Hayot faoliyati xavfsizligiYüklə 438,22 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix15.04.2023
ölçüsü438,22 Kb.
#125351
  1   2   3   4
Hayot faoliyati xavfsizligi fanidan glossariyO’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VА O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI 
“HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” 
FANIDAN TAYYORLAGAN 
GLOSSARIY 
 
QARSHI 


GLOSSARIY 
(Tayanch so’zlar, iboralar va asosiy tushunchalar)
Abiotik omillar – iqlim, edofogen (mexanik tarkib, zichlik, tuproqning nam va 
havo o’tkazuvchanligi), orografik (relef, dengiz sathidan balandlik), ximik 
(havoning gaz tarkibi, tuproq tarkibi).
Adaptatsiya - ko'zning yorug'likda va qorong'ida ko'rishga moslashish qobiliyati, 
yoki organizmlarni o‘rologik omillar ta’siriga moslashuv xususiyati. 
Affekt (emotsional) holat – qattiq hayajon, jazavaga tushish holati. 
Akkomodatsiya - ko'zning bar xil uzoqlikdagi narsalarni ravshan ko'rish 
Atmosfera - yerni o’rab turgan havo qobig’i. Yunoncha “atmos-bug’”, “sfera-shar” 
manosini bildiradi. Atmosfera yer bilan birga aylanadi. Atmosfera bo’lmasa yer 
yuzi kunduzi +120 0 C gacha qizib, kechasi -180 …-120 0C gacha sovub ketar 
edi. 
Аvаriya - halоkаt mаhsulоt tаyyorlаshgа ishlаtilаdigаn mаshinаlаr , jihоzlаr, 
tеxnоlоgik tizimdаgi uskunаlаr mаjmuаsidаgi nоsоzlik, elеktir bilаn 
tа'minlаshdаgi nоsоzlik, binоlаr, qurilmаdаgi nоsоzliklаr tufаyli vujudgа kеlаdigаn 
vоkеа аytilаdi. 
Antropogen halokatlar (ta’sirlar)– insoniyatning xo’jalik faoliyati tufayli yuzaga 
keluvchi antropogen fakorlar ta’sirida biosferaning sifat jihatidan o’zgarishi va 
natijada insonlar hayotiga, o’simlik va hayvonot dunyosiga hamda atrof-muhitga 
tahdid va katta xavf tug’diruvchi hodisalar. 
Argatik tizim -tizimni elementlaridan bittasini inson tashkil qilingan tizim.
Aspekt – aspect, jihat, tomon, qirra.
Atmosfera elektr zaryadlari – kuchli yashin va momoqaldiroq vaqtida hosil bo’ladi. 
Bunda ularning kuchlanishi 2 V dan 8 mln V gacha, tok kuchi miqdori 200000 A 
gacha yetishi mumkin. 
Biosfera – “bios” – hayot, “sfera” – shar ma’nosini bildirib, er yuzidagi barcha 
organizmlar tarqalgan va ular ta’siridagi hayot qobig’i tushiniladi. 
Biotop – yashash sharoitlari yig’indisi. 
Biosenoz – ekosistemadagi organizmlarning alohida to’plami. 
Biogeosenoz – “bio” –hayot,”geo”-er, “senoz”- birlik degan ma’noni bildiradi. 
Dinamik sinov-yuk ko’tarish mehanizmlari, tormozlar, ajratgichlar va harakatni 
cheklovchi moslamalar tekshiriladi. Sinov nominal yuk ko’tarish qobilyatidan 10% 
ortiq bo’lgan yukda, yukni 300 mm balandlikka bir necha marta ko’tarib-tushirish 


o’tkaziladi.Barcha sinov natijalari dalolatnoma bilan hujjatlashtirilib, mexanizm 
pasportiga yoziladi. 
Domkratlar sinovi - har yili bir marta statik sinovdan o’tkaziladi. Sinov normal 
yuk ko’tarish qobilyatidan 10% ortiq yuk bilan 10 min davomida amalga 
oshiriladi. Bunda gidravlik yuk ko’targichlarda bosim kamayishi 5% dan ortiq 
bo’lmasligi zarur 
Ekologiya – grekcha “oykos” – uy, yashash joyi; “logos” – fan degan ma’noni 
bildiradi. 
Ekologik omillar turi: abiotik (jonsiz), biotic (jonli). 
Ekosistema – tirik organizmlar jamoasi va ularning yashash muhitini o’z ichiga 
olgan funksional sistema. 
Elektr xavfsizligi – insonlarni elektr toki, elektr yoyi, elektromagnit maydon va 
statik elektr tokidan himoyalashga qaratilgan tashkiliy va texnik tadbirlar hamda 
vositalar sistemasi. 
Elektr tokining ta’sir turlari – kimyoviy, issiqlik va biologik. 
Elektr toki ta’sirini belgilovchi omillar – tok kuchi va kuchlanishi miqdori, inson 
tanasining qarshiligi tok turi va chastotasi, tokni ta’sir etish vaqti, tokni o’tish yo’li 
va insonning shaхsiy xususiyatlari. 
Elektromagnit nurlar – ta’sirida markaziy nerv sistemasining faoliyati buziladi, 
bosh og’riydi, tanada umumiy horg’inlik, charchash sodir bo’ladi, uyqu keladi, 
puls va qon bosimi kamayadi.
Elektr qurilmalarini yerga ulash – qurilmaning elektr toki ta’sirida bo’lmagan 
metall qismini yerga ko’milgan maxsus elektrodlar (sun’iy yoki tabiiy)ga ulash. 
Endеmiya - muаyyan hududdа birоntа yuqumli kаsаllikning dоimiy uchrаb turishi. 
Enzооtiya - bir jоydа yashоvchi hаyvоnlаr (mаsаlаn kеmiruvchilаr) оrаsidа birоr 
yuqumli kаsаllikning dоimiy uchrаb turishi (mаsаlаn o'lаt, lеyshmаniоz 
enzооtiyalаri). 
Epitsentr – yer silkinishining, yer ustki qatlamining eng maksimal silkinishi joyi. 
Epidеmiya - yuqumli kаsаlliklаrning birоr o'lkа, vilоyatdа yoki mаmlаkаtdа kеng 
tаrqаlib kеtishi. Bundа bеmоrlаr sоni оdаtdаgidаn 5-10 mаrtа ko'p bo'lаdi. 
Epidemeologik vaziyatlar – odamlar o‘rtasida xavfli infektsiyalar: o‘lat, vabo, 
isitma; epidemik toshma terlama, Bril kasalligi; zoonoz infektsiyalar: Sibir yarasi, 
quturish; bezgak kasalliklari; zaharli moddalar bilan zaharlanish; oziq-ovqatdan 
zaharlanish holatlari.


Epizootiya – hayvonlarning ommaviy tarzda kasallanishiga yoki nobud bo‘lishiga 
olib keladigan vaziyat.
Epifitotiya – o‘simliklarning ommaviy nobud bo‘lishiga olib keladigan vaziyat.
Ekzоtik kаsаlliklаr - xоrijdаn kеltirilgаn yuqumli kаsаlliklаr. 
Ergonomika - mehnat qonuniyatlari va ishchi jarayonlar haqidagi fandir. 
Ergonomika tushunchasi grekcha “ish va qonun” degan so'zlardan kelib chiqqan.
Ergonomika – insonning mehnat faoliyati davomida faoliyatni samarali bo’lishini 
va inson uchun qulay sharoitlar yaratilishini ta’minlay oladigan funksional 
imkoniyatlarni o’rganuvchi fan. 
Evribiont organizmlar – ekologik omillar ta’siriga chidamli organizmlar. 
Ezilish sindromi – zilzila ofatida odam tanasining ayrim qismlari, turar-joylardagi 
binolar, devorlar, dov-daraxtlar va boshqa narsalar ostida uzoq vaqt qolib ketishi.
Favqulodda vaziyat – muayyan hududda o‘zidan so‘ng odamlarning qurbon 
bo‘lishi, odamlar sog‘lig‘i yoki atrof – tabiiy muhitga ziyon etkazishi, kishilarning 
hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar, hamda uning buzilishiga olib kelishi 
mumkin bo‘lgan avariya, halokat, tabiiy ofat, epidemiya, epizotiya, epifitotiyalar 
natijasida yuzaga keladigan holat. 
Fаvqulоddа vаziyatlаrning оldini оlish - оldindаn o'tkаzilаdigаn hamda fаvqulоddа 
vаziyatlаr ro'y berishi xаvfini imkоn qаbаr kаmаytirishgа, bundаy vаziyatlаr ro'y 
bergаn tаqdirdа esa, оdаmlаrning hаyotini аsrаb qоlish vа sоg'lig'ini sаqlаshgа, 
аtrоf tаbiiy muhitgа еtkаzilаdigаn zаrаr vа mоddiy tаlоfаtlаr miqdоrini 
kаmаytirishgа qаrаtilgаn tаdbirlаr kоmplеksi. 
Fаvqulоddа vаziyatlаrni bаrtаrаf etish - fаvqulоddа vаziyatlаr ro'y bergandа 
o'tkаzilаdigаn hamda оdаmlаrning hаyotini аsrаb qоlish vа sоg'lig'ini sаqlаshgа, 
аtrоf tаbiiy muhitgа еtkаzilаdigаn zаrаr vа mоddiy tаlоfаtlаr miqdоrini 
kаmаytirishgа, shuningdеk fаvqulоddа vаziyatlаr ro'y bergan zоnаlаrning 
kеngаyishigа yo'l qo'ymаslikkа hamda xаvli оmillаr tа'sirini tugаtishgа qаrаtilgаn 
qutqаruv ishlаri vа kеchiktirib bo'lmаydigаn ishlаr kоmplеksi. 
Favqulodda vaziyat oqibatlari – favqulodda vaziyat turiga, tusiga va tarqalish 
miqyosiga bog‘liq holda odamlarning kasallanishi, o‘limi, inshoat, bino va 
qurilmalarning buzilishi, radioaktiv ifloslanishlar, kimyoviy va bakterial
zaharlanishlar, ekologik vaziyatni keskinlashishi, yong‘in portlashlar va 
insonlarning ruhiy jarohatlanishi.
Favqulodda holatlar (FH) – kutilmaganda, qo’qqisdan sodir bo’luvchi, aholining 
hayot faoliyatiga katta salbiy ta’sir etuvchi, amalda o’rnatilgan jarayonlar 


turg’unligini buzilishiga, iqtisodga, sotsial sohaga va muhitga ta’sir etuvchi holat 
va hodisalardir. 
FHlarni xavfni tarqalish tezligiga ko’ra turlari – qo’qqisdan (yer qimirlashlar, 
portlashlar, transport avariyalari va b); shiddatli (yong’inlar, gidronomik 
avariyalar); o’rtacha (suv bosish, vulqon otilishi); tekis-sekin tarqaluvchi 
(epidemiya, qurg’oqchilik, tuproqlarni va suvlarni ifloslanishi va h.k.) 
FHlarning kompleks belgilari – local, mahalliy, regional, milliy, global. 
FHlarni yuzaga kelish sababiga ko’ra turlari: tabiiy ofatlar, texnogen halokatlar, 
antropogen va ekologik halokatlar, sotsial-siyosiy va harbiy-siyosiy mojarolar. 
Fоjеа - halоkаt bo'lib, оldingisidаn fаrqli hоldа halоkаt qаmrоvi kеngrоq vа 
оdаmlаr hаlоk bo'lishigа оlib kеlgаn vоqеа 
Fuqaro muhofazasi – favqulodda vaziyatlarni, xalokatlarni oldini olish va ularni 
oqibatlarini bartaraf etish, aholini hududlarini va moddiy boyliklarini muhofaza 
qilish maqsadida o‘tkaziladigan tadbirlarni amalga oshiruvchi davlat tizimi; 
Fuqaro muhofazasi xizmati – fuqaro muhofazasi maxsus tadbirlarini bajarish, 
fuqaro muhofazasi tizimlarining harakatlarini ta’minlash uchun kuchlar va 
vositalarni tayyorlash maqsadida tuzilgan funktsional bo‘linmalar majmui.
Fuqaro muhofazasi kuchlari – qutqaruv va boshqa kechiktirib bo‘lmaydigan 
ishlarni (QBTI) amalga oshirish uchun tuziladigan fuqaro muhofazasi harbiy 
qismlari, umumiy va maxsus hududiy, funktsional va ob’ekt tizimlari.
Funksional holat fazalari bosqichlari – mobilizatsiya, birlamchi reaksiya, 
giperkompetsatsiya, kompetsatsiya, subkompetsatsiya, dekompetsatsiya va uzilish 
fazasi 
FVDT kuchlаri - fаvqulоddа vаziyatlаrdа ahоlini vа hududlаrni muhofaza qilish 
funktsiyasigа ega bo'lgаn bаrchа dаvlаt, mаhalliy, оb'еkt tuzilmаlаri vа 
bo'linmаlаrining mаjmuidir. 
Geologik xavfli hodisalar – odamlar o‘limiga, ma`muriy – ishlab chiqarish 
binolarini, texnologik asbob – uskunalarni, energiya taminoti, transport 
komunikatsyalari va infratuzilma tizimlarining, ijtimoiy yo‘nalishdagi binolarini va 
uy joylarini turlicha darajada buzilishiga, ishlab chiqarish va odamlar xayot 
faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi. 
Gidrometerologik xavfli hodisalar – odamlar o‘limiga, aholi yashash joylarini, 
bazi sanoat va qishloq xo‘jaligi obektlarini suv bosishiga, infratuzilma va transport 
komunikatsyalari, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyatini buzilishiga olib 
kelgan va shoshilinch ko‘chirish tadbirlari o‘tkazilishi talab qiladigan tabiiy 
ofatlardir. 


Gipotsentr – yer silkinishining chuqur ichki qismidagi o‘chog‘i markazi. 
Gomosfera – faoliyat davrida ishchi turadigan yoki harakat qiladigan joy, ishchi 
zona. 
Gomeostaz – ekosistemada komponentlarni o’zaro bog’liqligi va dinamik 
muvozanati. 
Hayot faoliyati xavfsizligi – xavfsiz hayotni ta`minlash uchun insonning mehnati 
faoliyatida, atrof – muhit musaffoligi (ekologiya) izdan chiqqanda, favqulodda 
vaziyatlar yuz berganda yuzaga keladigan xavf – xatarlarni yo‘qotish yoki 
kamaytirish, jarohatlangan, shikastlangan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam 
ko‘rsatish chora – tadbirlari majmui. 
Hayot muhiti – organizmni o’rab turuvchi va u bilan doimiy munosabatda 
bo’ladigan tabiatning ma’lum bir qismi. 
Halоkаt (аvаriya) - ishlаb chiqаrish kоrxоnаsining xususiy energоzаhirаsini 
vаyrоnаli chiqаrib yubоrish; bundа xоm аshyo, o'tkinchi mаhsulоtlа, kоrxоnа 
mаhsulоti vа ishlаb chiqаrish chiqindisi, ishlаb mаydоnchаsidа o'rnаtilgаn 
tеxnоlоgik uskunаlаr halоkаtli jаrаyon tufаyli ahоli, xizmаtchilаr, insоnlаrni o'rаb 
turgan muhit vа ishlаb chiqаrish kоrxоnаsining o'zi uchun ham zаrаrli fаktоr 
yarаtishi tushunilаdi 
Himoya inshoatlari – aholini va ishlab chiqarish xodimlarini hamma ta’sir 
omillaridan: yuqori harorat, radioaktiv, portlovchi va kuchli zaharli moddalardan
inshoatlar buzilganda ularning qismlaridan hamda qirg‘in qurollar ta’sirlaridan 
saqlashga mo‘ljallangan muhandislik inshoatlar majmui.
Himoya vositalari – ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadigan insonlarga zararli 
va xavfli ishlab chiqarish omillarining ta`sirini kamaytirish yoki uni oldini olish 
uchun qo‘llaniladigan vositalar majmui. 
Hudud – er, suv, havo makoni, ishlab chiqarish
Identifikatsiya- hayot faoliyatini ta'minlashga yo'naltirilgan oldini olish va tezkor 
tadbirlarni yaratishga zarur va yetarli bo’lgan sonli, vaqtinchalik, fazoviy va 
boshqa tavsiflarni topish va aniqlash jarayonini tushunamiz. 
Immobilizatsiya qilish – singan suyakni o‘rnidan siljitmasdan faner bo‘laklari, 
qattiq karton qog‘oz, yupqa taxta va boshqa vositalar yordamida qimirlamaydigan 
qilib bog‘lashdir.
Insonning tabiiy analizatorlari-tabiiy sezgi a’zolari: ko’rish, eshitish, titrashni 
sezish, taktil analizatori (mehanik tasirni sezish), haroratni sezish, og’riqni sezish, 
ta’m va hidni sezish, organik sezgi, harakat analizatori. 


Ingаlyatsiоn tоksоdоzа - nаfаs оrgаnlаri оrqаli vа insоnning zаrаrlаngаn hаvоdа 
bo'lish vаqtidа tа'sir etuvchi o'rtаchа kоntsеntrаtsiyali zаharli mоddаning hоsil 
bo'lishi 
Iоnlаshtiruvchi nurlаnish- rаdiоаktiv pаrchаlаnishdа, yadrоviy еmirilishlаrdа, 
mоddаdаgi zаryadlаngаn zаrrаchаlаr harаkаtlаnishini sеkinlаshuvidа hоsil 
bo'ladigаn hamda muhit bilаn o'zаrо tа'sir etish chоg’idа har xil qutbli iоnlаrni 
hоsil qilаdigаn nurlаnish 
Iоnlаshtiruvchi nurlаnish mаnbаi- o'zidаn iоnlаshtiruvchi nurlаrni chiqаruvchi 
qurilmа yoki rаdiоаktiv mоddа 
Ishlarni xavfsizlik-zararlilik bo’yicha turlari – zararli, xavfli, o’ta xavfli. 
Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa – ishchi hizmatchilarni xavfli va zararli ishlab 
chiqarish omillari ta’sirida sog’ligi va ish qobilyatini bir kun va undan ortiq vaqtga 
yo’qotish holati. 
Ichki qon ketish – puls sekinlashishi, kamdarmonlik, bosh aylanishi, rang oqarishi, 
kuchli suvsash va hushsiz bo’lishi mumkin. Bunda jarohatlangan kishiga to’liq 
tinchlik berish va jarohatlangan joyga sovuq bosish lozim. Suv berish mumkin 
emas. 
Izоtermiya-hаvо muvоzаnаtining bаrqаrоrligi bilаn tаvsiflаnаdi. U ko'prоq bulutli 
hаvоgа hоs, lеkin invyersiyadаn kоnvеktsiyagа (ertаlаbki vaqtlаrdа) vа аksinchа 
(kеchqurungi vaqtlаrdа) o’tish sоаtlаridа ham vujudgа kеlishi mumkin. 
Jarohatlanish ko’rsatkichlari – jarohatlanish chastotasi (Kch), jarohat og’irligi 
(Ko), ish kunining yo’qotilishi (Kich). 
Jgut – kuchli qon ketganda qon oqayotgan joyni qon bilan ta’minlovchi tomirlarni 
bog’lash uchun ishlatiladigan mahsus bog’ich yoki tasma. 
Kanatlar, zanjirlar va yuk ushlash moslamalar sinovi – nominal yuk quvvatidan 2 
barobar katta kuchlanishda sinab tekshiriladi. 
Kimyoviy xаvf - kimyoviy mоddаlаr vа jаrаyonlаr bilаn bоg’liq xаvf. Kimyoviy 
xаvfning аsоsiy shаkllаri, ko'rinishi quyidаgilаr: yong’in, pоrtlаsh, tоksik 
zаharlаnish 
Kimyoviy zаharlаnish zоnаsi - zаharli mоddаlаrning zаrаrli tа'siri pаydо bo'lаdigаn 
hudud 
Klassifikatsiya tamoyili - bu xavf bilan bog’liq belgilariga qarab obyektlarni sinf 
va toifalarga bo’lishdan iborat 
Kuchli tа'sir qiluvchi zаharli mоddаlаr (KTZM) - mа'lum miqdоrdа hаvоdа yoki 
jоylаrdа mumkin bo'lgаn dаrаjаdаgi kоntsеntrаtsiyadаn yuqоri bo'lib, insоnlаr, 


qishlоq xo'jаlik jоnivоrlаr vа mаdаniy o'simliklаrgа zаrаrli tа'sir ko'rsаtuvchi, 
hamda ulаrni o'limgа оlib kеlishi mumkin bo'lgаn kimyoviy mоddаlаr 
KTZM ning ekvivаlеnt miqdоri - zаrаrlаnish mаsshtаbi, birlаmchi (ikkilаmchi) 
bulutgа аylаngаn ushbu mоddа miqdоri bilаn hаvоning vertikаl turg’unligini 
dаrаjаsigа ekvivаlеnt bo'lgаn xlоrning shundаy miqdоri.
Kriosfera – yer yuzini muzliklar va qorliklar bilan qoplagan qismi. 
Kuyish – termik, elektrik va kimiyaviy ko’rinishlarda bo’ladi. Kuyish og’irlik 
holatiga ko’ra 4 darajaga bo’linadi: 1- darajali kuyishda teri qizarib shishadi; 2-
darajali kuyishda suv pufaklari hosil bo’ladi; 3-darajali kuyishda teri jonsiz bo’lib, 
sezish qobilyatini yo’qotadi; 4-darajali kuyishda teri qorayadi, muskullar va 
suyaklar shikastlanib qurib qoladi. 
Kuzаtuv zоnаsi - rаdiаtsiyaviy mоnitоring o'tkazilаdigаn sаnitаriya muhofaza 
zоnаsidаn tаshqаridаgi hudud 
Kvantifikatsiya - murakkab tushunchalarning sifatini aniqlashda sonli tavsiflarni 
joriy qilishdir.
Litosfera – yerning qattiq qobig’i. Yunoncha “litos -tosh”, “sfera-shar” degan 
ma’noni bildiradi. 
Mezosfera va termosfera – atmosferaning yuqori qatlami. Qutb yog’dulari, “yulduz 
uchishi” hodisalari shu qatlamda ro’y beradi. 
Muhаndislik muhofazasi - fаvqulоddа vаziyatlаrning оldini оlish, оqibаtlаrini 
bаrtаrаf etish, аhоli vа hududlаrni muhofaza qilish, mаmlаkаt iqtisоdiyotigа 
еtаdigаn zаrаrni kаmаytirishgа qаrаtilgаn fuqаrо muhofazasi Muhаndislik-tеxnik 
tаdbirlаrining mаjmui. 
Muhofaza inshооtlаri pаnаjоylаr, rаdiаtsiyadаn yashirinish jоylаri vа eng оddiy 
yashirinish jоylаri (xаndаklаr). 
Murakkab zararlanish o’chog’i – bir necha omillarni birgalikdagi ta’siri natijasida 
yuzaga keladi. 
Noosfera – biosferaning inson tomonidan boshqariladigan yangi sifat holati, 
biosferaning oliy bosqichi. 
Nollashtirish – elektr qurilmasini elektr toki ta’sirida bo’lmagan metall qismi bilan 
nol fazani birlashtirish. 
Noksosfera – doimiy yoki davriy ravishda xavf sodir bo’ladigan zona. 
Nomenklatura - ma'lum belgilariga ko'ra tizimlashtirilgan xavfli nom va so'zlar 
ro'yxatidir (alanga, buzilish, gaz, gerbitsid, dinamik zo'riqish, yemirilish, yong'in, 


zahar, zilzila, ifloslanish, kuyish, lat yemoq, loyqalanish, lazer nurlari, magnit 
maydoni va boshqalar). 
Obyektning yonish xavfliligi-ob’ektning yong’in sodir bo’lishi mumkin bo’lgan 
holati va yong’inning oqibatlari. 
Obyektning yong’in xavfsizligi – ob’ektning belgilangan me’yorlar va talablar 
asosida ob’ektda yong’in sodir bo’lish xavfi hamda uning xavfli va zararli 
omillarini inson hayotiga ta’siri cheklangan, ob’ektdagi materiallar to’liq 
himoyalangan holati. 
Oddiy zararlanish o’chog’i – bitta zararlovchi omil ta’sirida yuzaga keladigan FH 
markazi. 
Operatorning funksional holati (OFH) – insonning mehnay faoliyatini bevosita 
yoki bilvosita ifodalovchi shaхsiy fazilatlari va inson organizmining ishni bajarish 
davridagi turli xil funksional holatlari. 
Ozon (O3) qatlami – atmosferaning 20-30 km oraliqda joylashgan o’ziga hos 
himoya qobig’i. 
Ozon qatlamining yemirilgan maydoni – 1999 yilgi ma’lumot bo’yicha Yevropa 
qitasi maydoni (20507000 km2) ga teng. 
Pаndеmiya - bir vаqtdа xalqаrо miqyosdа, ya'ni bir nеchtа mаmlаkаt vа qit'аlаrdа 
birоr infеktsiоn kаsаllikning kеng tаrqаlib kеtishi (mаsаlаn xоlerа, gripp, tеpqili 
terlаmа pаndеmiyalаri). 
Paroksizmal holat – turli toifadagi hushdan ketish (bosh miyaning organic 
kasallanishi, epilepsiya, hushdan ketish), ya’ni bir necha sekunddan bir necha 
minut oralig’ida hushni yo’qotish. 
Po’rtana va bo’ronlar – shamolning katta tezlikda harakat qilishi. Po’rtanalarda 
shamol tezligi 18-29 m/s, bo’ronda 29m/s dan yuqori bo’ladi. 
Qon ketish – shikastlangan tomirlardan tashqariga qon chiqib turishi (oqishi) 
bo‘lib, jarohatlarni bevosita hayotga xavf soluvchi eng xatarli asoratlaridan biridir.
Qutqаruvchi - muаyyan dаstur bo'yichа qutqаruv ishlаrigа tаyyorlаngа vа 
bеlgilаngаn tаrtibdа аttеstаtsiyadаn o'tgаn O'zbеkistоn Rеspublikаsi fuqаrоsi. 
Qutqаruv vоsitаlаri - qutqаruv ishlаrini оlib bоrish uchun mo'ljаllаngаn tеxnik, 
ilmiy-tеxnik vа intеllеktuаl mаhsulоt, shu jumlаdаn mаxsus аlоqа vа bоshqаruv 
vоsitаlаri, tеxnikа, аsbоb-uskunаlаr, аslаhа-аnjоmlаr, mоl-mulk, qutqаruv ishlаrini 
bаjаrish tеxnоlоgiyasigа dоir uslubiy mаteriаllаr, vidеоmаtyeriаllаr, 
fоtоmаteriаllаr, elеktrоn xujjаtlаr, shuningdеk elеktrоn-hisоblаsh mаshinаlаri 
uchun dаsturiy mаhsulоtlаr vа mа'lumоtlаr bаzаlаri, bоshqа vоsitаlаr. 


Qutqаruv ishlаri - fаvqulоddа vаziyatlаr zоnаsidа оdаmlаrning hаyotini аsrаb 
qоlish vа sоg'lig'ini sаqlаsh, yuridik hamda jismоniy shаxslаrning mоl-mulkini, 
аtrоf tаbiiy muhitni muhofaza qilish, fаvqulоddа vаziyatlаrni bаrtаrаf etish vа 
ulаrgа xоs bo'lgаn xаvfli оmillаr tа'sirini yo'qоtish yoki imkоn qаdаr kаmаytirishgа 
qаrаtilgаn harаkаtlаr. 
Qutqаruv tuzilmasi - fаvqulоddа vаziyatlаrning оldini оlish vа ulаrni bаrtаrаf etish 
ishlаrini оlib bоrish uchun mo'ljаllаngаn, аsоsini mаxsus tеxnikа, аsbоb-uskunаlаr, 
аslаhа-аnjоmlаr vа bоshqа qutqаruv vоsitаlаri bilаn tа'minlаngаn qutqаruvchilаr 
bo'linmаlаri tаshkil etgаn mustаqil tuzilma yoki qutqаruv xizmаti tаrkibigа 
kiruvchi tuzilma.
Qutqаruv xizmаti - fаоliyati bo'yichа yagоnа tizimgа birlаshtirilgаn, аsоsini 
prоfеssiоnаl qutqаruv tuzilmalаri tаshkil etgаn, fаvqulоddа vаziyatlаrning оldini 
оlish vа ulаrni bаrtаrаf etishgа dоir vаzifаlаrni hаl qilish uchun mo'ljаllаngаn 
bоshqаruv оrgаnlаri, kuchlаr vа vоsitаlаr mаjmui.
Radiatsiyaviy avariya – uskuna nosozligi, xodimlarning xatti- harakatlari 
(harakatsizligi), tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar tufayli kelib 
chiqqan, fuqarolarning belgilangan me’yordan ko‘proq nurlanish olishga yoki 
atrof-muhitning radioaktiv ifloslanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan yohud olib 
kelgan ionlashtiruvchi nurlanish manbai ustidan boshqaruvning izdan chiqishi.
Radiatsiyaviy xavfsizlik – fuqarolar va atrof-muhitning ionlashtiruvchi 
nurlanishning zararli ta’siridan muhofazalanganlik holati.
Reanimatsiya (jonlantirish) – organizmning muhim hayotiy funksiyalarini tiklash.
Ruhiy jarayonlar – bilish, emotsional va irodaviy sezish (his qilish, idrok qilish, 
xotirlash va b.)
Ruhiy hususiyatlar (shaхsiy fazilatlar) – insonning harakteri, dunyo qarashi, 
fikrlash qobilyati, temperamenti, intellectual, emotsional, ahloqiy, mehnat 
qobiliyati va irodasi kiradi. Xususiyatlar doimiy va turg’un bo’ladi.
Ruhiy holat – ruhiy jarayonlarga ijobiy yoki salbiy ta’sir etuvchi ruhiy faoliyat 
hususiyati. 
Sel ofati – tog‘li hududlarda kuchli yomg‘irlarni yog‘ishi, muzlik va qorlarning tez 
erishi natijasida hosil bo‘ladigan daryo toshqinlari tog‘ yon – bag‘rilarida nuragan 
tog‘ jinsi bo‘laklarining, daraxt ildizlari va shox – shabbalari bilan pastlik tomon 
oqizib kelishi. 
Sezgi organlari -analizatorlarning periferik qismi yoki retseptorlari


Shaxsiy himoya vositalari – (ShHV) ichki a’zolarga, teriga va kiyimga radiaktiv va 
zaharlovchi moddalar va bakteriyalar tushmasligini oldini olishga xizmat qiluvchi 
vositalar. 
Shikastlanish o‘chog‘i – yuzaga kelgan favqulodda vaziyatning zararli va xavfli 
omillari ta’siri ostida joylashgan aholi, hayvonlar, bino-inshoatlar, moddiy 
resurslarning barchasi.
Smog – zaharli tuman, tutun aralashmasi hamda havoning harakatsiz turib qolgan 
holati. 
Sof toza havo tarkibi – 77% azot, 21% kislorod, 1% inert gazlar va 1% CO2 
gazdan iborat. 
Sotsial-siyosiy va harbiy-siyosiy mojarolar – ikki davlatning o’zaro qarama-
qarshiligi natijasida harbiy urushlarni kelib chiqishi, urushda ommaviy qirg’in 
qurollaridan foydalanish xavfining tug’ilishi va shunga bog’liq boshqa muammolar 
(qochoqlar muammosi, yuqmli kasalliklarni kelib chiqishi, milliy krizislar, 
mintaqaviy muammolarni yuzaga kelishi va h.k.) 
Stratosfera – yer yuzidan 40-50 km uzoqlikdagi qatlam, uning quyi qismi harorati -
450C…-750 C gacha pasayadi. 
Statik elektr toki - tuzilishi va tarkibi jihatidan bir xil bo’lmagan ikki materialni 
o’zaro ishqalanishi va ayrim suyuqlik yoki gazlarni quvurlarda katta tezlikda 
harakatlanishi oqibatida yuzaga keluvchi elektr zaryadlari. 
Statik sinov - balka(to’sin)larning mustahkam-ligini tekshirish maqsadida 
o’tkaziladi. Buning uchun ishchi yuk 200 mm. balandlikka ko’tarilib 10 minut 
ushlab turiladi, keyin esa yuk miqdori foydalanishdagi kranlar uchun 10% , yangi 
va kapital ta’mirlangan kranlar uchun 25 % oshiriladi hamda yuk ko’tarilgan 
holatda balkaning egilishi tekshiriladi.
Stenobiont organizmlar – ekologik omillar ta’siriga chidamsiz organizmlar. 
Sun’iy nafas berish – “og’izdan-og’izga” yoki “og’izdan-burunga” berilishi 
mumkin. Sun’iy nafas berish chastotasi minutiga 10-12marta bo’lishi lozim. 
Sun’iy nafas berish va yurak massaji – bir kishi bir vaqtda bajarganda dastlab 2-3 
marta sun’iy nafas berish, keyin 10-12 marta yurakni tashqi massaj qilish lozim. 
Suvga cho‘kish – nafas olish yo‘llarining suyuqlikka, suvga to‘lib, havo tanqisligi 
boshlanib, nafas olish va yurak faoliyatining to‘xtashi. 
Tabiiy ofat – tabiatda yuz beradigan favquloddagi o‘zgarish bo‘lib, u birdan, katta 
tezlikda insonlarning mo‘tadil yashash, ishlash sharoitlarini buzilishi, odamlarning 
va qishloq xo‘jalik xayvonlarining o‘limi, moddiy boyliklarning buzilishi yoki 
yo‘q bo‘lib ketishi va boshqa salbiy oqibatlarga olib keluvchi hodisalardir. 


Tabiiy omillar – geomagnit maydon, kosmik nurlar, vazinsizlik, tabiiy nurli 
kuchlanishlar, tabiiy ofatlar. 
Taksonomiya - xavfning kelib chiqish tabiati, turi, oqibatlari, tuzilishi, insonga 
ta’sir etishi va boshqa shu kabi belgilari asosida tasniflanib bir tizimga keltirilishi. 
Tavakkal - xavflarni son jihatidan baholashdir. Sonli baholash- u yoki bu ko'ngilsiz 
oqibatlar sonining ma’lum davr ichida bo'lishi mumkin bo'lgan soniga nisbatidir. 
Tavakkal ijtimoiy va individual (yakka) turlarga bo'linadi. 
Tavakkalchilik-xavfni yuzaga kelish, amalga oshish chastotasi, xavfni sonli 
baholash mezoni. 
Tavakkalchilikni aniqlash uslublari-muhandislik, modelli, ekspert, sotsiologik. 
Tavakkalchilikning maqbul konsepsiyasi-ma’lum bir davrda va sharoitlarda ayrim 
xavfli va zararli omillarga ruxsat berilishi (tan olinishi). “Absolyut xavfsiz” 
konsepsiyasidan voz kechilishi. 
Tektonik er silkinishi – yerning chuqur qisimida yuzaga keladigan tektonik 
kuchlarning tarqalish jarayonida yerning ustki qatlamining tebranishini 
harakterlaydigan o‘zgarishdir. 
Texnogen halokatlar – katta hududlarda portlash, yong’in, radioktiv, Кimyoviy va 
biologik zararlanishlarni keltirib chiqaruvchi, insonlar hayotiga xavf solib, guruhli 
o’limlarga olib keluvchi hamda ishlab chiqarish jarayonini keskin ishdan chiqishi 
bilan kechadigan hodisalar. 
Tizim -elementlar majmuasi tushuniladi. Tizimning tashkil qiluvchilari 
(elementlari, qismlari) deganda nafaqat moddiy obyektlar tushunilmasdan,
yana ular orasidagi o'zaro munosabatlar va bog'lanishlar.
Tovush intensivligining o’lchov birligi – “Bel”. U telefon yaratilishining asoschisi 
Aleksandr Greyama Bel (1847-1922 y.) sharafiga atalgan. 
Tоksоdоzа - tirik оrgаnizmgа tа'sir qilish dаrаjаsigа muvоfiq, mоddаning 
(zаrаlоvchi vа KTZM) zаharlilik miqdоririy harаkteristikаsi; 
Travmatik shok – og‘ir jarohatlarning hayot uchun xavf soladigan asorati bo‘lib, 
markaziy asab tizimi, qon aylanishi, modda almashinuvi va boshqa hayotiy 
faoliyatlarning buzilish majmui.
Triaj – katta miqyosdagi tabiiy ofat, avariya va halokatlarda fuqarolarning olgan 
jarohat darajalariga qarab tibbiy saralanishi.
Troposfera - atmosferaning 10-16 km balandlikgacha bo’lgan quyi qismi. 
Urbanizatsiya – shaharlar salmog’ning va shahar turmush tarzining ortishi. 


Xavf – inson xayotiga va sog‘lig‘iga zarar keltirishi, yong‘in, portlashlarni yuzaga 
keltirishi, zararli va zaharli moddalarni atrof – muhitga tarqalishi, bino – 
inshoatlarning buzilishi, hududlarning suv bosishi va boshqa ko‘ngilsiz 
oqibatlarga olib kelishi. 
Xavfsizlik – inson faoliyatining holati bo‘lib, u muayyan ehtimollikda yuzaga 
keladigan xavflarni bartaraf qilishga yo‘naltirilgan xavflar majmui. 
Xavfsizlik psixologiyasi-mehnat jarayonida yuz beradigan ruhiy jarayonlarni, 
ruhiy hususiyatlarni va ruhiy holatlarni o’rganuvchi fan. 
Xavfsizlikni tizimli tahlili-murakkab muammolar, jumladan xavfsizlik sistemasi 
bo’yicha qarorlar, meyoriy hujjatlar tayyorlash va uni asoslash uchun 
foydalaniladigan uslubologik vositalar majmui. 
Xavfsizlikni tahlil qilish uslublari-aprior, apostior. Aprior (to’g’ri) uslub-baxtsiz 
hodisalarga olib keluvchi sabablar va xavf turlarini o’rganilib, sodir bo’lishi 
ehtimol qilinayotgan ko’ngilsiz hodisalar oldindan tahlil qilinadi. Apostior (teskari) 
uslub-sodir bo’lgan baxtsiz hodisalar o’rganilib, tahlil qilinib uning sabablari 
aniqlaniladi. 
Xavfning nomenklaturasi-xavfning ma’lum bir belgilarga ko’ra tartibga solinib 
tizimlashtirilgan ro’yhati. 
Xavfning kvantifikatsiyasi-xavfning sifat darajasi aniqlanib va baholanib unga 
sonli harakteristika berilishi. 
Xavfning identifikatsiyasi-xavfni va uning soniy hamda vaqtli ko’rsatkichlarini 
aniqlash jarayoni. 
Xavfli va zararli omillar (fizikaviy, himiyaviy, biologik, psixifiziologik) – 
jarohatlanish, shikastlanish va kasallanishlarni keltirib chiqaruvchi vositalar 
hamda shart-sharoitlar.
Xavf turlari – real va yashirin. 
Xavfli zonalar – doimiy yoki vaqtincha xavfli omillar yuzaga keladigan joylar. 
Xavfsizlikni ta’minlovchi vositalar – to’siqlar, saqlash qurilmalari, blokirovkalash 
moslamalari, tormozalar, signalizatsiya, masofadan boshqarish vositalari va 
xavfsizlik belgilari sistemasi. 
Xavfsiz elektr toki miqdori – 10mA gacha o’zgaruvchan va 50mA gacha 
o’zgarmas tok. 
Yadrоviy xаvfsizlik - yadrоviy mаtyeriаldаn xаvfsiz fоydаlаnishni tа'minlоvchi 
chоrа-tаdbirlаr mаjmui. 


Yer surilishi – tog‘ jinslari qatlamlarining qiya sath bo‘ylab o‘z og‘irligi, 
gidrodinamik, gidrostatik va seysmik kuchlar ta’sirida pastlik tomon surilishi.
Yer yuzining tarkibi - 71% suv va 21% quruqlikdan iborat.
Yong’in – bu maxsus manbadan tashqarida sodir bo’ladigan va katta material
zarar hamda talofatlar keltirib chiqaradigan nazoratsiz yonish jarayonidir. 
Yonish deb, yonuvchi moddalardagi murakkab oksidlanish jarayonida bir 
moddaning ikkinchi moddaga aylanishi natijasida katta miqdorda issiqlik va 
nurlanish ajralishi bilan kechadigan hodisaga aytiladi. 
Yong’inga qarshi himoya sistemasi – yong’inni xavfli omillarini insonga ta’sirini 
bartaraf etishga va yong’in vaqtida material zararlar miqdorini cheklashga 
qaratilgan tashkiliy tadbirlar va texnik vositalar majmui. 
Yong’inni tarqalishini oldini olish sistemasi – yong’inni bir ob’ektdan ikkinchi 
ob’ektga o’tkazishni cheklashga qaratilgan tadbirlar va texnik vositalar tizimi. 
Yong’inning xavfli va zararli omillari – ochiq alanga, atrof-muhit yoki 
materiallarning yuqori harorati, yong’in vaqtida sodir bo’lgan gazlar va bug’lar, 
kislorodning kam konsentrasiyada bo’lishi,qurilish konstruksiyalari va 
materiallarni qulab tushayotgan qismlari,yong’in vaqtida sodir bo’ladigan portlash 
va b. 
Yurak-o‘pka reanimatsiyasi – insonning klinik o‘lim holatidan qayta jonlantirish 
uchun nafas oldirish va yurakni bilvosita uqalash tadbirlarining majmui.
Yurakni sun’iy massaj qilish – jarohatlangan shaxsning ko’z qorachig’i kengaygan 
va puls urishi sezilmagan holatlarda amalga oshiriladi. Massaj qilishda o’ng qo’l 
kafti jarohatlangan shaxsning ko’kragiga qo’yiladi va minutiga 60 martagach 
bosiladi. 
Zaharlanish – zaharli modda og’iz orqali oshqozonga tushgan bo’lsa kaliy 
permanganat (“margansovokisliy”) ning iliq suvdagi kuchsiz eritmasidan bir 
necha stakan ichirish va 2-3 marta qayd qildirish kerak, yoki 1-2 osh qoshiq suyuq 
magneziyni bir stakan suvga solib ichirish kerak. Qorinda qattiq og’riq bo’lsa 
isitgich (“grelka”) qo’yish mumkin. 
Zaharli modda teriga tushish - terini yumshoq material bilan tozalab, suv bilan 
yuvib ichimlik sodasining 2% li eritmasi bilan ishlov berish.
Zaharli modda ko’zga tushsa – bir stakan suvga bir choy qoshiq ichimlik sodasi 
solib ko’zni yuvish lozim. 
Zararlanish o’chog’i – FH lar vaqtida xavfli va zararli omillar ta’sir etuvchi 
chegara, u oddiy va murakkab turlarga bo’linadi. 
Zararli moddalarni standart bo’yicha tasniflanishi:


1-sinf - favqulodda xavfli moddalar, REM<0,1 mg/m3 
2-sinf – yuqori xavflilikdagi moddalar, REM=0,1-1,0mg/m3 
3-sinf – o’rtacha xavlilikdagi moddalar, REM=1,0-10 mg/m3
4-sinf – kam xavflilikdagi moddalar,REM>10 mg/m3
Chеgаrаviy tоksоdоzа - zаrаrlаnishning bоshlаng’ich simptоmlаrini chаqiruvchi 
ingаlyatsiyali tоksоdоzа. 
Abraziya 
Абразия 
Abrazo
– daryo, dengiz, ko‘l va suv 
omborlari qirg‘oqlarining to‘lqin 
ta’sirida emirilishi. 
Biologik 
avariya 
Биологическ
ая авария 
Biological 
accident 
– xavfli biologik moddalarning 
odamlar hayoti va sog‘ligiga, 
qishloq xo‘jalik hayvonlari va 
o‘simliklariga havf tug‘diruvchi, 
hamda atrof tabiiy muhitga ziyon 
etishga olib keluvchi miqdorda 
tarqalishi bilan kechuvchi avariya. 
Gidrodinamik 
avariya 
Гидродинам
ическая 
авария 
Hydrodynami
c accident 
– texnogen hususiyatli 
xavfqulodda vaziyatning yuzaga 
kelish havfini tug‘diruvchi, 
suvning katta tezlikda tarqalishi 
bilan bog‘liq bo‘lgan gidrotexnika 
inshootlaridagi avariyalar. 
Sanoat 
avariyasi 
Промышлен
ные аварии 
Industrial 
accidents 
– sanoat ob’ekti, texnik tizim yoki 
sanoat qurilmasidagi avariya. 
Radiatsiyaviy 
avariya 
Радиационна
я авария 
Radiation 
accident 
– uskuna nosozligi, hodimlar 
(personal)ning hatti-harakatlari 
(harakatsizligi), tabiiy va 
texnogen hususiyatli havfqulodda 
vaziyatlar tufayli kelib chiqqan 
fuqarolarning belgilangan 
me’yordan ko‘proq nurlanish 
olishiga yoki atrof muhitning 
radiaktiv ifloslanishiga olib 
kelishi mumkin bo‘lgan yohud 
olib kelgan ionlashtiruvchi 


nurlanish manbai ustidan 
boshqaruvning izdan chiqishi. 
Akvatoriya 
Акватория 
Akvatoriya 
– dengiz, okean, ko‘l, suv ombori 
yoki portning belgilangan 
chegarasidagi suv yuzasi 
maydoni. 
Ball 
Ball 
Ball 
– biror-bir hodisa (shamol kuchi, 
bulutlilik, dengizning 
to‘lqinlanishi)ni baholash uchun 
qabul qilingan shartli raqamli 
birlik. 
Seysmik ball 
Сисмическое 
балл 
Seismic rating – Er yuzasidagi zilzila 
entensevligining shartli birligi 
(raqamli baholash). 
Barometr 
Барометр 
Barometr 
– atmosfera bosimini 
o‘lchaydigan asbob. Simobli 
barometrlar eng aniq atmosfera 
barometrlari hisoblanadi. Ularning 
ko‘rsatkichlari bo‘yicha atmosfera 
bosimi o‘lchanadi. 
Ofat 
Бедствие
Disaster
– odatdagi hayot tarzining keskin 
buzilishi, odamlarning 
muhofazaga kiyim-boshga, tabiiy 
va ijtimoiy yordamga muhtoj 
bo‘lishiga olib keladigan halokatli 
vaziyat. Ofat ikki guruhga 
ajratiladi: 
1) tabiiy hodisa sabab bo‘lgan 
ofat.; 
2) Inson omili sabab bo‘lgan ofat. 
(urushlar avariyalar va boshqa fv 
epidemiyalar). 
Tabiiy ofat 
Природная 
катастрофа 
Natural 
disaster 
– odamlarning hayoti va 
sog‘ligiga tahdid tug‘ilishi 
mumkin bo‘lgan yoki tug‘ulgan 
shuningdek moddiy boyliklar va 
atrof tabiiy muhitning tarkibiy 
qismlari vayron bo‘lishi yoki yo‘q 


qilinishi mumkin bo‘lgan katta 
ko‘lamda vayronalik keltiruvchi 
tabiiy-antropogen hodisa yoki 
jarayon. 
Ekologik ofat 
(ekologik 
halokat) 
Экологическ
ие 
катастрофы 
(экологическ
ая 
катастрофа) 
Environmenta
l disasters 
(environment
al disaster) 
– tuproq, atmosfera, gidrosfera va 
biosfera holatining o‘zgarishi 
(antropogen ta’sirlar ostida) 
oqibatida kelib chiquvchi va 
odamlar sog‘ligiga ularning 
ma’naviy sohasiga yashash 
muhitiga iqtisodiyotiga gen va 
genafonga salbiy ta’sir 
ko‘rsatuvchi juda katta 
ko‘lamdagi favqulodda hodisa. 
Ekologik ofat ko‘pincha tabiiy 
muhitning orqaga qaytmas 
o‘zgarishlari bilan birga kechadi. 
Biologik 
xavfsizlik 
Биологическ
ая 
безопасность 
Biological 
security 
– odamlar, hayvonlar, o‘simliklar, 
atrof muhitning biologik 
favqulodda vaziyat manbai 
keltirib chiqargan yoki keltirib 
chiqaradigan havflardan 
muhofazalanganlik holati. 
Favqulodda 
vaziyatlarda 
havfsizlik 
Безопасность 
в случае 
возникновен
ия 
чрезвычайно
й ситуации 
Security in 
case of an 
emergency 
– aholining iqtisodiyoti 
ob’ektlarining atrof-muhitning 
favqulodda vaziyatlar havfidan 
muhofazalanganlik holati. 
Yong‘in 
xavfsizligi 
Пожарная 
безопасность

Fire safety. 
– odamlarning, yuridik va 
jismoniy shaxslar mol – 
mulkining shuningdek atrof tabiiy 
muhitning yong‘indan 
muhofazalanganlik holati. 
Bofort 
shkalasi 
Шкала 
Бофорта 
Beaufort scale – butun dunyo metrologiya 
tashkiloti tomonidan shamolning 
tezligini uning er ustidaga 
buyumlarga ta’siri yoki ochiq 
dengizdagi tulqinlanishga qarab 


aniqlar uchun qabul qilingan 12 
balli shkala. SHamolning o‘rtacha 
tezligi standart – ochiq tekis 
yuzadan 100 m balandlikda 
ko‘rsatiladi. SHkala ingliz 
admerali F. Bofort (1774 – 1857) 
tomonidan 1806 yili ishlab 
chiqilgan. 1874 – yildan boshlab 
xalqaro senompit amaliyotda 
foydalanish uchun qabul qilingan. 
Rixter 
shkalasi 
Шкала 
Рихтера 
The Richter 
scale 
– zilzila vaqtida vujudga 
keladigan seysmik to‘lqinlarning 
enegriyasi baholashga asoslangan 
magnitudaning seysmik shkalasi. 
Rixter shkalasi bo‘yicha zilzila 
magnitudasi va uning 12 balli 
shkala bo‘yicha epitsentrdagi 
kuchi o‘rtasidagi munosabat 
o‘choq chuqurligiga bog‘liq 
bo‘ladi. SHkala 1935 yili 
amerikali seysmolog CH.Rixter 
tomonidan tashkil etilgan, 1941 – 
1954 yillarda B.Butenberg 
tomonidan nazariy asoslangan. 
Antropogen 
omil 
Антропогенн
ые факторы 
Anthropogeni
c factors 
– atmosfera, gidrosfera va 
litosfera tarkibi va rejimning 
o‘zgarishi, havo, daryolar, 
dengizlar va okeanlarning 
shuningdek tuproqlarning sanoat 
texnologiyalari maxsulotlari va 
radiaktiv moddalar bilan 
ifloslanishi, ekotizm tarkibi va 
tuzilishining buzilishi va 
boshqalarni keltirib chiqaradigan 
inson faoliyati, uning atrof 
muhitiga ta’siri bilan yuzaga 
keltirilgan omil. 


Radiatsiyaviy 
xavfli omil 
Радиационны
й фактор 
риска 
Radiation risk 
factor. 
– havo tarkibida radon (toron), 
radon (toron) parchalanishining 
qisqa yashovchi mahsulotlari, 
radon (turon) parchalanishining 
uzoq yashovchi mahsulotlari, 
radiaktiv chang bo‘lishligi, uran 
radi, tori, poloniy, qo‘rg‘oshin-
210 bo‘lgan umumiy radiaktivlik: 
suvda texnologik eritmalarda va 
pulpa tarkibida uran, radi, tori, 
radon (toron), poloniyning 
bo‘lishi: radiaktiv ifloslanganlik 
(bino, asbob – uskuna, tranport 
vositalari, maxsus kiyim va h.k): 
tashqi muhit (tuproq, o‘simliklar, 
tog‘ jinslari) da radionuklitlar-
radi, uran, toriy, qo‘rg‘oshin-210 
bo‘lishi; ish vaqtida radiaktiv 
moddalar bilan bevosita mashg‘ul 
bo‘lgan hodimlarning va radiaktiv 
moddalar bilan bog‘liq bo‘lmagan 
hodimlarning tashqi va ichki 
nurlanishi bilan keltirib 
chiqarilgan insonning, 
hodimlarning tabiiy texnologen 
nurlanishi. 
Vabo 
Чума 
The plague 
– (lot. Cholera yunon. Chole-
zarda, jahl, zahar) – ingichka 
ichakning shkastlanishi, suv-tuz 
balansining buzilishi, suyuqlik 
yo‘qotilishi tufayli organizmning 
turli darajada suvsizlanishi bilan 
tavsiflanuvchi o‘tkir yuqumli 
kasallik. Vabo vibrionini keltirib 
chiqaradi. Kasallik vibrion 
tashuvchidan suv, ovqat, iflos 
ko‘llar orqari yuqadi. 
Sunami 
Цунами 
Tsunami 
– suv osti yoki sohil bo‘yi 
zilzilalar chog‘ida dengiz tubi 
cho‘ziq maydonlarning yuqoriga 


yoki pastga siljishi natijasida 
yuzaga keladigan, dengiz 
to‘lqinlaridan iborat xavfli tabiat 
hodisasi, S. Katta tezliklarda 
(1000 km/s gacha) bir necha ming 
kilometr masofaga tarqaladi. Suv 
devori oldida havoning zo‘r 
to‘lqini tarqaladi. U portlash 
to‘lqin kabi bino va inshootlarni 
vayron qiladi. Vayronalikning 
ehtimoliy ko‘lamlari ball bilan 
o‘lchanadi: kuchsiz (1-2 ball) dan 
vayronali keltiruvchi (5-6 ball) 
gacha. 
Hayot 
faoliyati 
Деятельность 
жизни 
Тhe activities 
of life 
– bu insonning kunlik faoliyati, 
dam olish va yashash tarzidir. 
Atrof-muhit 
Окружающая 
среда 
Environment 
– insonni o‘rab turgan muhit 
bo‘lib, insonning hayot 
faoliyatiga, uning sog‘ligi va 
nasliga to‘g‘ridan to‘g‘ri, birdan 
urinma yoki masofadan tasir 
etishiga qobiliyatli omillarning 
(jismoniy, ximiyaviy, biologik, 
informatsion, ijtimoiy) shartli 
yig‘indisidir. 
Biosfera 
Биосфера 
Biosphere 
– barcha turdagi organizmlar, 
jumladan inson yashashi mumkin 
bo‘lgan atrof-muhit bo‘lib, u 
murakkab tuzilishdagi er 
sharining muhim qobig‘idir. 
Texnosfera 
Техносфера 
Texnosphere 
– o‘tmishda beosferaga taaluqli 
bo‘lgan keyinchalik insonlarning 
o‘zining moddiy va ijtimoiy-
iqtisodiy ehtiyojlarini yanada 
yaxshilash maqsadida tug‘ridan-
tug‘ri yoki sirtdan texnik vositalar 
bilan ta’sir etgan hududdir. 


Maishiy 
muhit 
Среда 
обитания 
Living 
environment 
– bu maishiy sharoitdagi insonga 
ta’sir qiluvchi barcha omillarning 
yig‘indisidir. Organizmni maishiy 
omillarga reaksiyasini fanning 
sog‘lom turmmish tarzi, sog‘lom 
turmish tarzining kasallik 
profilaktikasi bilan aloqasi 
masalalariga bag‘ishlangan 
mavzularda o‘qish mumkin. 
Ishlab 
chiqarish 
muhiti 
Производств
енная среда 
Production 
environment 
– bu mehnat faoliyati jarayonida 
insonga ta’sir qiluvchi omillar 
yig‘indisidir. 
Tabiiy 
muhitdagi 
xavfsizlik 
Экологическ
ая 
безопасность 
Environmenta
l security 
– bu ekologiya sohalaridan biridir. 
Baxtsiz 
hodisa 
(jarohatlanish

От 
несчастных 
случаев. 
(Травмы) 
Accident 
(injury) 
– inson tanasining teri yoki ayrim 
qismlari tashqi mehanik, 
kimyoviy, issiqlik va elektr ta’siri 
natijasida shikastlansa, buni 
baxsiz hodisa (jarohatlanish) deb 
ataladi. 
Kasbiy 
kasalliklar 
Профессиона
льные 
заболевания 
Occupational 
diseases 
– ishchi – hodimlarga zararli ish 
sharoitlarining salbiy ta’siri 
natijasida hosil bo‘ladigan 
kasalliklar kiradi. 
Zararli ish 
sharoitidagi 
Опасные 
условия 
труда 
Hazardous 
working 
conditions 
– yomon (nobob) iqlim sharoitlari, 
zaharli changlar, me’yoridan ortiq 
shovqin va titrash, bosimni 
me’yoridan oshishi, yorug‘likning 
etarli bo‘lmasligi. 
Xavf 
Риск 
The risk 
– inson hayotiga va sog‘lig‘iga 
zarar keltirishi, yong'in, 
portlashlami yuzaga keltirishi, 
zararli va zaharli moddalarning 
atrof muhitga tarqalishi, bino va 
inshootlarning buzilishi, 
hududlaming suv bosishi va 


boshqa ko'ngilsiz oqi- batlarga 
olib kelishi. 
Xavfsizlik 
Безопасность Security 
– inson faoliyatining holati bo‘lib, 
u muayyan ehtimollikda yuzaga 
keladigan xavflami bartaraf 
qilishga yo‘naltirilgan xavflar 
majmuyi. 
Texnosfera 
Техносфера 
Texnosphere 
– ishlab chiqaiish jarayonidagi 
yoki ish zonasidagi sodir bo‘lishi 
mumkin bo'ladigan xavfli joy. 
Gomosfera 
Гомосфера 
Gomosphera 
– ishlovchining ishlab chiqarish 
obyektida bo‘lmadigan joyi. 
Himoya 
vositalari 
Защитное 
оборудовани
е 
Protective 
equipment 
– ishlab chiqarish jarayonida 
ishtirok etadigan insonlarga 
zararli va xavfli ishlab chiqaiish 
omillarining ta’sirini kamaytirish 
yoki uning oldini olish uchun 
qo‘llaniladigan vositalar majmuyi. 
Hayot 
faoliyati 
xavfsizligi 
Безопасность 
жизнедеятел
ьности 
Life safety 
– xavfsiz hayotni ta’minlash 
uchun insonning mehnati 
faoliyatida, atrof muhit 
musaffoligi (ekoiogiya) izdan 
chiqqanda, favqulodda vaziyatlar 
yuz berganda yuzaga keladigan 
xavf-xatarlarni yo‘qotish yoki 
kamaytirish, jarohatlangan, 
shikastlangan fuqarolarga birinchi 
tibbiy yordam ko‘rsatish chora-
tadbirlari majmuyi. 
Favqulodda 
vaziyat 
Чрезвычайна
я ситуация 
An 
emergency 
situation 
– muayyan hududda o'zidan so‘ng 
odamlarning qurbon bo‘lishi, 
odamlar sog‘lig‘i yoki atrof-tabiiy 
muhitga ziyon yetkazishi, 
kishilarning hayot faoliyatiga 
kattagina moddiy zarar va uning 
buzilishiga olib kelishi mumkin 
bo'lgan avariya, halokat, tabiiy 
ofat, epidemiya, epizotiya, 


epifitoliyalar natijasida yuzaga 
keladigan holat. 
Hudud 
Регион 
Region 
– yer, suv, havo makoni, ishlab 
chiqarish yoki ijtimoiy 
maqsadlardagi obyektlar, 
shuningdek, atrof-tabiiy muhit 
majmuyi. 
Favqulodda 
vaziyatlarni 
bartaraf etish 
Ликвидация 
чрезвычайны
х ситуаций 
The 
elimination of 
emergency 
situations 
– favqulodda vaziyat yuzaga kel- 
ganda amalga oshiriladigan 
hamda odamlarni qutqarish va 
insoniar sog‘lig‘ini saqlash, atrof - 
tabiiy muhitga zararining, hamda 
moddiy zararlar miqdorini 
kamaytirish. 
Favqulodda 
vaziyatlar 
Чрезвычайна
я ситуация 
Emergency 
Situation 
– favqulodda vaziyatlar vazirligi 
avariyalar, halokatlar va tabiiy 
ofatlar tufayli vujudga kelgan 
favqulodda vaziyatlarning oldini 
olish va ulaming oqibatlarini 
bartaraf etish sohasidagi ishlarga 
rahbarlikni hamda ulami 
muvofiqiashtirib borish ishlarini 
amalga oshiruvchi markaziy 
davlat boshqaruvi organi 
hisoblanadi. 
Fuqaro 
muhofazasi 
Гражданской 
защиты 
Civil 
Protection 
– favqulodda vaziyatlarning, 
halokatlaming oldini olish va 
ulaming oqibatlarini bartaraf etish, 
aholining hududlarini va moddiy 
boyliklarini muhofaza qilish 
maqsadida o‘tkaziladigan 
tadbirlarni amalga oshiruvchi 
davlat tizimi. 
Tabiiy ofat 
Стихийный 
бедствия 
Natural 
disaster 
– tabiatda yuz beradigan 
favquloddagi o'zgarish boiib, u 
birdan, katta tezlikda insonlaming 
mo‘tadil yashash, ishlash 
sharoitlarining buzilishi, 
odamlarning va qishloq xo'jalik 


hayvonlarining o‘iimi, moddiy 
boyliklarning buzilishi yoki yo‘q 
bo‘lib ketishi va boshqa salbiy 
oqibatlarga olib keluvchi 
hodisalar. 
Tektonik yer 
silkinishi 
Тектоническ
ие 
землетрясени
я 
Tectonic 
earthquake 
– yerning chuqur qisimida yuzaga 
keladigan tektonik kuchlaming 
tarqalish jarayonida yer ustki 
qatlamining tebranishini 
xarakterlaydigan o‘zgarish. 
Giposentr 
Гипоцентр 
Gipocentr 
– yer silkinishining chuqur ichki 
qismidagi o‘chog‘i markazi. 
Episentr 
Эпицентр 
Epicenter 
– yer silkinishining, yer ustki 
qatlamining eng maksimal 
silkinish joyi. 
Sel ofati 
Наводнение 
бедствий 
Flood disaster – togli hududlarda kuchli 
yomg‘irlaming yog‘ishi, muzlik 
va qorlaming tez erishi natijasida 
hosil bo‘ladigan daryo 
toshqinlarining tog' 
yonbag'rilarida nuragan tog' jinsi 
bo'laklarining, daraxt ildizlari va 
shox-shabbalari bilan pastlik 
tomon oqizib kelishi. 
Geologik 
xavfli 
hodisalar 
Опасных 
геологически
х событий 
Dangerous 
geological 
events 
– odamlar o'limiga, ma’muriy-
ishlab chiqarish binolarini, 
texnologik asbob-uskunalari, 
energiya ta’rninoti, transport 
kommunikatsyalari va 
infratuzilma tizimlarining, 
ijtimoiy yo'nalishdagi binolarning 
va uy-joylaring turlicha darajada 
buzilishiga, ishlab chiqarish va 
odamlar hayot faoliyatining izdan 
chiqishiga olib keladi. 
Gidrometerol
ogik xavfli 
hodisalar 
Гидрометрол
огических 
Gidrometerol
ogik 
– odamlar o'limiga, aholi yashash 
joylarini, ba’zi sanoat va qishloq 
xo‘jaligi obyektlarini suv 


опасные 
события 
dangerous 
events 
bosishiga, infratuzilma va 
transport kommunikatsyalari, 
ishlab chiqarish va odamlar hayot 
faoliyatining buzilishiga olib 
kelgan va shoshilinch ko'chirish 
tadbirlari o‘tkazilishini talab 
qiladigan tabiiy ofatlar. 
Epidemeologi
k vaziyatlar 
Эпидемиолог
ический 
ситуации 
Epidemiologi
c situations 
– odamlar o‘rtasida xavfli 
infeksiyalar: o‘lat, vabo, isitma; 
epidemik toshma, terlama, Bril 
kasalligi; zoonoz infeksiyalar: 
Sibir yarasi, quturish; bezgak 
kasalliklari; zaharli moddalar 
bilan zaharlanish; oziq-ovqatdan 
zaharlanish holatlari. 
Epizootiya 
Эпизоотичес
кая 
Epizootic 
– hayvonlaming ommaviy tarzda 
kasallanishiga yoki nobud 
bo'lishiga olib keladigan vaziyat. 
Epifitotiya 
Эпифитотия Epifitotiya. 
– o‘simliklaring ommaviy nobud 
bo‘lishiga olib keladigan vaziyat. 
Fuqaro 
muhofazasi 
xizmati 
Служба 
гражданской 
защиты 
Civil 
Protection 
service 
– fuqaro muhofazasi maxsus 
tadbirlarini bajarish, fuqaro 
muhofazasi tizimlarining 
harakatlarini ta’minlash uchun 
kuchlar va vositalami tayyorlash 
maqsadida tuzilgan funksional 
bolinnialar majmuyi. 
Fuqaro 
muhofazasi 
kuchlari 
Силы 
гражданской 
обороны 
Civil 
Defenses 
Forces 
– qutqaruv va boshqa kechiktirib 
bo'laydigan ishlarni (QBTI) 
amalga oshirish uchun tuziladigan 
fuqaro muhofazasi harbiy 
qismlari, umumiy va maxsus 
hududiy, funksional va obyekt 
tizimlari. 
Himoya 
inshootlari 
Защитные 
сооружения 
Protection 
facilities 
– aholini va ishlab chiqarish 
xodimlarini hamma ta’sir 
omillaridan: yuqori harorat, 
radioaktiv, portlovchi va kuchli 


zaharli moddalardan, inshootlar 
buzilganda ularing qismlaridan 
hamda qirg‘in qurollar 
ta’sirlaridan saqlashga 
moljallangan muhandislik 
inshootlari majmuyi. 
Radiatsiyaviy 
avariya 
Радиационна
я авария 
Radiation 
accident 
– uskuna nosozligi, xodimlaring 
xatti-harakatlari (harakatsizligi), 
tabiiy va texnogen xususiyatli 
favqulodda vaziyatlar tufayli kelib 
chiqqan, fuqarolarning 
belgilangan me’yordan ko‘proq 
nurlanish olishiga yoki atrof 
muhitning radioaktiv 
ifloslanishiga olib kelishi mumkin 
bo'lgan, yoxud olib kelgan 
ionlashtiruvchi nurlanish manbayi 
ustidan boshqaruvning izdan 
chiqishi. 
Yurak-o‘pka 
reanimatsiyas

Сердечно-
легочной 
реанимация. 
Cardio-
pulmonary 
resuscitation 
– insonni klinik o‘lim holatidan 
qayta jonlantirish uchun nafas 
oldirish va yurakni bilvosita 
uqalash tadbirlari majmuyi. 
Immobilizatsi
ya qilish 
Иммобилиза
ция 
Immobilizatio

– singan suyakni o‘jmidan 
siljitmasdan faner bo‘laklari, 
qattiq karton qog'oz, yupqa taxta 
va boshqa vositalar yordamida 
qimirlamaydigan qilib bog‘lash. 
Ekologik 
ekspertiza 
Экологическ
ая экспертиза 
Environmenta
l expertise 
– rejalashtirilayotgan yoki amalga 
oshirilayotgan xujalik va boshqa 
xil faoliyatning ekologik 
talablarga muvofiqligini belgilash 
hamda ekologik ekspertiza 
ob’ektini ruyobga chiqarish 
mumkinligini aniqlash. 
Ekologik 
monitoring 
Экологическ
ий 
мониторинг 
Environmenta
l monitoring 
– ekologik nazoratning birinchi 
bosqichi bo‘lib, u atrof tabiiy 
muhit va tabiiy resurslarning 
davriy o‘zgarishini (kadastr 


ma’lumotlariga asoslangan tarzda) 
kuzatib borish, hisobga olish, 
baho berish va istihbolini 
belgilash tizimi. 
Xavflar 
taksonomiyas

Риски 
таксономию 
Risks 
taxonomy 
– bu murakkab hodisalarning 
tushunchalarini, kishi faoliyatiga 
qaratilgan narsalarni turkumlash 
(klassifikatsiya) va sistemalash 
to‘g‘risidagi fandir. U faoliyat 
xavfsizligi sohasida ilmiy 
bilimlarni uyushtirishda, 
xavflarning tartibini yanada 
chuqurroq o‘rganishda katta 
ahamiyatga ega. 
Ergonomika 
Эргономика 
Ergonomics 
– “Inson – mashina - muhit” 
tizimini o‘rganuvchi fan bo‘lib, u 
insonning ish jaryonidagi 
harakatidir. Ergonomika ishlab 
chiqarish jarayonida ishchining 
charchamasdan, mehnat qobiliyati 
pasaymagan va sog‘lig‘ini 
yo‘qotmagan holda eng yuqori ish 
unumdorligiga erishishda 
funksional imkoniyatlarini 
o‘rganuvchi fandir. 
Kimyoviy 
zararlar 
Химическое 
повреждение 
Chemical 
damage 
– umumiy zaharlovchi, 
qichituvchi, rak kasaliga olib 
keluvchi va boshqa salbiy ta’sir 
etuvchi zararlovchilar kiradi. 
Chang 
Пыль 
Dust 
– qattiq va suyuq moddalarning 
juda kichik zarrachalaridan iborat 
bo‘lib, ular havoda muallaq uchib 
yuradi. 
Yorug‘lik 
oqimi 
Поток света 
The flow of 
light 
– nur quvvatiga aytiladi va birligi 
sifatida lyumen (lm) qabul 
qilingan. 
To‘siqlar 
Препятствия Obstacles 
– qurilish maydonida 
jarohatlanishlarning oldini olishni 


muhim omillaridan biri, bu to‘g‘ri 
va talabga javob beradigan 
konstruksiyali to‘siqlardir. 
To‘siqlar mustahkam, oddiy va 
ularni o‘rnatish oson bo‘ladi. 
Barcha qo‘llaniladigan to‘siqlar 
qo‘llash maqsadlariga ko‘ra ikki 
guruhga bo‘linadi: turg‘un va 
olinib ko‘chiriladigan. 
“HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” FANIDAN
RUS TILIDA 
GLOSSARIY 
Основные термины, определения и глоссарий по безопасности 
жизнедеятельности 
Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ 
существования человека. 
Безопасность жизнедеятельности - это область знаний, в которой изучаются 
природа опасностей, угрожающих человеку и окружающему миру, 
закономерности их формирования и проявления, способы предупреждения 
проявления опасностей, защиты от них и ликвидации их последствий. 
Деятельность - это специфическая человеческая форма активного отношения 
к окружающему миру. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, 
результат и сам процесс деятельности. Формы деятельности многообразны. 
Они охватывают практические, интеллектуальные, духовные процессы, 
протекающие в быту, общественной, культурной, трудовой, научной, 
учебной и других сферах жизни. 
Окружающая среда - это среда для человека, способная прямое, внезапное 
или дистанционное воздействие физической активности, здоровья и 
потомства человека (физическое, химическое, биологической, 
информационной, социальной). 
Опасность - это такие явления, процессы, объекты, свойства предметов, 
которые способны в определенных условиях причинить ущерб здоровью 
человека, т.е. вызывать нежелательные последствия.


Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер по сохранению 
и рациональному использованию природного (растительного и животного 
мира) и мертвого (почвенного, водного, атмосферного, климатического) 
характера. 
В основе лежит идея, идея, цель. Метод является способом достижения цели, 
зная наиболее распространенные законы. 
Биосфера - это среда, в которой все виды организмов, включая людей, 
являются коркой сложной структуры. Биосфера сформировалась в течение 
нескольких миллиардов лет. 
Методы и средства контроля: планирование образовательной деятельности в 
виде технологической карты, определяющей этапы обучения, инструктора и 
согласованные усилия участника для достижения цели не только аудитории, 
но и аудитории управление работой. 
Периодическое руководство. Регулярное руководство по безопасным 
методам работы, не реже чем каждые 6 месяцев, независимо от 
квалификации и опыта работы сотрудников. 
Время отпуска - это время, когда работник не может выполнять свои 
служебные обязанности и может использовать его по своему усмотрению. 
Диалоговый подход. Такой подход требует создания психологической 
единицы и взаимосвязи между участниками. В результате увеличивается 
творческая активность, такая как самоактивация и самооценка. 
Экология - изучают законы взаимодействия организма с окружающей 
средой. 
Безопасность электричества - система организационных и технических мер 
по защите людей от вредного и вредного воздействия электричества, 
электрической дуги, электромагнитных полей. 
Ориентированный на деятельность подход. В нем описывается обучение, 
направленное на формирование творческих качеств человека, активизацию и 
усиление активности обучаемого, открытие всех его способностей и 
возможностей в учебной среде. 
Организация совместного обучения. Демократия, справедливость, 
преподаватели и стажеры должны сосредоточиться на сотрудничестве в 
субъективных отношениях, формировании целей и деятельности и оценке 
совместных результатов. 
Производственная среда представляет собой совокупность факторов, 
которые влияют на людей в процессе трудовой деятельности. 


Человеческая деятельность всегда является решением проблем, с которыми 
она сталкивается. 
Ритм исполнения (как показывают исследования и многолетние операции) 
определяется индивидуальностью, характером и целью личности. 
Опасный фактор в производстве является фактором, который может 
привести к травмам или серьезным нарушениям работоспособности на 
рабочем месте. Пагубным фактором в производстве является тот факт, что 
работники подвергаются работе на рабочем месте и могут привести к 
болезни или снижению работоспособности. 
Авария в производстве - деловое дело. 
Производственная санитария - это система инструментов, санитарно-
гигиенических и организационных мер для предотвращения воздействия на 
работников вредных производственных факторов. 
Вентиляция в производстве - это система необходимых устройств для 
удаления избыточного тепла, влаги, пыли, вредных газов и паров из 
помещений и создания микроклимата в соответствии с требованиями этого 
государственного стандарта. 
Рекомендации по доступу - все новые участники будут допущены к 
стажировкам тех, кто зачислен в командировку (независимо от их 
квалификации и опыта) от других компаний. 
Профессиональные заболевания - заболевания, вызванные вредным 
воздействием условий труда на организм человека (хронический бронхит, 
вибрационная болезнь, отравление различными химическими веществами). 
Методы коммуникации: непосредственное взаимодействие с читателями на 
основе оперативной обратной связи. 
Живая среда является совокупностью всех факторов, которые влияют на 
людей в живой среде. 
Способность работать - это способность выполнять задачи, взвешенные в 
физической или умственной работе человека. 
Охрана труда представляет собой систему правовых, социально-
экономических и санитарных норм, обеспечивающих условия труда и 
безопасность работников. 
Условия труда - это набор факторов, которые влияют на здоровье и 
трудоспособность рабочей силы. 
Проблемное образование. Один из способов активировать деятельность 
обучаемого, предоставляя проблематичное представление о содержании 


образования. Цель этого курса - обеспечить независимый творческий подход 
к объективным противоречиям научного знания и способам его решения, 
формированию и развитию диалектической интерпретации и их творческому 
применению к практической деятельности. 
Мониторинг и оценка: Регулярный мониторинг результатов обучения на 
протяжении всего курса и курса. По окончании курса студенты смогут 
оценить свои знания, используя тестовые задания. 
Нездоровое или энергонезависимое использование энергии в первую очередь 
связано с препятствием для всех человеческих органов и основных 
компонентов на рабочем месте. 
Фиксированные концентрации (градусы, количества) (REC, RED, REM) - 
Концентрации (в градусах, количествах), которые не вызывают изменений в 
ходе исследования или здоровья в течение 8-часового или другого рабочего 
дня, , 
Причина и последствия. Причина, вызывающая появление скрытых угроз, 
называется причиной. Вызывает травмы, распространение инфекционных 
заболеваний (эпидемии), ущерб окружающей среде и другие последствия. 
Санитарная и гостиная - это комната для настила, настила и приготовления 
пищи для личной и специальной одежды. 
Здоровый образ жизни - это переход к образу жизни, который является одним 
из самых важных и долговременных преимуществ для здоровья. 
Ущерб - нарушение физиологической целостности органов или кожи 
человека в результате вредного или вредного воздействия продукции. 
Средства индивидуальной защиты - средства защиты одного сотрудника. 
Средства индивидуальной защиты включают спецодежды, обувь, 
противогазы, респираторы, маски, щитки, защитные очки, серьги и т. Д. 
Лично-ориентированное обучение. Это обучение, по сути, обеспечивает 
всестороннее развитие всех участников образовательного процесса. Это 
означает, что при проектировании образования это не обязательно означает 
идентичность конкретного стажера, но в первую очередь из-за целей 
обучения, связанных с будущими специализациями. Техносфера - это регион, 
который в прошлом являлся биобезопасностью и прямо или косвенно 
затронуты техническими средствами для дальнейшего улучшения 
материальных и социально-экономических потребностей людей. 
Безопасность в окружающей среде является одной из областей экологии. 


Теория относительности. В сентябре 1950 года Кёльн, Германия, был 
признан мастером науки о безопасности жизни на Первом Всемирном 
конгрессе. Ученые использовали термин «риск» в своих лекциях, и каждый 
ученый интерпретировал его. Например, В. Маршалл сказал, что «риск 
представляет собой количественную оценку угрозы». Количественная оценка 
- это отношение количества ежедневных событий к вероятному количеству 
дней. 
Техническая безопасность - это система технических средств производства, 
превентивных мер и технических средств предотвращения. 
Систематический подход. Технология образования должна обладать всеми 
функциями системы: логикой жюри, его взаимосвязью, целостностью. 
Методы и средства обратной связи: диагностика обучения на основе 
наблюдения, блиц-опроса, промежуточных и текущих и закрывающих 
результатов контроля. 
Методы и методики преподавания. Лекция (введение, тема, визуализация), 
проблемный метод, ключи-стадионы, пинборд, парадоксы и методы 
проектов, метод практической работы. 
Формы организации: диалог, многогранное, лобное, коллективное и 
групповое обучение. 
а также традиционные формы учебных материалов (учебники, лекционные 
тексты) - компьютерные и информационные технологии. 
Опасность заключается в возникновении инцидентов, которые наносят 
прямой или косвенный вред здоровью человека. 
Таксономия риска - это научный фантазионист, который классифицирует 
сложные события, концепции и классификации деятельности людей. 
Количественная оценка риска - это процесс определения количественных, 
временных, пространственных и других признаков, которые достаточно 
важны для деятельности, направленной на обеспечение безопасности жизни. 
Меры безопасности - это практическая, организационная, материально-
принудительная реализация этих методов и принципов. 
Жизненная деятельность - это ежедневная деятельность, отдых и образ жизни 
человека. 
Пожарная безопасность - это предотвращение опасности пожара в объекте, а 
также защита материальных ценностей. 


Системный анализ - это совокупность методологических средств, 
используемых для подготовки и обоснования решений по сложным 
проблемам, в данном случае, безопасности жизнедеятельности. 
Система - это совокупность взаимосвязанных компонентов, 
взаимодействующих между собой таким образом, что достигается 
определенный результат (цель). Под компонентами (элементами, составными 
частями) системы понимаются не только материальные объекты, но и 
отношения, и связи. Любая машина представляет пример технической 
системы. Система, одним из элементов которой является человек, называется 
эргатической. Примеры эргатической системы: «человек-машина», «человек-
машина-окружающая среда» и т.п. Вообще говоря, любой предмет может 
быть представлен как системное образование. 
“HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” FANIDAN
INGLIZ TILIDA 
GLOSSARIY 
Environment is a human-being environment that is capable of direct, sudden, or 
remote exposure to physical activity, health and offspring of a person (physical, 
chemical, biological, informational, social). 
Environmental protection is a complex of measures for the conservation and 
rational use of natural (vegetative and animal world) and dead (soil, water, 
atmospheric, climatic) nature. 
The basis is the idea, the idea, the target. The method is the way to achieve the goal 
by knowing the most common laws. 
Biosphere is an environment in which all kinds of organisms, including human 
beings, are the crust of the complex structure. Biosphere has been formed over 
several billions of years. 
Methods and means of control: planning of educational activities in the form of 
technological card identifying the stages of training, the instructor and the 
participant's concerted effort to achieve the goal, not only audiences, but also the 
audience work control. 
Periodic Guidance - Regular guidance on safe working methods, no less than every 
6 months, regardless of employee qualifications and work experience. 
Vacation time is the time when an employee is unable to perform his / her job 
duties and can use it at his / her discretion. 


Dialogue approach. This approach requires the creation of a psychological unit and 
interrelationship between the participants. As a result, creative activity such as self-
activation and self-esteem increases. 
Ecology - study the laws of interaction of the organism with the environment. 
Electricity safety - a system of organizational and technical measures to protect 
people from harmful and harmful effects of electricity, electric arc, 
electromagnetic fields. 
Activity-oriented approach. It describes the training aimed at the formation of the 
person's creative qualities, the activation and intensification of the activity of the 
trainee, the discovery of all his abilities and capacities in the learning environment. 
Organization of collaborative education. Democracies, equity, educators and 
trainees need to focus on collaborating in subjective relationships, forming goals 
and activities and assessing collaborative results. 
The production environment is a combination of factors that affect human beings 
in the process of labor activity. 
Human activity is always the solution to the problems facing it. 
The rhythm of performance (as demonstrated by research and perennial surgery) is 
determined by the individual's personality, character, and purpose of the target. 
The hazardous factor in production is a factor that can cause injuries or serious 
health malfunctions in the workplace. 
The harmful factor in production is the fact that workers are exposed to work at the 
workplace, which can lead to illness or reduced work capacity. 
Accident in production - a case of business. 
Manufacturing sanitation is a system of tools, sanitary and hygienic and 
organizational measures to prevent workers from exposed to harmful production 
factors. 
Ventilation in production is a system of necessary devices for the removal of 
excess heat, moisture, dust, harmful gases and vapors from the rooms, and the 
creation of microclimate in accordance with the state standard requirement. 
Access Guidelines - All new entrants will be admitted to the internships of those 
who are enrolled in a business trip (regardless of their qualification and 
experience) from other companies. 
Occupational disease - diseases caused by the harmful effects of working 
conditions on the human body (chronic bronchitis, vibration disease, poisoning 
with various chemicals). 


Communication Methods: Direct interaction with readers based on operative 
feedback. 
The living environment is an aggregate of all the factors that affect human beings 
in the living environment. The ability to work is the ability to perform tasks that 
are weighted in the physical or mental work of a person. 
Labor protection is a system of legal, socio-economic and sanitary norms that 
ensures the working conditions and the safety of workers. 
Working conditions are a set of factors that affect the health and work ability of the 
workforce. 
Problematic education. One of the ways to activate the activity of the trainee by 
providing a problematic presentation of the content of education. The objective of 
this course is to provide an independent creative approach to the objective 
contradictions of scientific knowledge and ways of its solution, the formation and 
development of the dialectical interpretation, and their creative application to 
practical activities. 
Monitoring and Evaluation: Regular monitoring of the outcomes of the training 
throughout the course and in the course. At the end of the course, students will be 
able to evaluate their knowledge by using test assignments. 
Unhealthy or non-volatile energy use is primarily related to the obstruction of all 
human organs and the essential ingredients in the workplace. 
Fixed concentrations (degrees, quantities) (REC, RED, REM) - Concentrations 
(degrees, quantities) that do not cause changes in the course of the study or health 
during their 8-hour or other working day, . 
Reason and consequences. The conditions that lead to the occurrence of hidden 
threats are called the cause. Causes cause injuries, spread of infectious diseases 
(epidemic), environmental damage and other consequences. 
Sanitary and living room is a room for decking, decking and cooking for personal 
and special wear. 
Healthy lifestyle is the transition to a lifestyle, which is one of the most important 
and long-lasting health benefits. 
Damage - a violation of the physiological integrity of the human organs or skin as 
a result of the harmful or harmful effects of the production. 
Personal protective equipment means the means of protecting one employee. 
Personal protective equipment includes workwear, footwear, gas masks, 
respirators, masks, shields, protective goggles, earrings and so on. 


Personally-oriented learning. This training, in essence, provides for the full 
development of all participants of the educational process. This means that, while 
designing education, it does not necessarily mean the identity of a particular 
trainee, but primarily due to the learning objectives associated with future 
specialization activities. 
Technosphere is a region that has been biosafety in the past and has been directly 
or indirectly affected by technical means to further improve people's material and 
socio-economic needs. Safety in the environment is one of the areas of ecology. 
Theory of Relativity. In September 1950, Cologne, Germany, was recognized as 
the Life Safety Science Master in the First World Congress. Scientists used the 
term "risk" in their lectures, and each scientist explained this concept to himself. 
For ehample, V. Marshall said that "the risk is a quantitative assessment of the 
threat." The quantitative assessment is the ratio of the number of daily events to the 
probable number of days. 
The system is understood as communication and communication, except for one 
material object. 
Technical safety is a system of technical means of production, preventive measures 
and technical means of prevention. 
Systematic approach. Education technology should have all the features of the 
system: the logic of the jury, its interconnection, its integrity. 
Methods and means of feedback: The diagnostics of learning based on observation, 
blitz survey, interim and current and closing control results. 
Methods and techniques of teaching. The lecture (introduction, subject, 
visualization), problematic method, keys-stadiums, pinbord, paradoxes and 
methods of projects, method of practical work. 
Forms of organization: dialogue, multi-faceted, frontal, collective, and group-
oriented learning. 
as well as traditional forms of instructional materials (textbooks, lecture texts) - 
computer and information technology. 
The danger is the occurrence of incidents that cause direct or indirect harm to 
human health. 
Risk Taxonomy is a science fictionalizer that classifies complex events, concepts, 
and classifications of people's activities. 
Risk quantification is the process of determining quantitative, temporal, spatial and 
other features that are sufficiently important for activities that aim at ensuring the 
safety of life. 


Security measures are practical, organizational, material-coercive implementation 
of these methods and principles. 
Life activity is a daily activity, recreation, and lifestyle of a person. 
Fire safety is to prevent the risk of fire in the object, as well as to protect the 
material wealth. 
“HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” FANIDAN 
O’ZBEK TILIDA 
GLOSSARIY 
Hayot faoliyati xavfsizligi – hayotda uchraydigan xavflarni bartaraf etish tadbirlari 
tizimi(bunga turli zararli, zaharli va xavfli omillar, kasb kasalliklari va baxtsiz 
hodisalarni bartaraf etish ham kiradi); 
Mehnat muhofazasi – mehnat jarayonida insonning xavfsizligini, sog‘ligi va ish
qobiliyatini saqlashini ta’minlaydigan, qonunchilik hujjatlari va ularga mos 
ijtimoiy–iqtisodiy, texnikaviy, gigiyenik va tashkiliy tadbirlar tizimi; 
Mehnat muhofazasi qonunchiligi – mehnat qilish va dam olishning huquqiy 
meyorlari hamda ularning himoya qilinishini kafolatlovchi qonun (Bular asosan 
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya asosida ishlab chiqilgan O‘zbekiston 
Respublikasining mehnat Kodeksida XVI bob, 294 modda bilan ko‘rsatilgan. 
Korxona, tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha XIII – bobda fikr 
yuritiladi);
Ishlab chiqarish sanitariyasi – ishlovchilarga ishlab chiqarishdagi zararli omillar 
ta’sir etishining oldini oluvchi tashkiliy, gigiyenik va sanitariya-texnikaviy 
tadbirlar hamda vositalar tizimi(Bunda asosan korxona-tashkilotlar ishchi-
xizmatchilarining o‘z sog‘liklarini saqlash, mustahkamlash yo‘lida qulay va 
sog‘lom mehnat sharoitlari yaratish ko‘rsatiladi);
Mehnat gigiyenasi – tibbiyot fanining insonning ishlab chiqarish sharoitidagi 
mehnat faoliyatini o‘rganuvchi bir qismi(Bunga asoslangan holda korxona va 
tashkilotlarda ishlab chiqarish zararli omillarining ishlovchilarga ko‘rsatadigan 
ta’sirining oldini olish yuzasidan sanitariya-gigiyena va davolash tadbirlari ishlab 
chiqiladi; 
Ish joyi – ishchi uchun ishlash sharoiti yaratilgan joy, o‘rin(ish joyi maydonining 
minimal meyori 4,5 m2 , ish joyi hajmi 10 m3, og‘ir sharoitli ishlar uchun 30 m3 
); 


Xavfsizlik texnikasi – ishlovchilarga ishlab chiqarishdagi xavfli omillarning ta’sir 
etishining oldini oluvchi tashkiliy va texnikaviy tadbirlar hamda vositalar tizimi; 
Elektr xavfsizligi – ishlovchilarga ishlab chiqarishdagi elektr tokining xavfi, uning 
inson organizmiga ta’sirini o‘rgatuvchi va xavfni oldini oluvchi tashkiliy va 
texnikaviy tadbirlar hamda vositalar tizimi; 
Yong‘in xavfsizligi (yoki profilaktikasi) – ishlovchilarni olovdan (yong‘in va 
portlashdan)himoya qilishga qaratilgan texnikaviy va tashkiliy tadbirlar kompleksi; 
Yo‘l harakat xavfsizligi – ishlovchilarga yo‘l qoidalari, turli transport vositalaridan 
foydalanish qoidalari hamda harakat xavfsizligiga qaratilgan texnikaviy va 
tashkiliy tadbirlar tizimi; 
Birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish – korxona va tashkilotlarda sodir bo‘lishi 
mumkin bo‘lgan baxtsiz hodisalar, jarohatlanishlar, kasbiy kasalliklar yuzaga 
kelgan vaqtda jarohatlanishni to‘xtatish, imkoni bo‘lsa og‘riqni to‘xtatish yoki 
kamaytirish uchun bajariladigan chora-tadbirlar tizimi; 
Mehnat vositalari – mashina, dastgoh, instrumentlar, qurollar, bino, yer, yo‘l, 
kanallar, energiya va boshqalar; 
Hayot faoliyatining optimal sharoitlari– ishchilarga yaratilgan qulay mehnat 
sharoitlari; 
Sog‘lom mehnat sharoitlari – ham ruhiy, ham fiziologik charchashga olib 
kelmaydigan mehnat sharoitlari; 
Mehnat muhofazasi bo‘yicha mehnat qonunchiligi - O‘zbekiston Respublikasining 
Mehnat Kodeksida mujassamlashtirilgan huquqiy meyorlar, mehnat muhofazasi, 
ayollar mehnati, yoshlar mehnatini muhofaza qilish, mehnat muhofazasi sohasida 
nazorat qilish o‘z ichiga oluvchi qonunlar; 
Ergonomika - mehnat muhofazasi fanining mehnat xavfsizligiga rioya qilgan holda 
eng yuqori mehnat unumdorligiga erishish va inson uchun eng qulay sharoit 
yaratish yo‘llarini qidiradigan bo‘limi; 
Ishlab chiqarish estetikasi – ishchining har taraflama bejirim kiyinishi, har bir 
yuksak did bilan bajarishi, ishlab chiqarish madaniyati - ish joyida zaruriy 
mikroiqlim sharoitlarini yaratish, ish joyi va ish o‘rnining tozaligi, ishchilarning 
qulay, ishlab chiqarish xududini obodonlashtirish, ishchi bilan rahbar xodim 
o‘rtasida hurmat-e’tiborli, odobli munosabat, xushmuomalalik; 
Mehnat muhofazasining asosiy obyekti - korxona-ishchi-ishlab chiqarish; 
Mehnat muhofazasining nazorat organlari – korxonadagi mehnat muhofazasi 
bo‘yicha qilingan ishlarni nazorat qiluvchi organlar(bunga 
Gosgortexnadzor(Davlat tog‘ texnik nazorat) (nadzor-nazorat), 


gosenergonadzor(Davlat energiya nazorati), gossannadzor(Davlat sanitariya 
nazorati), gospojarnadzor(Davlat yong‘in nazorati)lar kiradi); 
Davlat tog‘ texnik nazorat (Gosgortexnadzor) - sanoatda ishlarni xavfsiz olib 
borish qoidalariga amal qilinishini tekshiruvchi davlat nazorati(U o‘zining 
quyidagi bo‘linmalariga ega: kotlonadzor(isitish qozon nazorati) va ko‘tarish 
qurilmalari, tog‘-texnik, gaz inspeksiyalari va shu kabi inspeksiyalar; qurilishda 
yuk ko‘tarish mashinalari bilan ishlashda, bosim ostida ishlovchi qozon qurilmalari 
va idishlardan, bug‘ va issiq suv quvur uzatmalaridan foydalanishda, portlatish 
ishlarini bajarishda ishlarning xavfsiz bajarilishini nazorat qiladi). Shular bilan 
birga Gosgortexnadzor – O‘zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi ishlab 
chiqarishda ishni xavfsiz yuritish va tog‘ nazorati bo‘yicha Davlat qo‘mitasi Davlat 
organi(Bu korxonalarda ruda, noruda, kimyoviy ishlab chiqarishga kiirishishdan 
avval xavfsizlikni to‘la nazorat qilish, qozonxona qurilma va idishlarini, ko‘tarish 
qurilmalari, yuqori bosimli idishlar, yuqori bosimli bug‘ va issiq suv quvurlari, 
tashish ishlariga bog‘liq ishlar, tabiiy va neftegazlarni saqlash va ulardan 
foydalanishni nazorat qiladi)
Davlat texnikaviy nazorati (Gostexnadzor) - Davlat texnikaviy nazorati korxona 
va tashkilotlarda ishga xavfsiz kirishish maqsadida davlat tog‘ texnik nazorat 
(Gosgortexnadzor) va korxona ishchilari kasaba uyushmasining texnik nazorat 
inspeksiyalari bilan birgalikda ishlaydigan nazorat organi(Bu dastgoh, 
qurilmalarning xavfsiz ishlashi ustidan nazorat o‘rnatadi); 
Gosenergonadzor – elektr va issiqlik yordamida ishlaydigan qurilmalarga xavfsiz 
xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydigan tadbirlarni amalga oshirishdagi davlat 
nazorati(Davlat energiya nazorati); 
Gossannadzor – korxona va tashkilotlar tomonidan gigiyena meyorlari, sanitariya-
gigiyena va sanitariya-epidemiologiya qoidalariga rioya qilinishini tekshiruvchi 
Davlat sanitariya nazorati; 
Gospojarnadzor – yong‘in xavfsizligining yuqori darajada bo‘lishini ta’minlash 
ustidan nazorat qiluvchi organ(Davlat yong‘in nazorati);
Mehnat muhofazasi komissiyasi – Kasaba uyushmalarining mahalliy qo‘mitalarida 
tuzilgan komissiya(Bu komissiyaga sex va uchastkalarning mehnat muhofazasi 
bo‘yicha katta jamoatchi inspektorlari hamda ishlab chiqarishni yaxshi bilgan 
boshqa tashabbuskor xodimlar kiritiladi. Bular korxonadagi mehnat muhofazasi 
bo‘yicha tekshiruvlar o‘tkazadi); 
Pasportizatsiya – ish joylarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan zararli omillar, ish 
obyektida qo‘llaniladigan elektr energiyasining turi, kuchli energiya va bosimda 
ishlovchi qurilmalar hamda idishlar, ishchilar uchun zarur bo‘lgan xona hajmi va 
maydoni, ish vaqti kabilarni ro‘yxatga olish (Buni korxona bosh muhandisi, 


mehnat muhofazasi muhandisi, sex yoki uchastka boshlig‘i birgalikda amalga 
oshiradilar); 
Mehnat muhofazasining yillik rejasi – korxona yoki tashkilotlarda mehnat 
muhofazasi bo‘yicha qilinadigan ishlarning bir yilga mo‘ljallangan hajmdagi 
rejasi(bu rejalar korxona yoki tashkilotlarning bosh rejasiga kiritilgan bo‘lib, 
boshlang‘ich oy – yanvar oyining 31-kunidan kechiktirmagan holatda tasdiqlanishi 
shart); 
Hayot faoliyati xavfsizligining tashkiliy masalalari 
Mehnat muhofazasining to‘g‘ri tashkil etilganligining parametr (ko‘rsatkich)lari -
mehnat muhofazasini tashkil etilganlik darajalarini belgilovchi
ko‘rsatkichlar(Bunga quyidagilar kiradi: -mehnat muhofazasi xonasining 
mavjudligi; -mavjud mehnat muhofazasi xonasining jihozlanganligi; -ishchi va 
xizmatchi xodimlarga qulay va sog‘lom mehnat sharoiti yaratilganligi; - ish 
joylarida zararli moddalarning meyoriy konsentratsiyadan oshib ketmaganligi, shu 
bilan birga zararli omillarga qarshi chora-tadbirlarning belgilanganligi; -ishni 
mehnat qonunchiligi asosida tashkil etilganligi; -mehnatning ilmiy tashkil 
etilganligi; -sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilishiga e’tibor berilishi; -ishning 
yuqori unumdorligiga e’tibor berilishi; -ishchilarning baxtsiz hodisalarga va kasb 
kasalligiga kamroq uchrashi; -ishchilarning moddiy manfaatdorligi yuqori bo‘lishi 
va hokazo); 
Mehnat muhofazasi muhandisi – korxona va tashkilotlarda mehnat muhofazasi 
bo‘yicha faoliyat olib boruvchi muhandis lavozimi(Bu lavozim ishchi va 
xizmatchilarning umumiy soni 50 nafar va undan ortiq bo‘lgan korxonada bo‘lib, 
bu lavozimga uzluksiz 3 yil va undan ortiq ish stajiga ega bo‘lgan oliy yoki o‘rta-
maxsus ma’lumotli kishilar tayinlanadi); 
II. Ishlab chiqarish sanitariyasi 
Ishlab chiqarish sanitariyasi – ishlab chiqarishda ishchi organizmiga alohida 
texnologik jarayonlarning kasb kasalliklariga olib keluvchi zararli ta’sirlarini 
ogohlantiruvchi va sog‘lom mehnat gigiyenasi bilan ta’minlovchi (Ishchilarga 
qulay mehnat sharoitini yaratib beruvchi)sanitar texnik tadbirlar tizimi; 
Chang – bu qattiq yoki suyuq moddalarning havoda muallaq suzib yurishi mumkin 
bo‘lgan mayda zarrachasi (Ko‘pchilik adabiyotlarda – «qattiq moddaning havoda 
muallaq holatda bo‘la oladigan eng mayda zarrachalari chang deb ataladi» - deb 
ko‘rsatilgan); 
Tabiiy chang – ishlab chiqarishga bog‘liq bo‘lmagan holda yuzaga keladigan 
chang; 


Ishlab chiqarish changi(sun’iy chang) – ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga 
keladigan chang; 
Organik chang – organik moddalar hamda o‘simlik changlar; 
Mineral(noorganik) chang – mineral moddalar changi; 
Aralash chang – organik va mineral moddalardan hosil bo‘lgan aralashgan holdagi 
chang; 
Cilikoz, silikatoz kasalligi – pnevmokonioz kasalligining tarkibida kremniy Si 
mavjud bo‘lgan changlardan kelib chiqadigan turlari(Silikoz - ozod kremniy qo‘sh 
oksidi (SiO2) mavjud bo‘lgan changlar ta’siridan yuzaga keladi; Silikatoz - 
kremniy qo‘sh oksidining alyuminiy, magniy, temir, kalsiy bilan bog‘langan 
holdagi moddalarning changlari ta’siridan yuzaga keladi. Buning koallenoz,
talkoz, sementoz, slyuda pnevmokoniozlari kabi turlari bor); 
Asbestoz kasalligi – pnevmokonioz kasalligining asbest changlaridan kelib 
chiqadigan turi; 
Antrakoz kasalligi – pnevmokonioz kasalligining ko‘mir changlaridan kelib 
chiqadigan turi; 
Sideroz kasalligi – pnevmokonioz kasalligining temir changlaridan kelib 
chiqadigan turi; 
Allergoz kasalligi – pnevmokonioz kasalligining organik changlaridan kelib 
chiqadigan turi; 
Havoni zararli moddalardan tozalash – havo tarkibidagi chang va zararli gazlarni 
yo‘qotish; 
Yonuvchi chang – yonuvchi moddaning yuqori konsentratsiyadagi changlari; 
Radioaktiv nurlanish – radioaktiv moddadan chiqayotgan nurlarning inson 
organizmiga ta’siri; 
Metallkonioz kasalligi – pnevmokonioz kasalligining turli xil metallar 
changlaridan yuzaga keladigan turi; 
Karbokonioz kasalligi - pnevmokonioz kasalligining tarkibida uglerod va uning 
birikmalarini tutgan changlar (toshko‘mir, koks, qurum, grafitlar changlari) dan 
hosil bo‘ladigan turi; 
Agressiv moddalar – inson organizmiga shiddat bilan ta’sir ko‘rsatuvchi 
moddalar(bular kuchli oksidlovchi, kislotali va ishqoriy turlarda bo‘lishi mumkin); 
Shovqin - elastik muhit zarralarining to‘lqinsimon bo‘ylama tarqaladigan tebranma 
harakati(Bu zararli omil turiga kirib, yoqimsiz tovush deb atalishi mumkin. 


Shovqinlar turlicha balandlik va to‘lqin uzunlikdagi tovushlar aralashmasidan 
iborat deb yuritilishi ham mumkin); 
Titrash - elastik muhit zarralarining ko‘ndalang to‘lqinsimon tarqaladigan 
tebranma harakati (Bu zararli omil turiga kiradi); 
Tovush intensivligi – tovush to‘lqinining 1 s vaqt ichida tovushning tarqalish 
yo‘nalishiga perpendikulyar bo‘lgan 1 m2 maydon orqali olib o‘tadigan tovush 
energiyasining joul hisobidagi miqdori 
Bu
,

Yüklə 438,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə