Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Müәssisәnin maliyyә xidmәtinin başlıca vәzifәlәrinә aiddirYüklə 1,08 Mb.
səhifə9/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

573.Müәssisәnin maliyyә xidmәtinin başlıca vәzifәlәrinә aiddir:


A) ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; maliyyә resurslarının bölgüsü

B) ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә vәsaitlәrinin idarә olunması

C)müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, müәssisәnin maliyyә­iqtisadi vәziyyәtinin tәhlili, müәssisәnin kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması

D)uçot vә vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi; istehsal xәrclәrinin idarә edilmәsi

E)müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi siyasәtinin seçilmәsi


574.Müәssisәnin tәcili likvidliyi necә hesablanır?


A) pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların (qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının) vә debitor öhdәliklәrinin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir

B)müәssisәnin qiymәtli kağızların qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir

C)müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәrinin pul vәsaitlәrinә nisbәti kimi müәyyәn edilir

D) müәssisәnin pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir

E) müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәrinin pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların (qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının) vә debitor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi müәyyәn edilir


576.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid olunmur?


A)istehsalın hәciminin artırılması

B)bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi

C)qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması

D)potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması

E)müәssisәnin vә ya mәhsulun imijinin artırılması


577.Müәssisәdә qiymәtqoymanın metoduna aiddir:


A) orta xәrclәr üstәgәl mәnfәәt

B)analitik

C) müşahidә

D)maya dәyәri üsәgәl әmәk haqqı

E)sex maya dәyәri üstәgәl ümumzavod xәrclәri


578.Qiymәt funksiyalarına aiddir:


A) uçot, stimullaşdırma vә bölgü

B)stimullaşdırma vә nәzarәt

C)stimullaşdırma, bölgü vә tәnzimlәmә

D) nәzarәt, stimullaşdırma vә bölgü uçot,

E)analitik, müşahidә vә eksperimental


579.Aşağıdakılardan hansı bazar şәraitinә (strukturuna) aid deyil?


A) Dinamik inkişaf şәraiti

B)İnhisarçı rәqabәtli şәraiti

C)Tәkmil rәqabәtli şәrait

D) Xalis inhisar şәraiti

E)Oliqopolik şәrait


580.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin qısamüddәtli mәqsәdlәrinә aid deyil?


A) Müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması

B)qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması

C)potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması

D) müәssisәnin vә ya mәhsulun imicininartırılması

E)bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi


581.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin qiymәt siyasәtinin uzunmüddәtli mәqsәdinә aiddir?


A) müәssisәnin bazarda öz satış payını artırması

B)bazar vәziyyәtinin sabitlәşdirilmәsi

C)müәssisәnin vә ya mәhsulun imicinin artırılması

D)qiymәt dәyişmәsinin tәlәbә tәsirinin azaldılması

E) potensial rәqabәtin mәhdudlaşdırılması


582.Tәlәb elastik olduqda, mәhsulun qiymәtinin aşağı salınması müәssisәnin mәcmu gәlirlәrini:


A) artırır

B)dәyişmir

C)sabitlәşdirir

D) hәm artırır, hәm dә azaldır

E)azaldır


583.Müәssisәnin qiymәt strategiyasının birinci mәrhәlәsi olan ilkin mәlumat­ların toplanması mәrhәlәsinә nә müәyyәn edilir?


A) maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilir

B)mәhsulun istehsalına vә satışına çәkilәcәk xәrclәr vә onların strukturu qiymәtlәndirilir

C)potensial rәqiblәr müәyyәn olunur

D) maliyyә mәqsәdlәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirilir

E) potensial alıcılar müәyyәn olunur


584.Bazarda qiymәtlәri formalaşdıran müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?


A)tәkmil rәqabәtli şәraitdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr

B)özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan müәssisәlәr

C)öz mәhsullarına rәqiblәrindәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan müәssisәlәr

D)kiçik vә orta müәssisәlәr

E) tam ortaqlıqlar


585.Bazarda bazar qiymәtlәrinә әsaslanan müәssisәlәrә hansı müәssisәlәr aiddir?


A) özlәrinin müstәqil qiymәt siyasәtini hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr bazar imkanlarına malik olmayan müәssisәlәr

B)xalis inhisar

C)tәbii inhisar

D) öz mәhsullarına rәqiblәrindәn fәrqli olaraq qiymәt müәyyәn edә bilәn bazar imkanlarına malik olan müәssisәlәrE)bazarda qiymәt lideri olan müәssisә


586.Aşağidakılardan hansı müәssisәdә qiymәtqoymanın metodlarına aid deyil?


A) metodu ümumsex xәrclәr әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodu "

B)«orta xәrjlәr üstәgәl mәnfәәt» metodu

C)cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin müәyyәn olunması

D) hiss edilәn faydalılığı" әsasında qiymәtin müәyyәn olunması metodu

E)rәqib mәhsulların qiymәtini nәzәrә alaraq qiymәtin müәyyәn edilmәsi metodu


587.Mәhsulun sex maya dәyәrinә daxil edilmәyәn xәrc növü hansıdır?


A) inzibati idarә işçilәrinin әmәk haqqı

B)texnoloji avadanlıqların saxlanılmasına vә istismarınaçәkilәn xәrclәr

C) kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqı

D)әsas fәhlәlәrin әmәk

E)haqqı әsas vә kömәkçi materiallar


588.Kompleks xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir?


A)ümumi sex xәrclәri

B)әsas sexdә işlәyәn әsas fәhlәnin әmәk

C)haqqı texnoloji mәqsәdlәr üçün yanacağa

D)çәkilәn xәrclәr texnoloji avadanlıqların amortizasiyası

E)xammal vә әsas materiallara xәrclәr
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə