Școala gimnazială "traian dârjan" cluj-napoca plan de dezvoltare instituțională 2014-2018 plan de dezvoltare instituţionalăYüklə 459,92 Kb.
səhifə3/4
tarix31.10.2017
ölçüsü459,92 Kb.
#24213
1   2   3   4

NIVEL INTERNAȚIONAL

• ”Povestea unui succes” – partener Vereinigte Aktion fűr Rumänien E.V., Berlin

• Certificat de Apartenență la Rețeaua Internațională IMPACT, pentru activitățile desfășurate de ”Clubul IMPACT FIRE”

• Concursul Internațional de revistă școlară, ”Tinerețe și jurnalism”, ediția VI (online) Arad 2016, Premiul I.
Activitate Club “FIRE-IMPACT”

Clubul “FIRE-IMPACT” din cadrul Şcolii Gimnaziale „Traian Dârjan” a fost înfiinţat în anul 2008, avându-i ca şi lideri/ facilitatori pe prof. Dorina Bartunek, prof. Alexandrina Vădean şi prof. consilier şcolar Diana Popa. În perioada 2008-2016, „Clubul Fire-Impact”, a fost coordonat de mai mulţi lideri profesori din cadrul şcolii.

În perioada 2011-2012 lideri ai Clubului au fost profesorii Iuhos Monica și Andreea Pușcuță. În perioada 2012-2015 lideri ai clubului au fost profesorii Diana Popa și Elena Mocanu.

În prezent Clubul ”Fire-Impact” este independent, activităţile din cadrul acestuia sunt coordonate de d-nele profesor Mocanu Elena, Szasz Tunde și Mălinaș Natalia.

Membrii clubului sunt elevi din clasele V-VIII și în perioada 2012-2016 cu sprijinul coordonatorilor de proiect au scris şi implementat mai multe proiecte sociale de servicii în folosul comunităţii, cu finanţări din partea Fundaţiei „Noi Orizonturi”, Lupeni, jud. Hunedoara. Astfel se pot menționa următoareel proiecte scrise și implementate:

1. „Un zâmbet pentru fiecare” – proiect social pentru elevii defavorizați din clasele de rromani-decembrie 2012. Fundația “Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunea cu 500 lei.

2.„Marea„DE-MASK-ARE-"Carnavalul Hopa-Top"-”(proiect de antreprenoriat, eveniment de strângere de fonduri pentru promovarea CLUBULUI IMPACT-FIRE) – martie-aprilie 2013. Fundația “Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunea cu 300 lei. Grupul de beneficiari indirecți, membrii Clubului ”Impact” au adunat suma de 200 de lei.

3. „Leisure time in our city”-proiect cultural-educațional – mai 2013, proiect de cunoaștere a orizontului și a istoriei locale. Fundația “Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunea cu 400 lei. Elevilor înscriși în Clubul ”Impact-Fire” li s-a oferit oportunitatea de a-și cunoaște orașul vizitând obiective turistice și culturale de importanță majoră. Vizita la Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Biserica „Sfântul Mihail”, Gradina Botanică.

4. „Inimioare de aur” –– proiect implementat în decembrie 2013, profesori coordonatori Elena Mocanu și Diana Popa -proiectul social s-a derulat sub forma unei acțiuni de binefacere pentru copiii orfani de la Centrul de Zi „Sfânta Maria”. Fundația ”Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunea cu 400 lei.

5.„Păpuşarii veseli” – proiect social cu strângere de fonduri pentru vârstnici- mai 2014. ”. Fundația ”Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunea cu 400 lei. În urma strângerii de fonduri membri Clubului ”Impact Fire” au vizionat un spectacol la Teatrul de Păpuși „Puk”. Cu banii adunați au fost ajutați un grup de 20 de copii din comunitatea Pata Rât.

6.„Happy oldies, happy teens-„Balul florilor”-proiect social (eveniment de strângere de fonduri pentru ajutorarea unui grup de vârstnici de la Centrul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în cadrul DGASPC) –mai- iunie 2015. Fundația ”Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunea cu 400 lei. Membrii Clubului ”Impact-Fire” au reușit să strângă, în cadrul balului caritabil, 300 de lei. Sumele au fost folosite pentru ajutorarea a 100 de vârstnici de la la Centrul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

Toate proiectele menționate mai sus au participat la o competiţie de proiecte la nivel naţional, fiind declarate câştigătoare alături de maxim alte 15 proiecte/ ţară.

În luna decembrie 2015, elevii Clubului „Impact Fire” au organizat o expoziție cu vânzare de produse specifice Crăciunului și au pregătit sceneta cu păpuși “Miracolul Crăciunului”. În urma expoziției s-a adunat suma de 200 lei, bani care au fost, de asemena, utilizați în implementarea proiectului mai jos menționat.

În perioada 8-12 februarie 2016, 2 eleve ale Clubului ”Impact Fire” din clasa VIII-a A- Marina Zbucea și Sorina Iftode, însoțite de liderii Impact MocanuElena și Szasz Tunde au participat la “Super Întâlnirea Impact”, eveniment la nivel național, de împărtășire de bune practici pentru voluntarii din cadrul programului de educație non-formală “IMPACT AL FUNDAȚIEI NOI ORIZONTURI”.

În perioada februarie-martie 2016, echipa de proiect a Clubului ”Impact-Fire” a aplicat proiectul „ARIPI FRÂNTE”, în cadrul competiției de proiecte “Elevi de serviciu în folosul comunității”, cu implementare în programul național Școala Altfel. Fundația ”Noi Orizonturi” a sponsorizat acțiunile proiectului cu suma de 400 lei.

Contribuția beneficiarului direct a fost de 550 lei. Sumele adunate au fost folosite pentru implementarea activităților din proiect: (achiziționarea de materiale necesare organizării atelierelor de creație pentru copii, expozițiilor cu vânzare de produse organizate în școală și la Primăria Someșeni). Din fondurile obținute elevii claselor a VII-a A și a VIII-a A au dăruit copiilor de la Centrul de Zi “Țara Minunilor” daruri simbolice cu ocazia sărbătorilor pascale. În cadrul activităților, elevi ai Clubului ”Impact-fire” au interacționat prin jocuri cu cei mici și le-au prezentat minisceneta cu păpuși “Povestea iepurașului Bunny”, creație proprie.  1. Diagnoza mediului intern –analiza SWOT

ANALIZA SWOT - DOMENIUL CURRICULUM

 • organizarea și desfășurarea procesului de învățământ în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cu reglementările Ministerului cuprinse în regulamentele și metodologiile specifice

 • oferta educațională diversificată, adecvată nevoilor comunității

 • Comisia de Evaluare Internă monitorizează calitatea și performanțele instituției

 • oferta de cursuri opționale și CDȘ diversificată, în conformitate cu nevoile elevilor și solicitările părinților

 • documente curriculare oficiale, manuale, culegeri, planșe, hărți

 • programe educative complexe, bogate, variate extrașcolare și extracurriculare

 • pland de dezvoltare instituțională realist

 • fond de carte al bibiliotecii îmbogățit anual din resurse proprii și din bugetul local

 • existența unor instrumente interne de evaluare a procesului educațional

 • orar ce respectă condiţiile impuse de programul în 2-3 şcoli al profesorilor titulari

 • asigurarea sprijinului de învățare pentru elevii cu CES (profesori de sprijin, servicii logopedice, consiliere psihologică)

 • asigurarea pregătirii suplimentare a elevilor prin programe și proiecte finanțate din fonduri europene (FRCCF, DASM, ROMEDIN) cu care școala a încheiat acorduri de parteneriat

 • rapoartele, documentele oficiale solicitate de instiuțiile abilitate sunt mereu de bună calitate

 • promovarea strategiilor moderne în abordarea procesului instructiv-educativ

 • numărul mare de cadre didactice titulare participante la activități de formare continuă

PUNCTE SLABE

 • numărul mare de cadre didactice care utilizează preponderent metode tradiționale în actul de predare-învățare

 • predarea informală, fără a pune accent pe dezvoltarea capacităților de relaționare și transfer ale elevilor

 • lipsa coordonării între conținuturile diferitelor discipline, cadre didactice

 • performanțe școlare scăzute

 • neimplicarea activă a elevilor în propriul proces de învățare

 • lipsa formării de echipe de predare care să încurajeze participarea tuturor elevilor la ore

 • constituirea comisiilor metodice mixte/pe arii curriculare, cu cadre didactice de diferite discipline

 • elaborarea unui program propriu de asigurare a pregătirii suplimentare a elevilor

OPORTUNITĂȚI

 • participarea cadrelor didactice la activități metodice, cercuri, activități de metodica disciplinei, la acțiuni organizate de diferite instituții, centre de dezvoltare comunitară, etc

 • instituirea comisiei de control a calității actului educațional

AMENINȚĂRI

 • mișcarea continuă a cadrelor didactice

 • absența unui cadru legislativ și metodologic menit să faciliteze și monitorizeze integrarea elevilor cu CES

 • sistem legislativ instabil și inconsecvent

 • deteriorarea mediului social-economic,diminuarea interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copiilor, dezinteresul familiilor pentru actul educațional

 • numărul tot mai mare de elevi rămași singuri sau în grija bunicilor, cu părinți plecați la muncă în străinătate

 • scăderea populației școlare (număr de elevi în clase, număr de clase)

 • starea economico-socială din ce în ce mai precară a familiilor

 • lipsa unei legislații care să oblige familia să trimită copiii la școală

 • populație nomadă în comunitățile de rromi, fără acte

ANALIZA SWOT –DOMENIUL RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

 • conceperea unui plan de școlarizare real, în concordanță cu proiectul încadrării

 • stabilirea responsabililor și a responsabilităților, consemnarea lor în fișa postului fiecărui angajat

 • existența unei baze de date complementare privind elevii

 • cultura organizațională a școlii stimulează comunicarea deschisă

 • realizarea corectă a OSP a elevilor în școală, în funcție de capacitățile și aptitudinile lor, de rețeaua școlară aprobată

 • firmă de pază specializată, sistem de pază și alarmare electronică, monitorizare integrală video permanentă (săli de clasă, culoare, curte mare și mică)

 • asigurarea de servicii de consiliere psihologică

 • asigurarare de servicii de logopedie

 • asigurarea de servicii de salubrizare (firmă specializată)

 • prelungirea cu 2 ore (în 2015) a contractului administratorului de patrimoniu

 • încadrare mediator școlar

 • planuri operaționale și parteneriate de prevenire a violenței și creșterea siguranței elevilor în școală și în proximitate

PUNCTE SLABE

 • număr mare de cadre didactice necalificate, la secția rromani (primar)

 • număr mare de cadre didactice cu fracțiuni de normă în instituție (gimnaziu), care duce la imposibilitatea realizării unui orar potrivit elevilor ce sa respecte curba de efort

 • motivare și implicare slabă în rândul cadrelor didactice netitulare

 • înscrierea elevilor din cartier în alte unități școlare favorizând un cadru impropriu integrării elevilor de etnie minoritară care au devenit majoritari în școală

 • transferul în alte unități ale elevilor români, adesea, cu motivații rasiste

 • majoritatea elevilor rromi și români provin din medii sociale defavorizate

 • inexistența programelor de suport financiar pentru ajutorarea elevilor români

 • număr mare de elevi cu tulburări de comportament în atenția psihologului școlar

 • program redus al psihologului în unitate

 • program redus al logopedului

 • rată crescută de absenteism și abandon școlar

 • imposibilitatea înscrierii elevilor din comunitatea Pata Rât, în lipsa certificatelor de naștere

 • număr mare de elevi cu CES raportat la numărul de elevi pe clasă (uneori și 10, în loc de 3-4, cum prevede legea)

 • numar mic de cadre de sprijin itinerante în comparație cu numărul mare al elevilor cu CES

 • imposibilitatea evaluării de către CJRAE a multor elevi cu suspiciune de CES, datorată neimplicării părinților

 • prezența medicului școlar în școală, în intervalul 9-12, 2 zile/ săptămână;

 • lipsa fișelor medicale pentru elevi deoarece nu au medic de familie

 • o dată pe săptămână nu există, în școală, nici medicul și nici asistentul medical

 • inexistența unui cabinet școlar de Stomatologie Pediatrică (cabinet arondat școlii Gimnaziale ”I. Agârbiceanu”)

OPORTUNITĂȚI

 • interesul conducerii școlii în identificarea de resurse de orice tip pentru ajutorarea elevilor provenind din medii defavorizate

 • parcurgerea cursurilor de formare privind educația incluzivă în rândul cadrelor didactice titulare

 • cabinet medical autorizat

AMENINȚĂRI

 • scăderea populației școlare prin retragerea masivă a elevilor români, începând cu anul școlar 2010-2011

 • starea materială din ce în ce mai precară a familiilor și analfabetismul accentuat

 • dezinteresul crescut al părinților pentru procesul instructiv-educativ, refuzul constant de a participa la acțiunile propuse de școală (lectorate cu părinții, activități extrașcolare, activități CRPS)

 • lipsa unei legislații clare prin care societatea să asigure prezența obligatorie a copiilor la școală

 • pericolul fizic în care se află personalul școlii în încercarea de a stabili un dialog cu familiile copiilor în situație de abandon școlar

 • populație nomadă, fără acte de identitate, stabilită în comunitatea rromilor din Pata Rât

 • stabilirea ilegală a unora dintre aceștia pe terenuri ai căror proprietari îl revendică

 • condiții de viață insalubre care favorizează proliferarea bolilor transmisibile

 • existența de purtători de boli cronice (TBC, hepatită) la nivelul comunității

 • conflicte numeroase pe comunitatea Pata Rât transferate de părinți și copii în spațiul școlii

 • număr mare de demisii sau concediu fără plată/medical al personalului didactic titular, adesea în timpul anului școlar

 • existența an de an a unui număr mare de profesori necalificați, suplinitori

 • inserția timpurie pe piața muncii, ca necalificați, a tinerilor în vederea asigurării sprijinului financiar al familiilor

 • infracționalitate ridicată grefată pe modele comportamentale familiale care predispun la delincvență juvenilă, tabagism, alcoolism și narcomanie

 • imposibilitatea stimulării financiare a cadrelor didactice (gradația de merit este inaccesibilă, nu se poate oferi sporul de 15% pentru învățământ special)

 • salarii mici, demotivante

 • risc epidemiologic crescut pentru întreg personalul școlii (tuberculoză, scabie, pediculoză, hepatită)

 • nerespectarea principiului incluziunii de către toate instituțiile de învățământ gimnazial din municipiu

 • segregarea etnică a școlii, etichetarea ca ”școală de țigani”

 • refuzul familiilor defavorizate de a integra copiii în învățământul preșcolar

ANALIZA SWOT – DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

PUNCTE TARI

 • monitorizarea periodică a ultizării fondurilor bugetare

 • monitorizarea permanentă a costurilor și serviciilor prestate către școală

 • proiect de buget realist

 • demersuri permanente pentru obținerea de fonduri privind reparațiile

 • analiza periodică a nevoilor de dotări

 • îmbunătățirea fondului de carte al bibliotecii

 • realizare conexiune internet cablu și wireless în școală

 • dotarea cabinetului Multimedia cu tablă smart

 • existența mobilierului modern, ergonomic, pentru elevi

 • întocmirea la timp a proiectului de buget și achiziții al școlii

 • condiții bune privind iluminatul, încălzirea, apa și canalizarea

 • spații adecvate pentru desfășurarea optimă a procesului instructiv educativ

 • sistem AEL pentru 2 laboratoare

 • supravghere permanentă cu camere video - săli de clasă, curte, holuri

 • cabinet medical

 • igienizarea elevilor (duş) şi îmbrăcarea lor cu haine curate

PUNCTE SLABE

 • identificare anevoioasă de resurse extrabugetare

 • lipsa dotării cu consumabile a unor cabinete

 • slabă susținere financiară pentru unele dotări sau reparații capitale (pavaj curți, teren de sport, tavan sală de sport, șarpantă corp A)

OPORTUNITĂȚI

 • facilități acordate elevilor din învățământul de zi - burse sociale, alocații, rechizite gratuite

 • buget redus pentru achiziţii

AMENINŢĂRI

 • slabă disponibilitate din partea agenţilor economici pentru susţinerea financiară de activităţi educative, concursuri, competiţii, etc.

 • pagube materiale ce nu mai pot fi recuperate de la elevi/părinți

 • riscul neaplicării de corecții financiar-contabile care să țină seama de specificul școlii în metodologia descentralizării financiare (costuri medii/elev- cheltuieli foarte mari)

ANALIZA SWOT –DOMENIUL RELAȚII COMUNITARE

PUNCTE TARI

 • identificarea nevoilor de educație ale comunității locale

 • sondarea, prelucrarea și utilizarea propunerilor și sugestiilor diferitelor grupuri de interese

 • școala întrevede direcțiile de dezvoltare în următorii patru ani, astfel încât există un plan de acțiune pentru dezvoltarea școlii careimplică și costrucția comunitară, cu acțiuni care presupun cultivarea valorilor, calităților elevilor, părinților, cunoașterea reciprocă și minimizarea discriminării

 • informarea tututor categoriilor, organizațiilor interesate în legătură cu activitatea desfășurată de școală, programele naționale din care școala face parte

 • colaborarea bună cu autoritățile locale

 • monitorizarea periodică a calității procesului educațional/domenii

 • rezolvarea rapidă a conflictelor tuturor categoriilor de personal, elevi, părinți, autorități

 • punerea la dispoziție a spațiului școlar pentru diverse acțiuni/activități organizate de autorităție locale în teritoriu

 • siguranța în școală (asigurarea pazei )

 • realizarea uniformei școlii și a insignei cu simbolurilor acesteia

 • realizarea și administrarea site-ului școlii

PUNCTE SLABE

 • dezinteres vădit din partea unei categorii de părinți față de problemele școlii, dar mai ales față de cele ale propriilor copii

 • abordarea școlii drept o insituție de prestări-servicii care oferă alocații, ore suplimentare de pregătire în sistem ”After School”, lapte și corn, masă caldă, burse, supravegherea copiilor, iar nu ca factor educațional

 • lipsa de participare la majoritatea proiectelor care implică costuri (minime) suportate de părinți

 • lipsa implicării și refuzul sprijinului financiar din partea agenților economici locali pentru dezvoltarea unității școlare

 • neimplicarea factorilor de decizie în rezolvarea problemelor sociale ale elevilor/familiilor din comunitatea Pata Rât

 • program de mediatizare al școlii în comunitate, insuficient susținut

OPORTUNITĂȚI

 • lansarea de proiecte guvernamentale care corespund nevoilor școlii

 • existența unor relații de colaborare deja tradiționale cu instituții și

ONG-uri care asigură sprijin corespunzător nevoilor școlii

 • includerea în Consiliul de Administrație/Comisiei de Asigurare a Calității a reprezentanților Primăriei, Consiliului Local care să sprijine dezvoltarea instituției

AMENINȚĂRI

 • lipsa locurilor de muncă pentru părinți

 • creșterea numărului familiilor cu situație financiară precară și a gradului de sărăcie a majorității populației, indiferent de etnie

 • resurse financiare proprii care nu susțin o reală dezvoltare a școlii, din ce în ce mai reduse/inexistente

 • reducerea numărului de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice ca urmare a scăderii numărului de elevi, fără a se lua în calcul profilul elevilor din instituție

 • personal insuficient pentru rezolvarea problemelor multiple cu care se confruntă școala

 • integrarea elevilor din coloniile Pata Rât în învățământul de masă a dus la un exod al populației școlare la alte instituții

 • mass media ce prezintă școala drept o instituție care școlarizează doar elevi de etnie rromă, favorizând acest exod

FORMARE CONTINUA 2012-2016

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Nr.

crt

Numele şi prenumele

Disciplina

Cursuri formare 2014-2016Roşca Gabriela

Română

“Perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care predau lb. romana minoritatilor nationale” (RLNM)- 2013-2014, 25 credite

“Personalul didactic din invatamantul preuniversitar si univ. De stat- promotor al invatarii pe tot parcursul vietii.”-2014, 5 credite

„Competente integrate pentru societatea cunoasterii”, 2012, 25 credite

„Management educational si dezvoltare profesionala”

„MEDPRO”-2015-2016, 30 credite,120 ore
Ciucas Ana

Română

Inscrisa gradul I

“Personalul didactic din invatamantul preuniversitar si univ. De stat- promotor al invatarii pe tot parcursul vietii.”-2014, 5 credite

Dumitraș Rodica

Română

PensionaraPăvăluţă

Mihaela- MariaReligie ortodoxă

„Management educational- MEDPRO”- 30 credite-2015

„Prim ajutor”-6 ore

“Curs de formare Formator” - autorizat ANC/CNFPA, cod COR 242401

Curs POSDRU/157/1.3/S/134267 -,, Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie,,-25 credite-2015

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

,,Cadrul didactic-un profesionist în sistemul de învățământ,,

Proiect POSDRU/87/1.3./S/53889-25 credite-2013

„Competente integrate pentru societatea cunoasterii”, 2012, 25 credite

Curs ,,Auditor Intern-„SCIM”-2016

”Managementul conflictelor din mediul școlar”-nivel II-CCD Dolj-40 ore-2014

„Asigurarea eficienței managementului educational în unitățile de învățământ”- 30 credite- 2016

,,Formarea directorilor pe domeniul managementului unităților de învățământ,, 20 ore-2016

Iederan

Iustin-SorinReligie ortodoxă

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

Inscris la Studii Doctorale „ Ascultare, legamant, supunere, mijloc de legatura intre poporul ales si Dumnezeu”-Facultatea de Teologie Ortodoxa, Cluj -Napoca

Selegean

Valeria-RodicaEngleză

‘’Networking for social and professional inclusion of persons with disabilities’’,2015, 1 zi

’Prevenirea violentei sexuale asupra femeilor si tinerilor’’, martie, 2015

«  Dimensiuni europene modern in predarea limbii engleze » , 2012, 25 de credite

« Introducere intehnologia informatiei », 2012. 16 credie

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015
Mocean

Ofelia-CorinaEngleză

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015Mihai Alina Angelica

Franceză

Curs Auditor Intern „SCIM”

„Predarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-actional”,2015, 50 ore, 12 credite

Întregistrarea electronică a evaluării" , 2014, 20 ore,5credite

Curs de formare Formator - autorizat ANC/CNFPA, cod COR 242401,2013

“Dimensiuni moderne in predarea limbii franceze”,2013,60 ore,

“Initierea in tehnologia informației”, 2013, 89 ore,16 credite

„ Scoala romaneasca – mediu incluziv” , 2012, 25 credite

„Competente integrate pentru societatea cunoasterii”, 2012 25 credite

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ

"preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-20159

Mălinaș Grigoreta

Istorie

„Predarea istoriei prin metode Google Earth și Google Maps”, 2014, 15 ore

„Competențe în comunicare”,2013, 25 credite

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

Restructurarea sistemului de formare continua a personalului din invatamântul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, 2012, 60 de credite

Program de reconversie profesională la nivel postuniversitar-Geografie UBB-Cluj-Napoca, 2012, 120 ore


10

Felecan Livia

Educaţie

plastică


Pensionara

11.

Vlad

Ioana-MihaelaMuzică

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

12

Szasz Tunde

Matematică

„Competente curriculare- prioritati ale reformei”,2013, 25 credite

«Dezvoltarea profesionala in societatea cunoasterii,2-13, 25 credite

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!,2015, 20 ore

Curs de formare Formator - autorizat ANC/CNFPA, cod COR 242401

Fundatia Noi orizonturi-Super Intalnire Impact, 2016


13

Bartunek Dorina

Matematică

Pensionar

15.

Mora Anca

Fizică

“Abilitatea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar”-2014,25 credite

“Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor”-25 credite

„Competente integrate pentru societatea cunoasterii”2013, 25 credite

ECDL Start Certificate, 2012, 25 credite

Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015


16.

Szakacs Katalin

Chimie

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

17.

Balint Donatella

Biologie

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

18.

Ciurtea Adriana-Manuela

Geografie

„Management educational- MEDPRO”, 30 credite

„Curs Auditor Intern „SCIM”,2016

Curs de formare Formator - autorizat ANC/CNFPA, cod COR 242401, 2013-2014,60 ore

Competente integrate pentru societatea cunoasterii”, 2012 25 credite

”Managementul unităților de învățământ preuniversitar”-CCD Cluj, 2014-2015, 8 ore

”Managementul conflictelor din mediul școlar”-nivel II-CCD Dolj, 2-13-2014,40 ore"Asigurarea eficienței managementului educational în unitățile de învățământ"- 30 credite- 2016

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

„Scoala –Sansa fiecaruia”- Cluj, 2012, 25 credite


19.

Nan Ilie-Danut

Educaţie fizică

Cursul Postuniversitar de pregatire psihoedagogica Modul Pedagogic, Nivel I, 35 credite, DPPD si UBB Cluj, 2016

20.

Gherman Adrian

Educaţie fizică

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

21.

Drăghia Ana

Educaţie

TehnologicăIntegrarea activitatilor experimentale in procesul de predare+invatare, 2014,12 ORE

„Teaching science in europa istage”, 2015,8 ORE

„Curs postuniversitar de informatica”, 2014-2015, 3 semestre-90 credite

“Managenentul conflictelor in mediul scolar”, 2014, 24 ore

“Personalul didactic din invatamantul preuniversitar si univ. De stat- promotor al invatarii pe tot parcursul vietii.”-2014, 5 credite


22.

Onacă Aurelia

TIC

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

23.

Matei Ioana

Logoped

„ Cadrul didactic un profesionist in invatamant” Curs POSDRU –Ministerul Educatiei in parteneriat cu SC SIVECO Romania , Septembrie –Noiembrie 2013, 89 ore, 25 credite

Curs on line- ITeach-Curs digital Edu „Abordări bazate pe proiecte”20 ore,martie 2015

Curs-Fundatia Doctrina- „Integrarea tehnicilor de integrare multisenzoriala in procesul de achizitionare si reabilitare a competentelor social civice”60 ore,Aprilie-iunie

Masterat-UBB- Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei- Psihopedagogie speciala

„Terapia limbajului si audiologie educationala” , 2016 , 90 credite

Curs Formator -Versus Project, Brasov-60 ore, 27 – 31 mai 2014

CCD-Autism Transilvania,“ Incluziune a copiilor cu autism in scoli si gradinite de masa”-20 ore,Martie-mai 2014

Curs,CCD,Integrarea şi educarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale – ADHD,20 ore,Februarie 2014

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

Abordări psihopedagogice ale reabilitării auditiv-verbale la copiii cu CES",CCD – Cluj, 4-15 mai, 20 credite24.

Ispas Daniela Maria

Profesor

de sprijinO lume ninunata- Utilizarea camerei de multisenzoriala” Septembrie,2015

„Scoala –Sansa fiecaruia”- Cluj, 2012, 25 credite 2012, credite 25

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții ,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015


25.

Pop Claudia

Profesor

de sprijinO lume ninunata- Utilizarea camerei de multisenzoriala” Septembrie, 2015

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții ,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-201526.

Mocanu Elena

Profesor

de sprijinO lume ninunata- Utilizarea camerei de multisenzoriala” Septembrie,2015

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

Curs, CCD,I ntegrarea şi educarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale – ADHD, 20 ore, Februarie 2014

« Şcoala, şansa fiecăruia » 2013-2014, 89 ore, 25 credite

„Incluziunea şcolară a copiilor cu autism” 2013-2014, 10 ore
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Disciplina

Cursuri formare 2013-2016

27.

Mihoc Lavinia-Ioana

0 A (română)

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

28.

Pintea Ionut-Florin

I A (română)

Curs ECDL.Instruirea asistata pe calculator",2013,134 ore, 34 credite

29.

Patras Monica

II A (română)

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

30.

Rus Adriana

IV A (română)

“Curs de formare Formator - autorizat ANC/CNFPA”, cod COR 242401

„Prim ajutor”- 6 ore

Management educational si dezvoltare profesionala„MEDPRO”- 30 credite,120 ore

„Competente integrate pentru societatea cunoasterii”, 2012, 25 credite

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015


31.

Rostaș Mariana-Narcisa

0 B (rromani)

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

32.

Demeter Claudia

I B (rromani)

“Metode de invatare participative si dezvoltare personala”

„Prim ajutor”- 6 ore

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015


33.

Cuibus Ioana-Bianca

I C (rromani)

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

33.

Lacatus Claudia

II B (rromani)

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

34.

Pădurean Tiberiu

III B (rromani)

“Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea de competente chie la scolarii din clasele I-IV– program de instruire continua de tip “ blended learning”pentru cdrele didactice din invatamantul primar” 2012, 34 credite

“Curs de formare Formator - autorizat ANC/CNFPA”, cod COR 242401-2014-2015

„Prim ajutor”- 6 ore

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-201535.

Siminic Sergiu

IV B (rromani)

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții,,POSDRU/174/1.3/S/149155- 5 credite-2015

CREDITE DE FORMARE CONTINUĂ -CINCINALE

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL


Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Disciplina

Cincinalul

Credite

1.

Roşca Gabriela

Română

2013-2018

 1. credite

2.

Ciucas Ana

Română

2013-2018

-

3.

Dumitraș Rodica

Română

-

-

4.

Păvăluţă Mihaela Maria

Religie ortodoxă

2015-2020

 1. credite

5.

Iederan Iustin-Sorin

Religie ortodoxă

2011-2016

-

6.

Selegean Valeria-Rodica

Engleză

2015-2019

-

7.

Mocean Ofelia-Corina

Engleză

debutanta

-

8.

Mihai Alina Angelica

Franceză

2013-2018

74 credite


9.

Mălinaș Grigoreta

Istorie

2012-2017

145 credite

10.

Popa Diana

Cultură

civică


2012-2017

113 credite

11.

Felecan Livia

Educaţie

plastică


pensionară

-

12.

Vlad Ioana-Mihaela

Muzică

debutanta

-

13.

Szasz Tunde

Matematică

2010-2015

50 credite

14.

Bartunek Dorina

Matematică

pensionară

-

15.

Mora Anca

Fizică

2015-2020

50 credite

16.

Szakacs Katalin

Chimie

2013-2018

-

17.

Balint Donatella

Biologie

-

-

18.

Ciurtea Adriana-Manuela

Geografie

2014-2019

 1. credite

19.

Nan Ilie-Danuț

Educaţie fizică-

20.

Gherman Adrian

Educaţie fizică

2011-2016

-

21.

Drăghia Ana

EducaţieTehno-logică

2014-2019

 1. credite

22.

Onacă Aurelia

TIC

2016-2021

-ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Disciplina

Cincinal


Credite

23.

Mihoc Lavinia-Ioana

0 A (română)

-

-

24.

Pintea Ionut-Florin

I A (română)

2015-2020

-

25.

Patras Monica

II A (română)

20014-2019

-

26.

Rus Adriana

IV A (română)

2013-2018

30 credite

27.

Rostaș Mariana-Narcisa

0 B (rromani)

-

-

28.

Demeter Claudia

I B (rromani)

-

-

29.

Cuibus Ioana-Bianca

I C (rromani)

-

-

30.

Lacatus Claudia

II B (rromani)

-

-

31.

Pădurean Tiberiu

III B (rromani)

2015-2020

-

32.

Siminic Sergiu

IV B (rromani)

-

-

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INSTITUŢIEI ÎN PERIOADA 2014-2018


Yüklə 459,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə