Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar


B- Özel Sermayeli Mevduat Kabul Etmeyen BankalarYüklə 344,92 Kb.
səhifə6/6
tarix09.02.2018
ölçüsü344,92 Kb.
#42485
1   2   3   4   5   6
B- Özel Sermayeli Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar

1. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

1.1 Kuruluş

Toprak Yatırım Bankası A.Ş. adıyla kurulmuş olan banka ,Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından Aralık 2002’de yapılan ihalede Bankanın %89.924 oranındaki hisseleri C Faktoring A.Ş. tarafından satın alınarak Ocak 2003’de Ticari Ünvanı "C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş." olarak değişmiştir. Nisan 2003 ayında ilk bölümü tamamlanan sermaye artışından sonra C Faktoring A.Ş.'nin payı %98 seviyesine yükselmiştir.1.2 Hizmetler

C BANK kurumsal müşterilerinin ticari ve yatırım faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları finansal hizmetleri Türkiye’de en kaliteli şekilde sunan banka olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda C BANK müşterilerine sunduğu hizmetleri;


 1. Ticari Bankacılık

 2. Leasing

 3. Factoring

 4. Kurumsal Finansman

 5. Yatırım Hizmetleri

IV. Kurumsal Finansman :

  • Şirket evlilikleri ve Satın Almalar

  • Proje Finansmanı ve Fizibilite Değerlendirme

  • Özelleştirme Danışmanlığı

  • Halka Arzlar

  • Finansal Yeniden Yapılanma

  • Dış Ticaret Ortaklıkları

  • Risk Sermayesi Yatırımları


2. Çalık Yatırım Bankası A.Ş.

  1. Kuruluş

Çalıkbank (Çalık Yatırım Bankası A.Ş.) 1999 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul'da bulunan Banka, Çalık Holding'in finans sektöründeki tek iştirakidir.

E-ticaret ve B2B uygulamaları Çalıkbank'ın orta vadede en büyük gelişimi gerçekleştirmeyi hedeflediği iş sahalarıdır.UMS 29 esasına göre hazırlanan 2002 yılı mali tablolarına göre, Çalıkbank'ın toplam varlıkları 57.8 trilyon TL (2001 yılında 50.2 trilyon TL)'na ulaşmıştır. 2002 yılının sonunda Çalıkbank'ın toplam özkaynakları 29.3 trilyon TL'na ulaşmıştır (2001 yılında 24.2 trilyon TL). Çalıkbank'ın sermaye yeterlilik rasyosu 2002 yılında %52.61 olarak kaydedilmiştir.

  1. Kurumsal Krediler

A. Nakdi Krediler

 1. Spot Krediler : Tüzel kişilerin kısa süreli fon ihtiyacını karşılamak üzere bir defalık kullandırılan ve tekrar kullandırımı için vade ve faiz konusunda yeniden anlaşmayı gerektiren kredi türüdür. Faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleşen bu kredi türünde kredi kullanım tarihinde sabitlenen kredi faiz oranı kredi kullanan firmayı piyasalardaki dalgalanmalardan korur Kredinin tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullanıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre saptanır. Spot krediler, kısa vadeli finansman ihtiyacınızı karşılar ve vade sonunda ne kadar faiz ödeneceğinin bilinmesi nakit akışınızda kolaylık yaratır. 1. Rotatif Krediler: Tüzel kişilere açılan faizi üç aylık dönem sonlarında ödenen, borç bakiyesi kullanım ve tahsilatı zaman zaman artan veya eksilen rotatif türde nakit kredilerdir. Banka tarafından İhbarlı değişken faizli rotatif kredi uygulanmaktadır.Sözkonusu kredinin faizi değiştirildiği borçlu firmaya yazı ile bildirilmektedir.

Borçlu cari hesap şeklinde çalışan rotatif krediler, müşterilerimizin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kullandırılır. Kredi limiti ve teminat düzeni uygunsa vade içinde yeni kullandırımlar mümkündür. Rotatif kredi faiz oranlarının piyasadaki duruma göre belirlenmesi, tahakkuk eden faizlerin 3 ayda bir tahsil edilmesi kullanan firmaların bütçesine rahatlık getirir. Ayrıca bu kredi; teminata alınan gerçek müşteri çek ve senetlerinin nakde dönüşür dönüşmez ya da nakit ödemeler ile parça parça veya tamamen kapatılabilmesi imkanını da tanımaktadır. Rotatif Türk Lirası Krediler, firmaların ticari faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle gereksinim duydukları (hammadde alımı ve üretim giderleri vb.) kısa süreli finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin vadesi, fiyatı ve teminatları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Piyasa koşullarına göre değişen faiz oranı, üçer aylık dönemler sonunda tahsil edilmektedir. Vadesinden önce kapatılabilir.

 1. Dövize Endeksli Krediler : Kullandırım aşamasında bir döviz cinsine endekslenerek TL karşılığı kullandırılan kredilerdir.

Firmaya bir döviz cins ve miktarı esas alınarak tahsis edilen kredinin, kullandırım günü döviz alış kuru üzerinden TL karşılığı kullandırılıp, vade sonunda ise endekslenen döviz bakiye üzerinde yürütülen faiz tutarı, anapara ve kullandırıldığı tarih ile kapatıldığı tarihe kadar geçen süre içinde meydana gelen kur farkı toplamının, kredinin kapatıldığı tarihteki döviz satış kurundan TL karşılığı tahsil edilip kapatıldığı kredi türüdür. İhracat taahhüdü içermez. Kur farkı ve faiz üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilir.

 1. İskonto - İştira Kredileri : İştira-İskonto Kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır.

Kredi, senedin bankaya veriliş tarihinden vade sonuna kadar geçecek süre için, senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, K.K.D.F. ve B.S.M.V. düşüldükten sonra kalan bakiye meblağın ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. İskonto kredisinde, iskonto edilen senet, temlik cirosu ve teslim yoluyla Bankaya teslim edilir.

Bu kredi türü ile, senet potföyü geniş olan firmaların kısa süreli nakit gereksinimlerini gidermek için henüz vadesi gelmemiş senetlerinin iskontosu karşılığı nakit kredi olanağı sağlanmaktadır. İştira senetlerinin iskonto işlemlerinden tek farkı, iştira işlemlerinde senet borçlusunu, iskonto işlemini gerçekleştiren şubelerin bulunduğu yer belediye hudutları dışında ikamet etmesidir.B. Yabancı Para Nakdi Krediler

 1. Döviz Kredileri:İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi kaydı ile kullandırılan bir kredi türüdür.

Döviz kredisi ihracatın finansmanında kolaylık sağladığı gibi taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fondan istisnadır. İhracat Kredileri içindeki en yaygın kredilerden biri olan Döviz Kredileri, genel olarak ihracata hazırlık amacıyla ürün ve kaynak bazındaki bazı istisnai durumlar dışında, azami 18 ay vadeli olarak kullandırılmaktadır. Kredinin bu süre içinde Türk Lirası olarak tasfiyesi mümkün olmakla beraber, taahhüt, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlerin karşılığı dövizler ve gerekli diğer evraklarla (Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Döviz Alım Belgesi) kapatılmak zorundadır. Kredinin döviz olarak kullandırılması için bu işlemleri yapan firmaların İhracatı Teşvik Belgesi alması ve sözkonusu belgede döviz tahsisinin öngörülmüş olması gereklidir.

 1. İşletme Sermayesi Kredisi : Yurtdışındaki finansman kuruluşları tarafından firmaların işletme ihtiyacı için döviz olarak kullandırılan kredilerdir. Yurtiçindeki bir bankanın aracılığıyla TL'ye çevrilerek kullanılır. Sözkonusu kredilerin ortalama vadesi 1 yıldan uzun olduğundan KKDF'den muaftır.

 2. Prefinansman:İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında Bankamız veya firmalarca yurt dışı satıcılar veya finans kuruluşlarından sağlanan kredilerdir.
  Kredinin anapara, faiz ve masrafları, ihracat bedelleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenir.

C. Gayri Nakdi Krediler

 1. AKREDİTİF :Akreditif, belirli şartların yerine getirilmesi karşılığında satıcıya mal bedellerinin ödemesinin yapılacağına ilişkin bankamız aracılığı ile verilen bir çeşit garantidir.

Akreditifli ödeme şeklinde satıcı akreditif şartlarının yerine getirilmesi ve bu şartlara uygun olarak tanzim edilen vesaik ibrazı karşılığında belirlenen vadede mal bedelinin tahsilini garantiye alırken, alıcı firma alacağı malın yüklenmesi ile ilgili şartların yerine getirilmeden satıcı firmaya ödeme yapılmayacağının garantisini temin eder.

 1. KABUL - AVAL KREDİSİ: Kabul kredili vesaik / mal mukabili ithalatlarda borçlusu olarak kabul edilen poliçelere aval verilerek poliçenin vadesinde ödeneceğinin müşteri adına garanti edilmesi işlemi.

Aval garantisi ile ödeme yapmadan vadeden önce malınızı çekebilme imkanına sahip olabilirsiniz.

 1. İHRACAT AKREDİTİF TEYİT KREDİSİ : Müşteri adına açılan gayrikabilirucu ihracat akreditiflerine teyid verilerek, akreditif şartlarına uygun vesaik ibrazı şartı ile ekonomik ve politik risklerin üstlenerek vadesinde ödeme güvencesi verilmesi işlemi.

 2. TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUPLARI : Bankalar tarafından yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda, muhatap kuruluşlara hitaben verdikleri yüklenimin yerine getirilememesi durumunda meblağının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garantilerdir.  • Geçici Teminat Mektupları

  • Kesin Teminat Mektupları

  • Avans Teminat Mektupları

  • Diğer Teminat Mektupları

D. Yabancı Para Teminat Mektupları

 1. Dövizi Natık Teminat Mektupları: Bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi taahüdünü içeren, yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere hitaben yabancı para üzerinden düzenlenen döviz ödemeli garantilerdir.

 2. Performans EximBank Teminat Mektupları: Performans Döviz kredisinin teminatı olarak ihracatçı firmalar lehine Eximbank'a hitaben düzenlenirler.

İhracatın geliştirilmesi ve ihracatçıya daha ucuz finansman sağlanması amacıyla Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından sağlanan kredilerdir. Bankamız Performans Exim Kredilerine aracılık etmektedir. Eximbank kaynaklı krediler düşük faizli, ihracat taahhüdü doğuran, vergi, resim ve harçtan istisnadır.

E. Performans Exim Kredileri

Performans, geçmiş takvim yılı veya başvuru tarihinden geriye doğru 12 aylık dönem itibariyle DAB/FOB bazında yapılan ihracat tutarıdır. Performans Kredisi'nden yararlanmanın ön koşulu, Türk Eximbank tarafından ayrıca belirlenen asgari ihracat tutarı kadar firma performansının tevsik edilmesidir. Bu krediden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz firmalar yararlandırılmaktadır.2.3. YATIRIM KREDİLERİ

Firmaların yatırıma yönelik finansman ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı Orta ve Uzun vadeli kreidlerdir.A. ECA (Export Credit Agency) Kredileri

Yurtdışı ihracat kredi kurumlarından sağlanan ve ithalatçı ülke riskinin sigortalandığı bu kredilerde, ithalatçılarımıza vadeli alım olanakları sağlanmaktadır.

Bunlardan bazıları: US Exim (A.B.D.), ERG (İsviçre), COFACE (Fransa), SACE (İtalya), HERMES (Almanya), Ülkemiz Eximbank kredileri örneğinde olduğu gibi, ihracatın desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş sigorta mekanizmaları olarak işlev görmektedirler. İhracatçıya vadesiz satış, ithalatçıya ise vadeli alım olanakları sağlayarak, ithalatçı ülke riskinin ECA tarafından sigortalanması şeklinde olur.

Yurtdışındaki ihracat kredi kurumlarından sağlanan bu kredilerin krediyi veren kurumun ülkesinden yapılarak, yatırım malları ve tarımsal ürün ithalatının finansmanında kullanılması gerekmektedir.

İthalatın ödeme şekli; mevcut ithalat mevzuatımızda yer alan her türlü ödeme şeklinde olabilir.

B. Finansal Kiralama (Leasing)

Finansal Kiralama(Leasing) bir yatırım malının mülkiyeti Kiralayan'da (ÇalıkBank) kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya (Müşteri) verilmesi ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir. Leasing belirli ekipmanların kiralanmasında KDV avantajı dolayısıyla maliyet avantajı sağlamaktadır.2.4 Proje Finansmanı – Özel Krediler

Proje finansmanı çalışmaları;

 • Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti

 • Teknik, ekonomik ve hukuki analizlerin yapılması

 • Sektör / Pazar analizleri

 • Fiyatlama modellerinin geliştirilmesi

 • Projenin yapılandırılması

 • Projelere en uygun vade ve şartlarda finansman paketlerinin, Banka ve yurt dışı kaynaklardan temin edilmesi.

A- Faktoring

Kısaca vadeli alacakların vadesinden once nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanımlamayla Hertürlü mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan vadeli ticari alacakların "Faktör (Çalık Yatırım Bankası)" sıfatıyla Bankamıza temlik yoluyla devredilmesi karşılığı, bankamızdan Alacak, Tahsilat ve Nakit Yönetimi şeklindeki finansman hizmetlerinin istenileninden yararlanılması işlemidir. Genelde işlem vadeleri 180 günü aşmaz.B-Forfaiting

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşuna satılmasından doğan iskonto şeklinde bir finansman tekniğidir.

Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Nakit akışını hızlandırmak, alıcının ödeme riskinden ve ülke riskinden kurtulmak açısından faydalıdır.

2.5 KURUMSAL FİNANSMAN

Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları yapılandırılmış finasman teknikleri ve en geniş tanımıyla tüm Yatırım Bankacılığı hizmetleri kurumsal finansman altında sunulmaktadır.

Bankanın Kurumsal Finansman Hizmetleri;


 1. Finansal Ortaklık (Private Equity): Kurumlar için alternatif bir finansman kaynağı olan Finansal ortaklık çerçevesinde verilen tüm danışmanlık işlemlerini kapsamaktadır;

 • Değerleme

 • Şirket tanıtım kitapçığı hazırlanması

 • Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi

 • Fon bulunması çalışmaları

Genelde tüm bu işlemler Finansal Danışmanlık ve yeniden yapılandırma bölümleri altında takip edilir.

 1. Yeniden Yapılandırma : Bankamız tarafından şirketler finansal ve stratejik olmak üzere 2 boyutta verilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin bütünüdür.

Finansal Yeniden yapılandırma: Şirketlerin finansal politikaları analiz edilmekte, finansman yapısında değişikliğin gerekli olup olmadığı, gerekliyse nelerin yapılmasının daha faydalı olacağı ve bu işlemlerin nasıl yapılacağını belirlemektedir. Pek çok senaryoda finansal yeniden yapılandırma işlemleri şirketlerin karlarını ve değerlerini arttırma fırsatı yaratmaktadır.

Stratejik yeniden yapılandırma :Şirketlerin tüm faaliyetleri, satınalmadan dağıtıma, araştırma-geliştirmeden insan kaynaklarına kadar tüm fonksiyonlar ve birbirleriyle ilişkileri incelenerek stratejilerin geliştirilmesi süreci.

 1. BİRLEŞME VE DEVRALMA (Mergers & Acquisitions)

Acquisitions (Devr alma) : Küçük bir işletmenin büyük bir işletme tarafından yada büyük bir işletmenin daha büyük ve daha karlı bir işletme tarafından, varlıklarının veya hisselerinin önemli bir kısmının satın alınarak, yeiden yapılandırılması işlemidir.

Mergers (Birleşmeler): Benzer büyüklükteki 2 şirket arasında piyasa gücünü veya verimliliğini arttırmak amacıyla hisse senetlerinin el değiştirmasi yoluyla gerçekleşen işlemdir.

M&A operasyonları temel olarak;


 • Finansal Serbestleşme

 • Piyasaların Uluslararası birleşmeleri

 • Kapasite fazlalığı

 • Finansal bozulma

 • Demografik gelişmeler

 • Piyasaya yeni giren katılımcılar

 • Teknolojik gelişmeler

Birleşmeler 4 ana başlık altında sınıflandırılabilir;

1) Yatay Birleşmeler


2) Dikey Birleşmeler
3) Sınıf içi Birleşmeler
4) Diğer Birleşmeler

3. Diler Yatırım Bankası A.Ş.

3.1 Kuruluş

1998 yılında kurulmuştur.Diler Yatırım Bankası, kendini yatırım bankacılığı alanında ilk sıralara yerleştirecek bir strateji ve buna bağlı ürün yelpazesi oluşturmuştur. Hedeflediği müşteri kitlesi, Türkiye'nin önde gelen büyük firmaları İle diğer küçük ve orta ölçekli kurumlardır.

Bankamızın ilkesi gelişimini sürdürerek finans sektöründe seçkin bir yer edinmektir.Bu amaçla tüm müşterilerimize üstün kaliteli mali hizmetler sunmayı ve karşılıklı bir güven ortamı yaratmayı hedeflemekteyiz.

3.2 Hizmetler


 • Leasing

 • Factoring

 • Nakit Yönetimi

 • Risk Yönetimi

 • Yatırım Danışmanlığı

 • Yatırım ve Dış Ticaret Finansmanı

 • Emtia ve Gayrimenkul Alım ve Satımı

3.3 Ortaklık Yapısı

Recep Sami Yazıcı %45
Yazıcı Demir Çelik San. Tic. %40
Diler Holding A.Ş. % 5
Diler Dış Ticaret A.Ş. % 5
Fuat Miras % 5


4. GSD Yatırım Bankası A.Ş.

4.1 Kuruluş

GSD Yatırım Bankası A.Ş. (GSD Bank), GSD Holding'in % 99.9 ortaklığı ile Aralık 1998'de kuruldu. Kuruluş sermayesi 5 trilyon TL olan banka Şubat 1999'da yatırım bankacılığı lisansı aldı. Kısa süre içerisinde GSD Bank ülkemizdeki özel sektöre ait yatırım bankaları arasında performans rasyoları bakımından en başarılılarından biri oldu.

GSD Bank'ın kuruluşundan beri uyguladığı minimum düzeyde devlet borçlanma senetleri portföyü tutma ve dengeli bir TL döviz pozisyonuna sahip olma politikaları 2001 krizinin ve sonrasında finansal piyasalarda hüküm süren yıkıcı etkilerin bertaraf edilmesini ve bankanın mali gücünün korunmasını sağladı.

Mevduat toplama yetkisi bulunmayan GSD Bank yüksek özsermaye ile çalışmaktadır. 31/12/2002 itibariyle % 30.05 düzeyinde sermaye yeterliliği standart rasyosuna sahip olan GSD Bank, ülkemizin sermaye yeterlilik oranı en yüksek bankalarından biridir.4.2 Hizmetler

4.2.1 Nakdi Krediler

A- Türk Lirası Nakdi Krediler 1. İskonto ve iştira kredileri : Bankamıza temlik cirosu ile devredilmiş senetlerin vadeye kadar olan faizlerinin peşin alınarak iskonto edilmesi yoluyla kullandırılan Türk parası krediler.

 2. Spot krediler : Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan, vadesinde anapara ve faiz ile birlikte tahsil edilen, kullandırıldığı sürece faizi değişmeyen kredilerdir.

 3. Borçlu cari hesap (rotatif krediler) : Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan üçer aylık dönem sonlarında faizleri tahsil edilen değişken faizli kredilerdir.

 4. Taksitli ticari krediler : Geri ödemeleri belirli bir vadede, anapara+faizi içeren eşit taksitler halinde yapılan kredilerdir.

 5. Dövize endeksli krediler : Yurda döviz getirme taahhüdü olmadan üç aylık dönem sonlarında faiz ve kur farkı tahsil edilen, anaparası vadede ödenen kredilerdir.

 6. Türk parası ihracat kredisi : İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara,yurda döviz getirme taahhüdü karşılığı kullandırılan spot yada rotatif olarak kullandırılan kredilerdir.

B. Gayri Nakdi Krediler 1. Teminat mektupları :

Geçici,kesin,avans,özel(serbest)konulu teminat mektupları

Eximbank performans Yabancı para veya TL kredi teminat mektupları ; İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların, ihracat projelerinin hazırlık aşamasını desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından, aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılan kredilerin, garantisi olarak kullandırılan teminat mektuplarıdır.

Prefinansman garanti mektupları

İhracat sayılan satış ve teslimlere yönelik mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, yurtdışından sağlanan, yurtiçi bankalar aracılığıyla kullanılan kredilerin teminatı olarak düzenlenen harici garantilerdir. 1. İthalat kredileri :

Akreditifler : Peşin veya vadeli mal alımlarına yönelik yurt dışına açılan garanti mektubudur.

Kabul aval kredileri : Yurtdışından vadeli mal alımı için başvurulan bir ödeme şeklidir.Kabul kredisi yoluyla, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili olmak üzere her üç ödeme şekline göre ithalat yapılabilir.


C. Leasing

Yatırım ve kalkınma bankaları mevduat kabul etmediğinden, Finansal Kiralama Kanununa ilişkin 28/04/1992 tarihli yönetmeliğin 11.maddesinin açık hükmü ile finansal kiralama sözleşmesi yapma yetkisine sahiptirler.Buna göre işletmeler orta ve uzun vadeli yatırım malı finansman ihtiyaçlarında doğrudan bankamız aracılığıyla leasing sisteminden yararlanabilmektedirler.4.3 Dış İlişkiler

GSD Bank, dış ticaret işlemlerine verdiği önem ve müşteri talepleri doğrultusunda, yurt dışından nakdi ve gayri-nakdi finansman kaynakları da dahil her türlü hizmeti sağlamada aktif olan bir yatırım bankasıdır.


Bu doğrultuda, Bankada, 2001 yılında 15.6 milyon USD ve 2002 yılında 30.8 milyon USD´ lık ithalat ve ihracat işlemnlerine aracılık etmiştir.
Dış ilişkiler, GSD Bank ve GSD Grup şirketlerine belli başlı aşağıda sıralanan hizmetleri vermektedir.

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI:


a) PEŞİN ÖDEMELER
b) İTHALAT VE İHRACAT AKREDİFLERİ
     i) PEŞİN AKREDİTİF
     ii) VADELİ AKREDİTİF
     iii) KABUL KREDİLİ AKREDİTİF
c) İTHALAT VE İHRACAT VESAİK MUKABİLİ
d) İTHALAT VE İHRACAT MAL MUKABİLİ
e) İHRACAT PREFİNANSMAN KREDİSİ
f) İTHALAT AKREDİFLERİNİN İSKONTOSU
g) POST FİNANSMAN KREDİSİ (İTHALATIN FİNANSMANI)

5. İMKB Takas ve Saklama Bankası
5.1 Kuruluşu

Menkul kıymet alım/satım işlemlerinin takası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) faaliyete geçtiği tarihlerde üyelerin kendi aralarında gerçekleştirilirken, 1988 yılından itibaren Borsa bünyesinde kurulan bir müdürlük tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır.

Ocak 1992 tarihinde ise Borsada gerçekleşen işlemlere ilişkin menkul kıymetlerin takası ve saklama yetkisi, İMKB ve üyelerinin ortaklığı ile kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş.'ye verilmiş ve şirket bu tarihte faaliyete geçmiştir. 1996 Ocak ayından itibaren de bu şirket, Takasbank-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. adıyla bir sektör bankasına dönüşmüştür.
5.2. Kuruluş Amacı

Takasbank, Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır.

Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye'nin "Merkezi Saklama Kuruluşu" olarak kabul edilmiştir.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) gerçekleşen tüm menkul kıymet alım/satım işlemlerinin takası da Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir.

Takasbank'ın bir diğer merkezi fonksiyonu ise, "Ulusal Numaralandırma Kuruluşu" olarak, Türkiye'de ihraç edilen menkul kıymetlere uluslararası standartlarda tanımlama numarası olan ISIN (International Securities Identification Number) tahsisi yapmaktır.

Takasbank, bu merkezi fonksiyonlarına ilaveten İMKB üyesi banka ve aracı kurumlara çeşitli bankacılık hizmetleri vermektedir. Takasbank, aracı kuruluşlara sunduğu Takasbank Para Piyasası, Ödünç Menkul Kıymet Sistemi ve Nakit Kredisi hizmetleri ile sermaye piyasasınının önemli bir kreditörü konumundadır.

Takasbank, kurduğu TETS (Takasbank Elektronik Transfer Sistemi) ile aracı kurumların da TCMB'nin EFT sistemine birer alt üye olarak dahil olmalarını sağlamıştır; bu sayede, sermaye piyasaları ile para piyasaları arasındaki fon akımlarının en hızlı, en güvenilir ve en ucuz şekilde yapılmasını sağlayan köprü olma işlevini başarı ile sürdürmektedir.

Takasbank, ayrıca konumu itibariyle sahip olduğu menkul kıymet bilgi bankasındaki pek çok veriyi işleyerek; piyasa katılımcılarının, düzenleyici kurumların ve yayın kuruluşlarının kullanımına sunan bir kurum olma özelliğine sahiptir.  1. Hizmetler

Takasbank, takas ve saklama gibi ana işlevlerinin yanı sıra, üyelerine bu hizmetlere ilişkin bankacılık hizmetlerini ve diğer tamamlayıcı hizmetleri de sunar.

Bu hizmetlerin başlıcaları; • uluslararası ve yurtiçi menkul kıymet ve nakit transferleri

 • ödünç menkul kıymet kredisini de içeren nakit ve menkul kıymet kredi hizmetleri

 • yurt içindeki kuruluşlara yurt dışında, yurt dışında yerleşik kuruluşlara yurt içinde takas ve saklama hizmeti sağlamaktır.

Ayrıca Takasbank, içinde yer aldığı sektörün önemli uluslararası organizasyonlarının ve kuruluşlarının da aktif bir üyesidir.

a) Saklama Hizmetleri : Saklama işlemi, sermaye piyasası araçlarının sahtecilik, tahrifat, hırsızlık ve suistimale karşı korunarak muhafaza edilmesidir. Takasbank'ta saklanan menkul kıymetler söz konusu risklere karşı, İMKB Şemsiye Sigorta güvencesi altındadır. Muhafaza hizmeti kapsamında menkul kıymetlerin üzerinde bulunan haklarla ilgili işlemler de saklama kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/1994 tarih ve 81 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, Takasbank menkul kıymetler için Merkezi Saklama Kuruluşu olarak kabul edilmiştir.

b) Takas Hizmetleri : Takasbank, İMKB tarafından, İMKB bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur.Takasbank, takas işlemlerini gerçekleştirmeden önce, hem menkul kıymet hem de nakit bazında netleştirme yapar.

c) Menkul Kıymet Kabul ve Nakit Transfer Hizmeti : Takasbank bilgisayar sistemi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na on-line olarak bağlı bulunmaktadır.Takasbank, para ve sermaye piyasaları arasında menkul kıymetler ve paranın hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde el değiştirmesini sağlayan bir köprü işlevini gerçekleştirmektedir.

d) Krediler : Takasbank, Borsa üyelerine sunmakta olduğu nakit ve menkul kıymet kredisi hizmetleri ve Para Piyasası ile aracı kuruluşların fon yönetimi kaynaklarını çeşitlendirirken, bu kolaylıklar ile borsa işlemlerinin takasının da sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesini hedeflemektedir.

d.1) Menkul Kıymet Kredisi ( MKK )

d.2) Ödünç Kıymet Kredisi ( ÖKK )

e) Dış İşlemler : Takasbank, yurtdışı menkul kıymet ve nakit muhabir hesapları vasıtası ile hem Türk aracı kuruluşlarının yurtdışı menkul kıymet işlemlerinin takas ve saklamasına aracılık etmekte, hem de yabancı kurumsal yatırımcılara ülkemizde saklama ve takas hizmeti vermektedir.

Takasbank, halihazırda Euroclear ve Clearstream’de kıymet ve nakit muhabir hesaplarına sahiptir. Ayrıca New York, Londra, Frankfurtve Tokyo'da sırasıyla ABD Doları, İngiliz Sterlini, Eurove Japon Yeni cinsinden nakit muhabir hesapları mevcuttur.

Takasbank, uluslararası finansal tele-iletişim ağı olan SWIFT sisteminin de aktif bir üyesidir. Bu sayede, uluslararası işlemler tamamen elektronik ortamda gönderilen, veri güvenliği yüksek talimatlar ile gerçekleştirilmekte, işlem raporları da yine bu sistem vasıtası ile alınmakta ve gönderilmektedir


6. Nurol Yatırım Bankası A.Ş

6.1 Kuruluş

NurolBank; merkezi Türkiye'de konumlanan ve global alanda yatırım bankacılığı hizmetleri veren bir Türk bankasıdır.

Kurulduğu günden beri; yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, faktoring, finansal kiralama, kurumsal finansman, risk yönetimi, kurumsal ve özel bankacılık faaliyetleri ile hem müşterilerine hem de yatırımcılara hizmet vermeyi hedeflemiştir.

NurolBank müşterilerine yönelik yatırım bankacılığı kapsamında, birçok ürün ve hizmeti kendine özgü kurumsal kimliği ile yapılandırmış; müşterilerine verdiği hizmetler; müşterilerinin ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle; kuruma, projeye, teknoloji ihtiyacına ve finansmana göre ayrıştırılmıştır.

NurolBank'ın profesyonel elemanları; hazine bonusu, hisse senedi alım satımı döviz bazlı işlemler ile ticari müşterilere hizmet verirken, bu hizmet ve ürün yelpazesini; kişiye özel bankacılık talep eden müşteriler ile bağımsız portföy yöneticilerine kadar yaymaktadırlar. Nitekim yatırım bankacılığı ve finansal araçların kullanımı hizmetleri için de pazar yapıcı bir rol üstlenen NurolBank; karmaşık finansal hizmetlerin son derece sade bir şekilde müşteriye sunulmasında da kendine özgü stratejisi ile öne çıkmaktadır.

1999 yılında kuruluşundan bu yana; titizlikle yapılandırdığı müşteri tabanına, hem global bir bakış açısı hem de, müşteri odaklı bir yaklaşım içerisinde, nitelikli ve tamamıyla ihtiyaçlara uygun bankacılık ürünleri ile hizmet veren NurolBank; değişen finansal piyasaların kısa ve uzun vadeli aldığı yön içinde kendisini ve hizmetlerini hızla yeniden yapılandırmaktadır.

6.2 Kurumsal Finans

NurolBank Kurumsal Finansman Hizmetleri; müşterilerin iş yaşamlarına ait hedeflerin tesbiti ve bilahare bu hedeflerin kapsamlı ve titizlikle planlanarak başarıyla hayata geçirilmesi sürecinden ibarettir.

Bankamız; müşterilerinin yeni bir iş yeri açmaktan, şirket kurma, geliştirme, pazar bulma ve genişletme aktivitelerine kadar, her tür kurumsal yapılanmasında destek olan ve bu desteğin sürekliliğini kendisine misyon edinen, bir yatırım bankasıdır. NurolBank müşterilerine hizmetlerini sunarken, onlar için gereken en doğru çözümü önerebilmek maksadıyla araştırma çalışmalarına ağırlık verir, yol gösterici ve paylaşımcı bir strateji izler.

Geçmiş performans düzeyimiz, müşteriyi yakından tanıma konusundaki becerilerimiz, üst düzeyde olan teknolojik altyapımız, global piyasa ve pazar bilgimiz, hizmet kalitemizin üstünlüğünü işaret etmektedir.

Farklı şekil, aşama ve hedefler için gerekli olan ve son derece esnek bir yapıda; müşterinin ihtiyaçlarına göre değişkenlik arz eden Kurumsal Finansman hizmetlerimiz; şirket evlilikleri ya da birleşmeleri, halka arz, şirket değerleme, borç yapılandırma, doğrudan fon ve kaynak temini, ticari finansman gibi kategorilerde sunulmaktadır.

6.2.1 Yeniden Yapılanma

Bankamız; günümüzün hayli rekabetçi ve değişken piyasa koşulları nedeniyle müşterilerimizin karşılaşabilecekleri zorlukların aşılmasının bir gereği olarak ortaya çıkabilecek; yeniden yapılanma çalışmalarında, sektörde adı geçen lider kuruluşların başında gelmektedir.

Çalışma ekiplerimizin sektörler arası geçişken bilgi ve yetenek seviyeleri ile operasyonel yeniden yapılanma konusundaki yaratıcı analizleri, tasarım ve yürütme çalışmaları; müşterilerimizin içinde bulundukları sektörlere tekrar kazandırılmaları hususunda son derece önemli artılar olarak öne çıkmaktadır.

Hizmetlerimiz mevcut durumun tahlilinden, etkinliğin ve verimliliğin özendirilmesi suretiyle şirketlerin iş hacimlerinde gözle görülür iyileşmelerin ortaya çıkarılmasına, yeniden yapılanmanın uygulamaya konulması ve görüş birliğine varılan planın yürütülmesi evrelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

6.2.2 Şirket DeğerlemeNurolBank, şirket değerlerinin günümüz ölçütlerinde en sağlıklı, adil, piyasa normlarında ve uluslararası ölçülerde ortaya çıkartılması konusunda çalışan uzman kuruluşların başında gelmektedir.

Şirket satın-almalarında ortaya çıkabilecek fiyat farklılıkları, hissedarlar arası sorunlar, beher hisse fiyatlama ve sermaye arttırım gereklilikleri gibi konularda müşterilerine yöntem ve metodolojiler sunarak, çözümler getirir.

Nakit akışı, piyasa değeri ve borsa değeri gibi yöntemlerin birlikte ya da ayrı ayrı uygulanması suretiyle, müşterilerinin gerek ortak alma, şirketlerini satma, büyütme ve gerekse sermaye arttırımı yoluyla stratejik birleşmeler yapabilmelerine yardımcı olur.
6.23.3 Şirket Evlilikleri

Bir şirketin büyümesi, genişlemesi ya da temel iş yapış biçimini değiştirmesinin bir çok yolu bulunmaktadır. Bu yollar; sermaye arttırımı yoluyla büyüme, şirketler arası evlilikler, şirketlerin el değiştirmesi, finansal ve stratejik ortaklıklar olarak sıralanabilir.

NurolBank; bu gibi durumların her biri için köklü “işi yürütme ve tamamlama” ehliyetine ve deneyinimine sahiptir. Müşterimiz ister şirket satın almak ya da isterse satmak istesin; Bankamızın tecrübeli ekibinin gizlilik ve yasal gereklilikler içerisinde desteği ile hareket eder. Yerel hukuk kuralların gerektirdikleri ile uluslararası hukukun uygulanması konularında ortaya çıkabilecek kavram kargaşalarını sadeleştirerek, tarafların anlayabileceği boyuta taşır.

Geçmişte yürüttüğümüz başarılı çalışmalarda temel amacımız müşterilerimizin “büyüme” taleplerini karşılamak, onların piyasa konumlanmalarına olumlu yönde yardımcı olmak, işletme sinerjisi yaratmak ve yeni pazarların bulunabilmesinde onlara yardımcı olmaktır. Bu çalışmalarımızda; değerleme alternatifleri arasında optimum olanı bularak müşterimiz için en avantajlı durumun tesbitini yapmak, yasal ve finansal denetimlerin yapılmasına aracılık etmek, tanıtım ve dökümantasyonların hazırlanması gibi “proje kapsamlı işlemlerin” yürütülmesini sağlamak, önemli kilometre taşları olarak sayılabilir.

6.2.4 Halka Arz

NurolBank; müşterilerimiz için son derece önemli bir hedef olan, onların şirketlerini halka açma isteklerinde de etkin bir rol oynamaktadır.

Piyasa koşullarının değerlendirilmesi suretiyle “halka arzın” mümkün olan en uygun zamanda yapılması için gereken tüm önerilerimizi müşterilerimizle paylaşmak; halka arz süreci içinde olan şirketin “potansiyelini belirlemek ve hisse değerinin doğru olarak tesbit” edilmesini sağlamak, yatırımcıları doğru bir şekilde bilgilendirmek, müşterilerimize halka arz aşamalarında sağladığımız hizmet ve desteklerimiz arasındadır.

6.2.5 Özel Kaynak Temini

NurolBank’ın müşteriye özgü bankacılığı; özel fonların şirketlerin bünyesine aktarılması çalışmalarında; faaliyet ve sermaye planının yapılarak finansmanın temin edilmesi sürecinde de ortaya çıkmaktadır.

Global piyasalarla olan ilişkilerimizi müşterilerimizin lehine kullanarak, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı kuruluşları müşterilerimizle tanıştırmak, müşterilerimizin yapılarına uygun fonları bulmak, kurumsal finansman faaliyetlerimizin başında gelmektedir.6.2.6 Borç Yapılandırma

İşletme süreçlerinin bir yerinde, kimi zaman hızlı büyüme, ekonomik şartların bozulması, zamansız yatırımlar, kimi zaman da pazarın hızla daralması; satışları etkilemekte, mevcut borçların faiz yükü şirketleri kendilerinin kaldıramayacakları bir borç yüküyle karşı karşıya bırakabilmektedir.

NurolBank olarak böylesi durumlarda hedefimiz; borç vermiş finansal kurumlar ile borcun yeniden yapılandırılması için birlikte çalışmak, kapsamlı raporlar hazırlayarak nihai tekliflerin bir uzman bankacı gözüyle şekillenmesini sağlamak, borçlu firma iş süreçleri ve varlıklarının bir teklife zemin oluşturacak şekilde değerlemesini yapmak, böylelikle de borcun sürdürülebilir bir biçime getirilmesini temin etmektir.

Uzman ve profesyonelce hareket edebilen bir yatırım bankası olarak; pazarlıkları tarafsızca sürdürmek, işlemleri sonlandırmak, borçlu ve alacaklı kurumlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları asgariye indirmek, müşterimiz olan borçlu firmanın alacaklı banka ile uzun vade de ilişkilerini sürdürmesini sağlamak, önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

6.3 Proje Finansmanı

NurolBank; otoyol, enerji, telekominikasyon alanlarında ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı yapan yatırımların proje finansmanı konusunda uzman bir yatırım bankasıdır.

Bankamız bu sektörlerde, hem Banka hemde grup olarak sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi ile öncelikle proje uygunluk analizleri yapmakta ve bilahare projeler desteklenerek gerek stratejik ve gerekse finansal ortak sağlanması hedeflenmektedir. NurolBank sağlam ve verimli bir projenin her aşamasında anahtar roller oynayabilecek durumda olup; orta ve uzun vadeli finansman temininden; köprü kredilere kadar varan değişik ürünler sunmaktadır.
6.4 Özel Bankacılık

NurolBank Özel Bankacılık hizmetleri son derece gelişmiş, yakın ve uzmanca yürütülen müşteri banka ilişkileri temelinde sürdürülen bir “bilgi paylaşım ve işbirliği” bankacılığıdır. Müşterilerimizin kendilerine özgü finansal ihtiyaçlarının tesbitinden, onların uzun vadeli beklentilerine kadar ortaya çıkabilecek hususlar bire bir yürütülen ilişkilerle belirginleştirilir.

Özel Bankacılık hizmetlerimiz; müşterilerimizin beklentileri ve piyasaların zaman içinde değişen koşullarına göre biçimlenir, müşteri öncelikleri, yatırım perspektifleri dikkate alınarak kendilerine uygun çözümler yaratılır. Hizmetlerimizin yürütülmesi esnasında en temel ilkemiz; kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlarını tesbit ederken piyasa koşulları, risk, getiri gibi olgular çözümün iç ne katma ve her şeyden önemlisi gerçek müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile çözüm arasında bir paralellik yaratma olarak tanımlanabilir.

NurolBank’ın başarılı ve uzman özel bankacıları; değişken piyasa deneyimlerini ve yaratıcı fikirleri ortaya çıkartarak; katma değer yaratmanın bir özel bankacılık geleneği olduğunu her zaman göstermektedirler
6.5 Finansal Kiralama

NurolBank; sağlık, plastik, metal, gıda, finans, petrol, pazarlama, paketleme, tekstil, madencilik, inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize kullanacakları ekipman, makine ve techizat için “finansal kiralama” hizmetleri sunmaktadır.

İlkemiz; müşterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı ve etkin bir şekilde tesbit etmek suretiyle, onlar için en uygun çözümü ortaya çıkarmak ve uzun vadeli yatırım maliyetlerini en aza indirmek suretiyle bünyelerinde verimlilik yaratacak girişimlerini desteklemektir.
6.6 Factoring

NurolBank; müşterilerilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak yönünde faktoringi en uygun çözümlerden birisi olarak düşünmelerini istemektedir. Kaliteli her tür faturalı alacakların nakde çevrilmesi olarak da adlandırabileceğimiz bu çözüm; geleneksel yollar ile hızlı bir şekilde kredi yapılandırması yapamayan ama buna karşın alacak kalitesi ve oranı yüksek müşterilerimize en uygun işletme sermayesi ya da nakit temini yolu olarak, önerilmektedir. Özellikle tahsilat sürecini uzatan müşteri alacaklarında faktoring son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda lider kuruluşlardan birisi olan Bankamız; müşterilerine işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle ellerindeki kaliteli ve saygın müşterilere ait faturalı alacakları iskonto ettirmek suretiyle finansman olanağı sağlamaktadır.

Faturalı alacak karşılığı kredi olan faktoringin; bilançoların daha düzgün görünmesinden başlayan bir çok önemli avantajları bulunmaktadır. NurolBank müşterilerinin faturalı alacakları karşılığı verdiği bu tür hizmet ile; onların en iyi yaptıkları işi yürütmelerini, pazar paylarını genişletirken, gerekli finansal çözümleri onlara sunmak suretiyle yüklerini hafifletmeyi hedeflemektedir.
6.7 Yatırım Fonları

NurolBank müşterilerine, tasarruflarını değerlendirebilecekleri alternatif olarak B Tipi, Değişken Yatırım Fonu seçeneğini sunmaktadır.

Başlangıç varlık değeri toplam 4.25 trilyon TL olarak kurulan NurolBank B Tipi Değişken Yatırım Fonu; hazine bonoları, tahviller, eurobondlar, kıymetli madenler ve repo gibi enstrümanlara yatırım yapmaktadır.

NurolBank B Tipi Değişken Yatırım Fonunun ilkesi: mümkün olan en düşük riski gözeterek, fon ortaklarına maksimum düzeyde getiriyi fonun likit yapısını bozmadan sağlamak olarak tanımlanabilir
.

7. Tat Yatırım Bankası A.Ş.

7.1 Kuruluş

Banka 1992 yılında İstanbulda kurulmuştur. Ana ortağı Salih Tatlıcı’dır. Banka hakkında daha fazla bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Türk Bankalar Birliği’ne göre banka halen İstanbul’ faaliyetlerine devam etmektedir.8. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

8.1 Kuruluş

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1950 yılında Dünya Bankası'nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticaret bankalarının işbirliği ile kurulmuş, Türkiye'nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankasıdır.Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın kuruluş amacı;

• Türkiye'de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sektörlerde özel girişimin yatırımlarını desteklemek,


• Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirakine yardımcı olmak,

• Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmektir.

8.2 Ortaklık Yapısı

Türkiye İş Bankası Grubu %55,00

Akbank Grubu % 9,66

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. % 8,38

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. % 3,09

Türk Dış Ticaret Banksı A.Ş. % 2,56

Diğer %23,01

8.3 Kredilendirme

TSKB Kredileri ile YATIRIM PROJELERİNİN finansmanı

TSKB’nin misyonu Türk sanayiinde özel girişimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin şirketlere iştirakine aracılık etmek ve ülkemiz sermaye piyasasının büyümesine yardım etmektir. TSKB bu kapsamda özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama, danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermektedir.

TSKB kuruluşundan bu yana imalat sanayiindeki 3.500’den fazla şirkete uzun vadeli kredi kullandırmak suretiyle özel sektöre önemli bir katkıda bulunmuştur.

TSKB’nin özel sektöre sağlamakta olduğu krediler, "yatırım" anlayışı ile orta ve uzun vadelerde yoğunlaşmıştır. Bu tür kredilerin sağladığı uzun dönemli ilişki nedeniyle, müşterilerle kurulan yakın işbirliğinin yanısıra, hizmet verilen firmaların kapsamlı analizinin yapılmasını öngörmektedir. Krediler proje esasına göre verilmekte; ekonomik, teknik, mali ve yönetimsel açıdan mühendis, iktisatçı ve mali analistlerden oluşan proje değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

TSKB;


2001 yılında 159 milyon USD,

2002 yılında 234 milyon USD ,

2003 yılında 256 milyon USD ,

kredi vermiştir.

Bu kredilerin sektörel dağılımı ise ;

Tekstil %19

Kimya ve Plastik %13

Turizm %12

Motorlu Araçlar %12

Demir Çelik %10

Elektronik ve Enerji % 9

Orman Ürünleri ve Çimento % 8

Gıda % 7

Diğer %10

şeklindedir.

8.4 Yatırım Hizmetleri

TSKB olarak Kurumsal ve Bireysel yatırımcılara sunduğumuz hizmetlerde en önemli hedeflerimiz gelişen piyasa koşullarında müşterilerimize geniş ürün seçeneklerinde fiyatlama yapmak ve kaliteli servis sunmaktır.

Bu çerçevede oluşturduğumuz profesyonel kadromuzla; Minimum işlem maliyeti, Rekabetçi fiyat, Hızlı servis, Güvenilir operasyon İlkeleri doğrultusunda müşterilerimizin piyasalardan etkin bir şekilde yararlanmalarını amaçlamaktayız.

Müşteri Hizmetlerinde Misyonumuz; Müşteriyi iyi tanımak, Müşteri ile sürekli diyalog kurmak, Piyasayı yakından takip etmek, Değişen piyasa koşullarında hızlı karar vermek, Alternatif getirileri yakalamak, Yorumlarda tarafsız ve dürüst davranmak, Destekleyici rapor ve analizler sunmak bir TSKB Misyonudur.

Banka yatırım hizmetleri alanında en geniş ürün yelpazesini, ihtiyaçları doğrultusunda uygunluk önerileriyle birlikte müşterilerimize sunmayı amaçlamaktadır.
8.5 Kurumsal Finansman

Sermaye piyasalarında benzersiz bir güvenilirliğe sahip olan TSKB, geliştirdiği ve uyguladığı tekniklerle yatırım bankacılığının Türkiye'deki gelişimine öncülük etmiş ve pek çok ilke imza atmıştır.

Güçlü uzman kadrosu ve uluslararası saygınlığı ile yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılarla yakın ilişkisi bulunan TSKB, bugüne kadar yerli ve yabancı şirketlere sunduğu kapsamlı danışmanlık hizmetleri ve müşteriye özel çözümler sağlamaktaki farklılığı ile Türkiye'nin yatırım bankacılığında ayrıcalıklı bir yer edinmiştir.

Sahip olduğu geniş kredi müşteri portföyü nedeni ile Türkiye'de pek çok sektörü ve firmayı izleme imkanı ile geniş bir kesimine ulaşabilen TSKB, içinde yer aldığı global operasyonlar sayesinde uluslararası yatırım bankacılığı teknikleri konusunda önemli bir bilgi birikimi oluşturmuştur.


8.5.1 Özelleştirme Danışmanlığı:TSKB uzun yıllardan beri sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimiyle, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na halka arz, fizibilite raporlarının hazırlanması konularında Danışmanlık Hizmeti vermektedir

8.5.2 Halka Arz : 1996 ve 2000 yılları arasında TSKB toplam 1,2 milyar ABD$’lık halka arzda Konsorsiyum Lideri olarak görev almıştır.

8.5.3 Sorunlu Firmalara Hizmetler:

 1. BDDK ve TMSF’ye yapılan Çalışmalar

 2. İstanbul Yaklaşımı

 3. Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

8.5.4 Değerleme Danışmanlığı : TSKB, yetkin teknik bilgi birikimini, sahip oldukları firmaların değerini merak eden veya yapmış oldukları yatırım projelerinin farklı bir açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyan girişimcilere sunmaktadır. Bu kapsamda lojistik, gıda ve otomotiv gibi çok farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlara hizmet vermektedir.

8.5.6 Stratejik ve Finansal Ortaklık : Planlanan yatırım veya işletme sermayesi yetersizliği sebebi ile finansman ihtiyacında olan şirketlere belirli bir zaman dilimi içerisinde azınlık payına sahip olarak katma değer sağlayabilecek finansal ortaklıklar kurulmasında TSKB aracılık rolü üstlenerek danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

TSKB, firmaların sermaye yapılarını güçlendirip, faaliyet alanları aynı ya da benzer olan kuruluşlar arasında stratejik bir avantaj elde ederek, yeni pazar olanakları, know-how ve prestij oluşturmak amacıyla stratejik ortaklık tesis edilmesine de danışmanlık vermektedir.8.5.7 Girşim Sermayesi Danışmanlığı : Şirketlere Girişim Sermayesi finansman tekniğiyle fon bulma konusunda danışmanlık ve aracılık gerçekleştirilmekte olup bu tip fonlara yönetim danışmanlığı da verilmektedir

8.5.8 Stratejik Yatırım Danışmanlığı : TSKB, finansman sıkıntısı çeken ve yeterli gelişme gösteremeyen KOBİ'lere finansman ve stratejik destek sağlamak amacıyla kurulmuş olan KOBİ A.Ş.'ye, Girişim Sermayesi Yatırımın Ortaklığı'na (”GSYO”) dönüşmesi ve ardından nitelikli yatırımcıya arz edilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti vermektedir. 26 Aralık 2003 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (‘SPK') tebliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde GSYO'na dönüşümü tamamlanan KOBİ A.Ş.'ye halihazırda TSKB olarak portföy işletmeciliği faaliyet izni alması ve sonrasında nitelikli yatırımcıya arz edilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
8.6 Gayrimenkul Değerleme

TSKB tarafından değerleme hizmeti vermek amacıyla Kasım 2002’de kurulan TSKB Gayrimenkul Degerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı tebliği uyarınca Şubat 2003 ‘de “Kurul Listesine” alınmıştır.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., bilgi birikiminin temelini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın yarım asırı aşkın bir süre elde ettiği gayrimenkul, makine ve ekipman ekspertizi uzmanlığından almaktadır.

Şirketimiz 300 Milyar TL sermaye ile kurulmuş olup; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: VIII, No:36 sayılı tebliğine uygun olarak sermayesinin %20’si iki sorumlu değerleme uzmanına aittir.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. = Doğru , Güvenilir, Bağımsız Değerleme

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

Misyonumuz : Çalışmaya konu olacak sabit kıymetin değerini; her türlü bilimsel metodolojiyi dürüst ve şeffaf bir şekilde kullanarak global boyutta kabul görecek şekilde belirlemektir.

TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisidir.


8.7 Bilgi ve Araştırma

TSKB Araştırma ekonomik, siyasi ve finansal gelişmelerle ilgili düzenli olarak geniş kapsamlı raporlama faaliyetleri sürdürmekte ve Reuters, Traders Focus, Dow Jones Factiva, Internet Securities Inc., sektör yayınları, konferansların yanısıra sektörü temsilcileri/şirket yetkililleri ile sürekli iletişim içinde bulunarak yatırımcıya doğru zamanda doğru yorumu iletmeyi hedeflemektedir.C- Yabancı Sermayeli Mevduat Kabult Etmeyen Bankalar

1. Crédit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.

1.1 Kuruluş

Türk Yatırım Bankası A.Ş. adıyla kurulmuş, 1995 yılında ismi değişerek Indosuez Euro Türk Merchant Bank A.Ş. olmuş, 2000 yılında ismi tekrar değişerek Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş. olmuştur1.2 Hizmetleri

Yapısal Finansman

Kurumsal Bankacılık

Krediler2. Deutsche Bank

2.1 Kuruluş

Türk Merchant Bank A.Ş. adıyla kurulmuş, 1997'de ismi "Bankers Trust A.Ş." olarak değişmiş, 2000'de ise ismi Deutsche Bank A.Ş. olarak değişmiştir.3. Taib Yatırım Bank A.Ş. 

Yatırım Bank A.Ş. adıyla kurulmuş, 1997'de ismi değişmiştir.Sonuç

Bankacılığın ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte sektörde ihtisaslaşmaya gidilmiş böylece Yatırım ve Kalkınma bankaları ortaya çıkmıştır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu kurumlara olan ihtiyaç kendini daha çok hissettirmiştir. Sonuç olarakda bu tür finansal kuruluşları gelişmiş olan ülkeler daha hızlı gelişmektedir.

Türkiye’nin durumu ise özellikle 1980 sonraı dönemde artan banka sayısıyla birlikte sermaye piyasaları gelişmiş ve buna paralel olarak yaşanan sanayi yatırımlarıyla birlikte cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırmlardan çok daha fazlası yapılabilinmiştir.

Yatırım ve Kalkınma bankalarının Türk finans sektöründe ki yeri ve görevi oldukça ehemmiyetlidir. Bu tür kuruluşların sermaye yapısının güçlenmesi ve sayısının artması artması ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracaktır.

KAYNAKÇA
 • Çoker,Ziya ; İller Bankası ve Mahali İdareler , Ankara 1986

 • Bankalarımız 1995, Türkiye Bankalar Birliği 1996

 • Öcal,Tezer, Türk Banka Sistemi , Ankara 1973

 • http://www.ilbank.gov.tr

 • http://www.eximbank.gov.tr

 • http://www.die.gov.tr/konularr/nufusSayimi.htm

 • http://www.cbank.com.tr 

 • http://www.calikbank.com.tr 

 • http://www.dilerbank.com.tr 

 • http://www.gsdbank.com.tr 

 • http://www.takasbank.com.tr 

 • http://www.nurolbank.com.tr 

 • http://www.tskb.com.tr 

 • http://www.ca-indosuez.com 

 • http://www.db.com 

1 http://www.tbb.org.tr/asp/bankalar1.asp 08/5/2004 tarihi itibariyle

2 Çoker,Ziya ; İller Bankası ve mahali İdareler

3 Çoker,Ziya ; a.g.e.

Yüklə 344,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə