Curtea de Apel Cluj


Achiziţii publice. Ofertă respinsă ca inacceptabilă urmare a unei modificări solicitate de autoritatea contractantă. ContestaţieYüklə 0,95 Mb.
səhifə16/37
tarix29.10.2017
ölçüsü0,95 Mb.
#19502
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37

Achiziţii publice. Ofertă respinsă ca inacceptabilă urmare a unei modificări solicitate de autoritatea contractantă. Contestaţie


Modificarea de pret subsecventa si corelata cu deplina conformare a ofertantului la cerintele solicitate, nu este imputabila ofertantului; dimpotriva, aceasta modificare a fost solicitata de catre autoritatea contractanta care a solicitat precizarea ,,eventualelor modificari,, pe care petenta doreste sa le realizeze. Este strain oricaror principii de echitate si buna credinta sa soliciti anumite modificari ale ofertei si ulterior sa declari oferta neconforma tocmai pentru ca aceste modificari solicitate au fost realizate.

Autoritatea contractanta trebuie sa faca aplicarea principiului privind eficienta utilizarii fondurilor publice si sa nu declare toate ofertele neconforme in baza unui formalism excesiv si tendentios.

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 387 din 16 februarie 2010


La data de 18 decembrie 2009, petenta S.C. C N. S.A. CLUJ- NAPOCA, a formulat plângere împotriva deciziei nr. 6830/C2/7536, 7650 din 10.12.2009 a CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR BUCURESTI, în contradictoriu cu autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI LUNA, solicitând admiterea plângerii, modificarea deciziei atacate, în sensul anulării actului de comunicare a rezultatului procedurii si a actelor subsecvente emise de autoritatea contractantă si reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor.

În motivare, petenta a arătat că a participat, în calitate de lider, împreună cu asociaţii S.C. A.P.P. S.R.L. şi S.C. P.C. S.R.L. la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Proiectare şi executie alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare cămin cultural, constructie grădiniţă cu program normal în localitatea Luncani, comuna Luna, judetul Cluj" -licitatie deschisă, criteriul de atribuire fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

In cadrul procedurii a depus, alături de un număr de 5 ofertanti, fapt consemnat în procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr. 3.245/28.10.2009.

Cu adresa nr. 43/30.10.2009, autoritatea contractantă i-a făcut cunoscut petentei că în urma evaluării ofertelor depuse, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, întrucât în cadrul procedurii au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. Totodată, i s-a comunicat şi faptul că oferta sa a fost declarată neconformă si inacceptabilă pentru următoarele motive:

Neconformă deoarece în urma solicitării de clarificări nr. 35 din 19.10.2009, prin care aceasta comunica petentei faptul ca a declarat că subcontractanti 3 verificatori de proiect si că în oferta financiară au fost incluse si servicii de verificare a proiectului, desi în documentatia de atribuire nu s-a solicitat acest lucru, iar prin răspunsul la solicitarea de clarrificări a acceptat modificarea propunerii, în sensul ca a renuntat la prestatia verrificatorilor de proiect si, în consecinţă, a modificat si oferta financiară în sensul diminuării acesteia cu suma de 10.855 lei, fără TVA;

Inacceptabilă, întrucât petenta nu îndeplineşte cerinta minimă privind resursele umane pentru serviciile de proiectare, respectiv nu face dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru instalatii electrice, strict necesari la obiectivul statie de epurare.

Impotriva actului de comunicare a rezultatului procedurii petenta a formulat, în termen legal, contestatia nr. 1267//03.11.2009, prin care a solicitat C.N.S.C. anularea actului de comunicare a procedurii nr. 43/30.10.2009, anularea ca netemeinică si nelegală a deciziei autorităţii contractante privind anularea procedurii şi reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor.

Prin decizia nr. 6.830/C2/7536, 7650 din 10.12.2009, C.N.S.C. Bucuresti a respins ca nefondată atât contestatia pe care a formulat-o petenta împotriva actului de comunicare a rezultatului procedurii nr. 43/30.10.2009 cât şi împotriva deciziei autorităţii contractante, Primăria Comunei Luna, de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.

Petenta a precizat că procedura de atribuire a fost contestată si de ofertantul S.C. Confort Design S.R.L. Satu Mare, ambele contestatii fiind respinse, prin aceeasi decizie.

In motivarea deciziei sale, C.N.S.C. Bucuresti retine că petenta, din eroare, a prevăzut suma de 10.855 lei fără T.V.A pentru verificatorii de proiect si a nominalizat ca subantreprenori 3 persoane cu atestatele necesare, desi această activitate nu se regăseste în obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar la solicitarea de clarificări emisă de autoritatea contractanta, recunoscând eroarea, petenta a solicitat eliminarea propunerii financiare cu această valoare. Prin această eroare, a apreciat Consiliul, s-au încălcat prevederile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, iar pe de altă parte, acceptarea unei oferte cu o valoare modificată ar duce la încălcarea prevederilor art. 79 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006.

Cu privire la motivul declarării ofertei petentei ca inacceptabilă, ca urmare a faptului că nu a prezentat dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru instalatii eIectrice, Consiliul a respins ca nefondate sustinerile potrivit cărora autoritatea contractanta avea obligatia de a solicita clarificări în temeiul art. 201 din O. U. C. nr. 34/2006, deoarece aceste prevederi legale prevăd dreptul si nu obligatia autorităţii contractante de a solicita clarificări si completări ale documentaţiei depuse în măsura în care acestea nu determină apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

În raport de aceste susţineri, petenta a apreciat decizia Consiliului, de respingere a contestatiei, ca fiind lipsită de temei legal, fiind pronuntată cu aplicarea gresită a legii.

În argumentarea acestor susţineri, petenta a arătat că oferta pe care a depus-o a fost elaborata în conformitate cu documentatia de atribuire potrivit căreia obiectul contractului îl constituie, pe lângă executie si proiectarea lucrărilor ce urmează a fi executate, adică elaborarea proiectelor si a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul Tehnic si Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire, ceea ce presupune, implicit şi verificarea tehnică a proiectelor, cerinţă obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Faptul că în etapa de evaluare a ofertelor depuse, prin solicitarea de clarificări nr. 35/19.10.2009, anexa 4, autoritatea contractantă vine cu o precizare la documentatia de atribuire, petenta apreciază că aceasta nu îi este imputabil, mai mult, în situatia în care nu ar fi oferit aceste servicii de verificare a proiectelor, erau întrunite toate conditiile ca oferta sa să fie calificată de autoritatea contractantă ca neconformă. Ca atare, faţă de "solicitarea" autorităţii contractante, în temeiul art. 79 alin. (2), lit. b) din H.G. nr. 925/2006, si având în vedere că suma reprezentând valoarea serviciilor de verificare a proiectelor reprezintă un procent de 0,001 din oferta financiară, iar modificarea ofertei nu modifica clasamentul, a procedat la eliminarea din ofertă a serviciilor mentionate.

Un alt motiv pentru care se impune admiterea plângerii, a susţinut petenta, este acela că C.N.S.C. a ignorat în totalitate prevederile art. 78 din H.G. nr. 925/2006, potrivit cărora comisia de evaluare avea obligatia si nu numai dreptul de a stabili care sunt clarificările si completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor si numai în situaţia în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, aceasta avea posibilitatea să califice oferta petentei drept inacceptabilă si să dispună anularea procedurii.

Un alt aspect ce priveşte etapa de evaluare a ofertelor depuse, este faptul că prin solicitarea de clarificări nr. 20/08 octombrie 2009 comisia de evaluare a solicitat petentei să clarifice/completeze documentatia cu anumite documente privind criteriile de calificare şi de selectie ale asociatului S.C A.P.P. S.R.L., dar autoritatea contractantă nu a făcut nici o referire la completarea documentatiei cu actele care fac dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru instalatii electrice, strict necesari la obiectivul statie de epurare.

Intrucât autoritatea contractantă a încălcat dispozitiile legale prevăzute de art. 78 din H.G. nr. 925/2006, eludând o întreagă etapă a procedurii de atribuire, respectiv aceea de a stabili care sunt clarificăriIe si completările formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor, sanctiunea neconformării fiind prevăzută la art. 79 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, petenta susţine că a fost în imposibilitate de aduce clarificările la documentele prezentate, în sensul completării documentaţiei, cu toate ca, asa cum a demonstrat, asociatul S.C. A.P.P. SRL detine personal specializat În proiectare instalatii electrice.

Drept urmare, petenta a apreciat că această împrejurare este de natura să creeze o îndoială serioasă cu privire respectarea principiilor prevăzute de O. U. G. nr. 34/2006 si, în special, a principiului privind eficienta utilizării fondurilor publice, motiv pentru care a solicitat admiterea plângerii, modificarea deciziei atacate, în sensul anulării actului de comunicare a rezultatului procedurii si a actelor subsecvente emise de autoritatea contractanta si reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor.

În drept, petenta a invocat dispoziţiile art. 281, 283, 285 din O.U.G. nr. 34/2006.

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI LUNA a depus întâmpinare prin care a solicitat, în baza prev. art. 285 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006, respingerea plângerii ca neîntemeiată si, pe cale de consecintă, mentinerea în tot a deciziei nr. 6830/C2/7536,7650 din 10.12.2009 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ca temeinică si legală.

În fapt, COMUNA LUNA, în calitate de autoritate contractantă, a initiat procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări "Proiectare si execuţie alimentare cu apă, colectarea si epurarea apelor uzate menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare cămin cultural, construcţie grădiniţa cu program normal în localitatea Luncani, comuna Luna, judetul Cluj", procedură organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de lucrări, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţă precum şi ale instrucţiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR.

De asemenea, a menţionat că a ales ca şi procedură "Licitaţia Deschisă", iar criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică a fost oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Anunţul de participare privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări a fost publicat in SEAP sub nr. 86008 / 09.09.2009, prevăzând data de 28.09.2009 ora 09:00, ca termen limită de depunere a ofertelor şi data de 28.09.2009 ora 12:00, pentru deschiderea publică a documentelor de participare la procedura de achiziţie publică, la sediul Primăriei Comunei Luna, iar documentaţia de atribuire elaborată cuprinzând toate datele necesare pentru ofertanţi în vederea întocmirii corecte şi complete a ofertelor.

Au depus oferte de participare 5 societăţii, printre care şi Asocierea S.C.C. „Napoca” S.A. - S.C. A.P.P.s.R.L. - S.C. P.C. S.R.L., ofertele participanţilor fiind analizate în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, în final, comisia de evaluare a respins toate ofertele în conformitate cu prev. 81 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006.

Prin urmare, întrucât in cadrul procedurii au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. 1 lit. b O.U.G. nr. 34/2006, comis a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Impotriva hotărârii de anulare a procedurii, au formulat contestatie o parte dinte participanţi printre care şi Asocierea S.C.C.N. S.A. - S.C. A.P.P. S.R.L. - S.C. P.C. S.R.L., contestatii care au fost respinse ca nefondate prin decizia nr. 6830/C2/7536,7650 din data de 10.12.2009 a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor Bucuresti, dispunându-se totodată continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Referitor la decizia C.N.S.C., autoritatea contractantă a arătat că aceasta este temeinică si legală, deoarece astfel cum rezultă din propunerea financiară depusă de petentă acesta a inclus în oferta sa si servicii de verificare a proiectelor tehnice, prevăzând pentru aceste servicii suma de 10.855 lei fără TVA, declarând totodată ca si subcontractanti trei persoane cu atestările necesare pentru activitatea de verificare a proiectelor, desi această activitate nu face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar in urma solicitării de clarificări, în temeiul art. 78 din H.G. nr. 925/2006, ofertantul a modificat prin răspunsul prezentat continutul propunerii financiare.

În acest context, au fost solicitate clarificări ofertantului cu privire la acest aspect, la care, ofertantul a răspunsăca S.C. A.P.P. S.R.L. acceptă modificarea propunerii prin care si-a declarat ca subcontractanti trei verificatori de proiecte atestati MLPTL, in sensul ca, renunţă la prestatia acestora.

In consecinţă, ofertantul si-a modificat oferta financiară pentru serviciile de proiectare, în sensul diminuării acesteia cu suma de 10.855 lei fără TVA, adică de la suma de 290.126 lei, la suma de 279.271 lei, prezentând in acest sens formularul de ofertă, de detaliere a costurilor pentru achizitii de servicii si un centralizator de preturi, corectate cu noile valori.

Astfel, oferta a fost considerată neconformă, in baza prevederilor art. 79 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006, deoarece prin răspunsul ofertantului la solicitările de clarificări nr. 35 din 19.10.2009, acesta a modificat continutul propunerii financiare.

Sustinerile reclamantei cu privire la faptul că documentatia de atribuire a lăsat să se "deducă" faptul că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit cuprinde si servicii de verificare a proiectelor si doar cu ocazia solicitărilor de clarificări autoritatea contractantă vine cu o precizare la documentatia de atribuire si comunică faptul că obiectul contractului nu cuprinde serviciile de verificare a proiectelor, autoritatea contractantă a apreciat că sunt nefondate deoarece, pe de o parte, documentatia de atribuire a fost întocmită în mod clar, fără posibilitatea de a interpreta cerintele acesteia, iar pe de altă parte, în cazul în care ofertantul ar fi avut dubii cu privire la documentatie ar fi avut posibilitatea să solicite clarificări, fapt care însă nu a avut loc.

De asemenea oferta a fost considerată inacceptabilă şi din perspectiva prevederilor art. 36, alin. 1 lit. b) din H.G. nr. 925/2006, deoarece oferta depusa de reclamantă nu îndeplineşte cerinta minimă de calificare privitoare la resursele umane, solicitată atât în anuntul de participare cât si în fisa de date a achizitiei, la capitolul V. Criterii de calificare lit. d), respectiv nu face dovada detinerii de ingineri proiectanti pentru instalatii electrice, strict necesari la obiectivul statie de epurare.

Pe de altă parte, s-a mai arătat că în cuprinsul documentaţiei de atribuire se precizează faptul că ofertantul are obligaţia să întocmească proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru domeniile/specialităţile pentru care semnează.

Contrar sustinerilor petentei, autoritatea contractantă nu are obligatia să solicite clarificări cu privire la toate aspectele din oferta depusă, art. 78 din H.G. nr. 925/2006 prevăzând doar obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

Ca dovadă a acestei sustineri, autoritatea contractantă a invocat prev. art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv faptul că pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate, iar prin aceste clarificări autoritatea contractantă nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.

Mai mult, comisia de evaluare luând act de raportul de specialitate tehnic înregistrat sub nr. 40 din 26.10.2009, raport în care au fost analizate propunerile tehnice ale ofertantilor, a constatat ca oferta depusa de petentă este neconforma si din punct de vedere al propunerii tehnice, deoarece la elaborarea propunerii tehnice nu au fost respectate în totalitate cerintele prevăzute în caietul de sarcini.

S-a mentionat şi faptul că în raportul de anulare a procedurii nu s-a retinut continutul raportului tehnic, însă cele trei rapoarte, respectiv juridic, economic si tehnic au fost transmise Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, împreuna cu întreg dosarul achiziţiei.

În final, autoritatea contractantă a aarătat că oferta depusă de asocierea al cărei lider este petenta, nu a îndeplinit mai multe conditii de calificare prevăzute in documentatia de atribuire si nu cum eronat sustine aceasta ca modificarea ofertei financiare a fost motivul exclusiv ce a stat la baza descalificării sale.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Argumentele invocate de catre S.C. C.N. S.A. Cluj-Napoca in sustinerea demersului dedus judecatii sunt apreciate ca fiind intemeiate. Astfel, analiza conditiilor considerate de catre autoritatea contractanta ca fiind neindeplinite releva faptul ca in mod eronat oferta depusa de catre contestatoare a fost apreciata ca neconforma.

Conform inscrisurilor depuse in probatiune, rezulta faptul ca oferta petentei a fost elaborata in conformitate cu documentatia de atribuire potrivit careia obiectul contractului il constituie, pe langa executie si proiectarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, adica elaborarea proiectelor si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, in concret Proiectul Tehnic si Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire, ceea ce presupune implicit si verificarea tehnica a proiectului de catre verificatori atestati MLPAT, cerinta obligatorie pentru obtinerea autorizatiei de construire.

In urma unei solicitari de clarificari comunicata de catre autoritatea contractanta catre petenta cu numarul 35/19.10.2009, s-a specificat faptul ca aceste servicii nu fac obiectul contractului, desi in opinia instantei erau indispensabile pentru realizarea lucrarii, prin prisma faptului ca in lipsa unei verificari tehnice a proiectelor de catre verificatori atestati MLPAT nu se poate obtine autorizatie de construire pentru realizarea obiectivului urmarit de catre autoritatea contractanta.

Petenta, pentru a evita respingerea ofertei ca neconforma a acceptat modificarea propunerii tehnice in sensul ca a renuntat la oferirea serviciului de verificare a proiectului, conform solicitarii exprese a autoritatii contractante, si implicit, eliminand acest serviciu din oferta a procedat la o scadere a pretului din oferta. Modificarea ofertei cu privire la pret este modica, de la 290.126 Ron la suma de 279.271 Ron, nu conduce la modificarea clasamentului ofertelor, prezentand in acest sens formularul de oferta, formularul de detaliere a costurilor pentru achizitia de servicii si un centralizator de preturi. Mai mult, instanta retine ca modificarea de pret este subsecventa si corelata cu deplina conformare a petentei la cerintele solicitate, desi serviciul oferit in plus de catre petenta era absolut util si necesar in vederea realizarii obiectivului care a prilejuit demararea procedurii. In aceste conditii, instanta retine ca modificarea ofertei nu este imputabila petentei, dimpotriva, aceasta modificare a fost solicitata de catre autoritatea contractanta care a solicitat precizarea ,,eventualelor modificari,, pe care petenta doreste sa le realizeze. Este absolut strain oricaror principii de echitate si buna credinta sa soliciti anumite modificari ale ofertei si ulterior sa declari oferta neconforma tocmai pentru ca aceste modificari solicitate au fost (culmea !) realizate.

Autoritatea contractanta trebuia sa faca aplicarea principiului privind eficienta utilizarii fondurilor publice si sa nu declare toate ofertele neconforme in baza unui formalism excesiv si tendentios.

Mai mult, autoritatea contractanta trebuia sa retina incidenta dispozitiilor art. 79 alin. 2 lit. b din HG nr. 925/2006, in sensul ca este vorba despre o abatere tehnica minora, ca modificarea pretului indusa de aceste corectari nu conduce la modificarea clasamentului si in consecinta, sa califice oferta petentei drept ,,conforma,,. Astfel, conform textului anterior enuntat ,,Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile,,.

Referitor la calificarea ofertei ca fiind ,,inacceptabila,, instanta apreciaza ca aceasta calificare a fost realizata deasemenea cu incalcarea dispozitiilor art. 78 din H.G. 925/2006, text conform caruia ,,Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie sa fie clara, precisa şi sa definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce consta solicitarea comisiei de evaluare,,. Doar subsecvent lipsei unui raspuns la aceste solicitari devine incident art. 79 din H.G. 925/2006 conform caruia ,,In cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma,,.

In speta, fara a solicita aceste clarificari, cu riscul pierderii finantarii, autoritatea contractanta a preferat in considerarea unor argumente neconsistente sa declare toate ofertele ca fiind inacceptabile (inclusiv pe cea a petentei) motivand ca aceasta nu detine personal calificat in proiectare instalatii electrice. Conform inscrisurilor depuse in probatiune, asociatul SC A.P.P. SRL detine personal specializat in acest domeniu, iar inscrisuri in acest sens au fost comunicate si autoritatii contractante.

Conform pozitiei exprimate de catre autoritatea contractanta prin intampinare, solicitarea de lamuriri reprezinta un drept si nu o obligatie pentru aceasta. Principiul in sine este corect si justificat prin prisma dispozitiilor art. 201 din OUG 34/2006, insa aplicarea acestuia trebuie circumstantiata la datele fiecarui caz. Astfel, reprezinta o atitudine total abuziva declararea unei oferte ca fiind neconforma pentru anumite aspecte evident minore raportat la complexitatea de ansamblu a ofertei si la multitudinea de date pretinse de aceasta. Prin prisma interesului public care trebuie satisfacut prin utilizarea fondurilor europene, solicitarea de lamuriri suplimentare se impune cu forta evidentei, fiind preferabila unei solutii de declarare a tuturor ofertelor ca neconforme sau inacceptabile, fara solicitarea vreunei lamuriri suplimentare.

Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 281, 283 si 285 din O.U.G. 34/2006, plangerea va fi admisa, decizia nr. 6830/C 2/7356 din 10.12.2009 a CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR BUCURESTI, va fi modificata în sensul că se va anula actul de comunicare a rezultatului procedurii şi a actele subsecvente iar in consecinta instanta va dispune reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor. (Judecător Andrei Irinel Axente)
Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə