Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə2/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
әr

A.))vәsaitlәrin likvidliyi

B.vәsaitlәrin tәrkibi vә yerlәşdirilmәsi

C. kapitalın dövretsә surәti

D.öhdәliklәrin yerinә yetirmәk qabiliyyәti

E.vәsaitlәrin mәnbәlәrinin strukturu63.Müәssisәnin maliyyә hesabatının tәşkili yolu ilә nәyә nail olunur?

A.))maliyyә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif göstәricilәri arasında qarşılıqlı әlaqә vә asılılıq aşkara çıxarılır

B.müәssisәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyi artır

C.heç biri

D.mәnfәәt mәksimumlaşır

E. xәrclәr minimumlaşır64.Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin istiqamәtlәri

A).)müssisәnin maya dayanıqlılığının qiymәtlәndirilmәsi

B.işgüzar reputasiya

C. sığorta ayırmaları

D.heç biri

E.xәrclәrinqiymәtlәndirilmәsi65.Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentinә aid deyildir:

A.))Debitor öhdәliklәr

B.firmanın kassa hesabında olan pul vәsaitlәri

C.Başqa müәssisәlәrin qiymәtli kağızları

D.Hesablaşma olan pul vәsaitlәri

E. depozit hesablarında olan pul vәsaitlәri66.Maliyyә meneceri öz fәaliyyәtini başlıca olaraq ................ hәyata keçirir.

.A..))maliyyә resurslarının әldә edilmәsi mәnbәlәrindәki vә öz borclarını ödәmәk üsullarındakı fәrqә orientasiya etmәklә firma fondlarını yaratmaqla

B.passivlәrin (borcların kreditorların iddialarıödәnildikdәn sonra әmlakın qalan hissәsinin) idarә edilmәsi.

C müәssisә rәhbәrindәn mәslәhәt almaqla

D.düzgün cavab yoxdur

E.xәzinәdarın vә müfәttişin kömәyi ilә67.Maliyyә meneceri tәrәfindәn qәrar qәbul edilmәsinin konkret yollarını göstәrin. 1. maliyyә tәhlili vә maliyyә әmәliyyatlarının planlaşdırılması; 2. Müәssisәnin aktivlәrinin idarә edilmәsi; 3. passivlәrin (borcların kreditorların iddialarıödәnildikdәn sonra әmlakın qalan hissәsinin) idarә edilmәsi. 4. Öz borclarını ödәmәk üsullarındakı fәrqә orientasiya etmәklә firma fondlarını yaratmaqla 5. Xәzinәdarın vә müfәttişin kömәyi ilә

.A..))1,2,3

B.1,3,5

C.1,2,3,4D.1,4,5

E.2,3,4


68.Maliyyә menecerinin hәrәkәtinin faydalığı ................... özünü biruzә verir.

A.))daha az xәrclә daha yüksәk effektlә nail olunmasında

B.ay әrzinda gördüyü işlәrin sayında

C. müәssisәnin istehsal mallarının satışında

D.müәssisә üçün müştәrilәtin tapılmasında

E..digәr müәssisәlәr ilә әlaqәlәrin qurulmasında69.Sәrәncam vermә funksiyasının mahiyyәtinә hansı uyğun gәlir?

.A..))planda nәzәrdә tutulan fәaliyyәtin mühafizәkar yerinә yetirilmәsi, yәni plan tapşırıqlarının hәyata keçirilmәsi,bütün mövcud resursların hәrәkәtә gәtirilmәsi demәkdir.

B.fәaliyyәt planının tәrtibi başa düşülür, hansıki әsasında bәzi lokal mәqsәdlәr durur.

C.planın real doldurulması, onların resurs tәminatı vә icrası demәkdir.

D. sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә sinxronluğunun hәyata keçirilmәsini, zәif cәhәtlәr baş verәn halda zәruri düzәlişlәrin aparılmasını nәzәrdә tutur.

E.sistemin nә qәdәr uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi, baza mәqsәdlәrinә nail olmasını tәmin etmәsi haqqında mülahizәlәr söylәmәyә imkan verәn sistemin mövcudluğu demәkdir.70.Kordinasiya funksiyasının mahiyyәtini göstәrin.

A..)).sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә sinxronluğunun hәyata keçirilmәsini, zәif cәhәtlәr baş verәn halda zәruri düzәlişlәrin aparılmasını nәzәrdә tutur

B.şplanın real doldurulması, onların resurs tәminatı vә icrası demәkdir.

C..sistemin nә qәdәr uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi, baza mәqsәdlәrinә nail olmasını tәmin etmәsi haqqında mülahizәlәr söylәmәyә imkan verәn sistemin mövcudluğu demәkdir.

D..planda nәzәrdә tutulan fәaliyyәtin mühafizәkar yerinә yetirilmәsi, yәni plan tapşırıqlarının hәyata keçirilmәsi, bütün mövcud resursların hәrәkәtә gәtirilmәsi demәkdir.

E.. fәaliyyәt planının tәrtibi başa düşülür, hansıki әsasında bәzi lokal mәqsәdlәr durur.71.Tәşkil funksiyasının mahiyyәti hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

A. ))planın real doldurulması, onların resurs tәminatı vә icrası demәkdir.

B.planda nәzәrdә tutulan fәaliyyәtin mühafizәkar yerinә yetirilmәsi, yәni plan tapşırıqlarının hәyata keçirilmәsi, bütün mövcud resursların hәrәkәtә gәtirilmәsi demәkdir.

C. sistemin nә qәdәr uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi, baza mәqsәdlәrinә nail olmasını tәmin etmәsi haqqında mülahizәlәr söylәmәyә imkan verәn sistemin mövcudluğu demәkdir.

D.sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә sinxronluğunun hәyata keçirilmәsini, zәif cәhәtlәr baş verәn halda zәruri düzәlişlәrin aparılmasını nәzәrdә tutur.

E.fәaliyyәt planının tәrtibi başa düşülür, hansıki әsasında bәzi lokal mәqsәdlәr durur.72. Özünümaliyyәlәşdirmә axınına daxil deyil:

A.))kreditlәr

B.amortizasiya fondu;

C.mәnfәәtdәn ayırmalar

D.ehtiyat fondu

E. bölüşdürülmәmiş mәnfәәt73.İnvestisiya qoyuluşu hansı hallarda әlverişli sayıla bilәr: 1.müәssisә pulların bankda saxlanması ilә müqayisәdә çox sәmәrә әldә edirsә, 2.fond bazarının indekslәri üzrә tәklif tәlәbdәn üstün olarsa investisiyaların rentabelliyi inflyasiya sürәtindәn üstün olarsa daha rentabelli layihәlәr olarsa әn az risklә daha çox iqtisadi sәmәrә tәmin olunarsa

A.))1,3,4,5,

B.1,2,3,4,

C. 2,3,4,5,

D.1,2,4,5,

E.1,2,4,5,74.İnvestisiya fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinә daxildir:

A.))Sadalananların hamısı

B.Investisiya fәaliyyәtinin uzunmüddәtli mәqsәdlәr sisteminin formalaşması vә onlara çatmağın daha sәmәrәli yollarının seçilmәsi.

C.Müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin müxtәlif aspektlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar idarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılması prinsiplәri vә metodlarının sistemi.

D.İnvestisiya fәaliyyәtinin uzunmüddәtli mәqsәdlәr kompleksinin formalaşması vә reallaşdırılmasının әn sәmәrәli variantlarının seçilmәsir.

E. Vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla investisiya mәqsәdlәri vә proqramlarını, likvidliyi vә pensiya tәminatının tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirmәsi prosesi.75.Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәrinә daxil deyildir:

A..))Müәssisәnin hәyat tsiklinin mәrhәlәlәrinә uyğun vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla investisiya proqramlarının vә pensiya tәminatının tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirmәsi

B.Gәlәcәk investisiya fәaliyyәti ilә tәmin edilәcәk müәssisәnin inkişafının strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması (müәssisәnin hәyat tsikli ).

C.Xarici investisiya mühit amillәrinin vә investisiya bazarı konyukturunun tәdqiqi vә nәzәrә alınması;

D.Gәlәcәk dövrlәr üçün müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin tәhlili;

E Risk üstünlüyünü nәzәrә almaqla kapital qoyuluşunun mәqsәdlәrinә görә investisiya siyasәtinin tәyinedici tipinin әsaslandırılması.

76.әssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi metodları:

A.))özünümaliyyәlәşmә, özxәrcini ödәmә

B.kreditlәşmә, dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi

C.heç biri

D.sığortalama, özünümaliyyәlәşdirmә

E. kreditlәşmә, özxәrcini ödәmә

77.әssisәnin maliyyә resurslarında borc alınmış vә cәlb olunmuş mәnbәlәri göstәr

A.))uzunmüddәtli kredit vә vaxtı keçmiş kreditor borcları

B.büdcә vәsaiti

C. amortizasiya ayrımları

D.sığorta mәnbәlәri

E.mәnfәәt

78. Müәssisәlәrdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar olmayan xәrc:

A.))sosial xәrclәr

B.material xәrclәri

C.maliyyә ehtiyatı

D.istehlak fondu

E.vergilәr

79. Müәssisәnin maliyyә resurslarına yenidәnbölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr

A.))qısamüddәtli kreditlәr, sığorta mәblәği

B.mәnfәәt

C. möhkәm passivlәr

D.amortizasiya ayrımları

E.gәlir


80. Müәssisәdә maliyyә idarәolunması obyektini göstәr

A.)).müәssisә maliyyәsi

B.idarәetmәni hәyata keçirәn tәşkilati strukturlar

C.dövlәt maliyyә xidmәti

D.sığorta kompaniyaları

E dövlәt strukturları

81. Әmәliyyat leveridci sәviyyәsi yüksәk olan zaman

A.))istehsal riskinin sәviyyәsi bir o qәdәr yüksәk olur

B.mәnfәәt artımı

C.heç biri düzgün deyil

D.xәrclәr minimuma enir

E. istehsal riskinin sәviyyәsi azalır

82. Maliyyә leveridci tәsir gücü yüksәk olan zaman

A.))maliyyә riski bir o qәdәr yüksәk olur

B.pul axınları çoxalar

C.mәnfәәt maksimallaşar

D.maliyyә riski azalar

E.heç biri

83. Istehsal leveriginә tәhsir edәn göstәricilәr hansıdır:

A.))daimi xәrclәrin sәviyyәsi

B.mәnfәәt

C. hazır mәhsul

D.zәrәrlik nöqtәsi

E.borc kapitalı

84. Maliyyә liveriginә tәsir edәn göstәrici

A.))kredit kartı

B.debet kartı

C.çek


D.ödәmә qaimәsi

E. akkreditiv

85. Müәssisәnin әsas maliyyәlәşmә mәnbәyinә aid edilmir

A.))maya dәyәri

B.amortizasiya ayırmaları

C.mәnfәәt

D.borc vәsaitlәri

E. nizamnamә fondu

86. cari aktivlәrә investisiya olunan vәsaitlәrin adı:

A.)).dövriyyә kapitalı

B.dövriyyәdәnkәnar kapital

C.әsas kapital

D.uzunmüddәtli investisiyalar

E.cari aktivlәr

87 Tam likvid aktivlәr göstәr:

A.))mili vә xarici valyutada olan pul vәsaiti

B.bir aydan 6 aya qәdәr pul formasına keçәn aktivlәr

C.sәrbәst recimdә olmayan material qiymәtlәri

D.yarım ilә qәdәr pul formasına keçәn aktivlәr

E. tezliklә pul formasına keçәn aktivlәr

88 Materiallar üzrә ehtiyat normasına daxil olmayan element

A.))istehsal tsiklinin uzunluğu

B.sığorta ehtiyatı

C. texnoloji ehtiyat

D.hazırlıq ehtiyatı

E.nәqliyyat ehtiyatı

89. Müәssisәdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının әsas metodunu göstәr

A.))özünümaliyyәlәşmә

B.özxәrcini ödәmә

C.investisiya

D.büdcә tәminatı

E. sığortalama

90. Müәssisәdә әsas kapitala aid olmayan element hansıdır:

A.))pul vәsaiti, gәlәcәk dövrün xәrclәri

B.bina, avadanlıq

C.qeyri­material aktivlәr

D.qurğular, ötürücü mexanizmlәr

E. quraşdırılmayan avadanlıqlar

91 Müәssisәdә fond tutumu göstәricisi necә adlanır?

A.))әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin istehlakın hәcminә olan nisbәti

B.istehsalın hәcminin әsas fondların dәyәrinә olan nisbәti kimi

C. mәnfәәtin әsas fondların dәyәrinә olan nisbәti kimi

D.mәhsul satışından gәlirin әsas istehsal fondlarının dәyәrinә nisbәti kimi

E.xalis mәnfәәtdәn çıxılsın әsas fondların dәyәri

92 Fondtutumu göstәricisi necә hesablanır?

A.))istehsalın hәcminin әsas istehsal fondlarının dәyәrinә nisbәti kimi

B.әsas fondların satışının hәcminә nisbәti kimi

C.işçilәrin sayının әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi

D.istehsal fondlarının dәyәrinin mәnfәәtә nisbәti kimi

E. işçilәrin sayının mәhsulun hәcminә nisbәti kimi

93. Müәssisәdә amortizasiyanın hesablanması metodunu göstәr

A.))xәtti metod

B.nәzarәt metodu

C. hesablama metodu

D.analitik metod

E.birbaşa metod

94. Müәssisәdә nizamnamә fon dunun tәrkibini göstәr

A.))әsas vә dövriyyә fondu

B.yığım fondu

C.amortizasiya fondu

D.istehlak fondu

E. ehtiyat fondu

95. Müәssisdә amortizasiya fondu hansı xәrclәrә istifadә edilir?

A.))әsas fondların sadә tәkrar istehsalı

B.istehsal xәrclәri

C.orta tәmir

D.әsaslı tәmir

E. cari tәmir

96. Amortizasiya ayırmaları hansı mәnbәdәn f ormalaşır?

A.))mәhsul satışından gәlir

B.sair satışdan gәlir

C.satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir

D.maliyyә fәaliyyәtindәn gәlir

E. әsas kapitalın satışından gәlir

97 Müәssisәdә istehsal fondlarının geniş tәkrar istehsalını maliyyәlәşdirmәk üçün hansı pul fondu yaradılır?

.A.))yığım fondu

B.ehtiyat fondu

C. istehlak fondu

D.valyuta fondu

E.amortizasiya fondu

98. Müәssisәdә maliyyә aktivlәrinin tәrkibinә daxil olan elementlәr

A.))xarici vә mili valyuta ilә pul

B.satışdan gәlir

C.debitor vә kreditor

D.mәnfәәt

E. xalis mәnfәәt

99. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin üstün cәhәtlәrinә aid deyildir:

A., ))Pul qalığı vasitәlәrinin saxlanılması xәrclәri, onların qısa müddәtli qiymәtli kağızlara yatırımı xәrclәrindәn daha çoxdur.

B.Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması hәmişә müәssisәnin üstünlük göstәricisidir.

C. Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması nağd pul vәsaitinin çatışmamızlıqları riskini azaldır

D.Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması eyni zamanda gözlәnilmәyәn investisiya lahiyәlәrindә iştrakçı olmağa imkan yaradır.

E.Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması kreditorlarla vaxtında hesablaşma imkanı verir.100. Dünya praktikasında istehsal ehtiyatları (aktivlәri) metodokasına әsaslanaraq Pul Qaliğı Vastәlәrinin optimallaşdırılmasının metodları tәsbit edilmişdir. Bunlara aid deyildir:

A.))Qorden modeli

B.Boumoll modeli

C.Monte—Karlo vә ya imtiyazlı modellәşmә modeli

D.Miller—Orr modeli

E. Stoun modeli101. Mәhsulun maya dәyәri:

A. )).. mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı vә әsas fondlardan amorti​ zasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmu​su​nu әks etdirir;

B.mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrini әks etdirir;

C.rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtdir.

D.mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә mәcmu​su​nu әks etdirir;

E. mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerci, materiala çәkilәn xәrclәrin vә әsas fondlardan amorti​ zasiya ayırmalarının mәcmu​ su​ nu әks etdirir102. Müәssisәdә istehsal hәcminin zәrәrsizlik hәddi necәәyyәn edilir?

A. )) müәssisәdә mәh​ sul vahidinin satış qiymәtindәn mәh​ sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri çıxıb, şәrti­sabit xәrclәrin ümumi mәblәğini bu fәrqә bölmәklә;

B.müәssisәdә mәh​ sul vahidinin satış qiymәtinin üzәrinә mәh​ sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri gәlib, şәrti­sabit xәrclәrin ümumi mәblәğini bu cәmә bölmәklә;

C. müәssisәdә şәrti­sabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh​ sul vahidinin satış qiymәtinә bölmәklә;

D.müәssisәdә şәrti­sabit xәrclәrin üzәrinә dәyişәn xәrclәri gәlib, bu cәmi mәh​ sul vahidinin satış qiymәtinә bölmәklә.

E.müәssisәdә şәrti­sabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh​ sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәrә bölmәklә;103. Göstәrilәn maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin mahiyyәti hansı halda sәhv verilmişdir

A.))Büdcә maliyyәlәşmәsimüxtәlif sәviyyәli büdcәlәrә ödәnişlәr dәn әldә olunan vәsait hesabına onun fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsidir.

B..Özünü maliyyәlәşdırmә müәssisәnin qenerasiya (dalgavari hәrәkәt) olunan mәnfәәti hesabına onun fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsidir.

C..müәssisәlәrin ödәnişin gecikmәsi (debitor vә kreditor ödәnişlәri) şәrtilә bir­birini mәhsulla tәmin edilmәsdi zamanı hәqiqi әsaslarla qarşılıqlı maliyyәlәşmәlәrin yaranması halı tәsәrrüfat subyektinin qarşılıqlı maliyyәlәşmәsi formasıdır.

D.Kapital bazarı mexanizmi vasitәsilә maliyyәlәşmә maliyyәlәşmә mәnbәyinin artırılması kimi bazar şәrtlәrinә uyğun olaraq investorların vәsaitlәrinin cәlb olunması halıdır

E. Bank kreditlәşmәsi görsәnir pul vәsaitlәrinin qısa müddәtdә әldә edilә bilmәsilә daha cәlbedici mәnbәdir.104. Şüurlu maliyyә meneceri hәr cәhәtlә maliyyә riçaqının ciyninin qiymәtini ________artırmağa çalışır:

A.))Borc vasitәlәrinin faiz dәrәcәlәrindәn asılı olaraq

B.Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyindәn asılı olaraq

C. Müqavilә üzrә normayivә uyğun olaraq

D.Vergi korrektorundan asılı olaraq

E.Diferensialdan asılı olaraq

105. Maliyyә planlaşdırılması nәyi müәyyәnlәşdirir?

A.))müәssisәnin maliyyә mәqsәdinә nail olmağın yollarını vә üsullarını

B.satışın maksimallaşdırılması

C.müәssisәnin rentabelli işlәmәsini

D.heç bir cavab düz deyil

E.şirkәt sahibinin mülkiyyәtinin maksimallaşdırılması

106. Bunlardan hansı maliyyә planlaşdırılmasının meyarı deyil?

A.))rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi

B.satışın maksimallaşdırılması

C. şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin maksimumlaşdırılması

D.satışın, mәnfәәtin artırılması

E.mәnfәәtin maksimallaşdırılması

107. Maliyyә planlaşdırılması neçә mәrhәlәdә aparılır?

A.))4


B.2

C.5


D.3

E. 1


108. İllik maliyyә planının gәlir hissәsindә göstәrilmir?

A.))kreditә görә faiz ödәmәlәri

B. ayrılmalar

C.gәlirlәr

D.sıradan çıxmış әmlakın satışından alınan gәlir

E.mәnfәәt

109 Balans hesabatı nә üçün tәrtib edilir?

.A.))müәssisәnin aktiv vә passivlәrini әyani şәkildә әks etdirmәk

B.mәnfәәti artırmaq

C. investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi

D.müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtliliyiniyüksәltmәk

E.investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq

110. İllik maliyyә planının xәrc hissәsinә aid deyil?

A.))müәssisәnin maliyyә mәqsәdinә nail olmağın yollarını vә üsullarını

B.kreditә görә faiz ödәmәlәri

C. ehtiyat fonduna xalis mәnfәәtdәn istifadәnin hәcmi

D.islahatca xalis mәnfәәtdәn istifadәnin hәcmi

E.sığortaya ayrılmaları

111. Maliyyә planın bölünmәsinin qruplarının sayı

A.))7

B.2


C.6

D.3


E. 5

112 Büdcәlәşmә nәdir?

.A.))müәssisә büdcәsinin tәrtibi, qәbulu vә sonradan onun icrasına nәzarәt

B.müәssisә büdcәsinә nәzarәt

C. müәssisәnin debitor vә kreditorları

D.heç biri

E.maliyyә planlaşdırılmasının bölmәsi

113. Maliyyә planın bölmәlәrinin iqtisadi mәzmununa görә qrupuna aid deyil

A.))dayanıqlı passivlәrin artımı

B..әsas fәaliyyәt

C.yuxarı tәşkilatlarla qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi

D.büdcә sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi

E. kredit tәşkilatları ilә qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi

114. Büdcәlәşmә idarәetmә texnologiyası kimi neçә hissәdәn ibarәtdir?

A.))3

B.1


C. 5

D.6


E.2Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə