Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri


İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin әsas öhdәliklәri nәdir?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə6/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin әsas öhdәliklәri nәdir?

 1. yuxari sәviyyәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn işlәnib hazirlanmiş plan vә siyasәtin reallaşdirilmasi vә aşaği sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi

 2. aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin planlarını reallaşdırmaq

 3. yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi

 4. maliyyә vәsaitlәrini idarә etmәk

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinә hansı aiddir?

 1. prorab, dәftәrxana müdiri vә ya istehsal xәttinin nәzarәtçisi

 2. prezident

 3. şöbә rәislәri

 4. vitseprezidentlәr

 5. baş direktorlar
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin әsas öhdәliklәri nәdir?

 1. yuxari sәviyyәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn işlәnib hazirlanmiş plan vә siyasәtin reallaşdirilmasi vә aşaği sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi

 2. aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin planlarını reallaşdırmaq

 3. yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi

 4. maliyyә vәsaitlәrini idarә etmәk

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinә hansı aiddir?

 1. prorab, dәftәrxana müdiri vә ya istehsal xәttinin nәzarәtçisi

 2. prezident

 3. şöbә rәislәri

 4. vitse-prezidentlәr

 5. baş direktorlar
 1. Biznes-plana әsasәn müәssisәnin öz vәsaitlәri hansılardır?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. amortizasiya ayırmaları

 3. bölüşdürülmәmiş gәlir

 4. daxili aktivlәrin sәfәrbәrliyi

 5. çıxdaş olmuş әmlakın reallaşdırılmasında әldә olunan vәsait
 1. Biznes-plana әsasәn lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә hansı elementlәr daxildir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. amortizasiya

 3. lizinq verәnin riskini nәzәrә almaqla hesablanmış lizinq faizi

 4. sövdәlәşmәni hәyata keçirmәk üçün lizinq verәn tәrәfindәn cәlb olunmuş resurslara görә ödәmә

 5. lizinq verәnin gәlirini nәzәrә almaqla hesablanmış lizinq faizi
 1. Biznes-plana әsasәn lizinq çәrçivәsindә investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. bank krediti

 3. lizinq alanın xüsusi vәsaiti

 4. lizinq verәnin öz vәsaiti

 5. bütün növ bank kreditlәri
 1. Biznes-planaәsasәn operativ lizinq nәdir?

 1. müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә

 2. düşәn razılaşmadır

 3. müddәti amortizasiya dövründәn uzun olan razılaşmadır

 4. öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrinin ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Biznes-planaәsasәn maliyyә lizinqi nәdir?

 1. öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrini vә ya onun çox hissәsini, hәmçinin icarә verәnin gәlirini örtәn mәblәğin ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır

 2. müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә düşәn razılaşmadır

 3. müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır

 4. operativ lizinqlә eyni olan razılaşmadır

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Biznes-plana әsasәn әsas fondların maliyyәlәşdirilmәsinin әn әlverişli metodu?

 1. lizinq icarәsi

 2. kredit

 3. klirinq

 4. düzgün variant yoxdur

 5. büdcәdәn maliyyәlәşdirmә
 1. Biznes-plana әsasәn qarışıq maliyyәlәşdirmә metodu nәyi nәzәrdә tutur?

 1. bir neçә maliyyәlәşdirmә metodlarından eyni vaxtda istifadә olunmasını

 2. yalnız 1 maliyyәlәşdirmә metodunun istifadә olunmasını

 3. bütün variantlar doğrudur

 4. müәssisәnin sәhmlәrinin satın alınması

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Biznes-plana әsasәn hansı sәnәdlәr borc götürәnin ödәmәqabiliyyәtini xarakterizә edir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. biznes-plan

 3. gәlirlәr vә zәrәrlәr haqqında hesabat

 4. hesabat tarixinә mühasibat balansı

 5. texniki-iqtisadiәsaslandırma
 1. Biznes-planaәsasәn maliyyәiqtisadirikslәrә hansı aid deyil?

 1. xammalın keyfiyyәtinin qeyri-stabilliyi

 2. vergilәrin artımı

 3. qeyri-sabittәlәbat

 4. alternativ mәhsulun yaranması

 5. dövriyyә vәsaitlәrinin çatışmamazlığı
 1. Biznes-planaәsasәn maliyyәiqtisadirikslәrә hansı aid deyil?

 1. xammalın keyfiyyәtinin qeyristabilliyi

 2. vergilәrin artımı

 3. qeyri-sabittәlәbat

 4. alternativ mәhsulun yaranması

 5. dövriyyә vәsaitlәrinin çatışmamazlığı
 1. Biznes-plana әsasәn xalis gәlirin miqdarı hansı amillәrindәn asılıdır ?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. mәhsul vahidinin reallaşdırılma qiymәti

 3. gәlirlәrin vergi tariflәri

 4. mәhsul vahidinin maya dәyәri

 5. reallaşdırılan mәhsulun hәcmi
 1. Biznes-planaәsasәn kredit dedikdә nә başa düşülür?

 1. qaytarılmaq vә faiz ödәmәk şәrti ilә pul vә ya mal formasında borclar başa düşülür

 2. güzәştli dövlәt investisiyaları

 3. büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ

 4. düzgün variant yoxdur

 5. kapitalın uzunmüddәtli qoyuluşudur
 1. Biznes-planaәsasәn kredit maliyyәlәşdirilmәsi formaları?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. istiqraz borcları

 3. kredit vә istiqraz borcları

 4. әhalidәn borc vәsaitlәrinin cәlb olunması

 5. kredit
 1. Biznes-plana әsasәn investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi metodları hansılardır ?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. sәhmlәrin emissiyası

 3. kredit maliyyәlәşdirilmәsi

 4. özünü maliyyәlәşdirmә

 5. lizinq
 1. Biznes-plana әsasәn investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi metodları hansılardır?

 1. investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün investisiya resurslarının cәlbedilmә mexanizmidir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün insan resurslarının cәlbedilmә mexanizmi kimi

 4. vergiödәmә mexanizmidir

 5. investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün tәbii resurslarının cәlbedici mexanizmidir
 1. Biznes-plana әsasәn mәrkәzlәşdirilmiş resurslar dedikdә nә başa düşülür?

 1. büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ vә güzәştli dövlәt investisiya kreditlәri

 2. lizinq

 3. bank kreditlәri

 4. düzgün variant yoxdur

 5. geri qaytarılması mәcburi olan mәblәğ
 1. Biznes-planaәsasәn borc vәsaitlәri hansılardır?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. maliyyә investisiya strukturlarının borcları

 3. kredit verәnlәrә olan borclar

 4. bankların krediti

 5. müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait
 1. İstehsal planına әsasәn hansı halda borclu müәssisә iflas prosesinә mәruz qalır?

 1. ödәmәqabiliyyәti olmadığı halda

 2. istehsal prosesinin itirilmәsi halında

 3. idarәetmә pis olduğu halda

 4. gәlir yüksәk olduğu halda

 5. xarici ölkәlәrdәn qrant aldığı halda
 1. İstehsal planına әsasәn biznesin restrukturizasiyasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri

 1. müәssisәnin istehal etdiyi mәhsullara bazarda tәlәbin azalması, rәqabәt mübarizәsinin güclәnmәsi

 2. müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullarda tәlәbin çoxalması

 3. istehsal edilәn mәhsulun yüksәk keyfiyyәti

 4. düzgün variant yoxdur

 5. rәqabәt mübarizәsinin azalması
 1. Bazar münasibәtlәrinә keçiddә hәyata keçirilәn islahatların mühüm istiqamәtlәrindәn biri

 1. dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi

 2. bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi

 3. düzgün variant yoxdur

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. transmilli korporasiyaların özәllәşdirilmәsi
 1. Müәssisәnin mülkiyyәtinin restrukturizasiyasının әsas formalarından biri:

 1. dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. inhisar fәaliyyәtinin inkişaf etdirilmәsi

 4. düzgün variant yoxdur

 5. rәqabәt qabiliyyәtliliyinin azaldılması
 1. İstehsal planında özәllәşdirlәn sahә nә demәkdir?

 1. dövlәt mülkiyyәti üzәrindә mülkiyyәtçinin dәyişmәsi, müәssisәlәrin vә onların әmlaklarının hüquqi vә fiziki

 2. düzgün variant yoxdur

 3. özәl mülkin dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi

 4. şәxslәrә satılması demәkdir transmilli şirkәtlәrin özәllәşdirilmәsi

 5. müәssisәlәrin әmlakının hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınması vә dövlәtә satılması
 1. İstehsal planına әsasәn özәllәdirmәnin mәqsәdi:

 1. bütün variantlar düzdür

 2. iqtisadiyyata investisiya cәlb etmәk

 3. milli iqdisadiyyatı inkişaf etdirmәk

 4. iqdisadiyyatda struktur dәyişikliklәri aparmaq, iqdisadiyyata investisiya cәlb etmәk.

 5. әhalinin maddi rifahı yüksәltmәk
 1. Azәrbaycan dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi proqramına әsasәn nә hәyata keçirilir?

 1. müәssisәlәrin, kiçik, orta vә iri müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevirәrәk özәllәşdirilmәsi.

 2. beynәlxalq şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi

 3. müştәrәk müәssisәnin özәllәşdirilmәsi

 4. transmilli şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi

 5. xarici şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi
 1. İstehsal planına әsasәn sәnayedә orta vә iri müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi prosesi necә hәyata keçirilir?

 1. sәhmlәr buraxılır, hәrrac vә investisiya müsabiqәsi yolu ilә satılır

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. veksellәrin buraxılması ilә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. әsas fondun satışa çıxarılması prosesi ilә
 1. İstehsal planına әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәri nәyin nәticәsini özündә göstәrir?

 1. dövlәt müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevrilmәsi nәticәsindә

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. şirkәtlәrin müflislәşmәsi nәticәsindә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. inhisarçılığın genişlәndirilmәsi nәticәsindә
 1. İstehsal planına әsasәn iri şirkәtlәrin restrukturizasiyası necә hәyata keçirilir?

 1. onların perspektiv inkişaf istiqamәtlәri müәyyәn edilir, zәrәrli vә mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmiş istehsallar lәğvedilir, ayrı-ayrıbölmәlәr birlәşdirilir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. onların retrospektiv inkişaf istiqamәtlәri müәyyәn edilir

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. zәrәrli vә mәnәvi köhnәlmiş istehsallar dәyişilmәz qalır
 1. Azәrbaycan investisiya şirkәtinin әsasәn hansı sektorun özәl sahәdә investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasına yönәldilmişdir?

 1. qeyri-neftsektoru

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. neft sektoru

 4. düzgün variant yoxdur

 5. maliyyә sektoru
 1. İstehsal planına әsasәn rәqabәt qabiliyyәtin artırılması nәyi nәzәrdә tutur?

 1. bazar subyektlәri arasında sahibkarlıq fәaliyyәtinin әn әlvәrişli mübarizәnin formasıdır.

 2. bazar subyektinin sahibkarlıq fәaliyyәtinin lәngimәsi vә mәhdudlaşdırılması

 3. bazar subyektinin inhisarçılığı

 4. düzgün variant yoxdur

 5. bütün cavablar doğrudur
 1. İstehsal planına әsasәn antiinhisar tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdlәrindәn biri hansılardır?

 1. ayrı-ayrıinhisarçı biznes subyektlәrinin bazardakı hökmran mövqelәrindәn sui-istifadәhallarının qarşısınınalınmasıdır.

 2. inhisarçılığın inkişafına tәkan vermәk

 3. rәqabәtin mәhdudlaşdırılması

 4. düzgün variant yoxdur

 5. transmilli şirkәtlәrin inkişafı
 1. İstehsal planına әsasәn istehsal prosesi nәdir?

 1. xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, komplektlәşdirici mәmulatlardan istifadә edilmәsini nәzәrdә tutmaqla ayrı-ayrı proseslәrin mәcmusudur.

 2. investisiya vәsaitlәrinin idarә edilmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur

 3. maliyyә vәsaitlәrinin idarә edilmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur

 4. menecment insanları necә idarәetmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İstehsal planına әsasәn istehsalın mәzmunu üç şәrti nәzәrdә tutur:

 1. әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri

 2. kompüter, insan, iş yeri

 3. texnika, texnologiya, avtomatlaşdırılma

 4. unikasiya, texnologiya, әmәk

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İstehsal planına әsasәn istehsal proseslәri hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?

 1. mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә vә mürәkkәblik dәrәcәsinә görә

 2. mәhsulun realizasiya vә likvidasiyasına görә

 3. mәhsulun lәğv edilmәsi roluna görә

 4. mәhsulun bazardakı roluna vә mürәkkәbliyinә görә

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İstehsal planına әsasәn mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal proseslәri hansı üç qrupa bölünür?

 1. әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәrinә

 2. sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri

 3. әsas, analitik vә kömәkçi istehsal proseslәri

 4. düzgün variant yoxdur

 5. sistematik, analitik vә xidmәtedici istehsal proseslәri
 1. Mürәkkәblik dәrәcәsinә görә istehsal prosesi hansı üç qrupa bölünür?

 1. sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri

 2. әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri

 3. әsas, kömәkçi vә birbaşa istehsal proseslәri

 4. sintetik, analitik vә xidmәtedici istehsal proseslәri

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İstehsal planına әsasәn istehsalın ixtisaslaşması nә demәkdir?

 1. yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.

 2. yerli tәlәbata uyğun olaraq qeyrikonstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olan mәhsulun buraxılışı

 3. xarici tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv cәhәtdәn oxşar mәhsulun buraxılışı

 4. düzgün variant yoxdur

 5. yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olmayan mәhsul buraxılışı
 1. İstehsal planı baxımından konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşarlıq hansı yolu ilә yaradılır?

 1. unikasiya yolu ilә

 2. düzgün variant yoxdur

 3. modifikasiya yolu ilә

 4. kooperasiya yolu ilә

 5. sistematizasiya yolu ilә
 1. İstehsal planına әsasәn rotor sistemi necә fәaliyyәt göstәrir?

 1. fasilәsiz

 2. mәhdud vaxt çәrçivәsindә

 3. düzgün variant yoxdur

 4. fasilәli

 5. hamısı
 1. İstehsal planına әsasәn istehsalın hansı üç tipi vardır?

 1. fәrdi, seriyalı, kütlәvi

 2. düzgün variant yoxdur

 3. sintetik, analitik vә birbaşa

 4. sintetik, әsas vә kütlәvi

 5. әsas, kömәkçi vә xidmәtedici
 1. İstehsal planına әsasәn fәrdi istehsal dedikdә nә başa düşülür?

 1. mәhdud istehlakı olan müxtәlif cür vә daimi çeşiddә mәmulatı әdәdi buraxılışı

 2. düzgün variant yoxdur

 3. eynicins mәhsulların geniş nomenklaturada eyni zamanda hazırlanması

 4. seriyalarla hazırlanan mәhsulun dövriliyi

 5. kütlәvi buraxılış
 1. İstehsal planına әsasәn seriyalı istehsal dedikdә nә başa düşülür?

 1. eynicins mәhsulların geniş nomenklaturada eyni zamanda hazırlanması

 2. düzgün variant yoxdur

 3. texnoloji ixtisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili

 4. mәhdud istehlakı olan müxtәlif cür vә daimi çeşiddә mәmulatın әdәdi buraxılışı

 5. böyük miqdarda eynicins mәhsulların mәhdud nomenklaturada hazırlanmasının fasilәsizliyi
 1. İstehsal planına әsasәn sәnayedә mәhsul növlәrinin hansı xarakterik әlamәtlәri var?

 1. bütün variantlar düzdür

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. emala az vaxt tәlәb edirlәr

 4. az miqdarda avadanlıqları yüklәyirlәr

 5. mәhsul vahidinә daha çox mәnfәәt gәtirirlәr
 1. İstehsal planına әsasәn istehsal prosesinin çevikliyi dedikdә nә başa düşülür?

 1. yeni mәhsul növlәrinin istehsalı, yaxud mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin

 2. düzgün variant yoxdur

 3. köhnә mәhsul növlәrinin istehsalı

 4. yenidәn qurulması bütün cavablar doğrudur

 5. mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin dәyişmәz qalması
 1. İstehsal planına әsasәn mәhsul istehsalının effektivliyi hansı göstәricilәr vasitәsilә ifadә olunur?

 1. rentabellik vә mәnfәәt

 2. fondverimi

 3. enerji tutumu

 4. düzgün variant yoxdur

 5. mәhsulun әmәk tutumu
 1. İstehsal planına әsasәn daimi xәrclәrә hansı xәrclәr aid edilir?

 1. әsas fondların amortizasiyası, xidmәt vә reklam xәrclәri mәhsulunun hәcmindәn asılı olmayaraq dәyişmәzqalır

 2. material xәrclәri

 3. әsas fondların amortizasiyası ilә dәyişәn xәrclәr

 4. düzgün variant yoxdur

 5. mәhsulun hәcmindәn asılı olan xәrclәr
 1. İstehsal planına әsasәn dәyişәn xәrclәr hansı xәrclәr hesab edilir?

 1. material xәrclәri, işçilәrin әmәk haqqı vә digәr mәhsulun hәcmindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәr

 2. düzgün variant yoxdur

 3. material xәrclәrindәn asılı olmayan xәrclәr

 4. mәhsulun hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr

 5. işçilәrin әmәk haqqısından asılı olmayan xәrclәr
 1. İstehsal planında istehsal güclәri nәyi әks etdirir?

 1. müәssisәnin mәhsul buraxılışı üzrә potensial imkanlarını

 2. müәssisәnin büdcә planı qurmaq üzrә potensial imkanlarını

 3. müәssisәnin kapital qoyuluşu üzrә potensial imkanlarını

 4. düzgün variant yoxdur

 5. müәssisәnin xidmәt göstәrmәsi üzrә potensial imkanlarını
 1. İstehsal planına әsasәn müәssisәnin istehsal gücü nә ilә müәyyәnlәşdirilir?

 1. aparıcı sexlәrin, sahәlәrin vә aqreqatların güclәri ilә

 2. düzgün variant yoxdur

 3. avadanlıqların güclәri ilә

 4. anbarların güclәri ilә

 5. texnologiyaların güclәri ilә
 1. İstehsal planına әsasәn giriş güclәri necә müәyyәn edilir?

 1. ilin әvvәlinә mövcud avadanlıqlar üzrә

 2. ilin sonuna mövcud avadanlıqlar üzrә

 3. ilin sonuna maliyyә vәsaitlәrinәәsasәn

 4. düzgün variant yoxdur

 5. ilin ortasına maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn
 1. İstehsal planına әsasәn çıxış güclәri necә müәyyәnlәşdirilir?

 1. sıradan çıxan vә yeni daxil olan güclәri nәzәrә almaqla plan dövrünün sonuna müәyyәn edilir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. plan dövrünün әvvәlinә olan avadanlıqlarla

 4. ilin sonuna maliyyә vәsaitlәrinәәsasәn

 5. yeni daxil olan güclәri nәzәrә almaqla ilin ortasına müәyyәn edilir

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə