În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. Chişinău


Gestiunea patrimoniului public municipal de către organele de poliţieYüklə 0,63 Mb.
səhifə7/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.3. Gestiunea patrimoniului public municipal de către organele de poliţie

 • Conform datelor bilanţurilor contabile, la 01.01.2013 patrimoniul municipal aflat în gestiunea organelor de poliţie constituia 58,38 mil.lei, după cum urmează:

Denumirea

Mijloace fixe

OMVSD

Materiale

Total

Comisariatul general de Poliţie al mun. Chişinău

21830,2

2356,1

1069,6

25255,9

Comisariatul de Poliţie Botanica

1339,0

515,4

61,4

1915,8

Comisariatul de Poliţie Buiucani

864,1

187,7
1051,8

Comisariatul de Poliţie Centru

1209,6

609,0

34,3

1852,9

Comisariatul de Poliţie Ciocana

1049,2

299,3

3,6

1352,1

Comisariatul de Poliţie Rîşcani

1221,5

613,0

88,1

1922,6

Regimentul de patrulă şi santinelă „Scut”

11593,2

10538,4

1915,6

24047,2

Centrul de plasament temporar al minorilor

511,0

417,6

51,8

980,4

Total

39617,8

15536,5

3224,4

58378,7

Începînd cu anul 2013, finanţarea organelor de poliţie se efectuează exclusiv din bugetul de stat. Totodată, soarta patrimoniului municipal aflat în gestiunea acestor organe nu a fost stabilită regulamentar. Astfel, în prezent, patrimoniul municipal este folosit de instituţii nesubordonate CMC în lipsa conractului de comodat. Această situaţie este similară cu cea a patrimoniului municipal aflat în gestiunea Serviciului sanitar -veterinar de stat al municipiului, a cărui soartă nu a fost clarificată pe parcursul ultimilor 5 ani.

 • DGTPCC nu a întreprins măsurile necesare pentru soluţionarea amiabilă a litigiului privind drepturile de proprietate asupra clădirii din str.Tiraspol 11/1, cu suprafaţa totală de 2695,6 m2, în valoare de 3,53 mil.lei, care, în baza Hotărîrii Curţii de Apel Economice din 07.06.2007, urmează a fi transmită cu titlu gratuit la balanţa Direcţiei specializate montare şi exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulaţiei auto a Ministerului Afacerilor Interne. Deşi, la 07.11.2008, DGTPCC a înaintat, spre examinare, CMC proiectul de decizie pentru executarea Hotărîrii Curţii de Apel, pînă în prezent CMC nu a aprobat această decizie. De menţionat că, la 02.05.2013, executorul judecătoresc la care s-a aflat, pentru executare, Hotărîrea Curţii de Apel Economice încă din data de 03.07.2008, a solicitat modificarea modalităţii de executare a hotărîrii prin „a transmite de la DGTPCC în mod gratuit imobilul din str. Tiraspol 11 (11/1 lit. A) la balanţa Direcţiei specializate montare şi exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulaţiei auto a MAI”. Din informaţiile prezentate de către DGTPCC, în perioada 2009-2013 lipsesc careva demersuri către MAI şi Guvern privind revizuirea Hotărîrii Guvernului nr.219 din 11.04.1996, în baza prevederilor căreia a fost aprobată această Hotărîre a Curţii de Apel Economice.3.4. Gestiunea încăperilor pasajelor subterane

Prezentul audit denotă perpetuarea situației existente cu privire la evidența locațiunii pasajelor subterane și a mijloacelor speciale provenite din aceasta, menţionată în Raportul de audit precedent al Curţii de Conturi, precum și de către DAI. Potrivit deciziei CMC nr.24/9 din 07.06.2005110, funcțiile privind încheierea contractelor de locațiune a spațiilor din incinta pasajelor pietonale și evidența veniturilor provenite din aceasta au fost delegate DGTPCC (deşi obiectele locaţiunii nu sînt la balanţa instituţiilor publice municipale). Planificarea veniturilor de la locațiunea pasajelor pentru anul 2012, la fel, ca și în anii precedenți, nu s-a efectuat, deoarece Regulamentul privind modul de formare și de utilizare a mijloacelor speciale ale DGTPCC nu prevede astfel de venituri, deși efectiv acestea au constituit 0,8 mil.lei. Pe parcursul anului 2012, la fel ca și în perioadele precedente auditate, DGTPCC nu a întreprins măsuri privind evaluarea spațiilor arendate și prezentarea certificatelor privind valoarea acestor spații agenţilor economici locatari, pentru calcularea şi achitarea impozitului pe bunurile imobile, precum şi a impozitului funciar.CMC şi DGTPCC nu au implementat recomandările înaintate și n-au înlăturat deficiențele constatate anterior (lipsa drepturilor juridice de folosinţă a spaţiilor de către locatari), continuînd să nu respecte prevederile art. 876 alin. (1) din Codul civil111, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007, art. 77 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006.

Potrivit informațiilor112 prezentate de DGTPCC, în anul 2012, 25 de agenți economici au utilizat suprafața de 2501,3 m2 din incinta pasajelor subterane, în baza a 35 de contracte cu termenul de valabilitate expirat. Lipsa contractelor de locaţiune valabile determină riscul neprotejării drepturilor atît ale locatarului, cît şi ale locatorului, neîncasării plăţii pentru locaţiune, neîntreţinerii adecvate a pasajelor etc. Deși contractele erau deja expirate, conducerea DGTPCC, în lipsa competenţelor respective, a anunțat în scris agenții economici despre recunoașterea valabilității contractelor existente pînă la adoptarea unei noi decizii a CMC, în baza căreia agenții economici și-au continuat activitatea.

Deși în anul 2010 DGTPCC a înaintat, spre examinare, CMC 26 de proiecte de decizie cu privire la prelungirea contractelor de arendă, acestea nu au fost examinate. În prezent, DGTPCC elaborează noi proiecte cu privire la prelungirea termenelor contractuale, fără a efectua inventarierea suprafețelor arendate din pasajele subterane, ceea ce contravine prescripțiilor Dispoziției Primarului general nr.1289-d din 04.12.2012, astfel nestabilind situația reală din acestea. Suprafețele care stau la baza perfectării noilor contracte de locațiune şi cele în baza cărora s-au calculat plăţile pentru locaţiune sînt determinate de DGTPCC, utilizînd datele depăşite de timp din dosarele tehnice ale pasajelor subterane și datele prezentate de către agenții economici privind suprafața ocupată și destinația acesteia, fără a verifica veridicitatea datelor prezentate. Mai mult decît atît, unii agenți economici, profitînd de lipsa controlului din partea DGTPCC, au transmis în sublocațiune spații mai mari decît arendau ei înșiși113, ceea ce denotă lipsa la DGTPCC a unei evidențe conforme a spaţiilor transmise în locaţiune și a unui control intern satisfăcător, care, la rîndul său, generează riscul de prejudiciere a bugetului municipal.

În conformitate cu condițiile contractuale, reparația curentă și capitală a încăperilor din incinta pasajelor subterane (cu excepția spațiilor date în locaţiune), precum și menținerea ordinii publice și sanitare din incinta acestora se vor efectua din contul DGTPCC. În rezultatul vizitei unor pasaje, auditul a constatat nerespectarea condițiilor contractuale din partea DGTPCC, ce a cauzat degradarea pasajelor subterane transmise în locațiune (str. Alecu Russo nr. 59/6; bd. Renașterii – Circ) și, cu atît mai mult, a celor în care nu activează nici un agent economic. De menţionat că, urmare întreţinerii nesatisfăcătoare a pasajelor subterane, bugetul municipal a suportat pierderi în sumă de 2,36 mil.lei (inclusiv 0,5 mil.lei - în anul 2012, şi 1,86 mil.lei - în anul 2013)114.

Conform datelor contabile ale DGTPCC, la 31.12.2012, datoria la plățile pentru locațiune a pasajelor pietonale subterane constituie suma de 0,26 mil.lei, inclusiv 0,19 mil.lei - cu termenul de achitare expirat115. DGTPCC nu a întreprins măsuri pentru a încasa aceste datorii, inclusiv prin intermediul instanței de judecată, astfel contribuind la prejudicierea bugetului cu suma de 0,1 mil.lei, termenul de achitare a cărora a expirat mai mult de 3 ani.

Eschivîndu-se de la implementarea recomandărilor de audit cu privire la evidența plăților pentru locațiune, încă din anul 2006, DGTPCC, fiind în litigiu cu S.R.L. „Ianus”, nu a înregistrat în evidența contabilă plățile privind spațiile ocupate de către aceasta din pasajul subteran de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și str.Ismail, astfel contribuind la prejudicierea municipiului cu suma de peste 5,1 mil. lei (datoria S.R.L. „Ianus” pe perioada anilor 2006-2012), în timp ce S.R.L. „Ianus” își continuă pînă în prezent activitatea. Mai mult decît atît, pe parcursul anului 2012 și pînă în prezent, DGTPCC a înaintat în judecată demersuri privind eliberarea spațiilor ocupate și încasarea datoriei în sumă de numai 0,12 mil.lei, sau cu circa 5,0 mil. lei mai puțin față de datoria reală a S.R.L. „Ianus”.

De menționat că DGCAPPS, neregulamentar, în lipsa contractului de locațiune valabil, a acordat S.R.L. „Ianus” , în anii 2011-2012 , autorizație de funcționare pentru unitățile de comerț și alimentație publică aflate în pasajul subteran de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și str. Ismail, în baza rezoluțiilor Primarului general și viceprimarului de ramură, deşi în acest timp DGTPCC se afla în litigiu de judecată cu această firmă, privind eliberarea spaţiilor ocupate.

Conform condițiilor contractuale, locatarul care nu-și onorează obligațiunile cu privire la achitarea plății pentru locaţiune în termenul stabilit în contract va achita penalitatea în mărime de 0,1%-0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere, însă DGTPCC nu calculează și nu impune agenții să achite astfel de plăți, lipsind bugetul de venituri suplimentare.

După cum s-a menționat și de către auditurile anterioare, AAPL (Primăria mun. Chișinău, DGTPCC, DGCAPPS, Preturile de sector etc.) au autorizat, fără acordul CMC, desfăşurarea activităţilor în pasajele subterane unor agenţi economici cu care nu sînt încheiate contracte de locaţiune, ceea ce denotă utilizarea patrimoniului public de către persoane neautorizate de proprietarul bunului (CMC) şi determină prejudicierea bugetului municipal. Deşi nu au încheiate contracte valabile de locaţiune, agenţii economici locatari practică pe larg acordarea în sublocațiune a spaţiului public altor agenţi economici, la preţuri de pînă la 8 ori mai mari decît cele cu care s-a luat în locaţiune116. Totodată, unii agenți economici nu au indicat sau au voalat costul de sublocațiune, pentru a ascunde veniturile reale, ceea ce amplifică fenomenul evazionist.

Auditul a constatat lipsa unui studiu al situaţiei privind cuantumul mediu de piaţă al chiriei, ţinînd cont de cererea şi oferta pe piaţă, de amplasamentul, starea şi destinaţia imobilului, ceea ce duce la neacumularea unor venituri substanţiale în bugetul municipal.

Pentru a se eschiva de responsabilitatea gestiunii adecvate a pasajelor pietonale subterane, în ultima perioadă de timp, cu aportul unor AAPL (Primăria mun. Chișinău, DGAURP, DADC etc.), DGTPCC a instituit o practică relativ nouă privind întreținerea pasajelor, din contul edificării construcțiilor deasupra intrărilor în pasajele pietonale. Astfel, contrar prevederilor legale117, în lipsa deciziei CMC, în anii 2008-2011, AAPL i-au favorizat pe unii agenți economici, fiindu-le acordate 8 autorizații de construire118 pentru amplasarea edificiilor deasupra intrărilor în unele pasaje.

În același context, pentru obținerea dreptului de reconstrucție și amenajare a intrărilor-ieșirilor din pasajele pietonale subterane din municipiu, pe parcursul anului 2012, în lipsa deciziei CMC, grupul de lucru format pentru achiziții publice, în baza ordinului directorului DGTPCC, a desfășurat 2 licitații, la care au fost scoase 6 subterane pietonale. Astfel, s-a constatat că, în lipsa acordului CMC - proprietarul bunurilor publice din municipiu119, licitațiile pentru obținerea dreptului de reconstrucție și amenajare a intrărilor-ieșirilor din pasajele pietonale subterane au fost desfășurate contrar prevederilor regulamentare, deci, nu au o valoare juridică.Concluzii:

Neimplementarea recomandărilor auditurilor precedente, lipsa controlului intern, depășirea atribuțiilor funcționale și gestiunea ineficientă a pasajelor subterane au determinat prejudicierea şi neacumularea veniturilor corespunzătoare în bugetul municipal.
3.5. Cu privire la evidența contabilă şi la raportarea unor situaţii financiare

Probele acumulate în cadrul prezentului audit denotă un nivel nesatisfăcător al evidenţei contabile şi raportării unor situaţii patrimoniale, care s-a datorat atît lacunelor din cadrul normativ, cît şi managementului contabil defectuos, avînd ca urmare raportarea incorectă a situaţiilor patrimoniale, cu denaturarea rapoartelor financiare.

 • Valoarea mijloacelor fixe, OMVSD şi a serviciilor primite de către instituţiile publice cu titlu gratuit nu se reflectă în Forma nr.4 „Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”, prin ce se denaturează veniturile şi cheltuielile raportate, inclusiv ale bugetului municipal120. Această situaţie se datorează lacunelor din reglementările stabilite în Instrucţiunea 93. Astfel, serviciile, prestate gratuit, de salubrizare şi de deszăpezire a teritoriului sectoarelor gestionate de către Preturi nu au fost reflectate la cheltuieli, ceea ce lipseşte AAPL de informaţii veridice privind sursele necesare pentru amenajarea teritoriului municipiului.

 • Soldul împrumuturilor şi creditelor externe reflectate la conturile extrabilianţiere ale executării bugetului municipal la 31.12.2012 este determinat reieşind din cursul valutar existent la această dată. Totodată, Ministerul Finanţelor nu dispune de cadrul metodologic aferent reflectării cheltuielilor/veniturilor din direfenţa de curs valutar suportate pe parcursul anului.

 • Pînă în prezent nu au fost elaborate mecanisme care ar asigura reflectarea în rapoartele privind executarea bugetului municipal a veniturilor şi a cheltuielilor efectuate în afara sistemului trezorerial, a decontărilor între bugetele de nivelul I şi bugetul de nivelul II privind transferurile în fondul de susţinere financiară a UAT, precum şi a datoriilor pentru chiria bunurilor imobile şi pentru plăţile funciare.

Urmare faptului că mijloacele recreditare pentru construcţia locuinţelor sociale au fost gestionate prin intermediul UIP, fără a fi reflectate la executarea cheltuielilor bugetului municipal, în prezent nu poate fi apreciată valoarea lucrărilor executate de către UIP. Astfel, conform Deciziei CMC nr.6/39 din 25.10.2012, de la balanţa UIP urmau a fi transmise lucrările executate la blocul locativ din str. L.Deleanu 9/2 (dat în exploatare la 10.08.2009) în sumă de 20,13 mil.lei, iar conform Deciziei CMC nr.3/10-11 din 02.04.2013, suma deja constituie 18,12 mil.lei. Totodată, conform ultimei decizii a CMC, valoarea sistemelor inginereşti de 0,89 mil.lei urmează a fi transmisă la balanţa furnizorilor de servicii, din care S.A. „ Termocom” – 0,62 mil.lei, ÎMGFL-16 (ulterior S.A. „RED Union Fenosa”) – 0,14 mil.lei, cu majorarea ulterioară a cotei-parţi a CMC în capitalul social al acestor întreprinderi, fără a specifica modalitatea exactă de executare a acestei decizii.

 • Pretura sect. Ciocana, neţinînd cont de majorarea valorii clădirii sediului Preturii, urmare reparaţiei efectuate (schimbarea geamurilor, reţelelor electrice interioare, tavanelor etc.), însă conform scrisorii Ministerului Finanţelor din 10.03.2010, a înregistrat aceste cheltuieli ca reparaţii curente, deşi urma a fi majorată valoarea imobilului cu valoarea reparaţiilor efectuate de 0,57 mil.lei. În acelaşi timp, Direcţia sănătate a reflectat regulamentar valoarea unor lucrări similare la majorarea valorii clădirii.

De asemenea, cu nerespectarea pct.4 din Anexa nr.3 la Instrucțiunea nr.93, DC a admis cazuri de neînregistrare în evidenţa contabilă la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe a cheltuielilor pentru reparaţia capitală și n-a majorat valoarea unor imobile cu valoarea lucrărilor de reparaţie capitală executată în sumă totală de 0,63 mil.lei.

 • Inventarierea bunurilor materiale gestionate de entităţile auditate s-a efectuat, în unele cazuri, cu abateri de la Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012. Astfel, la Pretura sect.Ciocana nu este posibilă confruntarea datelor din evidenţa contabilă cu datele din evidenţa bunurilor materiale la persoana responsabilă (nu este indicat contul de evidenţă contabilă, numărul de inventar şi valoarea acestora). Pretura sect.Botanica nu a inclus în lista de inventariere automobilul ,,Skoda Octavia” şi n-a indicat mijloacele fixe ieşite din uz care urmează a fi decontate.

 • Direcția sănătate nu asigură înregistrarea cheltuielilor în baza documentelor primare (facturi și acte de îndeplinire a lucrărilor), în special pentru serviciile de protezare dentară gratuită; repartizarea medicamentelor compensate integral din contul bugetului municipal; procurarea polițelor de asigurare medicală pentru boschetari; asigurarea copiilor în primul an de viață cu produse lactate gratuite etc. De menţionat că Direcţia sănătate reflectă la cheltuieli toată suma alocaţiilor transferate fără a ţine cont de serviciile real prestate de către IMSP. Verificările efectuate la IMSP au relevat că acestea înregistrează datorii creditoare și debitoare față de furnizori, precum și stocuri de medicamente nefolosite, care nu sînt reflectate în dările de seamă ale IMSP prezentate Direcției sănătate și, respectiv, în dările de seamă ale Direcției sănătate față de DGF, ceea ce a determinat și raportarea neconformă a cheltuielilor privind executarea bugetului municipal Chișinău.

Spre exemplu, la IMSP AMT Ciocana, misiunea de audit a constatat că la 01.01.2012 soldul medicamentelor neutilizate, procurate din alocaţiile bugetare, a constituit 223,9 mii lei, pe parcursul anului fiind decontate (înregistrate la cheltuieli) materiale (medicamente) în sumă de 752,3 mii lei. Soldul materialelor neutilizate (în stoc) la 01.01.2013 a constituit 361,2 mii lei. Astfel, cheltuielile real suportate în anul 2012 de către IMSP AMT Ciocana pentru prestarea serviciilor beneficiarilor, achitate din bugetul municipal, au constituit 874,4 mii lei, materiale în stoc – 361,2 mii lei, şi avansuri pentru amestecuri lactate şi stupefiante – 277,0 mii lei, iar Direcţia sănătate a înregistrat la cheltuieli suma de 1415,3 mii lei.

 • Politicile de contabilitate ale IMSP municipale nu prevăd exhaustiv modalitatea şi criteriile de repartizare a cheltuielilor generale, administrative şi indirecte de producţie între diferite tipuri de servicii prestate. Asemenea criterii lipsesc şi în cadrul normativ existent. De menţionat că instituţiile medicale sînt scutite de achitarea impozitului pe venit din veniturile primite de la prestarea serviciilor CNAM, iar veniturile obținute din prestarea serviciilor cu plată nu sînt scutite de impozitul pe venit.

 • Lipsesc indicaţiile metodice care ar asugura reflectarea uniformă a alocațiilor primite din bugetul municipal pentru procurarea mijloacelor fixe și efectuarea reparațiilor capitale ale clădirilor, precum şi a decontărilor între bugetul municipal şi IMSP. De menţionat că unele IMSP nu ţin cont de prevederile Legii nr.113-XVI din 27.04.2007, conform cărora veniturile şi cheltuielile se reflectă în perioada în care real au fost obţinute, fiind în strînsă legătură între ele și existînd un decalaj în timp între momentul reflectării veniturilor şi cheltuielilor aferente aceloraşi servicii, ceea ce duce la distorsionarea rezultatului financiar.

 • În perioada anului 2012, pentru manifestări cultural-artistice, DC a eliberat persoanei responsabile de achiziția serviciilor culturale mijloace bănești în sumă totală de 1,03 mil.lei, pentru achitarea acestor servicii, ceea ce reprezintă un risc înalt la utilizarea mijloacelor financiare publice, în condițiile determinării lipsei controlului intern în acest domeniu la efectuarea acestor operațiuni, ceea ce contravine cadrului normativ existent121.

Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine):

 1. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor imobile proprietate publică locală (aflate în gestiunea instituţiilor şi întreprinderilor municipale), inclusiv a fondului funciar, cu reflectarea integrală a acestora în evidenţa bugetară şi nebugetară contabilă (sau radierea din evidenţă a imobilelor dreptul de proprietate asupra cărora nu mai aparţine municipiului), consolidată la nivelul Primăriei, precum şi întocmirea neîntîrziată a unui registru exhaustiv al bunurilor imobile nelocative şi locative, inclusiv al terenurilor aferente aflate în proprietatea municipiului, din punct de vedere juridic, cadastral, tehnic şi cantitativ-valoric, cu indicarea tuturor caracteristicilor necesare ale acestora (adresa, codul cadastral, suprafața totală, entitatea la care se află la balanţă, locatarul etc.) şi cu stabilirea bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat.

 2. Elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri, cu stabilirea unor termene concrete privind înregistrarea dreptului de proprietate municipală asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri), cu stabilirea surselor de finanţare a acestor măsuri.

 3. Transmiterea patrimoniului din domeniul public al municipiului (drumuri, pasaje subterane, staţii de aşteptare a transportului public, reţelele de iluminare etc.) de la balanţa întreprinderilor municipale la balanța instituţiilor publice municipale, precum şi stabilirea bunurilor din domeniul privat (inclusiv terenuri) pasibile şi nepasibile privatizării.

 4. Examinarea relevanței transmiterii dreptului de administrare şi evidenţă a bunurilor imobile proprietate municipală doar unei singure instituţii subordonate, cu stabilirea clară a drepturilor şi obligaţiilor acesteia.

 5. Întreprinderea măsurilor pentru recuperarea bunurilor imobile şi terenurilor ocupate/folosite abuziv (inclusiv a celor gestionate de Î.M. „Buciumul” şi folosite de S.R.L. „Ianus”), sau pierdute de către CMC. Determinarea modalităţii de raportare şi gestiune a patrimoniului municipal de către organele Poliţiei şi alte instituţii de stat.

 6. Implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, care ar asigura: predarea/transmiterea în locaţiune a bunurilor imobile şi prolongarea termenului de locaţiune prin intermediul licitaţiilor publice, cu racordarea periodică a plăţilor pentru locaţiune conjuncturii de piaţă; întocmirea şi aprobarea conformă a contractelor de locaţiune; recuperarea datoriilor formate din locaţiunea bunurilor imobile (inclusiv de la S.R.L. „Ianus”); asigurarea întocmirii actelor necesare privind folosinţa bunurilor imobile; înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a tuturor contractelor de locaţiune, indiferent de termenul de valabilitate a acestora, asigurînd evaluarea în scopuri fiscale a acestora; retragerea, conform cadrului legal, a drepturilor de locaţiune de la locatarii care nu utilizează sau utilizează ineficient bunurile imobile; acordarea în comodat (fără plată) a bunurilor imobile doar instituţiilor municipale; încheierea conformă cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale şi CUSMF ,,N. Testemițanu” a contractelor de locaţiune a spațiilor și de prestare a serviciilor comunale, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a costului serviciilor comunale prestate gratuit.

 7. Excluderea suprapunerilor regulamentare dintre Decizia CMC nr.17/2 din 23.10.2008 şi deciziile CMC privind darea în locaţiune a spaţiilor din clădirile IMSP, în scopul stabilirii exhaustive a drepturilor de gestiune şi proprietate a clădirilor IMSP.

 8. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă proprietate publică a municipiului; modificărilor la Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă; unui Regulament privind procedurile de planificare, calculare, înregistrare, încasare şi verificare a corectitudinii decontărilor privind locaţiunea bunurilor imobile; Listei bunurilor imobile (inclusiv terenurilor) pasibile dării în locaţiune; modalităţii de stabilire a mărimii chiriei şi Listei bunurilor imobile pasibile dării în chirie pe termen limitat (ore, zile etc.), care sînt folosite şi de către locator.

 9. Inventarierea suprafeţelor imobilelor transmise în locaţiune, cu stabilirea corespunderii acestora prevederilor contractuale, precum şi determinarea corespunderii mărimii chiriei preţurilor de piaţă, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru eliminarea diferenţelor respective.

 10. Eficientizarea activităţii întreprinderilor municipale şi agenţilor economici cu capital majoritar municipal, inclusiv prin: ajustarea şi conformarea prevederilor statutare ale întreprinderilor municipale prevederilor legislaţiei în vigoare (instituirea consiliilor de administraţie etc.); stabilirea indicatorilor economici de activitate, fundamentaţi pe criterii de eficienţă, şi monitorizarea îndeplinirii acestora; elaborarea și aprobarea de către întreprinderi a planurilor de afaceri anuale și pe termen mediu; fundamentarea economică a statelor de personal; restructurarea și/sau privatizarea unităţilor economice aflate în insolvabilitate şi/sau în stare financiară degradantă; încheierea contractelor de administrare și gestionare a patrimoniului municipal cu administratorii întreprinderilor municipale şi cu directorii instituţiilor medico-sanitare publice, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului dat în administraţie; monitorizarea modului de utilizare a profitului înregistrat de către întreprinderile municipale şi instituţiile medico-sanitare publice; asigurarea unei evidenţe uniforme şi conforme a patrimoniului gestionat de către întreprinderile şi IMSP municipale, la acestea şi la Primăria mun. Chişinău, inclusiv la efectuarea investiţiilor capitale.

 11. Asigurarea prezentării şi examinării de către CMC a rapoartelor privind activitatea reprezentanţilor municipiului în societăţile economice şi a Consiliilor administrative ale agenţilor economici şi instituţiilor medico-sanitare publice.

 12. Determinarea legalităţii/valabilităţii deciziilor Consiliilor administrative ale IMSP în perioada anilor 2011-2013 (reieşind din prevederile Statutelor IMSP); asigurarea aprobării în termene cît mai restrînse a noii componențe nominale a Consiliilor administrative ale IMSP, ținîndu-se cont de faptul că mandatul acestora a expirat pe data de 13.11.2012; retragerea consilierilor municipali din componenţa Consiliilor administrative ale agenţilor economici şi IMSP cu capital majoritar municipal.

 13. Asigurarea reflectării în politica de contabilitate a întreprinderilor şi IMSP municipale a prevederilor privind ţinerea evidenţei separate a veniturilor şi cheltuielilor în dependenţă de tipul serviciilor prestate şi mărfurilor produse, precum şi a particularităţilor de reflectare a cheltuielilor și veniturilor de la prestarea serviciilor medicale de către IMSP municipale.

 14. Utilizarea eficientă a bunurilor imobile municipale; stabilirea suprafeţei spaţiului necesar pentru prestarea calitativă de servicii populației de către autorităţile publice municipale şi IMSP; aprobarea deciziilor necesare privind modul de gestiune a bunurilor imobile neutilizate (inclusiv a celor din gestiunea întreprinderilor municipale).

 15. Gestionarea bunurilor imobile doar în baza acordului prealabil al CMC, asigurînd întocmirea şi aprobarea în termen oportun a contractelor de dare în locaţiune şi acordarea dreptului edificării construcțiilor deasupra intrărilor în pasajele subterane în baza licitațiilor publice.

 16. Asigurarea ţinerii unei evidenţe contabile conforme, inclusiv prin: înregistrarea regulamentară în Raportul privind executarea bugetului municipal a cheltuielilor efective doar în baza confirmării regulamentare a utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate din bugetul municipal întreprinderilor municipale; inventarierea regulamentară a elementelor patrimoniale; înregistrarea valorii bunurilor şi serviciilor primite cu titlu gratuit la primirea şi transmiterea acestora; decontarea regulamentară a mijloacelor fixe; perfecționarea programelor informaţionale de evidență contabilă și automatizarea tuturor operațiunilor de evidență contabilă; asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit.Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə