Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti ILIYüklə 23,9 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü23,9 Kb.
#80159

T.C.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2.TOPLANTI ILI
M E C L İ S K A R A R I D I R


Karar No : 2010 / 99Karar Tarihi : 11.06.2010
KARARIN ÖZÜ:

Kartal-Yakacık Hürriyet Mahallesi 5 pafta 134 parsel üzerindeki Huzurevi binası ile ilgili olarak Darülaceze Vakfı ile yapılan protokol ve sözleşmenin değerlendirilmesi.TEKLİF:

Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 31.05.2010 tarih, 2010/1304 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA; 1.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kartal İlçesi Hürriyet Mahallesi 5 pafta 134 parsel sayılı 20.040.02 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/5000 ölçekli E-5 kuzeyi Kartal Nazım İmar Planında Sosyal ve Kültürel tesis alanı olarak düzenlenen 15.839.33 m2’lik kısmının 2 yıl içinde inşaata başlanılması ve tamamlanması halinde hizmetin devamı süresince tahsisi için Belediye Başkanlığımızca yapılan talep, Maliye Bakanlığı Makamının 09.06.2005 tarihli ve 586 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

2. Kartal Belediye Başkanlığı, Darülaceze Vakfı ile karşılıklı olarak, ön tahsisi alınan taşınmaz üzerinde Kartal Belediyesi-Darülaceze Vakfı Huzurevi adı altında 300 yataklı Huzurevi’nin (Yaşlılar Yurdu), 25 yıl süre ile mezkur arsalar üzerinde Darülaceze Vakfına kira mukabili kullanım hakkı verilmesi esası ile inşa edilmesi ve işletilmesi ile ilgili protokolü imza altına almıştır.


3. Bu protokol, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2005 tarih ve 861 sayılı yazısı ile görüşülmek üzere Meclise takdim edilmiştir.

4. Kartal Belediye Meclisi, protokolü kabul eden kararını almıştır. (04.07.2005 tarih ve 2005/98 sayılı karar)

5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06.02.2006 tarih ve 139 sayılı yazısı ile yapılmış olan protokolün 10.maddesinin tashihi ile ilgili yapılan ek protokol, görüşülmek üzere Meclis’e takdim edilmiştir.

6. Kartal Belediye Meclisi, yapılan ek protokolü kabul eden kararı almıştır. (10.02.2006 tarih ve 2006/22 sayılı karar)

7. Kartal Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şefliği, İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı’na hitaben, Huzurevi Binasının yapı ruhsatının alındığını, inşaatın tamamlanma aşamasında olduğunu ve projenin tamamlanması ile tahsisin kendilerinden talep edileceğini bildirmiştir. (25.09.2008 tarih ve 1785 sayılı yazı)
8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, söz konusu taşınmazın, Maliye Bakanlığından kesin tahsisinin alınması veya kiralanması veya bedelli- bedelsiz devrinin alınması ile ilgili olarak konunun Meclis’de görüşülmesini talep etmiştir. (01.07.2009 tarih ve 2009/993 sayılı yazı) Kartal Belediye Meclisi konuyu karar altına almıştır. (06.07.2009 tarih ve 2009/84 sayılı kararı)
9. Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı’na hitaben, Maliye Bakanlığından kesin tahsisi veya kiralanmasını veya bedelli-bedelsiz devrinin alınmasını talep etmiştir. (06.07.2009 tarih ve 2009/1025 sayılı yazı)
10. Kartal Belediye Başkanlığı, Darülaceze Vakfı ile karşılıklı olarak, Darülaceze Vakfı ile İstanbul Kartal Belediye Başkanlığı Arasında Huzurevi Binası İşletme ve Kira Sözleşmesi’ni ((madde 6.5 de belirtildiği üzere 2005 sayılı protokolün bir parçası olarak) 01.08.2009 tarihinde imza altına almıştır.


Karar No : 2010 / 99
Karar Tarihi : 11.06.2010

11. Bu süre içinde İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı ile kesin tahsisin yapılması için yapılan diğer yazışmalar dosyasında mevcuttur.


12. Müdürlüğümüzce binanın iskanının alınması için İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ile yazışma yapılmış olup, gelen cevap yazısının ek raporunda eksiklikler 14 madde halinde tarafımıza bildirilmiştir. (01.03.2010 tarih ve 2641923 sayılı yazı)

13. İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı 13.05.2010 tarih ve 052191 sayılı yazısıyla, taşınmaz malın 14.680.00 m2’lik kısmının ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari yada gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi kaydıyla Huzurevi ve Bahçesi olarak kullanılmak üzere tahsisinin uygun görüldüğünü, Belediye başkanlığımıza bildirilmiştir.


14. 21.05.2010 tarihinde Müdürlüğümüz ve Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri arasında Yer Teslim tutanağı düzenlenip imza altına alınmıştır.
15. Darülaceze Vakfı, 01.08.2009 tarihinde imza altına Darülaceze Vakfı ile İstanbul Kartal Belediye Başkanlığı Arasında Huzurevi Binası İşletme ve kira Sözleşmesi’ne dayanarak, dosyasında mevcut yazışmalarla aylık kira talebinde bulunmaktadır.

08.01.2010 tarih ve 2010-002 sayılı yazı--10.02.2010 tarih ve 7607 sayılı ihbarname (Bu yazılarla ilgili olarak Hukuk işleri müdürlüğümüzün 18.02.2010 tarih ve G-41 sayılı hukuki görüşü dosyasında mevcuttur.) ve 27.05.2010 tarih 160 sayılı yazı.


16. Emlak İstimlak Müdürlüğümüzce, 01.08.2009 tarihli Darülaceze Vakfı ile İstanbul Kartal Belediye Başkanlığı Arasında Huzurevi Binası İşletme ve Kira Sözleşmesi ile Darülaceze Vakfına yapılması öngörülen ödemeler, bu sözleşmenin, 04.07.2005 tarih ve 2005/98 sayılı Meclis Kararı ile 10.02.2006 tarih ve 2006/22 sayılı Meclis Kararı ile yapılan protokollere aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, bugüne kadar kendilerine yapılmamıştır. Konunun özeti yukarıda maddeler halinde takdim edilmiş olup, bahsi geçen tüm belge ve bilgiler ile diğer yazışmalar ekte sunulan ana dosyasında da mevcuttur.
Huzurevi Binasıyla ilgili olarak, Belediye Başkanlığımızca çeşitli tarihlerde Darülaceze Vakfı ile yapılan protokol ve alınan Meclis Kararları ile imza altına alınmış kira sözleşmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre değerlendirilerek, muhdesat yapı niteliğindeki bu binanın bundan sonrası için Belediyemizce ne şekilde değerlendirileceği ve tahsis şartları da gözönüne alınarak, Darülaceze Vakfıyla başlatılmış olan hukuki sürecin bundan sonra ne şekilde sürdürüleceğinin, ayrıca bu konuda Belediye Encümeni ve belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde verilecek yetkilerin belirlenmesi hususunun ilgili komisyonlarda görüşülüp karar altına alınması için yazının Meclis’e havalesini arz ederim. (Başkan Yardımcısı)

Karar No : 2010 / 99
Karar Tarihi : 11.06.2010

RAPOR:

Hukuk Komisyonu’nun 10.06.2010 tarihli raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : 07.06.2010 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.05.2010 tarih ve 1304 sayılı teklifi incelendi. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen teklif tarafımızdan incelenmiştir. Teklifin kendisi muhteva bakımından açık olmadığı gibi teklif vesilesiyle meclisten hangi konunun ve hangi yetkinin karara bağlanması hususunda da herhangi bir açıklık söz konusu değildir. Ayrıyeten 5393 Sayılı Kanunun Meclisin Görev ve Yetkilerini Düzenleyen 18. Maddesinde de meclisin yetki belirleme gibi bir görevi de bulunmamaktadır. Gereğini Meclis’in bilgisine ve takdirine arz ederiz. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Sağlık Komisyonu’nun 10.06.2010 tarihli raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN İNCELENMESİ:Hürriyet Mah., 5 pafta, 134 parsel üzerindeki Huzurevi Binası ile ilgili olarak Darülaceze Vakfı ile yapılan protokol ve sözleşmenin değerlendirilmesi ile ilgili teklif görüşmeye açıldı.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Yapılan incelemede, konunun Sağlık Komisyonu ile bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Sağlık Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu tarafından verilen teklif.

Mülkiyeti Maliyet Hazinesine ait olan Kartal İlçesi Hürriyet Mahallesi, 5 pafta, 134 parsel sayılı 20.040 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/5000 ölçekli E-5 Kuzeyi Kartal Nazım İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenen 15.839.33 m2’lik kısmının 2 yıl içinde inşaata başlanılması ve tamamlanması halinde hizmetin devamı süresince tahsisi için Belediye Başkanlığımızca yapılan talep, Maliye Bakanlığı Makamı’nın 09.06.2005 tarihli ve 586 sayılı onayı ile uygun görülmüştür. Kartal Belediye Başkanlığı, Darülaceze Vakfı ile karşılıklı olarak, ön tahsisi alınan taşınmaz üzerinde Kartal Belediyesi Darülaceze Vakfı huzurevi adı altında 300 yataklı Huzurevinin (Yaşlılar Yurdu), 25 yıl süre ile mezkur arsalar üzerinde Darülaceze Vakfına kira mukabili kullanım hakkı verilmesi esası ile inşa edilmesi ve işletilmesi ile ilgili protokolü imzalanmış, işbu protokol ile Darülaceze Vakfı inşaatı bitirerek kullanım aşamasına getirmiştir.


Huzurevi binasıyla ilgili olarak, Belediye Başkanlığımızca çeşitli tarihlerde Darülaceze Vakfı ile yapılan protokol ve alının Meclis Kararları ile imza altına alınmış kira sözleşmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre değerlendirilerek, muhdesat yapı niteliğindeki bu binanın bundan sonrası için Belediyemizce ne şekilde değerlendirileceği ve tahsis şartları da gözönüne alınarak, Darülaceze Vakfı ile başlatılmış olan hukuki sürecin bundan sonra ne şekilde sürdürüleceğinin, gündeme konu gayrimenkulün enkaz bedelinin ödenerek Kartal Belediyesi muhdesebatına geçirilmesi için satın alınması ve yapılması gereken protokol işlemlerinin yerine getirilmesi için Kartal Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni ne yetki verilmesi talebidir.

Karar No : 2010 / 99
Karar Tarihi : 11.06.2010

SONUÇ:

Kartal-Yakacık Hürriyet Mahallesi 5 pafta 134 parsel üzerindeki Huzurevi Binası ile ilgili olarak Darülaceze Vakfı ile yapılan protokol ve sözleşmenin değerlendirilmesi ile ilgili teklifin, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu tarafından önerilen teklif doğrultusunda TADİLEN KABULÜNE Belediye Meclis Üyeleri; Abubekir TAŞYÜREK Abdi KESİMAL, Av.Mustafa YAĞCI, Temel YAZ, Alaettin TEMEL, Hayrettin YEŞİLYURT, Av.Hatice ALBAYRAK, Turgut ÇEVİK, Muhammed Mehdi AKMAN, Hüsna BALCI, Adem GÖKÇE, Av.Mehmet Necati SERİN, Nizamettin ALTINTAŞ, Hüseyin ÇAKIR, Metin BEKTAŞ’ın Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2010/HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 11.06.2010 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

TANER ÖZDEMİR

AV.HATİCE ALBAYRAK

GÜLSEREN BÖYÜKTAŞ

BELEDİYE MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ

MECLİS KATİBİ

MECLİS KATİBİO N A Y

...../...../20...

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı
Yüklə 23,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə