İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ 1-7 ÜNİte özetiYüklə 0,75 Mb.
səhifə9/12
tarix01.11.2017
ölçüsü0,75 Mb.
#24673
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

İş başı eğitimi: Acil durum yönetim ekibi ve müdahale ekipleri aslında acil duruma müdahale görevlerini ifa ederler. Bu faaliyete genelde daha fazla çalışan katılır ve masaya yatırma diye tanımlanan işlemden daha titizdir.

 • Genel tatbikat: Mümkün olduğu kadar gerçek hayatta olabilecek bir acil durum yaratılmalıdır. Bu tatbikat, işletmenin acil durumlara müdahale ekiplerini, yöneticileri, çalışanları ve resmi veya özel kuruluş ekiplerini kapsar.

 • Çalışanların eğitimi: Tüm personeli kapsayan eğitimler aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Bireysel görev ve sorumluluklar

 • Tehlikeler, zararlar ve koruma önlemleri

 • Uyarı, alarm ve haberleşme prosedürleri

 • Bir acil durumda aile bireylerinin bulunacağı yerler

 • Acil duruma müdahale prosedürleri

 • Yaygın olarak kullanılan acil durum malzemeleri, bulundukları yerler ve kullanımı

 • Acil ve planlı durdurma talimatları

  Değerlendirme ve planda düzenlemeler yapılması:

  Yılda en az bir defa tüm plan gözden geçirilmelidir. Planı gözden geçirirken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:

  • Planın değerlendirilmesi ve güncellenmesinde tüm yönetim kademelerinin görev almasını nasıl sağlayabilirsiniz?

  • Risk değerlendirmelerinde tespit edilen kaynak yetersizlikleri ve sorunlu bölgeler uygun bir şekilde gösterilmiş midir?

  • Plan gerçek olaylar ve tatbikatlardan çıkan sonuçları içeriyor mu?

  • Acil durum yönetim ekibi ve müdahale ekiplerinde görevli personel görev ve sorumluluklarını biliyor mu? Yeni üyeler eğitilmiş midir?

  • Plan tesislerin fiziki yerleşimlerindeki değişimleri kapsıyor mu? Tesisin yeni işleyişini kapsıyor mu?

  • İşletmenin proje resim ve diğer kayıtları güncel midir?

  • İşletme eğitim hedeflerini gerçekleştirmiş midir?

  • İşletmenin risklerinde değişim olmuş mudur?

  • Plandaki isim, unvan ve telefon numaraları güncel midir?

  • Diğer işletmelerle acil durumlara müdahalede iş birliği için adımlar atılmakta mıdır?

  • Her eğitim ve tatbikattan sonra,

  • Meydana gelen bir acil durumdan sonra,

  • Personel ve görevlerinde değişiklik olması durumunda,

  • Tesis ve binaların yerleşiminde değişiklik olması hâlinde,

  • İşletme politika ve uygulamalarında değişiklik olması hâlinde,

  ÜNİTE 10 İŞ KAZASI

  Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve 1760 – 1850 yılları arasında İngiltere’de yaşanan Sanayi Devrimi ve 1763 yılında James Watt’ın İskoçya’da buharla çalışan makineyi bulması sonucu buhar gücü ile çalışan makinelerin endüstriye girmesi makinalaşmayı, makinalaşmanın artması da iş kazalarının daha sık gündeme gelmesine yol açmıştır.  İŞ KAZASI

  Genel olarak “kaza” kavramı, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir.

  Kaza, dıştan ve ani bir etkiyle beklenmeyen bir anda meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır.

  İş kazası çeşitli bazı kurum ve kuruluşlar tarafından aşağıda belirtildiği şekillerde de tanımlanmıştır.  Uluslar Arası Çalışma Örgütü ( ILO )

  Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylardır.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

  Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde: 13)

  Aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özüre uğratan olaydır.  • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

  • Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  İş yerinde ve işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay. Bu kanunda iş yeri de; mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, şekilde tanımlanmıştır.  İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI

  İş kazaları olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, iş kazasının sonuçlarına bağlı olarak sınıflandırılır.  • Yaralanmanın Ağırlığına Göre;

  Yaralanma ile sonuçlanmayan kaza olayları,

  • Bir günden fazla işten ayrı kalmayı gerektirecek şekilde tedavi gerektirmeyen kazalar,

  • Bir günden fazla işten ayrı kalmayı gerektirecek şekilde tedavi gerektiren kazalar,

  • Sürekli iş görmezlik (veya ölüm ile sonuçlanan kazalar)

  • Yaralanmanın Cinsine Göre;

  • Kafa yaralanmaları

  • Göz yaralanmalı kazalar

  • Kol yaralanmalı kazalar

  • El ve parmak yaralanmalı kazalar

  • Ayak ve ayak parmağı kazaları

  • Bacak kazaları

  • İç organ yaralanmalı kazalar

  • Ruhsal ve psikoojik sonuçlar doğuran kazaları

  • Kaza Cinsine Göre;

  • Düşme, incinme kazaları

  • Parça düşmesi kazaları

  • Göze yabancı cisim kaçması kazaları

  • Yanma kazaları

  • Makine kazaları

  • El aletleri kazaları

  • Elektrik kazaları

  • Ezilme, sıkışma kazaları

  • Zehirlenmeler

  Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

  İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

  İş kazaları genellikle çalışma ortamı koşullarından, yönetim hatalarından, zamanında ve yeterli bakım yapılmamasından, insan faktörlerinin gözardı edilmesinden, yeterli ve uygun eğitim verilmemesinden, denetim eksikliğinden veya bu etkenlerin birkaçı ya da tamamının birbiri ile etkileşmemesi sonucu ortaya çıkar. Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işyerlerindeki güvensiz durumlar ile çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır.  Güvensiz Davranışlar:

  Çalışan insanın kişiliği, fizyolojik ve psikolojik yapısı, iş yükü, işin niteliği ve çalışma yöntemleri yanında iş yeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etmenlerde güvensiz davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı ve yapılan işin türüne göre değişik nitelikler kazanan çevre koşulları çalışan insanın sağlığını geçici ya da sürekli olarak etkilemektedir.  Güvensiz Davranışlar;

  • İşi bilinçsiz yapmak,

  • Dalgınlık ve dikkatsizlik

  • Makina koruyucularını çıkarmak

  • Tehlikeli hızla çalışmak

  • Görevi dışında iş yapmak

  • İş disiplinine uymamak

  • İşe uygun makina kullanmamak

  • Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede bulunmak

  • Kişisel koruyucuları kullanmamak

  • Ehil olmayan kişilerin makineleri kullanmaları

  Güvensiz Durumlar

  • Güvensiz çalışma yöntemi

  • Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları

  • Elektrikli makinelerde topraklama yapılmaması

  • İşe uygun olmayan el aletleri

  • Kontrol ve testlerin yapılmamış olması

  • Basınçlı kaplar

  • Tehlikeli yükseklikte çalışma ve/veya istifleme

  • Açık bırakılan tehlikeli alanlar ( çukurlar..)

  • Uygun işaretleme yapılmaması

  • İş yeri düzensizliği

  • Koruyucusuz makine, tezgahlar

  • Parlayıcı patlayıcı maddeler

  .

  ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

  Muhtemel bir iş kazasının olabileceği ve hayati tehlikenin varlığı hâlinde çalışan, gerekli önlem alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir.  İş Kazası İstatistikleri

  Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate) :

  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayılı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

  Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı x 1.000.000/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi

  Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate) :

  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza ağırlık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

  Kaza Ağırlık Oranı = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi x 1000

  Bu oranın hesaplanması sırasında, eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcutsa, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü veya sürekli iş göremezlik olayı için, ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iş göremezlik olaylarında ise, tıbbi işlemlerin 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.  Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate) :

  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.

  Kaza Olabilirlik Oranı = Toplam İş Kazası Sayısı x 100.000/Toplam İşçi Sayısı

  İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi

  İşveren;

  Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

  İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı hâlde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

  İşveren, Sigortalıların “İş Kazası” geçirmeleri hâlinde kazayı kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, kazadan sonraki üç iş günü içinde de Sosyal Güvenlik Kurumuna ( SGK) bildirmekle yükümlüdür.

  İş kazası olduğunda izlenecek prosedür nedir?


  • İş kazası incelemesi;

  • Kazanın işletme içinde ilgili kişiye bildirilmesi,

  • Yaralı kişi ya da kişilere tıbbi bakım ve ilk yardım sağlanması,

  • Kazanın soruşturulması

  • Bulguların rapor edilmesi,

  • Kazanın tekrarını önleyici tedbirleri içeren bir plan geliştirilmesi,

  • Bu planın uygulanması,

  • Kazanın tekrarını önleyici tedbirlerin alınması,

  • Sürekli iyileştirmenin sağlanması,

  İş kazası olduğunda neler yapılır?

  • Yaralıya ilk yardım yapılır ve olay yeri güvenliği sağlanır.

  • Kaza yeri sınırlandırılır, tehlike yoksa araştırma sona erene kadar bölge kontrol altında tutulur.

  • Kaza yerinde hiçbir şeye dokunulmadan, kaza yerinin fotoğrafı çekilir, kaza yeri ve kaza ile ilgili kroki hazırlanır.

  • Kazalı, şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüşleri yazılı olarak alınır.

  Kaza nedenleri neler olabilir?

  • Yapılan işle ilgili faktörler

  • Kullanılan makine/ekipman/malzeme ile ilgili faktörler

  • Çevresel faktörler

  • Kişisel faktörler

  • Yönetim ile ilgili faktörler.

  Yapılan iş nedir?

  Kaza inceleme ekibi veya kazayı inceleyen kişi şu sorulara cevap arayacaktır.  • Güvenli çalışma prosedürü kullanılıyor muydu?

  • Güvenlikli çalışma talimatları var mıydı?

  • Çalışma koşulları uygun muydu ?

  • Şartların değişmesi mi, normal prosedürü güvensiz hale getirdi ?

  • Uygun makine ekipman ve/ veya malzeme kullanıma hazır mıydı?

  • Bunlar kullanılıyor muydu? Güvenlik donanımları tam olarak çalışıyor muydu?

  Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemeler nelerdir?

  Kullanılan makineler, ekipman ve/veya malzemelerden kaynaklanabilecek muhtemel nedenler araştırılmalıdır. Kazayı inceleyen kişi şu soruları sorabilir;  • Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemelerde bir aksaklık var mıydı?

  • Bu aksaklığa ne neden oldu?

  • Makine tasarımı mı kötüydü?

  • Tehlikeli maddeler var mıydı?

  • Açıkça tanımlanmışlar mıydı?

  • Daha az tehlikeli olan alternatif madde kullanılması mümkün müydü? İkame imkânı var mıydı?

  • Uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılmış mı?

  • Yeterli ve uygun bakım programı uygulanıyor mu?

  Yine cevaplar güvenli olmayan koşulların varlığını doğruluyorsa, kazayı inceleyen kişi, bu aksaklığın oluşmasına niçin izin verildiğini sormalıdır.

  Çevre ve çalışma ortamı koşulları nasıldır?

  Fiziksel çevre ve özellikle iş yeri ortam koşullarındaki ani değişikliklerin tanımlanması gereklidir. Kazayı inceleyen kişi için genel olarak ortamın nasıl olduğu değil, kazanın olduğu andaki durum önemlidir ve şu hususları bilmek isteyebilir;  • Hava koşulları nasıldı?

  • İş yerinde tertip ve düzen uygun muydu?

  • Çalışma ortam atmosferi çok sıcak ya da çok soğuk muydu?

  • Çalışma ortam gürültülü müydü ?

  • Aydınlatma yeterli miydi?

  • Zehirli ve tehlikeli gazlar, toz ve duman mevcut muydu?

  • Risk değerlendirmesi yapılmış mıydı?

  Kişisel nedenler nelerdir?

  Doğrudan olayın içinde yer alan kişilerin fiziksel ve ruhsal durumları anlaşılmaya çalışılmalıdır. Kaza incelemesinde amaç, kişi veya kişileri suçlamak değildir. Görüşmeler kişilerin karakter özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.  • İşçilerin yapılan işte tecrübeleri var mıydı?

  • Yeterli eğitim almışlar mıydı?

  • Fiziksel olarak bu işi yapabilecek durumdalar mıydı?

  • Sağlık durumları nasıldı?

  • Yorgunluk durumu mevcut muydu?

  • Stres altındalar mıydı?

  Yönetim faktörünün rolü nedir?

  Yasal olarak iş yeri güvenliğinden yönetim sorumludur. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı ve daha üst düzey yönetimin rolü kaza incelemesinde her zaman dikkate alınmalıdır. Yönetime sorulacak sorular;  • Güvenlik kuralları bütün işçilere iletilmiş, anlaşılması sağlanmış mıydı?

  • Nasıl uygulanacağına ilişkin yazılı metin elde mevcut muydu?

  • Tatbik edilmesi sağlanmış mıydı?

  • Yeterli ortam gözetimi yapılıyor muydu?

  • İşin nasıl yapıldığı konusunda işçiler eğitilmiş miydi?

  • Tehlikeler daha önce tanımlanmış mıydı?

  • Tehlikeleri yok etmek için bir prosedür (plan) geliştirilmiş miydi?

  • Güvenli olmayan koşullar düzeltilmiş miydi?

  • Makine ve teçhizatın bakımları düzenli olarak yapılmış mıydı?

  • İş güvenliği denetimleri düzenli ve yeterli olarak yapılıyor muydu?

  Önerilerde bulunmak gereklidir?

  Bir kaza inceleme raporunun en önemli bölümü, benzer kazaların tekrarını önlemek amacıyla iyi düşünülmüş ve hazırlanmış öneriler listesidir. İş yeri organizasyonundaki genel durum ve kullanılan iş prosedürleri hakkında bilgi mevcut ise gerçekçi, uygulanabilir önerilerde bulunmalı ve genel önerilerde bulunmaktan kaçınılmalıdır.  Çalışanların Eğitimi

  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  Türkiye ölümlü kaza sıklığı açısından, 15 Avrupa Birliği ülke ortalamasının 7 katından daha fazla bir kaza sıklığına sahiptir.

  İş kazaları “GELİYORUM DER”

  Kazaların % 98’i önlenebilir, %2’si önlenemez kazalardır.

  İş kazalarının mümkün olan en az düzeye indirilmesinde en önemli etken çalışanlara yeterli ve uygun eğitim verilmesidir.  UNITE 11 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

  ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ TANIMI VE KAPSAMI

  Çalışanların sağlık gözetimi kapsamda yürütülen faaliyetler çoğunlukla iş

  yeri hekiminin görevidir, ancak çalışma ortamının gözetimi kapsamında yürütülen

  faaliyetler çoğunlukla “İş Güvenliği Uzmanı”nın görevleri arasındadır. Elbette ki iş

  yeri hekiminin de çalışma ortamının gözetimi kapsamında görevleri vardır.

  Çalışma Ortamının Gözetimine Ait Kayıt ve İstatistikler

  Çalışanların sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün

  bilgiler, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt

  altına alınır ve belgeler 15 yıl süreyle saklanır.  Sağlık Gözetiminde Yükümlülükler ve Bilgilerin Muhafazası

  . Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve

  çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme

  sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. Sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık

  dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklamak zorundadır.

  Ortam Ölçümlerine Ait Bazı Tanımlar

  Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri

  yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme

  neden olan maddelerdir.

  Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla

  emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden

  olan maddelerdir.

  Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde

  insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.  Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen

  maddelerdir.  Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya

  tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen,

  aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.

  Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet

  meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda

  karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir.

  Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde

  kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.  Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde

  kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran

  maddelerdir.

  Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede,

  çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde

  konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

  Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan

  30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.  Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi

  belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst

  sınırıdır.

  Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili

  olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.  Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir

  Risk: Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet

  koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır.  İş Yeri Ortam Faktörleri

  Fiziksel Faktörler : Sıcak, soğuk, gürültü, radyasyon, düşük veya yüksek basınç, titreşim

  en sık karşılaşılan fiziksel faktörlerdir.  Sıcak – Soğuk

  Sıcak çarpmasını ve sıcağa bağlı olarak meydana gelebilecek diğer tabloları

  önlemek için sıcak ortamda çalışan kişilerin terleme yolu ile kaybettikleri sıvıyı

  yerine koyabilmek üzere düzenli aralıklarla su içmeleri ve günde aldıkları tuz

  miktarını da artırmaları gereklidir. Saatte 3-4 bardak su içilmesi ve günde fazladan

  3- 4 gram kadar tuz alınması çoğu kez yeterlidir. Kuşkusuz bu önlemlerin yanı sıra

  sıcağın ortamda kontrolü amacı ila da düzenlemeler yapılmalı ve çalışanların sıcak

  etkisinden korunmaları için uygun koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Sıcak ortamda

  uzun süreli olarak çalışanlar zaman içinde sıcak ortama alışırlar (aklimatizasyon).

  Ortamda sıcaklık değerlendirmesi

  Ortamdaki hava akım hızı anemometre ile ölçülür. Radyan sıcaklık ise bu

  amaç için özel olarak geliştirilmiş “siyah hazneli termometre” (black globe

  thermometer) ile ölçülür. Ortamdaki nem ve hava akımını dikkate alan

  değerlendirmeye “etkin sıcaklık” ve buna ek olarak radyan ısıyı da dikkate alan

  değerlendirmeye “düzeltilmiş etkin sıcaklık” denir. Bu ölçüm sonuçları önceden

  hazırlanmış nomogramlar aracılığı ile değerlendirilir ve ortamın sıcaklığı hakkında

  doğru bilgi edinilmiş olur.  Kataloq: ow userfiles -> plugins -> forum
  forum -> Temel biLGİ teknolojiSİ-2 ÜNİte-14 İnternetin Hayatımızdaki Yeri
  forum -> Temel biLGİ teknolojileri (ders ) Özeti
  forum -> 12.ÜNİte etiket ve iŞaretlerde bulundurulmasi asgari gerekler ve iLGİLİ YÖnetmelikleriN İncelenmesi sağlik ve güvenliK İŞaretleri: Tanımlar: Yasak işareti
  forum -> ÜNİte afet
  forum -> Mal ya da ürün; bilgisayar ya da otomobil örneklerindeki gibi, işletmeler tarafından üretilen ve insanların ihtiyaçlarını gideren somut bir varlıktır. Hizmet ise
  forum -> Arama ve kurtarma biLGİSİ ÜNİTE=8 afet ve acil durumlara hazirlik
  forum -> Arama ve kurtarma bılgisi unıte=9 afet ve acil durumlarda hayati idame ve emprovize yöntemler
  forum -> 1 ergonomi (Ergonomics, Human Factors)
  forum -> Okul öncesi EĞİTİm kurumlarinda program geliŞTİrme
  forum -> Adalet meslek etiĞİ ÜNİte-4 teorik etikte ele alinan temel konular ahlakın Gerekliliği ve Amacı

  Yüklə 0,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə