Gəncə Apellyаsiyа Məhkəməsinin Mülki KollegiyаsıYüklə 0,85 Mb.
tarix22.10.2017
ölçüsü0,85 Mb.
#11373

İş № 2(104)-991/2013

surətAzərbaycan Respublikası аdından
Q Ə T N A M Ə

03 sentyabr 2013-cü il Gəncə şəhərindəGəncə Apellyаsiyа Məhkəməsinin Mülki Kollegiyаsı
Hаkimlər Bayramov Azər Vahid oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Şəfiyev İspəndiyar Əsəd oğlu və Əliyev Fikrət Hüseyn oğlundan ibarət tərkibdə,

məhkəmə iclasının katibi Bədəlov Xəyal Natiq oğlunun,

İddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı və onun nümayəndəsi Yusifov Yaşar Kosta oğlunun, cavabdeh Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlunun, cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna və Mustafa-oğlu İradə Amiran qızının nümayəndəsi Mətlubi Üzeyir Mütəlim oğlunun, mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələblər irəli sürməyən üçünücü şəxs Axverdova Nazo Paşa qızının iştirakları ilə,
İddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızının cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğluna qarşı “mənzildən istifadə hüquqlarının itirilməsi tələbinə dair” mülki iş üzrə Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2011 saylı qətnaməsindən cavabdehlər Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin binasında, açıq məhkəmə iclasında baxaraq
müəyyən etdi:
Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin (hakim Yaşar Həşimov) 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2011 saylı qətnaməsi ilə iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızının iddia tələbi təmin edilmiş, cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlunun Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, DOS-6, bina 81, 2 saylı mənzilə olan istifadə hüquqları itirilmiş hesab edilmişdir.

Гятнамядян наразы галан ъавабдещlər Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu və Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı апеллйасийа шикайяти вериб, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Мящкямясинин 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2011 saylı гятнамясинин ляьв олунмасы barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişlər.İşin halları
İddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı iddia ərizəsi ilə Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinə müraciət edərək, cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlunun Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, DOS-6, bina 81, 2 saylı mənzilə olan istifadə hüquqlarının itirilmiş hesab edilməsi barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.

Birinci instansiya məhkəməsində iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı iddia tələbini müdafiə edərək göstərmişdir ki, Gəncə şəhəri, DOS-6, ev 81, mənzil 2 цnvanыnda yerləşən, sahəsi 17,7 kv.m olan bir otaqlı mənzil 11.11.1997-ci il тарихdən etibarən 9834 saylы reyestr kitabыnda şəxsi mцlkiyyət hцququ əsasыnda onun adыna qeyd olunmuş вя щазырда да onun mцlkiyyətindədir. Həmin mənzildə mərhum oğlunun arvadы Xitirqızı Maka Paşahovna və onun uşaqları formal olaraq qeydiyyatdadыrlar. Cavabdehlərin onun mцllkiyyətində olan mənzilə Gəncə şəhərи Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 29 avqust 1997-ci il tarixli qətnaməsi ilə istifadə hüquqları tanınmasına baxmayaraq, 1997-ci ildən bu gцnkц gцnə kimi mənzildə yaşamamыşlar. Onun eşitdiyinə gюrə cavabdehlər əvvəl Bakы şəhərində yaşamыş, daha sonra Rusiya Federasiyasыna getmişlər. O, 14 ildir ki, mənzilin bцtцn kommunal xərclərini cavabdehlərin əvəzindən təkbaşыna юdəməkdə чətinlik чəkir. Cavabdehlərin hal-hazırda harada yaşadыqlarыndan dəqiq məlumatı yoxdur. Cavabdehlərin 14 il ərzində həmin mənzildə bir gцn belə yaşamamalarы və həmin vaxtdan yaşayış sahəsinin istifadəsindən irəli gələn юhdəlik və məsuliyyətdən kənarda qalmalarы bu mənzildən istifadəyə ehtiyaclarыnыn olmamasыnы gюstərir. Cavabdehlərin bu hərəkətləri hцquqlarыndan sui-istifadə etməklə mцlkiyyətчinin dюvlət tərəfindən tanыnan və qorunan hцquqlarыnыn məhdudlaşdыrыlmasыna yюnəlmiş hərəkət kimi qiymətləndirilməlidir. İddiaчы bir daha qeyd etmişdir ki, cavabdehlər 1997-ci ildən həmin mənzildən чыxыb getmiş və bir daha həmin mənzilə qayыtmamыşlar. Bu fakt Gəncə Mənzil İstismar Hissəsinin 2 saylы еvlər idarəsinin arayыşы və qonşuların iştirakы ilə tərtib olunmuş aktla təsdiq olunur. Hesab edir ki, istər mцbahisəli hцquq mцnasibətlərinin yarandыğы vaxt qцvvədə olmuş və istərsə də hal-hazыrda qцvvədə olan qanunvericiliyin mцddəalarыna uyğun olaraq, cavabdehlərin ona şəxsi mцlkiyyət hцququ əsasыnda məxsus olan mənzilə istifadə hцquqlarы itirilmiş hesab edilməlidir. Odur ki, məhkəmədən iddianыn təmin edilməsinə dair qətnamə чыxarыlmasыnы хащиш етmişdir.Иш цзря биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян йухарыда эюстярилян гятнамя чыхарылмышдыр.
Апеллйасийа шикайятинин дялилляри
Ъавабдещlər Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu və Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı апеллйасийа шикайятини онунла ясасландырмышlar ки, onlar sovet dövlətinin mövcudluğu dövründə Gürcüstan Respublikasında yaşamışlar. Sovet dövləti dağılan zaman Gürcüstan Respublikasında milli münaqişə zəminində konfliktlər başlamış və bu səbəbdən 1992-ci ildə ailə üzvləri, yəni atası, anası və nənəsi, yəni bu iş üzrə iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı həddu buluğa çatmamış onları da götürüb daimi yaşamaq üçün köçüb Azərbaycana gəlmiş və Gəncə şəhərində DOS-6, ev 81, mənzil 02 ünvanında olan yaşayış sahəsini alaraq orada yaşamışlar. 1994-cü ilin sonlarında ataları Amiran qəflətən vəfat etmişdir. Ataları vəfat etdikdən sonra yəni, 1995-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq nənələri Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı onları mənzildən çıxarmağa çalışmışdır. Təxminən 1996-cı ildə sonuncu onları məcburi qaydada mənzildən çıxarmışdır. Bundan sonra onlar məcburiyyət qarşısında Bakı şəhərinə qohumlarının yanına getməli olmuşlar. Faktiki olaraq bir müddət onların himayəsində qaldıqdan sonra başqa yaşayış sahələri olmadığından geri, Gəncə şəhərinə əvvəllər yaşadıqları ünvana qayıtmalı olmuşlar. Sözügedən mənzilə qayıdarkən iş üzrə iddiaçı onları mənzilə buraxmamışdır. Bundan sonra, anaları Xitirqızı Maka Paşahovna Kamaloğlu Marsa Mustaf qızına qarşı “mənzildən istifadə hüququnun verilməsi” tələbinə dair iddia ərizəsi ilə Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinə müraciət etmişdir. Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 29 avqust 1997-ci il tarixli, 2-409 saylı qətnaməsi ilə onların həmin mənzildən istifadə hüququnun müəyyən edilməsi barədə iddia tələbi təmin edilmişdir. Məhkəmə qətnaməsi qüvvəsini aldıqdan sonra köçüb həmin ünvanda yaşamağa başlamışlar. Həmin dövrdə onların mənzildə yaşamağına hazırkı iddia üzrə iddiaçı heç bir maneçilik törətməmişdir. Bir müddət fasiləsiz olaraq mübahisəli mənzildə yaşamışlar. Bununla belə, onların saxlanılmağında və maddi təminatlarında çətinliklər yaranmışdır. Belə ki, anaları onları evdə tək qoyub işə gedə bilmir, ailələrində əmək qabiliyyətli isə, tək anaları olmuşdur. Bu səbəbdən sosial durumları çox ağırlaşmış, 2000-ci ilin əvvəllərində qohumlarının yanında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün anaları onları da özü ilə götürüb müvəqqəti olaraq Bakı şəhərinə gəlmişdir. Beləliklə qohumlarının nəzarəti altında yaşamalı olmuşlar. Əvvəllər heç bir maneə olmadan dəfələrlə Gəncə şəhərindəki mübahisə gedən mənzildə olmuş, fasilələrlə həmin mənzildə yaşamış, mütəmadi olaraq ünsiyyət saxlamış, ünsiyyətləri heç vaxt kəsilməmişdir. Beləliklə, onların müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində harada yaşamaqlarından da iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı tam məlumatlı idi. Hətta, hərbi xidmətə getməməzdən əvvəl, evlərinə gələn çağırış vərəqələrini də iddiaçı onlara çatdırdığından o, iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı dəqiq bilirdi ki, Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu məhkəmə prosesləri getdiyi dövrlərdə Azərbaycan Ordusu sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Lakin iddiaçı onların Bakı şəhərində müvəqqəti yaşadıqlarını, onlarla ünsiyyətdə olduğunu, onun hərbi xidmətdə olduğunu məhkəmədən gizlətmişdir. Təəssüflər olsun ki, işin bu halları məhkəmənin də diqqətindən kənarda qalmışdır. Ona görə də hesab edirlər ki, birinci instansiya məhkəməsi qətnamə çıxararkən maddi və prosessual hüquq normalarının pozuntusuna yol vermiş və buna görə də apellyasiya şikayətini əsaslı hesab edərək yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət etmişlər.
Proses iştirakçılarının изащатларı
Мящкямя kollegiyasının iclasında iştirak edяn ъавабдещ Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu apellyasiya шikayətinin məzmununa uyğun izahat verərək apellyasiya şikayətinin təmin едилмясини, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Мящкямясинин 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2013 saylı гятнамясинин ляьв едилмясини, иддиа тялябинин рядд едилмяси барядя йени гятнамя гябул едилмясини хащиш етди.

Мящкямя kollegiyasının iclasında iştirak edяn cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna və Mustafa-oğlu İradə Amiran qızının etibarnamə üzrə nümayəndəsi Mətlubi Üzeyir Mütəlim oğlu göstərdi ki, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Мящкямясинин 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2013 saylı гятнамясини ədalətsiz hesab edir. Belə hesab edir ki, cavabdeh Xitirqızı Maka Paşahovnannın mülkiyyətində Bakı şəhərində fərdi yaşayış evinin olması mübahisələndirilən evdən istifadə hüquqlarının itirilməsinə səbəb ola bilməzdir. Apellyasiya şikayətinin təmin edilməsini xahiş etdi.

Məhkəmə kollegiyasının 14.08.2013-cü il tarixli iclasında iştirak etmiş cavabdeh Xitirqızı Maka Paşahovna verdiyi izahatında göstərmişdir ki, 1995-ci ildən uşaqları ilə birlikdə Bakı şəhərinə getmişdir. Orada müəyyən müddət qaldıqdan sonra yenidən Gəncə şəhərinə qayıtmış, məhkəmə qətnaməsi əsasında mübahisələndirilən mənzildən onun və uşaqlarının istifadə hüquqları tanınmışdır. Bundan sonra uşaqlarının dolanışığını təmin etmək üçün yenidən Bakı şəhərinə qayıtmıdır. Yaxın qohumlarının köməyi ilə ona Bakı şəhərində ev alınmış və həmin ev onun mülkiyyətindədir. Gəncə şəhərindən qedən zaman özünə və uşaqlarına məxsus bütün əşyaların götürmüş və mübahisələndirilən evdə heç bir əmlakı qalmamışdır.

Мящкямя kollegiyasının iclasında iştirak edяn iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı və onun etibarnamə üzrə nümayəndəsi Yusifov Yaşar Kosta oğlu birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsinin ədalətli və qanuni olduğundan apellyasiya шikayətinin təmin едилмяməсини, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Мящкямясинин 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2013 saylı гятнамясинин qüvvədə saxlanması barədə qətnamə çıxarılmasını хащиш етдиляр.

Məhkəmə kollegiyasının iclasında iştirak edən mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxs Axmedova Nazo Paşa qızı göstərdi ki, mübahisələndirilən, Gəncə şəhəri, DOS-6, ev 81, mənzil 2 hal-hazırda onun mülkiyyətindədir. Apellyasiya шikayətinin təmin едилмяməсини xahiş etdi.

Щцгуги мясяляляр

Azərbаycаn Respublikаsı Mülki Prosessuаl Məcəlləsinin 372.1-ci mаddəsinə əsаsən, аpellyаsiyа instаnsiyаsı məhkəməsi tаm hüquqlu məhkəmə kimi işə, işdə olаn və əlаvə təqdim olunmuş sübutlаr əsаsındа mаhiyyəti üzrə bаxır.

Həmin Məcəllənin 372.6-cı mаddəsinə əsаsən, аpellyаsiyа instаnsiyаsı məhkəməsi birinci instаnsiyа məhkəməsinin qətnаməsinin əsаslılığını onun bаrəsində аçıq və dolаyısı ilə mübаhisə edilən hissəsi üzrə, şikаyət qərаrın ləğv edilməsinə yönəldikdə və yа аpellyаsiyа şikаyətində və onа etirаzlаrdа ifаdə olunmuş dəlillərə əsаsən mübаhisənin predmeti bölünməz olduqdа isə tаm yoxlаyır.

Həmin Məcəllənin 372.7-ci maddəsinə əsasən, аpellyasiya instansiyası məhkəməsi şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq məhkəmənin maddi və prosessual hüquq normalarına riayət etməsini yoxlayır.

Məhkəmə kollegiyasının iclasında şahid qismində ifadə verən Sadıxova Nəzakət Cəmil qızı göstərdi ki, iddiaçı Kamlaoğlu Marsa Mustaf qızı ilə eyni binada qonşuluq münasibətlərində yaşayır. Çox səmimi münasibətləri mövcuddur. O, 1995-ci ildən həmin ünvanda yaşayır. 1998-ci ildən sonra cavabdehlər mübahisələndirilən mənzildə yaşamamış və onların həmin ünvana gəlib-qetmələrini görməmişdir.

Birinci instansiya məhkəməsində şahid qismində dindirilmiş İmanova Nəcibə Musa qızı, Əkbərova Aidə Salman qızı və Məhəmmədova Kifayət Safalan qızı verdikləri ifadələrində Gəncə şəhəri, DOS-6, ev 81, mənzil 2-də iddiaçı Marsa Kamaloğlu və onun qızının yaşadıqlarını gördüklərini, cavabdehlərin həmin ünvanda yaşadıqlarının şahidi olmadıqlarını bildirmişlər.

İşdə olan 9834 nюmrəli qeydiyyat vяsiqяsinin surяtindяn gюrцnцr ki, Gəncə şəhəri, DOS-6, bina 81, mяnzil 2 mцlkiyyяt hцququ яsasыnda Kamaloğlu Marsa Mustaf qыzыna mяxsusdur.

İşdə olan 25.06.2011-ci il tarixli 2 сайлы евляр идаряси тяряфиндян тясдиг олунмуш aktdan gюrцnцr ki, cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qыzы və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu Gəncə şəhəri, DOS-6, bina 81, mənzil 2-də yaşamışlar.

İşdə olan Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 29 avqust 1997-ci il tarixli, 2-409 saylı qətnaməsinin surətindən gюrцnцr ki, Xitirqızı Maka Paşahovnaya uşaqlarы İradə və Mahmudla birlikdə Gəncə şəhəri, DOS-6, bina 81, 2 saylы mənzilin yaşayış sahəsindən istifadə hцququ verilmişdir.

İşdə olan Gəncə şəhər 2 saylы Evlər İdarəsinin 25 iyun 2011-ci il tarixli, 21 saylы arayışından gюrцnцr ki, Gəncə şəhəri, DOS-6, bina 81-in 2 saylı mənzili Kamaloğlu Marsa Mustaf qыzыna məxsusdur, mənzildə Kamaloğlu Marsa Mustaf qыzы və qыzы Axverdova Nazo Paşa qыzы yaşayыr, gəlini Xitirqızı Maka Paşahovna, nəvələri Mustafa-oğlu İradə Амиран qыzы və Mustaf-oğlu Mahmud Амиран oğlu həmin mənzildə yaşamыrlar.

İşdə olan Azərbaycan Respublikası DİN-nin BPQMİ-nin MAPS şöbəsinin arayışından görünür ki, Xitirqızı Maka Paşahovna Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi, M.Əmirov küçəsi ev 30, mənzil 60-da qeydiyyatdadır.

İşdə olan RX seriyalı, 0021523 saylı daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışdan görünür ki, Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, DOS-6, bina 81-in 2 saylı mənzili 07.08.2012-ci il tarixdə DƏDRX-nin Gəncə Ərazi İdarəsində Axverdova Nazo Paşa qızının adına qeydiyyata alınmışdır.

Мящкямя коллеэийасы иш материалларыны, апеллйасийа шикайятинин дялиллярини, тяряфлярин изащатларыны щяртяряфли, там, обйектив вя гярязсиз арашдырараг вя топланмыш сцбутлара мяъму щалында щцгугу гиймят веряряк щесаб едир ки, апеллйасийа шикайяти qismən təmin edilməli, иш цзря биринъи инстансийа мящкямясинин гятнамяси ləğv edilməli, iddianın təmin edilməsи барядя йени гятнамя гябул едилмялидир.

Azərbaycan Respublikası Mцлки Pроссесуал Mяъяллясиnin 9.1-ъи маддясиня ясасян, яdalət mühakiməsi çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi və faktlar əsasında həyata keçirilir.

Həmin Məcəllənin 9.1, 9.2 вя 9.3-ъц маддяляриня ясасян яdalət mühakiməsi çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi və faktlar əsasında həyata keçirilir. Бu Məcəllə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, məhkəmədə mübahisəyə işdə iştirak edən şəxslər çağırılıb dindirilmədikdə baxıla bilməz. İşdə iştirak edən şəxslər öz tələblərini əsaslandırdıqları dəlillər, sübutlar və hüquqi nəticələr barədə bir-birlərinə məlumat verməyə borcludur ki, digər tərəf bunlara qarşı özünün müdafiəsini təşkil edə bilsin. Щakim bütün hallarda prosesin çəkişmə prinsipini təmin etməlidir. O, öz qərarını yalnız tərəflərin çəkişmə prinsipinə əsasən müzakirə etdiyi dəlillərlə, onların verdiyi izahatlarla, sənədlərlə əsaslandırmalıdır. Məhkəmə, qərarını tərəfləri dəvət etmədən özünün qulluq mövqeyinə görə irəli sürdüyü hüquqi dəlillərlə əsaslandıra bilməz.

Çəkişmə prinsipi müəyyən edilmiş sübutetmə qaydasıdır və bu qaydaya görə işdə iştirak edən hər bir şəxs öz tələb və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut edir. İşə hərtərəfli baxılması məhkəmə tərəfindən qanuni və əsaslandırılmış qərarın çıxarılması, tərəflərin prosesdə fəallığı, öz mövqeyini müdafiə etmək üçün dəlillər gətirməsi, əks tərəfın sübutlarını və dəlillərini rədd etməsi üçün geniş imkanlara malik olması ilə təmin olunur.

Çəkişmə prinsipi tərəflərin prosessual hüquq bərabərliyi prinsipindən ayrılmazdır. Belə ki, məhz bərabər hüquq və vəzifələr onlara məhkəmə qarşısında çəkişmək imkanı verir. Tərəflərin prosessual hüquq bərabərliyı o deməkdir ki, onlar öz hüquq və mənafelərini müdafiə etmək üçün prosessual vasitələrdən real istifadə etmək imkanına malik olurlar və bərabər səviyyədə konkret prosessual hüquqlarla təmin edilirlər. Tərəflərin prosessual hüquq bərabərliyi prinsipi prosesin bütün mərhələlərində mühüm əhəmiyyət daşımaqla prosesin çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Bu prinsipin mahiyyəti əslində ondan ibarətdir ki, prosesin istənilən mərhələsində hər bir tərəfə bərabər prosessual imkanlar yaradılmalı, tərəflər prosesdə tam bərabər olmalı, onların hüquqları bir-birinə uyğun olmalı və uzlaşmalıdır. Məhkəmə cavabdehin izahatını dinləmədən, yalnız iddiaçının izahatı əsasında qərar çıxara bilməz. O, cavabdehə məhkəmə iclaslarında iştirak etmək, izahat vermək üçün bütün imkanları yaratmahdır. Ümumiyyətlə, məhkəmə öz qərarını tərəfləri qanunla müəyyən olunmuş qaydada dəvət etmədən, özünün qulluq mövqeyinə görə irəli sürdüyü hüquqi dəlillərlə yox, çəkişmə prinsipinə əsasən müzakirə etdiyi dəlillərlə, tərəflərin verdiyi izahatlarla, sənədlərlə əsaslandırmalıdır.

Həmin Məcəllənin 217.1-ъи маддясиня ясасян, мəhkəmənin qətnaməsi qanuni və əsaslı olmalıdır.

Həmin Məcəllənin 217.3-ъц маддясиня ясасян, гətnamə iş üzrə müəyyən edilmiş həqiqi hallara və tərəflərin qarşılıqlı münasibətinə uyğun əsaslandırılmalıdır.

Həmin Məcəllənin 134.1.4-ъц маддясиня ясасян, məhkəmə bildirişляри rəsmi qaydada verməlidir.

Həmin Məcəllənin 135.1-ъи маддясиня ясасян, бu Məcəllənin 134-cü maddəsində sadalanan məhkəmə sənədləri “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sifarişli poçt göndərişi (məktubu) ilə çatdırılır. Zəruri hallarda məhkəmə sənədinin çatdırılması hakim tərəfindən məhkəmə işçisinə tapşırıla və ya işdə iştirak edən şəxsin razılığı ilə həmin şəxsə həvalə edilə bilər.

Həmin Məcəllənin 135.2-ъи маддясиня ясасян, мəhkəmə sənədləri məhkəməyə qaytarılmalı olan, forması müvafiq qaydada təsdiq edilmiş qəbzə və ya sənədin kötüyünə imza etdirilməklə, ünvan sahibinə rabitə orqanları, yaxud məhkəmə sənədlərinin çatdırılması tapşırılmış şəxslər tərəfindən şəxsən verilir. Hüquqi şəxsə ünvanlanmış məhkəmə sənədləri müvafiq vəzifəli şəxsə qəbzə və ya sənədin kötüyünə imza etdirilməklə verilir. Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi məhkəmədə də həyata keçirilə bilər.

Мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, иш цзря биринъи инстансийа мящкямясинин гятнамяси просессуал щцгуг нормаларынын дцзэцн тятбиг едилмямяси иля чыхарылмышдыр. Биринъи инстансийа мящкямяси prosesin чяkişmə prinsipi ясасында апарылмасыны təmin etmямиш, öz qərarını yalnız tərəflərin çəkişmə prinsipinə əsasən müzakirə etdiyi dəlillərlə, onların verdiyi izahatlarla, sənədlərlə əsaslandırmaлы олмалы олдуьу щалда буну етмямишдир. Ъavabdeh məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haqqında lazımi qaydada xəbərdar edilməmişdir. Belə ki, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən cavabdehin yaşadığı yer haqqında məlumat əldə etməsi üçün heç bir zəruri hərəkətlər (MAPS-dan arayış və.s) edilməmiş, sadəcə olaraq iddia ərizəsində göstərilən ünvana müvafiq olaraq bildirişlər göndərilmişdir. Ona görə də birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən tərəflərin çəkişmə prinsipinin pozulması ilə müşayiət olunan qətnamə qəbul edilmişdir. Одур ки, мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, биринъи инстансийа мящкямяси иддианы тямин едяркян cavabdehlərin lazımı qaydada məlumatlandırılması üçün zəruri hərəkətlərin edilməməsi baxımından щаглы олмамышдыр. Апеллйасийа şikayəti bu xüsusat baxımndan qismən təmin edilməli, биринъи instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilмяли вя иддиа тялябинин təmin едилмяси барядя йени гятнамя гябул едилмялидир.

Azərbaycan Respublikası Mцлки Pроссесуал Mяъяллясиниn 14.2-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə yalnız tərəflərin təqdim etdikləri sübutları araşdırmalı və onlardan istifadə etməlidir.

Həmin Məcəllənin 77.1-ci maddəsinə əsasən, hər bir tərəf öz tələblərinin və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir.

Həmin Məcəllənin 78.1-ci maddəsinə əsasən, sübutlar işdə iştirak edən şəxslər tərəfindən birinci instansiya məhkəməsində təqdim edilir.

Həmin Məcəllənin 80-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə işin gedişində təqdim olunmuş ancaq o, sübutları qəbul edir və nəzərə alır ki, onlar işdə tərəflərin tələblərini müəyyən edən faktlarla və hallarla əlaqdardır.

Həmin Məcəllənin 88-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə sübutlara obyektiv, qərəzsiz, hərtərəfli və tam baxıldıqdan sonra həmin sübutlara tətbiq edilməli hüquq normalarına müvafiq olaraq qiymət verir. Heç bir sübutun məhkəmə üçün qabaqcadan müəyyən edilmiş qüvvəsi yoxdur.

Həmin Məcəllənin 106.1-ci maddəsinə əsasən, işdə iştirak edən şəxslərin iş üçün əhəmiyyətli olan və onlara məlum olan faktlar barədə izahatları iş üzrə toplanmış digər sübutlarla yanaşı yoxlanılmalı və qiymətləndirilməlidir.

Həmin Məcəllənin 217.4-cü maddəsinə əsasən, məhkəmə öz qətnaməsini yalnız məhkəmə iclasında tədqiq olunmuş sübutlarla əsaslandırır.

Həmin Məcəllənin 217.2-ci maddəsinə əsasən, qətnamə mübahisəli hüquq münasibətlərinin yarandığı zaman qüvvədə olan maddi hüquq normalarına və işin baxılması zamanı qüvvədə olan prosessual hüquq normalarına uyğun çıxarılmalıdır.

Göründüyü kimi, tərəflər arasında mübahisələndirilən mənzillə bağlı hüquq münasibətləri yaranan zaman 01 oktyabr 2009-cu il tarixədək quvvədə olmuş Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsi qüvvədə olmuşdur. Odur ki, bu münasibətlərə qeyd edilən məcəllənin normaları tətbiq edilməlidir.

Həmin Məcəllənin 60-cы maddяsinə əsasən, icarяdar vя ya onun ailя цzvlяri mцvяqqяti baшqa yerя getdikdя onlarыn yaшayыш sahяsi altы ay saxlanыr. Шяxsin mцяyyяn edildiyindяn artыq mцddяtя baшqa yerя getmяsi nяticяsindя yaшayыш sahяsindяn istifadя hцququnu itirmiш hesab edilmяsi kirayяdarыn vя ya hяmin sahяdя yaшamaьa qalmыш digяr daimi istifadячilяrin iddiasы цzrя mяhkяmя qaydasыnda hяyata keчirilir.

Həmin Məcəllənin 87-ci maddяsinin 2-ci hissяsinя яsasяn, icarяdar vя onun ailя цzvlяri daimi yaшamaq цчцn baшqa yaшayыш mяntяqяsinя getdikdя vя ya hяmin yaшayыш mяntяqяsindя digяr yaшayыш mяntяqяsinя kючdцkdя, yaшayыш sahяsinin icarя mцqavilяsi onlarыn getdiyi vя ya kючdцyц gцndяn pozulmuш hesab edilir.

«Azяrbaycan Respublikasы Mяnzil Mяcяllяsinin 60-cы maddяsiнин шярщ олунмасы haqqыnda» Azяrbaycan Respublikasы Konstitusiya Mяhkяmяsinin 12 mart 1999-cu il tarixli qяrarыnda gюstяrilir ki, Azяrbaycan Respublikasы Mяnzil Mяcяllяsinin 60-cы maddяsinin 1-ъи hissяsindя nяzяrdя tutulan norma tяrяflяrin юz hцquqlarыndan sui-istifadя hallarыnыn qarшыsыnы almaьa yюnяlir, onlara imkan verir ki, mяhkяmя vasitяsilя юz qanuni hцquqlarыnыn qorunmasыnы, qarшыlыqlы hцquq вя vяzifяlяrdяn yaranan oxшar mцnasibяtlяrin tяnzimlяnmяsini hяyata keчirsin.

«Azяrbaycan Respublikasы Mяnzil Mяcяllяsinin 60-cы maddяsiнин шярщ олунмасы haqqыnda» Azяrbaycan Respublikasы Konstitusiya Mяhkяmяsinin 12 mart 1999-cu il tarixli qяrarыnda qeyd edilir ki, mяnzil qanunvericiliyinя яsasяn, tяrяflяr arasыnda yaranmыш bu mцbahisяlяrя mяhkяmяlяr tяrяfindяn baxыlarkяn yaшayыш sahяsindя altы ay vя daha uzun mцddяtdя yaшamamaьыn sяbяblяri araшdыrыlmalы, bu xцsusat digяr hallarla birlikdя mяcmu qaydada tяdqiq olunmalы vя mяhkяmяnin mцvafiq qяrarыnda яsaslandыrыlmalыdыr.

Kонститусийа Мящкямясинин qeyd edilən Qərarında gюstяrilir ki, Azяrbaycan Respublikasы Mяnzil Mяcяllяsinin 60-cы maddяsinin 1-ci hissяsi mяhkяmяlяr tяrяfindяn tяtbiq edilяrkяn nяzяrя alыnmalыdыr ki, Mяnzil Mяcяllяsinin 87-ci maddяsindя vя Azяrbaycan Respublikasыnыn digяr qanunvericilik aktlarыnda gюstяrilяn яsaslar mцяyyяn edilmяdikdя, icarяdar vя onun ailя цzvlяrinin mцvяqqяti, o, cцmlяdяn altы ay vя daha uzun mцddяtя baшqa yerя getmяsi hяmin шяxslяri yaшayыш sahяsinя olan hцquqlarыndan mяhrum etmir.

«Respublika Mяhkяmяlяri tяrяfindяn Mяnzil qanunvericiliyinin tяtbiqi tяcrцbяsi haqqыnda» Azяrbaycan Respublikasы Ali Mяhkяmяsinin 1992-ci il 16 oktyabr tarixli 2 №-li Гяrarыnыn 8-ci bяndindя gюstяrilir ki, Mяnzil Mяcяllяsinin 60-cы maddяsinя яsasяn, qanunla daha uzun mцddяt nяzяrdя tutulmamышdыrsa, mцvяqqяti olaraq baшqa yerя getmiш kirayячinin vя onun ailя цzvlяrinin yaшayыш sahяsinя hцququ altы ay mцddяtinя saxlanыlыr. Шяxsin mцяyyяn edildiyindяn artыq mцddяtя baшqa yerя getmяsi nяticяsindя yaшayыш sahяsindяn istifadя hцququnu itirmiш hesab edilmяsi, bununla яlaqяdar mцbahisя yarandыqda, maraqlы шяxslяrin iddialarы цzrя mяhkяmя tяrяfindяn hяyata keчirilir. Mяhkяmя kirayячinin vя onun ailя цzvцnцn цzrlц sяbяblяrdяn mцяyyяn edildiyindяn artыq mцddяtя baшqa yerя getdiyini mцяyyяn etdikdя, iddianы tяmin edir.

Məhkəmə kollegiyası tяrяfindяn işin mцяyyяn edilmiш hallarыndan bяlli olur ki, cavabdehlяr uzun müddətdir ki, mцbahisяləndirilən mяnzildя yaшamamışlar. Belə ki, onlar 1997-ci ildən qeyd edilən mənzili tərk etmiş və Bakı şəhərində юзляриня башга йашайыш йери сечмишляр. Məhkəmə kollegiyasının iclasında sübuta yetirildi ki, cavabdeh Xitirqızı Maka Paşahovna uşaqları ilə birlikdə mübahisələndirilən evdən gedən zaman bütün əşyalarını özüylə götürümüş və həmin evdə heç bir əmlakı qalmamışdır. Bundan başqa Xitirqızı Maka Paşahovnanın məhkəmə iclasında verdiyi izahatından, habelə məhkəməyə təqdim etdiyi qeydiyyat vəsiqəsinin surətindən (notariat qaydasında təsdiq olunmamış) də görünür ki, 1998-ci ildən onun mülkiyyətində Bakı şəhərində yerləşən mənzili vardır və uşaqları ilə birlikdə istifadə hüquqlarını həmin mənzildə həyata keçirmişlər. Azərbaycan Respublikası DİN-nin BPQMİ-nin MAPS şöbəsinin arayışından da görünür ki, cavabdeh sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarını həyata keçirtdiyi mənzildə qeydiyyatdadır. Gюstяrilяn xüsusatlarla birmяnalы olaraq tяsdiq edilir ki, cavabdehlяr Gəncə şəhərində yerləşən mübahisələndirilən evi kюnцllц олараq, hяm dя daimi olaraq tяrk etmиш вя özlərinə Bakı şəhərində daimi yaşayış yeri seçmiş və istifadə hüquqlarını da məhz həmin mənzildə gerçəkləşdirmişlər. Gorunduyu kimi, cavabdehlər mübahisəli mənzili 1997-ci ildə tərk edərək Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 87-ci maddəsinə əsasən və “Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 60-cı maddəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 12.03.1999-cu il tarixli Qərarında verilmiş şərhə uyğun qaydada daimi yaşamaq üçün başqa yaşayış məntəqsinə getmiş, bu səbəbdən də mübahisələndirilən mənzildən istifadə hüquqları itirilmişdir. Onların mübahisəli mənzili tərk etmələri faktı, Bakı şəhərində mülkiyyət hüququ əsasında yaşayış sahəsi əldə etmələri, istifadə hüquqlarını həmin mənzildə həyata keçirmələri, yeni yaşayış məntəqəsinə daimi olaraq köçmələri ilə əlaqədar mübahisəli mənzili tərk edən zaman bütün əşyalarını özləri ilə aparmaları, mübahisəli mənzilə bir daha qayıtmamaları ilə təsdiq olunur. Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, cavabdehlərin mübahisəli mənzillə hər hansı formada bağlılıqları yoxdur və onların həmin mənzildən istifadə hüquqlarının itirilməmiş hesab edilməsinin qanuni əsasları mövcud deyildir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 29-cu maddəsinə əsasən, hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur. Mülkiyət hüququ mülkiyyətçının təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, ondan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir.

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına dair 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsində göstərilir ki, hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə hüququna malikdir.

Azərbaycan Respulikasının “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının iştirakçısı və onu ratifikasiya etmiş dövlət kimi 15 aprel 2002-ci il tarixdən Konvensiya və və onun Protokollarının təfsiri və tətbiqi məcəllələri üzrə Avropa məhkəməsinin yuridiksiyasının məcburliyinin tanıyır. Azərbaycan Respulikası Konvensiyanı ratifikasiya etdiyi dövürdən sonra yuridiksyası altında olan insanların Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlarını təmin etməlidir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 152.1-ci maddəsinə əsasən, mülkiyyət hüququ subyektin ona mənsub olan əmlaka öz istədiyi kimi sahib olmaq, ondan istifadə etmək və ona dair sərəncam vermək üzrə dövlət tərəfindən tanınan və qorunan hüququdur.

Yuxarıda sadalanan normaların mahiyyəti və hüququn ümumi prinsiplərindən görünür ki, mülkiyyət hüququ fundamental bir hüquqdur. Həm daxili qanunvercilik, həm də beynəlxalq hüquq mülkiyyət hüququna “mülkiyyətçinin sərbəstlik sferası” prizmasından yanaşır. Mülkiyyətçı öz əmlakından arzuladığı formada istifadə etdiyi təqdirə bu hüquq öz mahiyyətini əldə edir.

Buna görə də məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, iddia məhkəməyə verilən zaman mübahisələndirilən əmlakın mülkiyyətçisi olmuş bu iş üzrə iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı cavabdehlərin mənzilə olan istifadə hüquqlarının itirilməsi tələbi ilə müraciət etməkdə haqlı olmuş və qeyd edilən iddia tələbinin təmin edilməməsi üçün əsaslar yoxdur.
Apellyаsiyа şikаyətinə bаxılmаsının nəticəsi
Məhkəmə iclаsındа tədqiq olunаn sübutlаrı məcmu hаldа qiymətləndirərək məhkəmə kollegiyası bu nəticəyə gəlir ki, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2011 saylı qətnaməsindən cavabdehlər Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu və Mustafa-oğlu İradə Amiran qızının verdiyi apellyasiya şikayəti qismən təmin edilməli, iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızının cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğluna qarşı “mənzildən istifadə hüquqlarının itirilməsi tələbinə dair” mülki iş üzrə Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 13 sentyabr 2011-ci il tarixli, 2(043)-1274/2011 saylı qətnaməsi ləğv edilməli, iş üzrə yeni qətnamə çıxarılaraq iddia tələbi təmin edilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessuаl Məcəlləsinin 384.0.2-ci mаddəsinə əsаsən, аpellyаsiyа instаnsiyа məhkəməsi qətnaməni tamamilə və ya qismən ləğv edə bilər və birinci instansiya məhkəməsində müəyyən edilmiş hallar və ya əlavə təqdim olunmuş sübutlar əsasında yeni qətnamə qəbul edə bilər .

Azərbaycan Respublikasə Mülki Prosessual Məcəlləsinin 119.1-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə xərcləri ödənilmiş tələblərin məbləğinə münasib olaraq işdə iştirak edən şəxslərə aid edilir. İddia tələbi təmin edildiyi üçün iddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilmiş 3 (üç) manat rüsmu xərci cavabdehlərdən müştərək qaydada alınaraq iddiaçıya ödənilməlidir.

Qeyd олунанлара ясасян вя Азярбайъан Республикасы Мülki Prosessual Məcəlləsinin 372-376, 378-382, 384, 387, 392-393, 402 вя 405-ъи маддялярини рящбяр тутараг мящкямя коллеэийасы,


qət edti:
Ъавабдещlər Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlu tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti qismən тямин едилсин.

İddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızının cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğluna qarşı “mənzildən istifadə hüquqlarının itirilməsi tələbinə dair” mülki iş üzrə Gəncə şəhəri Kəpəz Rайон Мящкямясинин 13 sentyabr 2011-ci il tarixli гятнамяси ляьв едилсин və iş üzrə yeni qətnamə çıxarılsın.

İddia tələbi təmin edilsin. Cavabdehlər Xitirqızı Maka Paşahovna, Mustafa-oğlu İradə Amiran qızı və Mustaf-oğlu Mahmud Amiran oğlunun Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, DOS-6, 81 saylı binanın 2 saylı mənzilindən istifadə hüquqları itirlmiş hesab edilsin.

İddiaçı Kamaloğlu Marsa Mustaf qızı tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilmiş 3 (üç) manat rüsmu xərci cavabdehlərdən müştərək qaydada alınaraq iddiaçıya ödənilsin.

Гятнамя шикайят верилмяdiyi halda qəbul edildiyi gündən 2 (ики) ай кечдикдян сонра гануни гцввяйя минир.

Гятнамядян рясми гайдада верилдийи эцндян 2 (ики) ай мцддятиндя Эянъя Апеллйасийа Мящкямяси васитяси иля Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасына кассасийа шикайяти вериля биляр.Sədrlik edən: imza var Azər Bayramov
Hakimlər: imza var İspəndiyar Şəfiyev

imza var Fikrət Əliyev

Düzdür

Hakim Azər Bayramov

İş № 2(044)-1259/2013AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

Q Ə T N A M Ə

Gəncə şəhər Nizami rayon Məhkəməsi


24 iyun 2013-cü il Gəncə şəhəri


Hakim Muradov Rəhman Şaban oğlunun sədrliyi, Məmmədov Rihat Tahir oğlunun katibliyi, iddiaçı İsmayılova Qayıbova Mariya Şahmalı qızının iştirakı ilə,

İddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızının cavabdeh Gəncə şəhər Qaz İstismar İdarəsinə qarşı əsassız hesablanmış qaz borcunun silinməsi tələbinə dair mülki işə, Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəmənin binasında, açıq məhkəmə iclasında baxaraq, məhkəmə
M Ü Ə Y Y Ə N E T D İ :
İddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızı cavabdeh Gəncə şəhər Qaz İstismar İdarəsinə qarşı əsassız yazılmış 900 (doqquz yüz) manatdan artıq borcun ləğv edilməsi tələbinə dair məhkəmədə iddia qaldırmışdır.

Məhkəmə iclasında iddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızı iddia ərizəsinin məzmununa uyğun izahat verərək göstərdi ki, Gəncə şəhəri Ərdəbil küçəsi 27 saylı fərdi yaşayış evi onun mülkiyyətindədir hazırda həmin ünvanda pasport qeydiyyatında olmaqla həmin ünvanda yaşayır. 2012-ci ilin avqust ayına kimi o qaz sərfiyyatından istifadə etdiyinə görə hər ay 10 manat məbləğində pulu Qaz İstimar İdarəsinə poçt vasitəsilə ödəmiş, 2012-ci ilin avqust ayından isə Gəncə Qaz İstismar İdarəsi tərəfindən onun yaşadığı Gəncə şəhəri Ərdəbil küçəsi 27 saylı ünvanına qaz sayğacı quraşdırılmışdır. Lakin sonradan Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaçları ona bildirmişdir ki, qaz sərfiyyatına görə 900 (doqquz yüz) manatdan artıq borcu vardır. 2012-ci ilin avqust ayına kimi yaranmış 900 (doqquz yüz) manat borcu əsassız hesab etdiyinə görə Gəncə şəhər Qaz İstismar İdarəsinə müraciət etsə də, borc silinməmişdir. Ona görə də məcburiyyət qarşısında qalaraq məhkəməyə müraciət etmişdir. İddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızı sonda cavabdeh tərəfindən əsassız olaraq 900 (doqquz yüz) manat borc hesablandığına baxmayaraq həmin məbləğdən könüllü olaraq 100 (yüz) manat ödəməyə etiraz etmədiyini, qalan borcun isə silinməsinə dair qətnamə çıxarılmasını məhkəmədən xahiş etdi.

Cavabdeh Gəncə şəhər Qaz İstismar İdarəsi məhkəmə iclasın vaxtı və yeri haqqında lazımi qaydada xəbərdar edilmiş, lakin buna baxmayaraq cavabdeh məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haqqında lazımi qaydada xəbərdar edilməsinə baxmayaraq cavabdehin nümayəndəsi məhkəmə iclasına gəlməmiş, gəlməməsinin səbəbləri və mümkünsüzlüyü barədə məhkəməyə məlumat verməmiş və nə də işə onun iştirakı olmadan baxılmasını xahiş etməmişdir. Ona görə də məhkəmə cavabdehinnümayəndəsinin iştirakı olmadan işə baxılmasını mümkün hesab emişdir.

İşə əlavə olunmuş abonentin saldosundan görünür ki, Qayıbova Mariya Şahmalı qızının 2012-ci ilin avqust ayına qədər qaz sərfiyyatına görə borcu 991,16 (doqquz yüz doxsan bir manat on altı qəpik) manat təşkil edir.

İş materiallarına əlavə olunmuş Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquqların Dövlət Qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestrindən MA seriyalı 0169536 saylı Çıxarışının surətindən görünür ki, Gəncə şəhəri, Nizami rayonu Ərdəbil küçəsi 27 saylı evin 2 saylı mənzili Qayıbova Mariya Şahmalı qızının, Qayıbov Elqayıt Əmiraslan oğlunun və Qayıbova Mariya Şahmalı qızının adına qeydə alınmışdır.

İş materiallarına əlavə olunmuş Mənzilin Planının kserisurətindən görünür ki, Gəncə şəhəri, Nizami rayonu Ərdəbil küçəsi 27 saylı evin 2 saylı mənzili 18,4 kv.m və 17,3 kv.m (iki) yaşayış otağından ibarətdir.

Məhkəmə iddiaçının izahatını dinləyib, iş materiallarını hərtərəfli, tam, obyektiv və qərəzsiz araşdırıb, mübahisənin həllində tətbiq edilməli olan hüquq normalarına əsaslanaraq hesab edir ki, iddia tələbi qismən təmin edilməməlidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı maddəsinə görə, hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsinə görə, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinə görə, heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz.

“Qaz təhcizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 1998-ci il tarixli Qanununun 13-cü maddəsinin 8-ci bəndinə görə, qaz paylayıcısı verdiyi qazın dəyərini yalnız sayğacın göstəricilərinə əsasən tam hesablamalıdır və hər ay istelakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir (göndərməlidir). İstehlakçı tərəfindən qazın hesabı tam ödənildikdən sonra, qaz paylayıcısı tərəfindən yol verilmiş səhvə görə düzgün hesablanmamış qazın dəyəri qaz paylayıcısı istehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb edə bilməz.

Məhkəmə iclasında müəyyən olundu ki, iddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızının mülkiyyətində olan Gəncə şəhəri, Nizami rayonu Ərdəbil küçəsi 27 saylı evinə Gəncə Qaz İstismar sahəsi tərəfindən mənzildə sayğac olmadığı halda qaz sərfiyyatı üçün iki otaqlı yaşayış evinə 991,16 (doqquz yüz doxsan bir manat on altı qəpik) manat məbləğində borc yazılmışdır.

Göründüyü kimi “Qaz təhcizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 1998-ci il tarixli Qanununun 13-cü maddəsinin 8-ci bəndinə görə, qaz paylayıcısı verdiyi qazın dəyərini yalnız sayğacın göstəricilərinə əsasən tam hesablamalı və hər ay istelakçıya məlumat (hesab) təqdim etməklə sərf olunmuş qazın dəyərini abonentdən almalıdır.

Məhkəmə hesab edir ki, iddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızı sayğacsız qaz sərfiyyatına görə hesablanmış borcdan 100 (yüz) manat könüllü ödəmək istədiyində olduğundan onun iddia tələbi qismən təmin edilməli, Qayıbova Mariya Şahmalı qızından 100 (yüz) manat alınıb Gəncə şəhər Qaz İstismar Sahəsinin hesabına verilməli, qalan borc isə silinməlidir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 119.1. maddəsinə əsasən məhkəmə xərcləri ödənilmiş tələblərin məbləğinə münasib olaraq işdə iştirak edən şəxslərə aid edilir. Məhkəmə hesab edir ki, ödənilmiş dövlət rüsumu iddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızına aid edilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 14.2. maddəsinin tələbinə əsasən, məhkəmə yalnız tərəflərin təqdim etdikləri sübutları araşdırmalı və onlardan istifadə etməlidir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 77.1. maddəsinin tələbinə görə, hər bir tərəf öz tələblərinin və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 217.4. maddəsinin tələbinə görə, məhkəmə (hakim) öz qətnaməsini yalnız məhkəmə iclasında tədqiq olunmuş sübutlarla əsaslandırır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 218.3. maddəsinə görə, hakim işdə iştirak edən şəxslərin verdiyi tələblər üzrə qətnamə çıxarır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 216-220, 227, 233, 358-360 və 362-ci maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə


Q Ə T E T D İ :
İddia qismən təmin edilsin.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin Gəncə şəhəri Qaz İstismar İdarəsi tərəfindən Gəncə şəhəri, Nizami rayonu Ərdəbil küçəsi 27 saylı evə 2012-ci ilin avqusy ayına qədər hesablanmış 991,16 (doqquz yüz doxsan bir manat on altı qəpik) manat borcdan 100 (yüz) manat Qayıbova Mariya Şahmalı qızından alınaraq Gəncə şəhər Qaz İstismar Sahəsinə verilsin, qalan borc silinsin.

Ödənilmiş dövlət rüsumu iddiaçı Qayıbova Mariya Şahmalı qızına aid edilsin.

Qətnamədən rəsmi qaydada verildiyi gündən 1 (bir) ay müddətində Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsi vasitəsi ilə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına apellyasiya şikayəti verilə bilər.


SƏDRLİK EDƏN: imza var. RƏHMAN MURADOV. Əsli ilə düzdür.MƏHKƏMƏNİN HAKİMİ: RƏHMAN MURADOV.
Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin