Consiliul local proces verbalYüklə 132,93 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü132,93 Kb.
#82337


ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL CUGIR

CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 27.06.2018 cu ocazia şedinţei ordinară a Consiliului Local al oraşului Cugir. Şedinţa este publică şi se desfăşoară în limba română.

Domnul consilier local MORARIU MARIN, preşedinte de ședință, arată că la lucrările prezentei şedinţe participă un număr de 18 consilieri din totalul de 19 aleşi şi validaţi, astfel că şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările. Lipsește motivat dl consilier local Kis Paul. Arată că s-a efectuat convocarea Consiliului Local în ședință prin Dispoziţia primarului nr. 444/21.06.1018.

Domnul primar Teban Adrian, lipseşte motivat de la şedinţă fiind plecat în delegație, însă este prezent dl. viceprimar FURDUI CĂLIN RĂZVAN, care îl înlocuieşte de drept. La ședință participă personal din aparatul de specialitate al primarului, reprezentanți mass-media.

Are cuvântul domnul viceprimar pentru a prezenta următorul

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local Cugir din data de 30 mai 2018;

Redactat: Băluțiu Otilia, Secretarul Orașului Cugir


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1.Rectificarea bugetului local al orașului Cugir pentru anul 2018 ;

2.Aprobarea numărului de participanţi şi a cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegații în oraşul Wasserburg am Inn, Germania în perioada 12.07.2018-16.07.2018;

3.Desfăşurarea Festivalului Național de Dansuri și Tradițiii Populare, în perioada 29 iunie - 1 iulie 2018, ediția a VII-a, în Poiana cu Goruni, Cugir-Vinerea;4.Acordarea unui ajutor de urgență familiei dlui Farcaș Marian pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu transportul funerar al fiului;

5.Aprobarea Raportului anual al autorității tutelare aferent anului 2017, privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local Cugir;

6.Aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitaţie pentru partizile care se vor scoate la licitaţie de masă lemnoasă fasonată loco cioată stabilite în baza preţurilor de referinţă aprobate pentru producţia anului 2018;

7.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Tioc Ioan şi Tioc Maria a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 15, sc. C, ap. 3, jud. Alba;

8.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Todea Marius Gabriel şi Todea Dana Iuliana a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 13, sc. B, et. 2 ap. 12, jud. Alba;

9.Cererea de atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Kadar Andrei a terenurilor situate în Cugir, str. Colinei, jud. Alba;

10.Completarea art.9 din HCL nr.109/2018 prin care s-a aprobat înființarea Centrului Cultural al orașului Cugir, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Cugir;

11.Prelungirea contractului de închiriere nr.8329/06.06.2012 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Micu Silviu Claudiu;

12.Prelungirea contractului de închiriere nr. 9146/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna Mîrza Elena Mirela;

13.Prelungirea contractului de închiriere nr. 9144/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Ciucur Ovidiu Ioan;

14.Modificarea, respectiv actualizarea art.1 pct.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2011 privind componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Cugir;15.Aprobarea modificării poziţiei de instalare a indicatoarelor rutiere de intrare/ieşire în/din oraşul Cugir şi localitatea Vinerea, judeţul Alba;
INIŢIATOR: primar Teban Adrian Ovidiu

PREZINTĂ: primar Teban Adrian Ovidiu


II.Adresa nr.10141/20.06.2018 privind înaintarea Dispoziției nr.425/2018 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea-oraş Cugir” și a Dispoziției nr.441/2018 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate;
III.Întrebări, interpelări, declarații politice;
Domnul viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu Răspunsul la Interpelarea adresată de dl consilier local Simu Mircea.
Domnul consilier local MORARIU MARIN, președinte de ședință, supune la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea propuse de dl viceprimar.

Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În continuare preşedintele de şedinţă precizează că în conformitate cu prevederile articolului 42, aliniatul (5) din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale - republicată, secretarul oraşului are obligaţia de a supune aprobării Consiliului Local procesul verbal al şedinţei anterioare.

Dl consilier juridic Ciulea Alexandru, cel care o înlocuiește pe domnişoara secretar BĂLUŢIU OTILIA, aflată în delegație, consultă domnii consilieri dacă au obiecţiuni cu privire la conţinutul procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinară din data de 30.05.2018, act ce a fost postat la panoul public şi pe site-ul instituţiei.Nefiind obiecţiuni se supune la vot. Consiliul Local este de acord în unanimitate de voturi cu conţinutul procesului verbal.
Dl consilier juridic Ciulea Alexandru informează Consiliul Local cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri, respectiv pentru proiectele de la nr.1, 2, 3, 4, 6, sunt necesare 10 voturi (majoritate din numărul consilierilor în funcție), pentru proiectele de la nr. 7, 8, 9, 11, 12, 13 sunt necesare 13 voturi (2/3 din numărul consilierilor în funcție), iar pentru proiectele de la nr. 5, 10, 14, 15 sunt necesare 10 voturi (majoritate din numărul consilierilor prezenți la lucrările ședinței).
Domnul viceprimar prezintă primul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Cugir pentru anul 2018.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 3 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 4 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 116/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Cugir pentru anul 2018.
Domnul viceprimar prezintă al 2-lea proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de participanţi şi a cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegații în oraşul Wasserburg am Inn, Germania în perioada 12.07.2018-16.07.2018.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 3 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 117/2018 privind aprobarea numărului de participanţi şi a cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegații în oraşul Wasserburg am Inn, Germania în perioada 12.07.2018-16.07.2018.
Domnul viceprimar prezintă al 3-lea proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Național de Dansuri și Tradițiii Populare, în perioada 29 iunie - 1 iulie 2018, ediția a VII-a, în Poiana cu Goruni, Cugir-Vinerea.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru

- articolul 3 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 4 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 118/2018 privind desfăşurarea Festivalului Național de Dansuri și Tradițiii Populare, în perioada 29 iunie - 1 iulie 2018, ediția a VII-a, în Poiana cu Goruni, Cugir-Vinerea.
Domnul viceprimar prezintă al 4-lea proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei dlui Farcaș Marian pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu transportul funerar al fiului.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 119/2018 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei dlui Farcaș Marian pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu transportul funerar al fiului.
Domnul viceprimar prezintă al 5-lea proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al autorității tutelare aferent anului 2017, privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local Cugir.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 120/ 2018 privind aprobarea Raportului anual al autorității tutelare aferent anului 2017, privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local Cugir.
Domnul viceprimar prezintă al 6-lea proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitaţie pentru partizile care se vor scoate la licitaţie de masă lemnoasă fasonată loco cioată stabilite în baza preţurilor de referinţă aprobate pentru producţia anului 2018.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru

- articolul 3 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 121/2018 privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitaţie pentru partizile care se vor scoate la licitaţie de masă lemnoasă fasonată loco cioată stabilite în baza preţurilor de referinţă aprobate pentru producţia anului 2018.
Domnul viceprimar prezintă al 7-lea proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Tioc Ioan şi Tioc Maria a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 15, sc. C, ap. 3, jud. Alba.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 122/ 2018 privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Tioc Ioan şi Tioc Maria a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 15, sc. C, ap. 3, jud. Alba.
Domnul viceprimar prezintă al 8-lea proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Todea Marius Gabriel şi Todea Dana Iuliana a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 13, sc. B, et. 2 ap. 12, jud. Alba.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 123/ 2018 privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Todea Marius Gabriel şi Todea Dana Iuliana a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 13, sc. B, et. 2 ap. 12, jud. Alba.
Domnul viceprimar prezintă al 9-lea proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Kadar Andrei a terenurilor situate în Cugir, str. Colinei, jud. Alba.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru

- articolul 3 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 124/ 2018 privind atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Kadar Andrei a terenurilor situate în Cugir, str. Colinei, jud. Alba.
Domnul viceprimar prezintă al 10-lea proiect de hotărâre privind completarea art.9 din HCL nr.109/2018 prin care s-a aprobat înființarea Centrului Cultural al orașului Cugir, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Cugir.

Domnul consilier local POPESCU RAFAEL preşedintele comisiei pentru buget – finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 125/ 2018 privind completarea art.9 din HCL nr.109/2018 prin care s-a aprobat înființarea Centrului Cultural al orașului Cugir, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Cugir.
Domnul viceprimar prezintă al 11-lea proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.8329/06.06.2012 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Micu Silviu Claudiu.

Domnul consilier local FERCHIAN IOAN MIRCEA președintele comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 126/ 2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr.8329/06.06.2012 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Micu Silviu Claudiu.
Domnul viceprimar prezintă al 12-lea proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9146/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna Mîrza Elena Mirela.

Domnul consilier local FERCHIAN IOAN MIRCEA președintele comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 127/ 2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9146/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna Mîrza Elena Mirela.
Domnul viceprimar prezintă al 13-lea proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9144/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Ciucur Ovidiu Ioan.

Domnul consilier local FERCHIAN IOAN MIRCEA președintele comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR.128/ 2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9144/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Ciucur Ovidiu Ioan.
Domnul viceprimar prezintă al 14-lea proiect de hotărâre privind Modificarea, respectiv actualizarea art.1 pct.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2011 privind componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Cugir.

Domnul consilier local FERCHIAN IOAN MIRCEA președintele comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său. Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR.129/ 2018 privind modificarea, respectiv actualizarea art.1 pct.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2011 privind componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Cugir.
Domnul viceprimar prezintă al 15-lea proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziţiei de instalare a indicatoarelor rutiere de intrare/ieşire în/din oraşul Cugir şi localitatea Vinerea, judeţul Alba.

Domnul consilier local FERCHIAN IOAN MIRCEA președintele comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, prezintă avizul favorabil privind proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții dl consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:

- articolul 1 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru;

- articolul 2 - Consiliul Local votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR.130/ 2018 privind aprobarea modificării poziţiei de instalare a indicatoarelor rutiere de intrare/ieşire în/din oraşul Cugir şi localitatea Vinerea, judeţul Alba.
În continuare se prezintă:

II.Adresa nr.10141/20.06.2018 privind înaintarea Dispoziției nr.425/2018 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea-oraş Cugir” și a Dispoziției nr.441/2018 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate.

Prezintă: Ciulea Alexandru, consilier juridic

Consiliul Local a luat act.
III. Răspuns la Interpelarea adresată de dl consilier local Simu Mircea.

Prezintă: viceprimar Furdui Călin.

Consiliul Local a luat act.
IV.Întrebări, interpelări, declarații politice.

Dl consilier local Muntean Emil - o recomandare din partea comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură și anume - cheltuielile cu deplasarea delegației în Germania trebuiau cuantificate. Din referatul de specialitate nu rezultă câți bani se vor cheltui pentru această deplasare.

Dl consilier local MICU ROMULUS - roagă pe dl Găldău Horațiu, șeful Poliției Locale să trimită polițiști locali să facă patrulă pe str. V.Alecsandri, pentru că sunt tineri care vandalizează și murdăresc pereții caselor, sparg sticle și distrug coșurile de gunoi.

Dl consilier local SIMU MIRCEA ridică mai multe probleme:

1 - dna Prem Ileana reclamă faptul că pe str. 1 Iunie nu funcționază iluminatul public. Întreabă pe dl viceprimar dacă sa rezolvat problema;

2 - Clubul Sportiv Orășenesc Cugir trebuie să amenajeze pista pe care se aleargă deoarece atunci când plouă se face noroi.


Nemaifiind alte discuții domnul consilier local MORARIU MARIN preşedinte de şedinţă mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă şi declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi afişat la panoul public şi pe site-ul Primăriei.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, p. SECRETAR,

consilier local

ing.MORARIU MARIN jr. CIULEA ALEXANDRU

C.A./P.S./1ex./ 8 pag.

Yüklə 132,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə