Decizie nr. 500165/2017 din 25 septembrie 2017Yüklə 0,76 Mb.
səhifə4/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#87872
1   2   3   4   5   6   7   8

Dispoziţii aplicabile persoanelor care execută măsura educativă a internării într-un centru de detenţie, într-un centru educativ sau în cazul persoanelor care continuă executarea măsurii educative într-un penitenciar
ART. 61

(1) Persoanele faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ, într-un centru de detenţie sau care continuă executarea măsurii educative în penitenciar pot presta o muncă, în condiţiile legislaţiei muncii, potrivită cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele lor, dacă nu le este periclitată sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea şcolară şi profesională, numai cu avizul medicului

(2) Durata muncii prestate de minorii internaţi poate fi de cel mult 6 ore zilnic şi nu poate depăşi 30 de ore săptămânal.

(3) Minorii internaţi nu pot presta muncă pe timpul nopţii sau în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

ART. 62

(1) Activităţile lucrative desfăşurate de persoanele internate conform art. 83, alin. (1) lit. a), b) şi f) din Lege sunt remunerate pe bază de tarife diferenţiate pe categorii de activităţi, dar nu mai puţin decât nivelul salariului minim pe economie.(2) Din remuneraţia muncii persoanei sancţionate cu măsura educativă a internării într-un centru educativ sau de detenţie, 50% revine acesteia, care poate folosi pe timpul internării cota prevăzută de legislaţia în vigoare privind executarea măsurii educative, iar 50% la revine administraţiei centrului sau penitenciarului, care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind finanţele publice.

ART. 63


(1) Prevederile Legii nr. 254/2013 şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia referitoare la regimurile de prestare a muncii se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care execută măsura educativă a internării într-un centru de detenţie sau într-un centru educativ, precum şi în cazul persoanelor care continuă executarea măsurii educative într-un penitenciar.

(2) Dispoziţiile capitolelor I - VI şi VIII - X din prezenta decizie se aplică în mod corespunzător, ţinând cont de particularităţile folosirii la activităţi lucrative a persoanelor care execută măsura educativă a internării într-un centru de detenţie, într-un centru educativ sau în cazul persoanelor care continuă executarea măsurii educative într-un penitenciar.


CAPITOLUL VIII

Înregistrarea datelor în aplicaţia informatică de evidenţă a persoanelor private de libertate
ART. 64

Modulul de organizarea muncii din aplicaţia informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate permite administrarea beneficiarilor, a contractelor încheiate cu beneficiarii, a bonurilor de lucru emise către beneficiari, a detaşamentelor de persoane private de libertate, pontajul individual sau pe formaţiune de lucru, transferul drepturilor în bani, zile câştigate prin muncă şi credite, în urma activităţilor pontate, după cum urmează:a) Beneficiari - pentru un beneficiar se pot defini mai multe contracte. Pot fi definiţi ca beneficiari atât penitenciarele cât şi alţi beneficiari externi, persoane fizice sau juridice.

b) Valoarea contractului - Se calculează în funcţie de perioada contractată, tariful negociat şi numărul persoanelor private de libertate ce fac obiectul contractului.

c) Activităţi contract - reprezintă activitatea ce se derulează în baza contractului încheiat.

d) Pontajul - se face atât pe venituri cât şi pe zile câştigate, diferenţiat pentru activităţile prestate în regim de prestări servicii şi în regie proprie şi activităţile desfăşurate în interesul locului de deţinere, pe bază de voluntariat şi în caz de calamitate. Dacă este cazul, aplicaţia asigură posibilitatea pontării orelor suplimentare astfel încât acestea să poată fi luate în calculul veniturilor obţinute şi a zilelor câştigate.

e) Bonuri de lucru - pentru fiecare zi de muncă desfăşurată în interesul unui beneficiar, penitenciarul emite un bon de lucru care este semnat de beneficiar, prin care este recunoscută munca desfăşurată şi obligaţia de plată a beneficiarului. Situaţiile centralizatoare a prestărilor de servicii sunt emise în baza bonurilor de lucru. Acestea pot fi generate de aplicaţie sau introduse manual.

f) Pontaj individual - pentru pontarea unei singure persoane private de libertate se poate opta pentru pontajul individual. În acest sens, se selectează persoana privată de libertate prin introducerea numelui şi se alege varianta pentru pontaj, după cum urmează:

- Zilnic (se bifează ziua care urmează a fi pontată);

- Săptămânal (se bifează zilele din săptămână care urmează a fi pontate);

- Lunar (se bifează zilele din lună care urmează a fi pontate);

- Perioada (se bifează perioada pentru care se va face pontajul, prin alegerea datelor de început şi de sfârşit).

Pentru efectuarea pontajului se selectează "Pontaj" se alege "Beneficiarul", "Contractul" şi "Activitatea" care se pontează. Pentru a şterge înregistrările de pontaj se selectează "Şterge Pontaj".g) Pontaj detaşament - Pontajul pe o formaţiune de lucru funcţionează în acelaşi mod ca şi cel individual, însă înregistrările de pontaj se adaugă pentru fiecare persoană privată de libertate din detaşamentul selectat. În acest sens, se selectează formaţiune de lucru din lista celor definite, se selectează ziua pentru care se pontează şi se bifează persoanele private de libertate pentru care se doreşte pontarea.

Pentru efectuarea pontajului se selectează "Pontaj" se alege "Beneficiarul", "Contractul" şi "Activitatea" care se pontează. La apăsarea butonului "pontează perioada" se poate indica o perioadă şi un mod de distribuire a valorii pontate pe zilele din perioada de referinţă. Valoarea introdusă se împarte în funcţie de modul ales (cu distribuţia valorii pe toată perioada pe fiecare persoană privată de libertate sau cu distribuţia valorii pe toată perioada şi toate persoanele private de libertate selectate) şi se adăugă câte o înregistrare de pontaj pentru fiecare persoană privată de libertate din detaşament în fiecare zi din perioada specificată. Pentru a şterge înregistrările de pontaj se selectează "Şterge Pontaj".h) Transfer drepturi - După efectuarea pontajului pe o anumită lună se pot transfera automat drepturile (bani şi zile câştigate) prin accesarea meniului *Transfer drepturi*. În acest sens, se selectează luna pentru care se transferă drepturile şi data cu care se adaugă înregistrările CEC pentru transferul de bani.

Transferul de drepturi se poate face pentru o persoană privată de libertate sau pentru toate persoanele private de libertate interne, după cum urmează:

a) pentru o persoană privată de libertate se adaugă automat, pentru luna selectată, o înregistrare cu veniturile realizate şi o înregistrare cu zilele câştigate în urma muncii prestate. Dacă se face un nou transfer de drepturi pentru o persoană privată de libertate pe aceeaşi lună, înregistrările generate anterior sunt şterse şi sunt adăugate noile înregistrări.

b) pentru toate persoanele private de libertate interne se efectuează aceleaşi operaţiuni descrise mai sus pentru fiecare persoană privată de libertate internă.i) Preselecţia de muncă - face posibilă căutarea în baza de date a persoanelor private de libertate după: studii, calificare, situaţie juridică, aptitudinea de muncă, vârstă, sex, regim de executare.
CAPITOLUL IX

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu executarea contractelor de folosire la muncă
ART. 65

Soluţionarea litigiilor de orice natură ivite între părţi după încheierea contractului se face pe cale amiabilă, prin negocierea obiecţiunilor ridicate de una dintre acestea şi prin evaluarea argumentelor prezentate.

ART. 66

(1) În vederea formulării cererii de chemare în judecată şi înaintării acesteia la instanţa judecătorească competentă, biroul sau serviciul evidenţă şi organizarea muncii structura de producţie şi venituri proprii, precum şi serviciul financiar-contabil pun la dispoziţia consilierului juridic al unităţii copii semnate şi ştampilate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor documente:- contractul încheiat între părţi;

- actele de evidenţă a muncii prestate, respectiv bonuri de lucru, situaţii centralizatoare ale prestărilor de servicii, facturi - semnate de părţile contractante;

- documentele întocmite pentru încasarea sumelor în litigiu;

- situaţia centralizatoare, calculată de serviciul financiar, din care să rezulte, detaliat, valoarea debitului şi a penalităţilor de întârziere pretinse,

- notificarea de punere în întârziere a debitorului persoană fizică sau, după caz, invitaţia pentru conciliere şi procesul-verbal încheiat în urma concilierii directe cu debitorul persoană juridică;

- alte acte ce au fost întocmite pe parcursul derulării contractului;

(2) Actele originale se păstrează în evidenţa locului de deţinere, prin grija compartimentului organizarea muncii şi, după caz, a serviciului financiar.
CAPITOLUL X

Dispoziţii finale
ART. 67

(1) Majorarea salariului minim pe ţară conform hotărârilor emise de Guvernul României implică, dacă este cazul, şi renegocierea tarifelor orare, întocmindu-se acte adiţionale la contractele încheiate.

(2) Veniturile obţinute din munca persoanelor private de libertate folosite la activităţi productive pe bază de contracte de prestări servicii la diverşi agenţi economici, persoane fizice sau juridice, reprezintă un indicator de evaluare a eficienţei manageriale. În acest sens, semestrial, până la data de 15 iulie a anului în curs pentru primele 6 luni ale anului şi 15 ianuarie a anului următor, pentru anul în curs, directorul unităţii transmite o informare scrisă cu privire la gradul de realizare a veniturilor din prestări servicii cu persoanele private de libertate prevăzute în buget şi cauzele procentului redus de îndeplinire a acestora, dacă este cazul, precum şi măsurile dispuse în vederea suplimentării veniturilor prin folosirea la muncă a persoanelor private de libertate în regim de prestări servicii.

ART. 68


(1) Directorii locurilor de deţinere au obligaţia să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei tuturor documentelor din biroul sau serviciul de evidenţă şi de organizarea muncii şi a datelor înregistrate în modulul specific din aplicaţia informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate, sens în care, numeşte prin decizie de zi pe unitate, personalul care are acces la aceste documente şi în încăperea destinată activităţii de organizarea muncii.

(2) Dosarele cuprinzând actele de evidenţă a folosirii la muncă a persoanelor private de libertate şi a realizărilor valorice, se păstrează la sectorul evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii sau după caz, la arhiva unităţii. În situaţiile care impun scoaterea lor în afara sectorului sau din arhivă, aceasta se va face pe bază de condică, verificându-se atât la predare, cât şi la primire, existenţa tuturor documentelor.

ART. 69

Prevederile prezentelor Instrucţiuni se aplică în mod corespunzător şi persoanelor arestate preventiv, ţinând cont de particularităţile participării la activităţi lucrative, de instruire şcolară şi formare profesională ce derivă din lege şi Regulamentul de aplicare a legii.ART. 70

Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.


ANEXA 1A

la decizia ANP nr. din


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL BENEFICIARUL
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

(pentru operatori economici - persoane juridice)
Nr. _____ din _______

- Model -


ART. 1

Părţile contractului

Între ________________ cu sediul în _________________ strada _______________ nr. ____ judeţul/sectorul _______, C.I.F./C.U.I. __________, telefon ____________ cont ______________ deschis la ______________ reprezentat prin _______________ director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate

şi

____________________ cu sediul/în _________________ strada _______________ nr. _____ judeţul/sectorul _______, C.I.F./C.U.I. __________ nr. telefon __________ cont ______________ deschis la ______________, reprezentat(ă) prin _____________ în calitate de director şi denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:ART. 2

Obiectul contractului

Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate prevăzut la art. 5, în vederea prestării unor lucrări de ________________ la punctul de lucru ________ situat în localitatea _________ la ___ km faţă de locul de deţinere.

ART. 3

Durata contractului

Durata contractului este de __________ de la ________ până la _______

ART. 4

Valoarea contractului

Valoarea estimată a contractului este de _____________ lei, exclusiv T.V.A.

ART. 5

Obligaţiile părţilor

(1) Prestatorul se obligă:

a) - să pună la dispoziţia beneficiarului efectivul de persoane private de libertate, solicitat;

Programul de lucru zilnic este de ____ ore, în care (nu/-) se include pauza de masă de ______ min şi (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel: - ora ____ - începerea lucrului

- ora ____ - încetarea lucrului

b) - să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;

c) - să verifice ca beneficiarul și persoanele private de libertate să respecte obligațiile care le revin, pe linia securității şi sănătății în muncă, conform dispoziţiilor legale;

d) - să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale.

(2) Beneficiarul se obligă:

a) să facă dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil şi să achite un avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii, respectiv 50% în cazul centrelor de detenţie şi centrelor educative, cu regularizarea acestuia lunară;

b) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menţionate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor şi a Regulamentului de aplicare al acesteia;

c) să obţină, în situaţiile când este cazul, avizele sau autorizaţiile legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă etc.), înainte de începerea activităţii cu persoanele private de libertate şi să le pună le dispoziţia prestatorului;

d) să facă cunoscut prestatorului personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;

e) să informeze administraţia locului de deţinere dacă programul de lucru stabilit nu se desfăşoară integral din motive organizatorice, din cauza timpului nefavorabil, ori din alte cauze;

f) să asigure surse de apă potabilă, spaţii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare, şi, dacă este cazul, spaţiu de depozitare a echipamentului individual de protecţie şi amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;

g) să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităţilor ce urmează a se executa;

h) să asigure conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoane private de libertate;

i) să asigure cu mijloace de transport amenajate corespunzător deplasarea persoanelor private de libertate şi a personalului de pază şi supraveghere la şi de la locul de muncă, după caz;

j) să pună la dispoziţia prestatorului planul de prevenire şi protecţie corespunzător locului de muncă/postului de lucru;

k) să realizeze şi să consemneze în fiţele colective/individuale de instruire, efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere.

l) să pună la dispoziţia prestatorului (şefului punctului de lucru) instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă corespunzător activităţilor prestate;

m) să ia măsuri de încetare a activităţii şi să colaboreze cu personalul de pază şi supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate în caz de producere a unei situaţii de pericol grav şi iminent (incendii, explozii, intoxicaţii);

n) să asigure, dacă este cazul, transportul hranei persoanelor private de libertate;

o) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deţinere sau la cel mai apropiat spital;

p) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deţinere, conform Legii 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă.

r) să aducă de îndată la cunoştinţă reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligaţiilor şi interdicţiilor ce decurg din Legea de executare a pedepselor şi Regulamentul de aplicare al acesteia;

s) să asigure, conform prevederilor legale, condiţiile de protecţie a muncii precum şi alimentaţia şi echipamentul individual de protecţie pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere, în funcţie de natura şi caracteristicile activităţii efective;

t) să informeze în scris administraţia locului de deţinere, cu cel puţin o zi înainte, cu privire la încetarea sau suspendarea temporară a activităţii pe punctul de lucru.

u) să informeze şeful punctului de lucru şi/sau ofiţerul cu securitatea şi sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază şi supraveghere.

ART. 6


Plata muncii prestate

1) Tariful negociat este de ______ lei/oră (-/____ lei/oră-normă)/ persoană privată de libertate, la care se adaugă cota legală de TVA, care se aplică la valoarea totală a prestaţiilor;

2) Dacă este cazul tariful orar prevăzut la alin. (1) se va modifica prin act adiţional în situaţia modificării salariului minim brut pe ţară;

3) Evidenţa primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ţinută de prestator prin bonuri de lucru, un exemplar al acestora fiind predat zilnic reprezentantului beneficiarului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit şi semnat, constituie confirmarea cantităţii şi calităţii muncii prestate şi a faptului că lucrările sunt executate la cerere.

4) În ultima zi lucrătoare a lunii sau, în cursul lunii la finalizarea contractului, valoarea totală care rezultă din documentele de evidenţă se înscrie în situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii, urmând ca aceasta să fie semnată de persoanele autorizate din partea beneficiarului şi a prestatorului.

5) Situaţiile centralizatoare a prestărilor de servicii şi facturile se emit în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost efectuată prestaţia, se înregistrează la prestator şi se înaintează beneficiarului pentru verificare şi semnare. Acestea vor cuprinde:

- valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat;

- cota de TVA aplicată asupra valorii manoperei.

6) Plata contravalorii serviciilor se va efectua (numerar la casieria unităţii/în contul bancar prevăzut la art. 1) ________________, în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii de către prestator.

7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti o penalitate de __ % calculată la suma de plată pentru fiecare zi de întârziere.

8) În situaţia neachitării la termenul scadent a facturilor emise de prestator, beneficiarul este de drept pus în întârziere, potrivit art. 1523 din Codul Civil, fără a mai fi necesară o notificare.

9) Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare, calculate conform alin. (7) pot depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

10) În cazul în care, timp de 2 luni consecutiv, beneficiarul nu a achitat facturile de prestări servicii contractul se reziliază începând cu data de 21 a lunii în care trebuia efectuată a doua plată.

11) În perioada derulării contractului, se pot face plăţi parţiale dar nu mai mult de 2 luni consecutiv cu condiţia ca acestea să fie acoperitoare pentru plata lunară a veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate. În caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent.

ART. 7

Răspunderea contractuală

(1) Beneficiarul răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi a muncii.

(2) Lucrările executate necorespunzător de către persoanele private de libertate ca urmare a nerespectării indicaţiilor tehnice date de beneficiar se refac fără plată. Constatarea calităţii necorespunzătoare a lucrărilor şi stabilirea cauzelor acestora, se face de către cele două părţi şi se consemnează într-un proces-verbal.

(3) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din reprezentanţi ai ambelor părţi.

(4) În cazul adoptării unor acte normative privind amnistierea unor infracţiuni sau graţierea unor pedepse, ori în alte situaţii speciale, prestatorul este obligat să informeze de îndată beneficiarul, iar în termen de 30 zile să stabilească numărul persoanelor private de libertate pe care îl poate pune la dispoziţie, în raport de situaţia creată.

ART. 8


Alte clauze

(1) Amenajările speciale, precum şi dispunerea acestora, se menţionează în raportul preliminar de recunoaştere a punctului de lucru.

(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a contractului are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.

(3) În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora.

(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi.

(5) Accidentele de muncă produse la beneficiar se înregistrează de către partea (beneficiar sau prestator) care, în urma cercetării, a fost găsită răspunzătoare de producerea accidentului.

(6) În situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, directorul locului de deţinere va solicita în scris ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate.

(7) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (6), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului.

(8) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ...................... în două exemplare, din care unul pentru prestator iar altul pentru beneficiar.Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə