxsi keyfiyyət

D) Nitqin texnikası, vasitələri və priyomları

E) Şəxsi qabiliyyət12. Aristotel natiq nitqi üçün mühüm sayırdı. Biri yanlışdır.

A) Materialın düzgün seçilməsi və planın tutulması

B) Materialın və faktların əvvəlcədən nəzərdə tutulmaması

C) Söyləmə zamanı uyğun üslubun müəyyənləşməsi

D) İntonasiya qaydalarına əməl edilməsi

E) Emosiyaların özünəməxsus forma ilə verilməsi13. “Varlığında danışıq gözəlliyi olmayan adam bu dünyada su və gil palçıq ilə suvanmış divar surətinə bənzəyir ”. Bu fikrin müəllifi kimdir ?

A) M. Füzuli

B) Q. Təbrizi

C) S. Təbrizi

D) A. Ərdəbili

E) M. F. Axundov14. “ Karotkoe rukovodstvo krasnoreçi ” hansı əsərin əsasında yazılmışdır?

A) “ Natiqlik haqqında ”

B) “ Natiq ”

C) “ Ritorika ”

D) “ Brut, yaxud məşhur natiqlər haqqında”

E) “ Nitq mədəniyyəti ”15. Bu alimə görə, natiq dinləyicinin hissiyyatına təsir etməlidir. Bunun üçün də o, natiqliyin təsirgöstərmə vasitələrindən istifadə etməyi bacarmalıdır.

A) Siseron

B) A. P. Çexov

C) Aristotel

D) Lomonosov

E) İbn Qabus16. Biri qədim və orta əsrlərin məşhur natiqi deyil.

A) İ.Nəsimi

B) N.Gəncəvi

C) İbn Sina

D) X.Təbrizi

E) M.Nəvvab17. Nitq mədəniyyətinə aid edilmiş cəhətlərdən biri yanlışdır.

A) Nitq mədəniyyəti dedikdə ancaq dilin təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə formaları başa düşülür.

B) Nitq mədəniyyəti tətbiqi dilçilik sahəsidir.

C) Nitq mədəniyyəti geniş mənada fikir, düşüncə mədəniyyətidir.

D) Nitq mədəniyyəti, hər şeydən əvvəl, dilin fəaliyyətdə olan normalarının və kateqoriyalarının tələblərinə ciddi əməl edilməsidir.

E) Nitq mədəniyyəti şifahi və yazılı nitqin vəhdətindən ibarətdir.18. Bu kəlam hansı məşhur natiqə məxsusdur? “Kim Demosfen olmaq istəmirsə, o əsl natiq deyil”.

A) Kvintilian

B) Siseron

C) Lisi


D) Aristotel

E) Sokrat19. Bu məşhur kəlamın müəllifi kimdir? “Təbabət üç nəhəngin çiynində dayanır: bitki, bıçaq, söz! “.

A) Aristotel

B) Demokrit

C) Hippokrat

D) Siseron

E) Ibn Sina20. H.Əliyevin natiqlik məharəti haqqında yazılmış “Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili” adlı əsərin müəllifi kimdir?

A) Z.Məmmədov

B) A.Qurbanov

C) N.Abdullayev

D) M.Məmmədov

E) V.Əliyev21. Loqoqraflar kim idi ?

1- Hüquqi təhsil almış adamlar idi, xüsusi muzdla nitqlər yazırdılar.

2- Vəkillər idi, məhkəmədə müttəhimi müdafiə edirdi.

3- Natiqlər idi, məhkəmədə çıxış edirdilər.

4-Hakimlər idi, qulları müdafiə edirdilər.

5- Lisi, Esxen, Demosfen məşhur loqoqraf olmuşlar.

A) 2, 5

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 1, 3

E) 1, 5

22. Kimlər antik dövrün natiqləri sırasında verilə bilməz.

1- Lomonosov, Plevako

2- Demosfen, Siseron

3- Kvintilianın, Trasimax

4- Lisi, Esxin

5- Hiperid, Koni

A) 1

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4

23. Bunlardan biri Qədim Yunanıstanda natiqlik sənətinin inkişafına təsir göstərən səbəblərdəndir.

1- Solon qanunları

2- Fəlsəfə elminin inkişafı

3- Tarix elminin inkişafı, siyasət, tarix

4- Siyasət, iqtisadiyyat

5- İqtisadiyyatın inkişafı, Solon qanunları

A) 5

B) 2

C) 3

D) 4

E) 1

24. Azərbaycan nitq mədəniyyətinin sistemli şəkildə öyrənilməsi hansı illəri əhatə etmişdir? Düzgün olanı göstərin.

1 - 1920-30

2 - 1920-50

3 - 1950-60

4 - 1950-70

5 - 1960-80

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 1, 3

25. A.Abdullayevin nitq mədəniyyətinə dair yazılmış əsərləri hansılardır?

1- “Müəllimin nitq mədəniyyəti haqqında”

2 - “Nitq mədəniyyəti və natiqlik məharəti haqqında”

3 - “Müəllimin nitq fəaliyyəti”

4 - “Nitq mədəniyyəti”

5 - “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları”

A) 1, 5

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 2, 4

26. Nitq mədəniyyətinin birbaşa əlaqəsi olmayan elmləri seçin.

1- Kimya

2 – ədəbiyyat

3 – Biologiya

4 - Psixologiya

5 – Coğrafiya

6- Məntiq

A) 1, 3, 5

B) 1, 5, 4

C) 2, 3, 1

D) 3, 4, 2

E) 2, 4, 5

27. Ümumxalq dili hansı tərkib hissələrə bölünür?

1- ədəbi dil

2- rəsmi və kütləvi dil

3- danışıq dili

4- dialekt və şivə

5- şifahi və yazılı

A) 1, 4


B) 2, 4

C) 3, 5


D) 4, 5

E) 1, 328. Aşağıda verilmiş bəndlərdən hansı ümumxalq danışıq dilinə aiddir?

1- rəsmi danışıq;

2- dialekt danışığı;

3- jarqon danışığı;

4- kütləvi-ədəbi söhbət;

5- loru danışıq

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 429. Orfoepik qaydaların müəyyənləşməsində istifadə olunan prinsipləri seçin.

1. fonetik prinsip

2. tarixi-ənənəvi prinsip

3. morfoloji prinsip

4. səsli danışıq prinsipi

5. qrafik prinsip

6. ifadəli oxu prinsipi

A) 1, 5


B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 4, 6


30. Tələffüz üslublarını seçin.

1. kitab üslubu

2. normativ üslub

3. adi danışıq üslubu

4. səsli oxuma üslubu

5. ifadəli oxu üslubu

6. səssiz oxuma üslubu

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 6

C) 5, 6


D) 3, 4, 5

E) 3, 4, 631. Orfoqrafik qaydaları müəyyənləşdirməkdə istifadə edilən əsas prinsipləri seçin.

1. Etimoloji prinsip

2. Fonetik prinsip

3. Qrafik prinsip”

4. Morfoloji prinsip

5. Tarixi-ənənəvi prinsip

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 4

E) 2, 3, 4

32. Nitqin sadəliyi deyəndə nə başa düşülür?

1-Nitqin asan qavranılması

2- Yerli şivə ilə danışmaq

3- Fikri təmiz şəkildə ifadə etmək

4- Yığcam cümlələrdən istifadə etmək

5- Fikrin bir neçə dəfə təkrarı

A) 1, 2

B) 2

C) 4, 5

D) 3

E) 1

33. Biri nitqin zənginliyini təmin edən amil deyil.

1-Sadəlik

2- Sinonimlik

3- Leksik rəngarənglik

4- İntonasiya

5- Təkrarlardan qaçmaq

A) 1, 2

B) 2, 5

C) 4, 5

D) 2, 4

E) 1

34. M.F.Axundov nitqin təmizliyi haqqında fikirlərini hansı əsərdə əks etdirmişdir?

1-“Tənqid risaləsi”

2- “Hekayət-Xırs quldurbasan”

3- “Aldanmış kəvakib”

4- “Əxlaqi-Nasiri”

5- “Hacı Qara”

A) 1, 2

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1

35. Natiqləri yaşadıqları dövrlərə görə ardıcıl müəyyən edin.

1 - H.Əliyev

2 - Kvintilian

3 - Anakar (Anaxarsis)

4 - Aristotel

5 - Plevako

A) 3, 4, 2, 5, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 3, 2, 4, 5, 1

D) 4, 3, 5, 1, 2

E) 3, 5, 2, 4, 1

36. Natiqləri yaşadığı dövrlərə görə ardıcıl düzün.

1. Platon

2. Aristotel

3. Koni

4. Katon

A) 2, 1, 3, 4

B) 1, 2, 4, 3

C) 4, 1, 2, 3

D) 3, 2, 1, 4

E) 2, 4, 3, 1

37.Natiqləri yaşadıqları dövrə görə ardıcıl düzün.

1-N.Nərimanov

2-Anaxarsis

3-N. Gəncəvi

4-Siseron

A) 4, 1, 2, 3

B) 2, 1, 3, 4

C) 2, 4, 3, 1

D) 3, 2, 1, 4

E) 1, 4, 3, 2

38. Əsərləri yaranma ardıcıllığına görə düzün.

1-“Ritorika”

2-“Əxlaqi-nasiri”

3-“Natiq”

4-“kritika”

A) 3, 2, 1, 4

B) 2, 1, 3, 4

C) 4, 1, 2, 3

D) 1, 3, 2, 4

E) 2, 4, 3, 1

39.Aristotelin natiqin məharəti haqqında qeyd etdiyi cəhətləri ardıcıl düzün.

1-həmin materialın öyrənilməsi

2-planın tərtibi

3-nitqin söylənməsi, intonasiya, emosiya və s. əməl olunması

4-materialın şifahi şərhinin ədəbi üslubi cəhətdən işlənməsi

5-materialın icadı və hazırlanması

A) 2, 4, 3, 1, 5

B) 2, 1, 3, 4,5

C) 4, 1, 2, 3,5

D) 3, 2, 1, 4, 5

E) 5, 2, 1, 4, 3

40. Uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I – “Natiqlik təhsili”

II – “Ritorika

III – “Brut, yaxud natiqlik haqqında”

1. Aristotel.

2. Sıseron

3. Kvintilian

A) I- 3, II – 1, III-2

B) I-2; II – 1, III – 3

C) I – 1, II – 2, III – 3

D) I-2, II – 3, III – 1,

E) I – 3, I, II -2, III - 1

41. Adları verilmiş əsərləri müəlliflərinə uyğun müəyyən edin.

1 - “Ritorika”

2 - “Natiqlik haqqında”

3 - “Müəllimin nitq mədəniyyəti haqqında”

4 - “Müəllimin nitq mədəniyyəti”

5 - “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları”

a) H.Həsənov, K.Əliyev;

b) A.Abdullayev;

c) N.Abdullayev, Z.Məmmədov;

d) Siseron;

e) Aristotel.

A) 1 -d; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – a

B) 1- e; 2 – d; 3 – b; 4 – c; 5 – a

C) 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 –e

D) 1 –e; 2 – a; 3 – d; 4 – b; 5 – c

E) 1 – d; 2 – c; 3- e; 4 – a; 5 – b

42. Yunan və roma natiqlik məktəblərinin nümayəndələrini uyğun müəyyən edin.

I – Yunan natiqləri

II – Roma natiqləri

1. Katon; 2. Demosfen; 3. Hiperid; 4. Qrakxi; 5. Trasimax; 6. Antoni Mark

A) I – 2, 3, 5; II – 1, 4, 6

B) I – 1, 4, 6; II – 2, 3, 5

C) I – 2, 4, 5; II – 1, 3, 6

D) I – 3, 4, 5; II – 1, 2, 6

E) I – 1, 3, 6; II – 2, 4, 5

43. Aşağıda natiqlərin fikirləri verilmişdir. Uyğunluğu düzgün müəyyən edin.

I – Kim Demosfen olmaq istəmirsə o natiq deyil.

II – Sadə və gözəl danışmağı bacarmaq özü də bir elmdir və onun xüsusi qanunları var

III – Gözəl danışığa etinasız yanaşan adamlar özlərini insana layiq ola biləcək ən ali, nəcib bir zövqdən məhrum edirlər.

IV – Dil fikri açmaq üçün yox, fikri gizlətmək üçündür.

V – Varlığında danışıq gözəlliyi olmayan adam bu dünyada su və gil palçıq ilə suvanmış divar surətinə bənzəyir.

1 - S.Təbrizi

2 - Taleyran

3 - Siseron

4 - A.P.Çexov

5 - Stanislavski

A) I – 4; II – 3; III – 5; IV – 1; V – 2

B) I – 5; II – 1; III – 2; IV – 3; V – 4

C) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V – 5

D) I – 3; II – 5; III – 4; IV – 2; V – 1

E) I – 2; II – 4; III – 1; IV – 5; V – 3

44. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – “Əxlaqi-nasiri”

II – “Sirlər xəzinəsi”

III – “Söz rədifli qəzəli”

IV – “Anamın kitabı”

1.C.Məmmədquluzadə

2. N.Tusi

3. M.Füzuli

4. N.Gəncəvi

A) I – 2, II – 4, III – 3, IV – 1

B) II – 3, I – 2, III – 4, IV – 1

C) III – 1, II – 2, III – 3, IV – 4

D) I – 1, II – 2, III – 4, IV – 3

E) I – 4, II – 3, III – 2, IV - 1
##num=2// level= 1// sumtest=30// name= // Azərbaycan nitq mədəniyyəti

fənninin dilçilik fənləri sistemində yeri və başqa elmlərlə əlaqəsi

1. Aşağıda göstərilənlərdən hansı şifahi nitq hissəsinə daxil edilə bilməz?

A) Situativ xarakter daşıyır

B) Jest və mimikalardan istifadə edilir

C) Ən çox mürəkkəb cümlələrdən istifadə edilir

D) Lakonizm aparıcı istiqamət təşkil edir

E) Məcburi qaydalar sistemi mövcuddur

2. Nitq növlərinə hansılar daxildir?

A) monoloji və dioloji nitq

B) yazılı və şifahi nitq

C) daxili və xarici nitq

D) vasitəli və vasitəsiz nitq

E) sitat və poliloji nitq

3. “Üslubun qiyməti onun aydınlığındadır. Əgər nitq aydın deyilsə, deməli natiq öz məqsədinə nail ola bilməmişdir. Üslub nitqin mövzusuna uyğun gəlməlidir” sözləri kimə məxsusdur?

A) Lomonosov

B) Aristotel

C) L.Tolstoy

D) Belinski

E) Sokrat4. Yazılı nitqi xüsusiyyətlərinə aid deyil

A) nisbi sabitlik mövcuddur

B) icbarilik əsas götürülür

C) daha mürəkkəb komponentli konstruksiyalardan istifadə edilir

D) situativ xarakter daşıyır

E) daha qədimdən formalaşmışdır5. Filologiyanın dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarını öyrənən təcrübi sahəsi hansıdır?

A) Fonetika

B) Üslubiyyat

C) Nitq mədəniyyəti

D) Morfologiya

E) Leksikologiya6. Nitq mədəniyyətinin əsası hansı komponentlər təşkil edir?

A) qarşılıqlı nitq əlaqəsi, normativlik, kommunikativlik, etiklik

B) informativlik, diskursivlik, diskussiya, etiklik

C) interaktiv, informativ, qarşılıqlı nitq əlaqəsi

D) ekspressivlik, interaktivlik, emosionallıq, aydınlıq

E) etiklik, emosionallıq, münasiblik, dəqiqlik7. Nitq mədəniyyəti ilə dilçiliyin öyrəndiyi məsələlər hansılardır?

1 - Sözlərin leksik-semantik qruplarını

2 - Sözlərin yaranma və formalaşmasını

3 - Sözlərin aktiv-passivliyini

4 - Emosional-ekspressiv çalarlarını

5 - Sözlərin işlədilmə məqamlarını

A) hamısı

B) 2, 3, 1

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4

8. Nitq fasiləsinin növlərini müəyyənləşdirin

1. bioloji

2. məntiqi

3. fizioloji

4. dialoji

5. psixoloji

6. monoloji

A) 1, 5

B) 1, 2

C) 3, 5

D) 5, 6

E) 2, 5

9. A.Abdullayevin nitq mədəniyyətinə dair yazılmış əsərləri hansılardır?

1- “Müəllimin nitq mədəniyyəti haqqında”

2 - “Nitq mədəniyyəti və natiqlik məharəti haqqında”

3 - “Müəllimin nitq fəaliyyəti”

4 - “Nitq mədəniyyəti”

5 - “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları”

A) 1, 5

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 2, 4

10.M.F.Axundovun hansı məqalələrində dilin təkmilləşdirilməsi məqsədilə fikirləri var?

1-Kritika

2-Məktəb haqqı

3- Şifahı nitq

4-Tənqid risaləsi

5-Görkəmli müəllimlər

A) 1, 3

B) 2, 1

C) 4, 5

D) 3, 5

E) 1, 4

11.Doğru olmayan fikirləri seçin.

1-Kvintilian qədim Yunanıstanın natiqlik məktəbi nümayəndələrindən biridir.

2-Ön dişlərin olmaması d,z,l,n,s,t samitlərinin tələffüzünü çətinləşdirir.

3-Həmcins üzvlərin xüsusi intonasiya çaları yoxdur.

4-Bəzi rus mənşəli alınmalarda o saiti a kimi oxunur.

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 2, 4, 3

E) 3, 4

12.Doğru fikirləri seçin.

1-Alınmalar əsasən dilimizin fonetik təbiətinə uyğun tələffüz olunur.

2-Solon qanunları Qədim Yunanıstanda natiqlik sənətinin inkişafına təsir göstərmişdir.

3- Monoloji nitqin mühazirə, məruzə, məlumat və s. növləri vardır.

4-Orfoqrafiyamızın əsas prinsipi fonetik prinsipdir.

A) Hamısı

B) 2, 4, 3

C) 1, 4

D) 2, 4

E) 3, 4

13. Nitqi tamamlayan ifadəli hərəkətləri seçin.

1. qışqırmq

2. mimikalar

3. səssiz danışıq

4. jestlər

5. pozalar

6. səsli danışıq

A) 2, 4, 5

B) 1, 2

C) 3, 4


D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 314. İntonasiya haqqında verilən fikirlərdən biri yanlışdır.

1-İntonasiya latın sözü olub, “tərtibat” deməkdir.

Kataloq: images
images -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
images -> 2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti

Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə