Document de lucru al serviciilor comisieiYüklə 35,42 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü35,42 Kb.
#23998


ROCOMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 14.7.2010

SEC(2010) 877 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

Document însoțitor pentru


Propunerea de Regulament (UE) nr. xx/yy al Parlamentului European şi al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro


și


Propunerea de Regulament (UE) nr. zz/yy al Consiliului privind extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. xx/yy al Parlamentului European şi al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro

{COM(2010)377 final}


{SEC(2010) 878final}DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

Document însoțitor pentru


Propunerea de Regulament (UE) nr. xx/yy al Parlamentului European şi al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro


și


Propunerea de Regulament (UE) nr. zz/yy al Consiliului privind extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. xx/yy al Parlamentului European şi al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro


1. Definirea problemei

Cele 16 state membre care au adoptat până acum moneda euro utilizează aceleași bancnote și monede. Cu toate acestea, din cauza diferențelor semnificative dintre legislațiile naționale, în practică transportul rutier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro este foarte dificil și, prin urmare, se efectuează foarte puține transporturi transfrontaliere terestre. Faptul că frontierele constituie bariere în calea transportului profesionist al monedei unice în zona euro este un paradox.

Având în vedere natura bunurilor transportate, sectorul transporturilor de fonduri (cash-in-transit, CIT) este expus, de asemenea, la riscuri semnificative privind securitatea. Prin urmare, este extrem de important ca transportul transfrontalier de numerar să se desfășoare în condiții care asigură un nivel înalt de securitate pentru personalul CIT și pentru publicul larg. Datorită tradițiilor naționale și mediilor de risc diferite, cerințele de securitate sunt interpretate însă foarte diferit în statele membre ale zonei euro, determinând diferențe considerabile între normele naționale într-un număr mare de domenii, precum tipurile de transport autorizat, blindajul și echipamentul vehiculelor de transport de fonduri, utilizarea sistemelor inteligente de neutralizare a bancnotelor (IBNS), numărul membrilor personalului de la bordul vehiculelor de transport de fonduri, posesia și portul de arme de foc de către personalul CIT, cerințele de formare, informarea poliției, normele privind acordarea licențelor și sancțiunile.

Din cauza acestor diferențe dintre reglementările naționale, băncile comerciale, sectorul marii distribuții și alți profesioniști care manipulează numerar sunt de fapt de cele mai multe ori împiedicați să încheie un contract cu o societate de transport de fonduri din alt stat membru, chiar dacă aceasta ar putea furniza cele mai eficiente (și cele mai scurte) circuite de livrare și colectare de numerar. De asemenea, ei nu se pot folosi de serviciile de numerar ale celei mai apropiate sucursale a băncii centrale naționale sau ale celui mai apropiat centru de numerar al unui transportator de fonduri, în cazul în care acestea sunt situate în alt stat membru. În fine, societățile de transport de fonduri care efectuează transporturi în regiuni frontaliere nu își pot planifica rutele de transport și logistica în modul cel mai eficient dacă potențialii clienți sunt situați de ambele părți ale graniței. Această situație presupune o organizare deficitară a ciclului numerarului în aceste regiuni și, prin urmare, în întreaga zonă euro. La rândul său, aceasta presupune un cost mai ridicat al numerarului și/sau un nivel mai scăzut al serviciilor pentru clienți comparativ cu o situație în care nu ar exista bariere legislative naționale în calea transportului transfrontalier de numerar.

Pentru a le permite părților interesate să se folosească în întregime de avantajele monedei unice, obstacolele din calea liberei circulații a numerarului în euro în cadrul zonei euro ar trebui eliminate, asigurându-se totodată un nivel ridicat de securitate pentru personalul CIT și pentru publicul larg.

În același timp, piața transporturilor de fonduri are un caracter local, iar piața transfrontalieră potențială vizează în principal regiunile frontaliere. Piața geografică potențială poate fi estimată la aproximativ 100 km de fiecare parte a graniței pentru majoritatea transporturilor. Prin urmare, măsurile de ridicare a barierelor din calea transportului transfrontalier de numerar trebuie să fie proporționate.2. Analiza subsidiarității

Alternativa la acțiunea la nivelul UE ar reprezenta-o acordurile bilaterale voluntare între statele membre sau chiar acordurile multilaterale. Cu toate acestea, acțiunea la nivelul UE permite economii de scară importante comparativ cu acțiunile bilaterale sau multilaterale. Numai acțiunea la nivelul UE permite să se țină cont de viitoarea extindere a zonei euro, întrucât normele UE privind transportul transfrontalier pot fi utilizate de orice nou stat membru participant, ceea ce nu este valabil în cazul acordurilor bilaterale sau multilaterale.

În plus, chiar dacă există o cerere exprimată în special de sectorul bancar, statele membre nu au încheiat încă niciun acord pentru facilitarea transportului transfrontalier profesionist de numerar, la peste opt ani de la introducerea numerarului în euro. Acest lucru sugerează că, în practică, acțiunea UE este singura modalitate posibilă de reconciliere a reglementărilor divergente (actualmente în număr de 16), cuprinzând o gamă largă de aspecte complexe în care există o interacțiune între aspectele legate de securitate (de exemplu portul de arme) și considerentele privind piața muncii.

3. Obiective

Obiectivul general al prezentei inițiative a Comisiei este de a facilita libera circulație a numerarului în euro în zona euro prin înlăturarea obstacolelor din calea transportului rutier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro, garantând în același timp că transportul se desfășoară în condiții care oferă un nivel înalt de siguranță pentru personalul CIT și pentru publicul larg.

Facilitarea transportului profesionist transfrontalier de numerar în euro este, de asemenea, un complement natural și necesar al foii de parcurs a Băncii Centrale Europene pentru o convergență mai mare a serviciilor de numerar ale băncilor centrale naționale (BCN) și al creării unei zone unice de numerar în euro pentru profesioniștii care manipulează numerar. De asemenea, este complementară Directivei privind serviciile de plată1 și zonei unice de plăți în euro - SEPA – care urmărește ca plățile electronice transfrontaliere în euro să devină la fel de ușoare ca plățile interne.

În ceea ce privește libera circulație a euro, datorită caracterului local al pieței transporturilor de fonduri, obiectivul specific ar trebui să fie, prin urmare, facilitarea transportului în zonele frontaliere dintre statele membre ale zonei euro.

În ceea ce privește securitatea personalului CIT și a publicului larg, atacurile trebuie pe cât posibil contracarate și, în cazul în care totuși se produce un atac, acesta trebuie să provoace pagube umane minime. Obiectivul specific ar trebui să fie ca transportul transfrontalier să fie cel puțin la fel de sigur ca transportul intern.

Cu toate acestea, o creștere a transporturilor transfrontaliere de numerar poate să aibă și efecte negative asupra nivelurilor salariilor și/sau asupra ocupării forței de muncă în sectorul transporturilor de fonduri într-un anumit stat membru gazdă, dacă există diferențe salariale semnificative comparativ cu țările învecinate. Deși, în general, statele membre nu trebuie împiedicate să se folosească de avantajele lor comparative, ar trebui totodată asigurată o protecție socială minimă în statul membru gazdă pentru personalul din sectorul CIT, în conformitate cu principiile existente ale legislației UE.4. Opțiuni de politică și evaluarea opțiunilor generale

Evaluarea a fost organizată în două etape: o evaluare globală a opțiunilor generale de politică, urmată de o evaluare mai detaliată a opțiunilor considerate a avea potențialul de a atinge obiectivele.

Evaluarea impactului a avut în vedere cinci opțiuni generale de atingere a obiectivului: (1) un scenariu de referință, statu-quo; (2) acorduri bilaterale sau multilaterale între statele membre cu potențialul de a fi cele mai afectate de transporturile transfrontaliere; (3) un set de norme comune numai pentru transporturile transfrontaliere; (4) recunoașterea reciprocă integrală; și (5) armonizarea integrală a reglementării tuturor transporturilor de fonduri.

În plus, s-au avut în vedere trei sub-opțiuni: (a) extinderea domeniului de aplicare al normelor la statele membre ale UE care nu au adoptat euro; (b) extinderea domeniului de aplicare la alte valute și posibil la alte valori; și (c) restricționarea domeniului de aplicare numai la transportul de la un punct la altul.

Din evaluarea impactului reiese că opțiunile 1 (statu-quo) și 2 (acorduri bilaterale/multilaterale) nu ar fi eficiente pentru îndeplinirea obiectivului de a facilita libera circulație a numerarului în euro, deoarece pare improbabil ca astfel de acorduri să se concretizeze în mod spontan la scară mai largă. Acest lucru este confirmat de faptul că în perioada de peste opt ani de la introducerea bancnotelor și monedelor euro nu s-a încheiat încă niciun acord. În plus, chiar în cazul unui astfel de acord, acesta nu ar acoperi decât o parte din zona euro și nu ar permite să se țină cont de extinderile viitoare ale acesteia. Astfel, un acord la nivelul UE pare o abordare mai eficientă și, în practică, singura posibilă pentru a facilita transportul transfrontalier de numerar între toate țările în cauză.

Opțiunea 3 (un set de norme comune aplicabile numai transporturilor transfrontaliere de fonduri) ar îndeplini obiectivul de a facilita libera circulație a numerarului în euro. Întrucât este limitată la transporturile transfrontaliere, aceasta nu ar depăși ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele.

Opțiunea 4 (recunoașterea reciprocă integrală) ar îndeplini obiectivul global de a facilita libera circulație a numerarului în euro, însă ar însemna că societățile de transport de fonduri ar avea dreptul să desfășoare activități transfrontaliere în temeiul mai multor norme naționale diferite. Acest lucru ar fi foarte derutant pentru autoritățile naționale competente de supraveghere și aplicare a legii. O astfel de situație ar fi inacceptabilă într un sector care, prin natura activității sale, este expus unor riscuri semnificative de securitate și nu ar îndeplini obiectivul de a garanta că transportul se desfășoară în condiții care asigură un nivel înalt de securitate pentru personalul CIT și pentru publicul larg. De asemenea, această opțiune ar putea fi considerată disproporționată deoarece ar putea afecta întreg teritoriul statelor membre gazdă, cu excepția cazului în care domeniul de aplicare al opțiunii este restricționat în mod specific la operațiunile transfrontaliere.

Opțiunea 5 (armonizarea integrală) ar îndeplini obiectivul de a facilita libera circulație a numerarului în euro și ar fi în concordanță cu o zonă unică a numerarului în euro și cu piața unică. Cu toate acestea, întrucât transportul transfrontalier de numerar în euro vizează numai o parte limitată a transporturilor de numerar în euro, această opțiune nu ar fi proporționată față de obiectivul declarat de a armoniza normele pentru toate transporturile de fonduri, indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu. O armonizare deplină ar fi, în plus, foarte dificilă având în vedere numeroasele aspecte sensibile și legate de securitate pe care le presupune domeniul transportului de fonduri, nu în ultimul rând privind deținerea și portul de arme.

Cele trei sub-opțiuni sunt considerate relevante. Cu toate acestea, includerea unor articole atât de diverse cum sunt valorile în domeniul de aplicare al normelor comune este respinsă, întrucât riscă să complice efortul legislativ și să îl devieze de la obiectivul de bază al inițiativei.

Prin urmare, analiza detaliată a impactului vizează un set de norme comune pentru transportul transfrontalier, alături de sub-opțiunea a), o parte din sub-opțiunea b) și sub-opțiunea c).5. Analiza detaliată a impactului

Evaluarea din a doua etapă cuprinde o evaluare detaliată a impactului economic, social și ecologic al opțiunii generale 3 – norme transfrontaliere comune – și a celor trei sub-opțiuni. De asemenea, se evaluează impactul posibil asupra securității transportului.

Diferitele efecte depind în mare măsură de dimensiunea pieței potențiale și de gradul în care aceasta poate fi realizată. Pentru a colecta informații privind actuala piață a transporturilor de fonduri și pentru a estima dimensiunea pieței potențiale a transporturilor rutiere transfrontaliere de numerar în euro, dacă se elimină actualele obstacole legislative din calea acestor transporturi, DG ECFIN a lansat un studiu extern care a fost efectuat de Ramböll Management2. Conform studiului, se estimează că piața potențială pe termen lung, presupunând că se elimină toate obstacolele din calea transportului rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro, s-ar ridica la aproximativ 2,6% din piața totală (exprimată ca valoarea întregului numerar în euro comandat societăților de transport de fonduri), ceea ce înseamnă că aproximativ 77 000 de transporturi transfrontaliere3 ar putea fi efectuate în fiecare an în cele 11 țări din zona euro care au frontiere terestre cu alte țări din zona euro. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă comparativ cu situația actuală și arată că există potențial pentru o creștere considerabilă a transportului transfrontalier de numerar în euro în cazul în care se elimină obstacolele legislative.

Estimarea de mai sus se bazează pe fluxurile actuale ale traficului. Cu toate acestea, este dificil să se prevadă care ar putea fi efectele deschiderii pieței transfrontaliere. Transportul transfrontalier de numerar înseamnă nu numai servicii eventual mai ieftine, ci și servicii mai bune pentru care clienții ar putea fi dispuși să plătească mai mult. De exemplu, un mare distribuitor ar putea fi deservit mai bine de un centru de numerar din străinătate care ar putea să livreze/colecteze mai ușor numerarul zilnic, și nu săptămânal. Eliminarea obstacolelor din calea transportului transfrontalier ar putea, în acest exemplu, să aibă un impact pozitiv asupra costurilor și riscurilor distribuitorului (mai puține costuri legate de depozitare și securitate și mai puține riscuri implicate), având totodată un impact pozitiv asupra societății de transport de fonduri deoarece livrările ar fi mai frecvente și cifra de afaceri mai mare.

Facilitarea transportului transfrontalier de numerar poate, de asemenea, să producă anumite avantaje pentru mediu, datorită transporturilor mai scurte la nivel global.

Cu toate acestea, o creștere semnificativă a transporturilor transfrontaliere poate să aibă și efecte sociale negative în statele membre gazdă. Este vorba în principal de un efect posibil asupra nivelurilor salariilor și/sau asupra ocupării forței de muncă în sectorul transporturilor de fonduri într-un anumit stat membru gazdă, dacă există diferențe salariale semnificative comparativ cu țările învecinate. Evaluarea impactului arată că par să existe diferențe semnificative între unele state membre învecinate din zona euro. În plus, diferențele salariale sunt foarte substanțiale între unele din statele membre care nu au adoptat încă euro și vecinii lor din zona euro. Prin urmare, pare justificată reducerea impactului social potențial din statul membru gazdă, asigurând o protecție minimă a lucrătorilor, în conformitate cu principiile legislației UE existente.

Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor are scopul de a asigura un nivel minim de protecție care trebuie să fie respectat în țara gazdă în cazul lucrătorilor detașați pentru a desfășura muncă temporară. Cu toate acestea, având în vedere natura specifică a serviciilor de transport de fonduri, în special frecvența ridicată și durata scurtă a potențialelor perioade de lucru în străinătate și diferitele situații contractuale, este necesară asigurarea aplicării analoage a Directivei 96/71/CE în cazul tuturor serviciilor de transport transfrontalier de numerar pentru a asigura certitudinea juridică pentru operatori și aplicabilitatea practică a directivei în acest sector. Prin urmare, propunerea cuprinde unele dispoziții specifice pentru a crea certitudine juridică pentru operatorii în cauză, în special prin asigurarea faptului că lucrătorilor transfrontalieri CIT li se garantează nivelurile minime de remunerație aplicabile în țara gazdă, în conformitate cu directiva.

Opțiunea generală 3 este împărțită în continuare în patru opțiuni specifice pentru a ține cont de aspectele legate de securitate și de alte aspecte sensibile:Opțiunea A. Normele naționale privind deținerea de arme de către personalul CIT rămân în întregime în vigoare.

Opțiunea B. Se stabilesc o serie de tipuri de transporturi de fonduri, cu posibilitatea statelor membre de a nu le autoriza pe toate.

Opțiunea C. Restricționarea transportului transfrontalier la o zi și la durata zilei, ceea ce presupune că vehiculul de transport de fonduri pleacă și se întoarce în statul membru de origine în aceeași zi, iar transportul se desfășoară pe durata zilei.

Opțiunea D. Majoritatea livrărilor/colectărilor de numerar efectuate de un vehicul de transport de fonduri pe parcursul zilei trebuie efectuate pe teritoriul statului sau statelor membre gazdă.

Consultarea cu administrațiile statelor membre și cu alte părți interesate a indicat că aceste excepții sunt considerate necesare pentru a asigura un nivel înalt de securitate și că reprezintă o condiție preliminară necesară pentru a atinge un consens suficient privind normele transfrontaliere comune pentru transportul de numerar.

Analiza a arătat că, deși aceste opțiuni pot presupune o reducere a potențialei piețe transfrontaliere, nu se așteaptă ca acestea să creeze obstacole majore pentru transporturile transfrontaliere, iar propunerea prevede în toate cazurile soluții care să faciliteze transporturile transfrontaliere (seif pentru armele din vehicul care poate fi deschis numai de la distanță de către camera de control, opțiuni de transport standardizate, recunoașterea formării echivalente în domeniul armelor etc.).

În ceea ce privește securitatea transporturilor, propunerea prevede standarde înalte în domeniile relevante legate de securitate, menținerea normelor naționale în domenii sensibile precum legislația în domeniul armelor și posibilitatea ca statele membre să nu aplice anumite tipuri de transporturi dacă nu le consideră compatibile cu contextul național. Prin urmare, se concluzionează că normele comune preconizate asigură un nivel înalt de securitate pentru transporturile transfrontaliere.

În fine, sarcina administrativă este considerată a fi relativ limitată și ar viza, în cazul societăților de transport de fonduri, numai societățile care aleg să solicite o licență pentru transportul transfrontalier de fonduri.

6. Compararea opțiunilor

Evaluarea impactului concluzionează că opțiunea preferată este un set de norme comune care ar fi valabile în toate statele membre ale zonei euro, dar s-ar limita la transporturile transfrontaliere (opțiunea 3), împreună cu derogările și restricțiile specifice ale domeniului de aplicare prevăzute la opțiunile specifice A-D. Această opțiune de politică ar îndeplini obiectivul de a facilita libera circulație a numerarului în euro în zona euro și ar realiza acest lucru în modul cel mai eficient în raport cu celelalte opțiuni generale de politică, garantând totodată că transporturile se desfășoară în condiții care asigură un nivel ridicat de securitate pentru personalul CIT și pentru publicul larg. În plus, se recomandă ca opțiunea 3 să se extindă la teritoriul statelor membre care urmează să introducă în curând euro, întrucât va exista, în mod normal, o nevoie tot mai mare de transport transfrontalier de numerar în euro înainte de adoptarea monedei unice. Extinderea ar trebui să se aplice de la data deciziei Consiliului de a abroga derogarea de la participarea la zona euro.7. Monitorizare și evaluare

Ar trebui să se înființeze un Comitet pentru transportul transfrontalier de numerar în euro, care să cuprindă reprezentanți ai Comisiei, ai statelor membre care intră sub incidența normelor comune și ai Băncii Centrale Europene, pentru a monitoriza punerea în aplicare a noilor norme și, eventual, pentru a propune măsuri de îmbunătățire a funcționării acestora. Comitetul ar trebui, de asemenea, să consulte părțile interesate, inclusiv partenerii sociali, și să țină cont de opiniile acestora într-un mod adecvat.De asemenea, ar trebui să se prevadă o revizuire oficială, care să constea într-un raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu la cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a normelor comune. Revizuirea ar trebui să includă, de asemenea, consultarea părților interesate din sector, inclusiv a partenerilor sociali. Pe baza rezultatului revizuirii, Comisia ar putea înainta o propunere de revizuire a regulamentului. Revizuirea ar trebui repetată ulterior la fiecare cinci ani.

1Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, 5.12.2007.

2Disponibil pe site-ul web al Comisiei Europene la adresa: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-02-26-cross-border-cash_en.htm

3Un transport înseamnă că un vehicul de transport de fonduri traversează frontiera de două ori, o dată la plecare și o dată la întoarcere.

RO RO

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 35,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə