Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Miokardial hüceyrələrin transmembran hərəkət potensialının neçə fazası var?Yüklə 3,32 Mb.
səhifə8/32
tarix14.06.2018
ölçüsü3,32 Mb.
#53671
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

222) Miokardial hüceyrələrin transmembran hərəkət potensialının neçə fazası var?
A) I

B) III


C) V

D) IV


E) II
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
223) Sakit halda oyanmamış miokardial hüceyrələrin səthləri necə yüklənir?
A) xarici və daxili səthləri ancaq mənfi

B) xarici səthi müsbət və mənfi, daxili isə mənfi

C) xarici və daxili səthləri ancaq müsbət

D) xarici səthi müsbət, daxili isə mənfi

E) xarici səthi mənfi, daxili isə müsbət
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
224) Miokardial hüceyrənin transmembran hərəkət potensialının (TMHP) hansı fazası düzgün deyil?
A) nisbi davam edən (təxminən 0,2 san) plato fazası, nə vaxt ki, TMHP eyni səviyyədə saxlanılır

B) son sürətli repolyarizasiya fazası

C) erkən sürətli repolyarizasiya fazası

D) diastola fazası

E) erkən yavaş sistola fazası
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
225) Na+ - К+-sorucu işi hesabına К+, Na+, Ca2+ və Cl- ionlarının ilkin konsentrasiyası bərpa olunarkən 4 –cü fazada miokardın yığılma qabiliyyətli hüceyrələrinin transmembran hərəkət potensialının (TMHP) ölcüsü təxminən hansı həddə saxlanılır?
A) – 80 mV

B) – 60 mV

C) – 70 mV

D) – 90 mV

E) – 110 mV
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
226) Transmembran hərəkət potensialının (TMHP) hansı fazalarında hüceyrənin oyanması qeyri mümkündür (mütləq refrakter dövr)?
A) 1, 2, 3

B) 0, 2, 4

C) 1, 0, 4

D) 4, 0, 1

E) 0, 1, 2
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
227) Transmembran hərəkət potensialının hansı fazasında hüceyrənin oyanma funksiyası hissəvi bərpa olunur (nisbi refrakter dövr)?

A) 2 (nisbi davamlı plato fazası)

B) 0 (hüceyrə membranının tezləşmiş yenidən elektrik yüklənmə fazası)

C) 1 (erkən sürətli repolərizasiya fazası)

D) 3 (son tezləşmiş repolərizasiya fazası)

E) 4 (diastola fazası)


Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
228) Oyanma nə vaxt hissəvi bərpa olunur?
A) hüceyrələrin oyanmasının qeyri mümkün dövründə (mütləq refrakter dövr)

B) 1, 2 fazalarında

C) sürətli son repolyarizasiya fazasında

D) depolyarizasiya fazasında

E) 0, 1 fazalarında
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
229) Transmembran hərəkət potensialının hansı fazasında refrakterlik olmur və miokardial liflər tam oyanıqlıq vəziyyətində olur?
A) III

B) I


C) IV

D) 0


E) II
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
230) Ürəyin hansı fəaliyyəti yığılma funksiyası adlanır?
A) ürək əzələsini oyatmaq və keçiricilik sistemi ilə elektpik impulslarını ötürmək

B) xarici mühit elektrik impulslarının təsiri ilə ürəyin keçiricilik sistemini və yığılma qabiliyyətli ürək əzələsini oyatmaq

C) qıcığın təsirindən ürək əzələsinin yığılma xüsusiyyəti

D) xarici mühit qıcıqlandırıcılarının təsiri olmadan elektrik impulsları hasil etmək

E) ürəyin keçiricilik sistemi ilə qıcığı ötürmək
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
231) Əsasən hansı hüceyrələr yığılma funksiyasına malikdir?
A) yığılma qabiliyyətli ürək əzələləri

B) atrioventrikulyar birləşmə hüceyrələri

C) Hiss dəstəsi hüceyrələri

D) sinoatrial düyün hüceyrələri

E) Purkinye lifləri
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.18
232) Hansı elementin ionlarının transmembran hərəkət potensialı zamanı hüceyrə daxilinə keçməsi nəticəsində ürək əzələsinin yığılması baş verir?
A) xlor

B) kalium

C) natrium

D) kalsium

E) maqnezium
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
233) Miokard membranının depolyarizasiyası zamanı nə baş verir?
A) Са2+ və Nа+ hüceyrəyə daxil olurlar, K + ionları isə hüceyrədən xaric olur

B) Nа+ ionları hüceyrəyə daxil olur

C) Са2+ ionları hüceyrəyə daxil olur

D) Са2+ ionları hüceyrədən xaric olur

E) Nа+ ionları hüceyrədən xaric olur
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
234) Miokard membranının repolyarizasiyası zamanı və miokardın əzələ liflərinin boşalması başlayarkən nə baş verir?
A) CL- ionları hüceyrədən xaric olur və hüceyrəarası mayeyə daxil olur

B) K+ ionları hüceyrədən xaric olur və hüceyrəarası mayeyə daxil olur

C) Na + ionları hüceyrədən xaric olur və hüceyrəarası mayeyə daxil olur

D) Са2+ ionları hüceyrədən xaric olur və hüceyrəarası mayeyə daxil olur

E) K+,CL- ionları hüceyrədən xaric olur və hüceyrəarası mayeyə daxil olur
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 18
235) Kardiomiositlərin bir-birini əvəz edən, dövrü yığılması və boşalmasının əsasında nə durur?
A) hüceyrə membranının, K+ ionlarının miofibrillərdən sarkoplazmatik şəbəkəyə (yığılma) və əksinə (boşalma) müxtəlif hərəkətini, təmin etmək qabiliyyəti

B) hüceyrə membranının, Na+ ionlarının sarkoplazmatik retikulumdan miofibrillərə (yığılma) və əksinə (boşalma) müxtəlif hərəkətini, təmin etmək qabiliyyəti

C) hüceyrə membranının, K+ ionlarının sarkoplazmatik şəbəkədən miofibrillərə (yığılma) və əksinə (boşalma) müxtəlif hərəkətini, təmin etmək qabiliyyəti

D) hüceyrə membranının, Са2+ ionlarının sarkoplazmatik şəbəkədən miofibrillərə (yığılma) və əksinə (boşalma) müxtəlif hərəkətini, təmin etmək qabiliyyəti

E) hüceyrə membranının, Са2+ ionlarının miofibrillərdən sarkoplazmatik şəbəkəyə (yığılma) və əksinə (boşalma) müxtəlif hərəkətini, təmin etmək qabiliyyəti
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 23
236) Са2+ hüceyrədaxili konsentrasiyası bir cox faktorlarla requlə olunur, o cümlədən:
A) К+ - Nа+ -kanalları(nasosu), Са2+ ionlarının aktivliyi və Nа+ - Са2+ - mübadilə mexanizmi

B) Nа+ - Са2+ - mübadilə mexanizmi, və К+ - Nа+ -kanalları(nasosu)

C) Са2+ və К+ -АТF-азa aktivliyi , və К+ - Nа+ -kanalları(nasosu)

D) Са2+ - АТF-азa aktivliyi , К+ - Nа+ -kanalları(nasosu) və Nа+ - Са2+ - mübadilə mexanizmi

E) К+ - Nа+ - АТF-азa aktivliyi və Са2+ - mübadilə mexanizmi
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 23
237) Miokardın inоtrop vəziyyəti (yığılma) nə ilə xarakterizə olunur?
A) ürək vurğularının sayının (ÜVS) azalması və atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi ilə

B) ürək əzələsinin oyanmasının və ürək vurğularını sayının (ÜVS) artması ilə

C) atrioventrikulyar düyündə elektrik impulslarının keçiriciliyinin sürətlənməsi ilə

D) ürək vurğularının sayının azalması və atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta tam blokadanın yaranması ilə

E) ya damar yatağına böyük həcmli qanı qovmaq; ya da həmin həcmli qanı maqistral damarlardakı böyük müqavimətə qarşı qovmaqla
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 24
238) Mədəcikdaxili təzyiq hansı halda ani qalxır?
A) qulaqcıqların sistolası fazasında; qulaqcıqların aktiv yığılması hesabına qanın qulaqcıqlardan mədəciklərə töküldüyü vaxt

B) izovolümik yığılma fazasında; atrioventrikulyar və aypara qapaqların tam örtüldüyü vaxt

C) izovolümik boşalma fazasında, mədəciklərdəki təzyiq qulaqcıqlardakı təzyiq həddinə düşdüyü vaxt

D) mədəciklərin sürətli dolma fazasında, təzyiqlər fərqi təsirindən qanın “passiv” qulaqcıqlardan mədəciklərə töküldüyü vaxt

E) protodiastolik dövrdə, aorta və ağ ciyər arteriyası aypara qapaqlarının bağlandığı vaxt
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 27
239) Protodiastolik dövrdə nə baş verir?
A) atrioventrikyulyar və aypara qapaqların tam bağlanması şəraitində mədəcikdaxili təzyiqin təcili qalxması

B) atrioventrikylyar qapaqların acılması

C) mədəcik əzələsində boşalmanın başlanması nəticəsində təzyiq maqistral damarlardakı təzyiqdən azacıq fərqlə aşağı düşür

D) qulaqcıqlardan mədəciklərə qan aktiv qovulur

E) mədəciklər qanla maksimal dolur
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 28
240) Miokardın inоtrop (yığılma) vəziyyətinin müəyyən olunmasında hansı faktor vacib sayılmır?
A) sistem və ağciyər damar müqavimətlərinin ölçüsü

B) mədəciklərin müxtəlif mənşəli yüksək dilatasiyası

C) mənfi inotrop təsirə malik dərman preparatları (β-adrenoblakatorlar, novokainamid, xinidin, barbituratlar)

D) miokardın yığılmasını zəiflədən patolojı hallar

E) müsbət inotrop təsirə malik dərman preparatları (noradrenalin və onun törəmələri, ürək qlikozidləri)
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 34
241) Səyrici aritmiya zamanı qulaqcıqlarla mədəciklər ardıcıl yığılmadıqda nə baş verir?
A) vurğu həcmi , ürək atımı-dəqiqəlik həcm və atım fraksiyası nəzərə çarpacaq dərəcədə yuxarı qalxır

B) ön yüklənmə,vurğu həcmi və ürək atımı- dəqiqəlik həcm nəzərə çarpacaq dərəcədə yuxarı qalxır

C) son yüklənmə,vurğu həcmi və ürək atımı-dəqiqəlik həcm nəzərə çarpacaq dərəcədə yuxarı qalxır

D) ön yüklənmə,vurğu həcmi və ürək atımı-dəqiqəlik həcm nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşür

E) son yüklənmə,vurğu həcmi və ürək atımı-dəqiqəlik həcm nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşür
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,36
242) Ürəyin ürəkdaxili requlyasiyası ilk növbədə nəyin hesabına həyata keçir?
A) Frank-Starlinq mexanizminin qoşulması hesabına

B) metasimpatik sinir sisteminin hesabına, hüceyrədaxili requlyasiya mexanizmi də böyük rol oynayır

C) ancax parasimpatik sinir sisteminin ürəyə təsiri hesabına

D) ürəyin yaxşı inkişaf etmiş ikili (simpatik və parasimpatik ) innervasiyası hesabına

E) ancax simpatik sinir sisteminin ürəyə təsiri hesabına
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 38
243) Metasimpatik sinir neyronları harada yerləşir?
A) parasimpatik qanqlionlarda

B) simpatik qanqlionlarda

C) ürəyin çoxsaylı intramural qanqlionlarında

D) onurğa beyin neyronlarında

E) hipotalamus neyronlarında
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,38
244) Metasimpatik sinir sistemi reseptorlarının qıcıqlanmasına cavab olaraq nə baş verir?
A) Frank-Starlınq mexanizminin qoşulması və ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanması

B) asetilxolinin ürək əzələsinə göstərdiyi parasimpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik

C) katexolaminlərin ürək əzələsinə göstərdiyi simpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik

D) ürək əzələsinə simpatik təsir nəticəsində baş verən dəyişikliyə uyğun dəyişiklik və ürəyin işinin artmasına cavab olaraq diastolanın kompensator uzanması

E) ürək əzələsinin yığılmasının gücü və sürəti, onun boşalma sürəti, ürək vurğularının sayı, atrioventrikulyar keçiriciliyin sürəti requlə olunur
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,38
245) Ürəyin ürəkdən kənar (mərkəzi) requlyasiyası nəyin hesabına həyata keçir?
A) metasimpatik sinir sisteminin ürəyə təsirilə

B) ürəyin yaxşı inkişaf etmiş ikili (simpatik və parasimpatik) innervasiyası hesabına

C) yalnız simpatik sinir sisteminin ürəyə təsirilə

D) yalnız parasimpatik sinir sisteminin ürəyə təsirilə

E) Frank-Starlınq mexanizminin qoşulmasıyla
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 38
246) Katexolaminlərin ürək əzələsinə, ürəyin keçiricilik sisteminə və damarların saya əzələ hüceyrələrinə simpatik təsiri hansı adrenergik reseptorların hesabına reallaşır?
A) α1 və β1, β2

B) α1, α2, β2

C) α1, β2

D) α1, α2 və β1

E) α1,α2 və β1, β2
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,38-40
247) Simpatik β1-adrenoreseptorların stimulyasiyasının üstünlüyü nə ilə müşayət olunur?
A) müsbət inotrop, xronotrop, dromotrop və mənfi batmotrop effektlərlə

B) mənfi inotrop, xronotrop, dromotrop və batmotrop effektlərlə

C) müsbət inotrop, xronotrop, dromotrop və batmotrop effektlərlə

D) müsbət inotrop, mənfi xronotrop, dromotrop və batmotrop effektlərlə

E) müsbət inotrop, xronotrop və mənfi dromotrop və batmotrop effektlərlə
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 39
248) Parasimpatik sinirlərin oyanması nə ilə müşayət olunur?
A) ürək vurğularının sayının artması (müsbət xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta keçiriciliyin tam blokada həddinə düşməsi ilə (mənfi dromotrop effekt)

B) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin artmasıyla (müsbət dromotrop effekt)

C) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta keçiriciliyin tam blokada həddinə düşməsilə (mənfi dromotrop effekt)

D) ürək vurğularının sayının dəyişməməsi, atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin zəifləməsi, hətta keçriciliyin tam blokada həddinə düşməsilə (mənfi dromotrop effekt)

E) ürək vurğularının sayının artması (müsbət xronotrop effekt), atrioventrikulyar düyündə keçiriciliyin artmasıyla (müsbət dromotrop effekt)
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,40
249) Parasimpatik sinirlərin oyanması nə ilə müşayət olunur?
A) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin zəifləməsilə (mənfi inotrop effekt)

B) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin dəyşilməməsilə

C) ürək vurğularının sayının arması (müsbət xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin zəifləməsilə (mənfi inotrop effekt)

D) ürək vurğularının sayının azalması (mənfi xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin artmasıyla (müsbət inotrop effekt)

E) ürək vurğularının sayının arması (müsbət xronotrop effekt), ürək əzələsinin yığılma gücünün və sürətinin artmasiyla (müsbət inotrop effekt)
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.,40
250) Ürək əzələsindəki a1-reseptorlarının (baxmayaraq ki, onların miqdarı burada azlıq təşkil edir) stimulyasiyası nə ilə müşayət olunur?
A) mənfi inotrop effektlə

B) müsbət batmotrop effektlə

C) mənfi dromotrop effektlə

D) müsbət inotrop effektlə

E) mənfi xronotrop effektlə
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 40
251) Aorta qövsünün , sinokarotid və başqa refleksoqen zonaların (ürək,böyrək, həzm orqanları) baro- və hemoreseptorları, analoji hansı dəyişikliyə cavab (reaksiya) verirlər?

1. damar divarının genişlənmə dərəcəsinə

2. О2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

3. damar divarının genişlənmə sürətinə

4. СО2 ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə

5. Н+ ionlarının mıqdarının (konsentrasiyasının) dəyişməsinə
A) 2, 3, 4

B) 1, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.51
252) B-reseptorların qıcıqlanması, qulaqcıqların və mədəcik reseptorlarının gərilməsi (məsələn, onların tez dolmasınin sürətlənməsində) zamanı nə baş verır?
A) simpatik sinirlərin tonusu yüksəlir və parasimpatik sinir aktivliy zəifləyir, beləliklə, bradikardiya və vazodilatasiya əmələ gəlir

B) simpatik sinirlərin tonusu zəifləyir və parasimpatik sinir aktivliyi yüksəlir, beləliklə, bradikardiya və vazodilatasiya əmələ gəlir

C) simpatik sinirlərin tonusu yüksəlir və parasimpatik sinir aktivliy zəifləyir, beləliklə, taxikardiya və vazokonstruksiya əmələ gəlir

D) simpatik sinirlərin tonusu yüksəlir və parasimpatik sinir aktivliy zəifləyir, beləliklə, taxikardiya və vazodilatasiya əmələ gəlir

E) simpatik sinirlərin tonusu zəifləyir və parasimpatik sinir aktivliyi yüksəlir, beləliklə, taxikardiya və vazokonstruksiya əmələ gəlir
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр.52
253) Renin - anqiotenzin - aldosteron sistemin (RAAS) aktivləşməsi nə vaxt baş verir və o, nə ilə müşayiət olunur?
A) böyrəklərin perfusion təzyiqinin hər hansı cüzi azalması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin renin ifrazı ilə

B) böyrəklərin perfusion təzyiqinin hər hansı cüzi azalması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin anqiotenzin - II ifrazı ilə

C) böyrəklərin perfusion təzyiqinin artması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin renin ifrazı ilə

D) böyrəklərin perfusion təzyiqinin artması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin anqiotenzin - I ifrazı ilə

E) böyrəklərin perfusion təzyiqinin hər hansı cüzi azalması zamanı və böyrəklərin yukstaqlomerulyar aparat hüceyrələrinin anqiotenzin - I ifrazı ilə
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 68
254) Ürək ritminin dəyişilməsi (HRV - heart rate variability) nə deməkdir?
A) ürək xəstəliklərində ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı U - U intervalının dəyişilməsinin keyfiyətcə qiymətləndirilməsi

B) sağlam adamlarda ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı Т - Т intervalının dəyişilməsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi

C) sağlam adamlarda ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı ST - ST intervalının dəyişilməsinin keyfiyətcə qiymətləndirilməsi

D) ürək xəstəliklərində qulaqcıq yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı Р - Р intervalının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi

E) sağlam və ürək xəstəliklərində ürək yığılmalarının ardıcıl sikli zamanı R - R intervalının dəyişilməsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 94
255) Ürəyin ritm pozğunluqlarına və ya aritmiyalara nə aid deyil?
A) ürək vurqularının sayı/dəq. > 100 və ya < 60 dəq.

B) ürəyin keçiricilik sisteminin müxtəlif şöbələrində impulsun keçiricilik pozğunluğu

C) mənşəyindən asılı olmayan qeyri düzqün ritm

D) hər hansı qeyri sinus ritm

E) ürək vurqularının sayı/dəq. > 60 və ya < 100 dəq.
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 172
256) Ayrı - ayrı hərəkət potensialının parametrlərinə təsirindən asılı olaraq, aşağıdakilardan hansı, 4 sinifə bölünən antiaritmik preparatların heç bir sinfinə aid deyil? (HP - hərəkət potensialı, SA - sinoatrial, AV - atrioventrikulyar, ERD - effektiv refrakter dövr).
A) Ürək liflərinin repolyarizasiyası fazasını zəiflədən və ERD - nı uzadan natrium kanalları blokatorları

B) 0HP dövrü və spontan diastolik depolyarizasiyanı SA - düyündə və AV - birləşmədə zəiflədən kalsium kanalları blokatorları

C) Ürək liflərinin başlanğıc depolyarizasiyasını (0HP dövrü) zəiflədən natrium kanalları blokatorları

D) Ürək liflərinin repolyarizasiyası fazasını zəiflədən, HP və ERD - nı uzadan kalium kanalları blokatorları

E) β - adrenoreseptorların blokatorları
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 261
257) Aşağıdakilardan hansı effekt I sinif - natrium kanalları blokatorları antiaritmik preparatların onlar üçün umumi sayılan xüsusiyyətlərinə aid deyil? (SA - sinoatrial, HP - hərəkət potensialı).
A) Hədd potensialının amplitudasını artırırlar

B) Qulaqcıq və mədəcik miokardının keçiriciliyini zəiflədirlər

C) Qulaqcıqlarda və Hiss - Purkinye sistemində - "sürətli" cavab verən toxumalarda başlanğıc depolyarizasiya (0HP dövrü) sürətini azaldırlar

D) SA düyünündə spontan diastolik depolyarizasiyanın (4 HP dövrü) sürətini artırırlar

E) Hərəkət potensialının amplitudasını zəiflədirlər
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263
258) Iа sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?
A) lidokain, trimekain, meksiletin

B) etmozin, etasizin, propafenon

C) xinidin, novokainamid, dizopiramid

D) amiodaron, sotalol, bretilium

E) diltiazem, izoptin, adalat
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263 - 264
259) Ib - sinif - antiaritmik preparatlar (natrium kanallarının blokatorları) hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər? (HP - hərəkət potensialı).
A) atrioventrikulyar birləşmənin spontan diastolik depolərizasiya sürətinə (4 HP dövrü) təsir göstərirlər

B) repolərizasiya prosesini (əsasən 3 HP dövründə) zəiflədirlər

C) əsasən mədəcik miokardının başlanğıc depolyarizasiya sürətinə (0 HP dövrü) təsir göstərirlər

D) qulaqcıq miokardının depolərizasiya sürətinə praktiki təsir etmirlər

E) sinoaurikulyar düyünün spontan diastolik depolərizasiya sürətinə (4 HP dövrü) təsir göstərirlər
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266
260) Ib sinif antiaritmik preparatların təsirindən ürəyin hansı şöbəsinin depolərizasiya sürəti praktiki olaraq dəyişmir?
A) Sol mədəcik miokardının

B) Sag mədəcik miokardının

C) Qulaqcıqların miokardının

D) Purkinye liflərinin

E) Hiss sistemi hüceyrələrinin
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 266Yüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə