Comisia europeană Bruxelles, 14 2010Yüklə 149,43 Kb.
səhifə1/4
tarix31.10.2017
ölçüsü149,43 Kb.
#23999
  1   2   3   4


ROCOMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 14.7.2010

COM(2010)377 final

2010/0204 (COD)

Propunere deREGULAMENT (UE) Nr. …/… AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro

SEC(2010)877


SEC(2010)878

EXPUNERE DE MOTIVE

1.Contextul propunerii


Bancnotele și monedele euro au fost introduse în 2002 și reprezintă un veritabil mijloc de plată paneuropean, permițându-le cetățenilor europeni să își achite datoriile în euro în întreaga zonă euro, care este formată în prezent din 16 state membre. În consecință, a crescut considerabil necesitatea transportului rutier transfrontalier de numerar. În cadrul zonei euro, băncile, sectorul marii distribuții și alți profesioniști care manipulează numerar ar trebui să poată încheia un contract cu societatea de transport de fonduri (cash-in-transit CIT) care oferă cel mai bun preț și/sau serviciu, chiar dacă aceasta este situată în alt stat membru. Aceasta le va permite să profite de circuitele cele mai eficiente (și mai scurte) de colectare și livrare de numerar și de serviciile de numerar ale celei mai apropiate sucursale a băncii centrale naționale (BCN) sau ale celui mai apropiat centru de numerar al unui transportator de fonduri. În plus, un mare număr de state membre din zona euro au încheiat sau pot dori să încheie acorduri pentru producerea bancnotelor și monedelor în străinătate. Însuși principiul monedei unice presupune că bancnotele și monedele euro pot să circule și să fie transportate cât mai liber între statele membre care au adoptat această monedă.

Cu toate acestea, din cauza incompatibilităților dintre legislațiile naționale, în majoritatea cazurilor este foarte dificil ca transportatorii profesioniști de numerar să transporte euro în numerar între statele membre ale zonei euro și, prin urmare, se efectuează foarte puține transporturi transfrontaliere terestre. Diferențele legislative se referă la o gamă largă de aspecte, precum deținerea și portul de arme de foc de către membrii personalului care asigură transportul de fonduri (CIT), modalitățile autorizate de transport, blindajul și echipamentul vehiculelor CIT, numărul persoanelor din vehicule etc. În plus, obstacolele legislative actuale presupun o fragmentare a pieței unice în acest sector.

Aceste constrângeri asupra transportului profesionist de numerar în euro au un impact asupra eficienței ciclului numerarului și, în cele din urmă, asupra costului numerarului pentru întreprinderi și cetățeni. Băncile și sectorul de distribuție ar trebui să își poată procura numerarul în modul cel mai eficient, dincolo de granițele naționale, în cadrul zonei euro. Îmbunătățirea funcționării ciclului numerarului prin facilitarea unei aprovizionări eficiente cu numerar peste frontiere este un complement natural și necesar al foii de parcurs a Băncii Centrale Europene pentru o convergență mai mare a serviciilor de numerar ale băncilor centrale naționale (BCN). În această privință, avantajele inițiativelor Eurosistemului, precum accesul de la distanță la serviciile de numerar ale BCN, prin care o instituție de credit dintr-un stat membru participant poate utiliza serviciile de numerar ale unei bănci centrale din alt stat membru participant, nu pot fi exploatate în întregime atât timp cât situația actuală rămâne neschimbată. Realizarea foii de parcurs a BCE și crearea unei zone unice a numerarului în euro (single euro cash area) este, la rândul său, complementară zonei unice de plăți în euro - SEPA – care urmărește ca plățile electronice transfrontaliere în euro să devină la fel de ușoare ca plățile interne.

Piața transporturilor de fonduri este organizată în jurul centrelor de numerar, unde vehiculele de transport de fonduri pot fi încărcate și descărcate în siguranță. În general, un vehicul de transport de fonduri se întoarce la centrul său de numerar la sfârșitul zilei pentru a înnopta într-un loc sigur, iar zona geografică pe care o poate deservi un centru de numerar depinde de distanța pe care un vehicul de transport de fonduri o poate parcurge într-o zi. Prin urmare, piața transporturilor de fonduri are un caracter predominant local, iar piața transfrontalieră potențială vizează în principal regiunile de graniță dintre statele membre ale zonei euro. Aceasta arată că un răspuns politic la nivelul UE nu ar trebui să cuprindă neapărat operațiunile pur interne.

Banca Centrală Europeană, sectorul bancar și sectorul marii distribuții au solicitat în mod repetat lansarea unei inițiative care să înlăture obstacolele din calea transportului rutier transfrontalier profesionist al numerarului în euro în Europa. În plus, necesitatea unei astfel de inițiative este întărită de extinderile anterioare și viitoare ale zonei euro.

În acest context, în luna mai a anului 2008 Comisia a inițiat consultări în vederea relansării eforturilor de a înlătura barierele legislative existente din calea transportului rutier transfrontalier al numerarului în euro pentru a facilita astfel libera circulaţie a monedei euro.


2.Rezultatele consultărilor cu părțile interesate și evaluarea impactului


Ca un prim pas în fructificarea expertizei și a informațiilor primite de la părțile interesate din sector, în 2008 a fost creat şi consultat un Grup de lucru privind transportul rutier transfrontalier al numerarului în euro, prezidat de Comisie și compus din organizațiile europene ale principalelor părți interesate1. Acesta a discutat toate aspectele cheie, precum motivele de a acționa la nivelul UE, diferitele posibilități juridice de a facilita transportul transfrontalier de numerar, domeniul de aplicare al unor eventuale norme comune, diferențele dintre legislațiile naționale și posibilitatea armonizării normelor transfrontaliere în domeniile relevante.

Pe acest temei, Comisia a adoptat la 18 mai 2009 o Carte albă privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro2 pentru a lansa un proces extins de consultare privind o serie de norme comune preconizate pentru transportul rutier transfrontalier de numerar în euro între statele membre din zona euro. Cartea albă și răspunsurile a căror publicare a fost acceptată de părțile interesate sunt disponibile pe site-ul web Europa al Comisiei, la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/article15105_en.htm

În urma publicării Cărții albe, a fost creat un Grup de experți pentru transportul rutier transfrontalier profesionist al numerarului în euro între statele membre din zona euro, care a fost consultat în 2009. Grupul a fost format din reprezentanți din cadrul administrațiilor competente ale statelor membre ale zonei euro. Acesta a discutat în detaliu normele comune preconizate pentru transportul transfrontalier de numerar și a ajuns la un grad ridicat de consens asupra textului final al propunerii Comisiei. Lista participanților la grup este anexată la propunere ca document însoțitor.

Partenerii sociali au fost consultați pe tot parcursul procesului pregătitor. Aceștia au făcut parte din grupul de lucru și, ulterior, au fost consultați prin intermediul unor reuniuni bilaterale și al unui chestionar scris.

Toate părțile interesate din sector recunosc că piața transporturilor de fonduri este organizată în momentul de față la nivel național, din cauza diferențelor dintre legislațiile naționale. În ceea ce privește sprijinirea inițiativei, trebuie totuși să se facă distincția între partea aferentă ofertei (și anume societățile de transport de fonduri) și partea aferentă cererii (și anume băncile și sectorul distribuției).

Sectorul bancar sprijină ferm inițiativa și solicită o abordare ambițioasă, care ar trebui să conducă la rute de transport mai scurte și mai eficiente, care ar presupune un risc mai scăzut, mai puține costuri și mai multă concurență în sector. Organizația profesională a societăților de transport de fonduri salută faptul că nu este preconizată o armonizare deplină a transportului de numerar și consideră că situația actuală, caracterizată de o piață fragmentată, este satisfăcătoare deoarece societățile de transport de fonduri s-au organizat corespunzător, în cadrul frontierelor naționale.

Angajatorii din sectorul transporturilor de fonduri subliniază, de asemenea, importanța evitării concurenței neloiale din cauza diferențelor dintre salarii și alți termeni și condiții de angajare, în special în contextul proporției ridicate a salariilor în costurile totale ale societăților de transport de fonduri. În ceea ce privește angajații, principala preocupare a sindicatelor este ca viitoarea legislație UE în domeniu să nu conducă la înrăutățirea condițiilor sociale, ci să faciliteze alinierea salariilor și a altor condiții de lucru. În plus, partenerii sociali sunt de acord că, într-o situație transfrontalieră, ar trebui să se aplice cel mai ridicat salariu dintre statul membru de origine și statul membru gazdă.

BCE și Eurosistemul sprijină în întregime inițiativa Comisiei deoarece aceasta este în concordanță cu obiectivul lor strategic de a obține un grad înalt de convergență între serviciile de numerar ale băncilor centrale naționale. De exemplu, principiul adoptat al accesului la distanță (și anume faptul că o bancă ar trebui să poată să retragă/depoziteze numerar în euro de la/la orice BCN din zona euro) nu poate fi pus în aplicare atât timp cât nu există o posibilitate simplă de transport rutier al numerarului între state.

Obiectivul general al prezentei propuneri a Comisiei este de a facilita libera circulație a numerarului în euro în cadrul zonei euro prin înlăturarea obstacolelor din calea transportului rutier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro, garantând în același timp că transportul se desfășoară în condiții care oferă un nivel înalt de siguranță pentru personalul CIT și pentru publicul larg. Întrucât piața transporturilor de fonduri are un caracter predominant local, principalul obiectiv ar trebui să fie facilitarea transportului în zonele frontaliere relevante, în timp ce diferențele legislative din afara spațiului geografic respectiv au, în principiu, un impact mai scăzut asupra liberei circulații a monedei euro.

Evaluarea impactului a avut în vedere cinci opțiuni generale de atingere a acestui obiectiv: (1) un scenariu de referință, statu-quo; (2) acorduri bilaterale/multilaterale între statele membre care au potențialul de a fi cele mai afectate de transporturile transfrontaliere; (3) un set de norme comune numai pentru transporturile transfrontaliere; (4) recunoașterea reciprocă integrală; și (5) armonizarea integrală a reglementării tuturor transporturilor de fonduri. Din evaluarea impactului reiese că opțiunile 1 și 2 nu ar fi eficiente pentru îndeplinirea obiectivului de a facilita libera circulație a numerarului în euro, deoarece pare improbabil ca astfel de acorduri să se concretizeze în mod spontan la scară mai largă, în timp ce recunoașterea reciprocă integrală și armonizarea integrală a tuturor transporturilor de fonduri ar fi disproporționate comparativ cu obiectivul declarat și, în cazul recunoașterii reciproce integrale, ar putea crea riscuri semnificative la adresa securității.

Analiza detaliată a impactului vizează opțiunea 3: un set de norme comune pentru transporturile transfrontaliere. Această opțiune ar îndeplini obiectivul de a facilita libera circulație a numerarului în euro. Întrucât este limitată la transporturile transfrontaliere, aceasta nu ar depăși ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele.

În plus, sunt avute în vedere trei sub-opțiuni: (a) extinderea domeniului de aplicare al normelor la statele membre ale UE din afara zonei euro actuale; (b) extinderea domeniului de aplicare la alte valute și alte valori; (c) restricționarea domeniului de aplicare numai la transportul de la un punct la altul3.

Impactul normelor comune depinde în mare măsură de dimensiunea pieței potențiale și de măsura în care aceasta poate fi realizată. Pentru a colecta informații privind actuala piață a transporturilor de fonduri și pentru a estima dimensiunea pieței potențiale pentru transportul rutier transfrontalier de numerar, dacă se înlătură actualele obstacole legislative din calea acestor transporturi, a fost lansat un studiu extern, care este disponibil pe site-ul web al Comisiei4.

Studiul arată că, în timp ce piața transfrontalieră este prin definiție limitată, există potențial pentru o creștere semnificativă a transportului rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro, atât pe termen lung cât și pe termen scurt, în cazul în care obstacolele legislative sunt înlăturate prin introducerea unui set de norme transfrontaliere comune5.

De asemenea, facilitarea transporturilor transfrontaliere de numerar poate să genereze unele avantaje pentru mediu, datorită reducerii globale a duratei transporturilor.

Cu toate acestea, o creștere semnificativă a transporturilor transfrontaliere poate să aibă și efecte sociale negative în statele membre gazdă. Este vorba în principal de un efect posibil asupra nivelurilor salariilor și/sau asupra ocupării forței de muncă în sectorul transporturilor de fonduri într-un anumit stat membru gazdă, dacă există diferențe salariale semnificative comparativ cu statele membre învecinate. Evaluarea impactului arată că în unele cazuri par să existe diferențe semnificative între unele state membre învecinate din zona euro. În plus, diferențele salariale sunt foarte substanțiale între unele din statele membre care nu au adoptat încă euro și vecinii lor din zona euro. Deși, în general, statele membre nu trebuie împiedicate să se folosească de avantajele lor comparative, pare totuși justificată reducerea impactului social potențial din statul membru gazdă, asigurând o protecție minimă a lucrătorilor, în conformitate cu principiile Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor. Directiva are scopul de a prevedea respectarea unui nivel minim de protecție în statul membru gazdă de către angajatorii care detașează lucrători pentru a desfășura activități temporare în statul respectiv.

Cu toate acestea, având în vedere caracterul specific al serviciilor de transporturi de fonduri, în special frecvența ridicată și durata scurtă a potențialelor perioade de lucru în străinătate și diferitele situații contractuale, este necesară asigurarea aplicării analoge a directivei pentru toate serviciile de transport transfrontalier de numerar. Prin urmare, propunerea cuprinde unele dispoziții specifice pentru a crea certitudine juridică pentru operatorii în cauză și pentru a asigura aplicabilitatea practică a directivei în sectorul transporturilor de fonduri. Acestea prevăd în special că lucrătorilor transfrontalieri în domeniul transporturilor de fonduri trebuie să li se garanteze un nivel minim de protecție, limitat la nivelul minim aplicabil de remunerație, inclusiv pentru ore suplimentare, din statul membru gazdă, conform directivei. Pentru a evita efectuarea unor calcule proporționale complicate, nivelurile ar trebui garantate în plus pentru întreaga zi lucrătoare, chiar dacă lucrătorul nu petrece decât o parte din ziua lucrătoare în străinătate. În cazul în care se poate prevedea, pe baza contractelor existente, a reglementărilor sau dispozițiilor administrative și a modalităților practice, că lucrătorul va desfășura activități de transport transfrontalier timp de peste 100 de zile lucrătoare într-un an calendaristic în alt stat membru, nivelul minim de protecție trebuie, de asemenea, să cuprindă celelalte elemente enumerate în directivă.

Datorită caracteristicilor specifice ale sectorului transportului de fonduri, propunerea prevede, de asemenea, norme diferite față de normele generale din sectorul transporturilor în ceea ce privește cabotajul. Propunerea prevede că vehiculul de transport de fonduri trebuie să se întoarcă în statul membru de origine în aceeași zi în care a plecat, însă nu se prevăd limite ale numărului de livrări/colectări de numerar deoarece un vehicul de transport de fonduri care furnizează astfel de servicii pentru bănci și sectorul de distribuție poate efectua un număr mare de opriri (de exemplu 20) într-o zi.

Consultarea părților interesate a mai indicat că, pentru a ține cont de aspectele legate de securitate sau de alte aspecte sensibile, este necesar să se prevadă anumite restricții ale domeniului de aplicare al normelor UE comune, precum și unele posibilități de a aplica excepții naționale și derogări. Acestea vizează patru aspecte principale: (i) normele naționale privind portul de arme de către personalul din transportul de fonduri rămân în întregime în vigoare; (ii) se stabilesc o serie de tipuri de transporturi de fonduri, cu posibilitatea ca statele membre să aleagă să nu le aplice pe toate; (iii) limitarea domeniului de aplicare al transportului transfrontalier la o zi și la durata zilei, cu alte cuvinte vehiculul de transport de fonduri pleacă și se întoarce în statul membru de origine în aceeași zi, iar transportul are loc pe durata zilei; (iv) majoritatea livrărilor/colectărilor de numerar efectuate de un vehicul de transport de fonduri în timpul zilei trebuie să se desfășoare pe teritoriul statului sau statelor membre gazdă.

Analiza a arătat că, deși aceste opțiuni pot presupune reducerea potențialei piețe transfrontaliere, nu se preconizează că acestea vor crea obstacole majore în calea transporturilor transfrontaliere, iar propunerea prevede în toate situațiile soluții care facilitează transporturile transfrontaliere (seif pentru arme în interiorul vehiculului care poate fi deschis numai de la distanță de către centrul de control, opțiuni de transport standardizate, recunoașterea formării echivalente în domeniul armelor etc.).

În ceea ce privește sub-opțiunile, s-a concluzionat că normele comune ar trebui să se aplice, de asemenea, teritoriului statelor membre ale UE care urmează să introducă euro, începând cu data deciziei Consiliului de a abroga derogarea acordată acestora în ceea ce privește participarea la zona euro. Acest lucru se justifică prin faptul că, înainte de adoptarea euro, există un necesar sporit de transporturi de numerar în euro.

Extinderea domeniului de aplicare la alte valute nu contribuie la obiectivul declarat al inițiativei, însă se încadrează în obiectivele globale ale UE și poate spori eficiența prin reducerea costurilor. Cu toate acestea, o astfel de acțiune ar putea să complice procesul de adoptare a normelor comune, având o valoare adăugată relativ scăzută. Restricționarea domeniului de aplicare la transportul de la un punct la altul ar reduce semnificativ avantajul normelor comune prin excluderea unei mari majorități a transporturilor în termeni de kilometri parcurși, ore lucrate și puncte de numerar deservite. Din aceste motive, aceste sub-opțiuni nu sunt incluse în propunere.

În fine, se propune înființarea unui Comitet pentru transportul transfrontalier de numerar în euro pentru a monitoriza punerea în aplicare a normelor transfrontaliere comune. De asemenea, se prevede o revizuire oficială constând într-un raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu la cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a normelor comune.


Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 149,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə