Curtea de apel iaşi decizii relevante Pronunţate în trimestrul al iv-lea 2009 CuprinsYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/19
tarix30.01.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#42202
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

CURTEA DE APEL IAŞI

Decizii relevante

Pronunţate în trimestrul al IV-lea

2009

Cuprins

Secţia civilă 4

1. Divorţ. Încredinţarea minorilor. Interesul superior al copilului 4

2. Acţiune în regres. Exercitarea atribuţiilor de serviciu în limitele legii 5

3. Acţiune în revendicare. Admisibilitate. Cerere formulată ulterior adoptării Legii nr. 10/2001 8

4. Uzucapiune. Teren atribuit în folosinţă. Legea nr.18/1991 10

5. Căi de atac. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac 13

6. Calitate procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor. Daune materiale şi morale 15

7. Împărţeală judiciară. Calitate procesuală activă. Terţi dobânditori ai cotei indivize din bunurile succesorale transmise de soţia supravieţuitoare din masa succesorală 17

8. Obligaţia de întreţinere a copiilor. Data de la care se datorează pensia de întreţinere pentru minor 20

9. Hotărâre judecătorească. Lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului unei hotărâri (art. 281 ind. 1 C.pr.civ.) 22

Secţia penală 25

1. Limitele rejudecării cauzei de către instanţa de apel. Respectarea dispoziţiilor hotărârii instanţei de recurs - art. 385 C.pr.pen. 25

2. Inadmisibilitatea plângerii împotriva rezoluţiei procurorului formulată în baza dispoziţiilor art. 278 ind. 1 C.pr.pen. (lipsa calităţii procesuale a petentei - art. 222 alin. 3 C.p.p.) 28

3. Infracţiunea de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare prevăzută de art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2020. Număr fals de înmatriculare 30

4. Furt calificat. Abuz de încredere. Distincţie 31

5. Tentativă de omor calificat sau vătămare corporală. Criterii de diferenţiere. Daune morale şi materiale – criterii avute în vedere la stabilirea cuantumului acestora 32

Secţia de contencios administrativ şi fiscal 36

1. Contract de achiziţie publică. Preţ aparent neobişnuit de scăzut. Obligaţia autorităţii contractante de a lua în considerare condiţiile deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul, organizat ca „persoană fizică autorizată”, în raport cu ofertantul organizat ca „societate comercială”, în executarea unui serviciu (activitate de evaluare), care implică aproape în mod exclusiv aportul personal al prestatorului autorizat în condiţiile legii 36

2. Taxa pe valoarea adăugată. Recunoaşterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, de îndeplinirea condiţiei ca bunurile sau serviciile să fi fost achiziţionate exclusiv pentru realizarea obiectului de activitate pentru care societatea comercială a fost înfiinţată 38

3. Eroare materială. Erorile care vizează fondul cauzei nu pot fi îndreptate pe calea procedurii prevăzute de art. 281 C.pr.civ., ci doar prin exercitarea căilor de atac 42

Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale 46

1. Indemnizaţie pentru concediu de odihnă şi primă de concediu 46

2. Vârsta de pensionare pentru personalul didactic 49

3.Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Verificarea obiectului abaterii disciplinare 52

4. Plata contravalorii muncii prestate în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal 66

5. Drepturile salariale cuvenite cadrelor didactice în temeiul legii 221/2008 706. Răspunderea patrimonială a gestionarului. 75

7. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă sub aspectul salariului 80

Secţia Comercială 85

1. Aplicarea articolului 107 alineat (1) litera B din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 85

2. Aplicarea articolului 138 alineat (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 86

3. Aplicarea articolului 299 alineat (1) raportat la articolul 282 alineat (2) Cod procedură civilă. Recurs împotriva unei încheieri premergătoare, cu caracter interlocutoriu. Inadmisibilitate 90

4.Acţiune întemeiată pe articolul 138 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Fapta prevăzută la litera a) 93

5. Recurs formulat împotriva unei încheieri pronunţate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990. Condiţia interesului în promovarea căii de atac 96

6. Aplicarea art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Creanţă „certă” 97

7. Acţiune a lichidatorului judiciar, formulată în temeiul art. 138 alineat (1) din Legea nr. 85/2006, respinsă la fond. Recurs promovat de unul dintre creditori – lipsă de calitate procesuală activă 101

8. Aplicarea dispoziţiilor articolului 11 alineat (1) litera c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii aparţinând debitorului 104

9. Aplicarea dispoziţiilor articolului 274 alineat (3) Cod procedură civilă. Micşorarea onorariului de avocat acordat la fond 106

10. Aplicarea articolului 129 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Consecinţa necomunicării raportului final către creditori 111


Secţia civilă

1. Divorţ. Încredinţarea minorilor. Interesul superior al copilului


Interesele copilului ce urmează a fi încredinţat, în temeiul art. 42 C.fam., sunt legate nu numai de posibilităţile materiale ale părinţilor, ci şi de vârsta minorului, de comportarea părinţilor înainte de desfacerea căsătoriei, de gradul de ataşament şi de preocuparea pe care le-au manifestat, cât şi de legăturile afective care s-au stabilit între părinte şi copil.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 463 din 28 octombrie 2009


Prin sentinţa civilă nr. 68/6.01.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta-pârâtă C.A.-M. în contradictoriu cu pârâtul-reclamant C.I. Totodată, judecătoria a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant, a declarat desfăcută din culpă comună căsătoria părţilor, a încredinţat pârâtului-reclamant spre creştere şi educare pe minora C.O.-P., reclamanta-pârâtă fiind obligată la plata către pârâtul-reclamant, în folosul minorei C.O.-P., a sumei de 150 euro lunar cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii reconvenţionale, 14.10.2008 şi până la majorat. S-a stabilit în favoarea reclamantei-pârâte dreptul de a avea legături personale cu minora C.O.-P., la domiciliul reclamatei-pârâte după următorul program: în prima şi a treia săptămână din fiecare lună, de sâmbătă de la orele 10,00 până duminică la orele 18,00, în fiecare vacanţă de vară timp de o lună, în luna august, precum şi în vacanţele de primăvară şi iarnă, timp de o săptămână.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanta s-a căsătorit cu pârâtul la data de 19 august 2000 şi s-au separat în fapt în anul 2007, când reclamanta-pârâtă a părăsit ţara. Relaţia soţilor a fost una zbuciumată, soţul fiind o fire agresivă şi geloasă, consumând alcool, provocând scandaluri. S-a mai reţinut că minora fiind ataşată de tată, acesta îi poate asigura condiţii de viaţă normale.

Împotriva sentinţei civile nr. 68/6.01.2009 Judecătoriei Iaşi a declarat apel C.A.-M., iar prin decizia civilă nr. 408/4 mai 2009 a Tribunalului Iaşi a fost admis apelul promovat de reclamanta C.A.-M. contra sentinţei civile nr. 68/6.01.2009 a Judecătoriei Iaşi, sentinţă pe care a schimbat-o în parte, în sensul că: a încredinţat reclamantei-pârâte spre creştere şi educare pe minora C.O.-P., cu obligarea pârâtului-reclamant să plătească 83 lei cu titlu de pensie lunară de întreţinere, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la majoratul copilului.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că era în interesul minorei a fi încredinţată apelantei spre creştere şi educare. Faptul că bunica paternă se îngrijea de copil astfel cum s-a reţinut, nu este un motiv pentru a-l încredinţa pârâtului.

Împotriva deciziei civile nr. 408/4 mai 2008 a Tribunalului Iaşi a declarat recurs C.I., criticând sentinţa recurată, între altele, pentru că nu s-a făcut anchetă socială la domiciliul mamei, aceasta locuind în Italia, neavând loc de muncă, fiind consumatoare de alcool şi neocupându-se de întreţinerea minorei, ci dimpotrivă, neglijând-o permanent.

Examinând decizia recurată prin prisma criticii ce vizează încălcarea sau greşita aplicare a legii, în ceea ce priveşte aplicarea principiului interesului superior al copilului, principiu fundamentat în dreptul familiei, curtea de apel a constatat că recursul formulat este întemeiat.

Potrivit legii, copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi, ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea şi educarea copilului lor.

În măsura în care există neînţelegeri între părţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti acestea vor fi soluţionate de instanţa de judecată ce va avea în vedere, în primul rând, interesul superior al copilului, astfel încât măsura dispusă să asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin asigurarea creşterii, educării şi întreţinerii sale.Minora C.O.-P. era ataşată de mamă, aşa cum a rezultat din certificatul de psihodiagnostic emis de cabinetul de psihologie al policlinicii din Iaşi, la data de 11 septembrie 2009 şi, interpelată de psiholog, a făcut referire la situaţii privind violenţa domestică în familie, cauzată de comportamentul abuziv al tatălui faţă de copil şi mamă.

Susţinerile recurentului că mama ar fi fost o consumatoare de alcool, că nu s-ar fi preocupat a-i asigura minorei condiţii necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare, nu au fost susţinute de probele administrate în cauză.

Totodată, a mai reţinut curtea că s-a efectuat ancheta socială la domiciliul minorei, iar mama s-a reîntors din Italia pentru a se ocupa de creşterea minorei.

Prin urmare, în mod legal tribunalul, ţinând cont că minora manifesta un mai mare ataşament faţă de mamă, iar depărtarea de mediul ce îi conferea siguranţă şi stabilitate i-ar fi putut crea dificultăţi de ordin emoţional, criticile din recurs au apărut ca nefondate şi nu au fost de natură să atragă modificarea hotărârii recurate. În conformitate cu dispoziţiile art. 312 C.pr.civ., curtea de apel a respins recursul.


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin