Nazilli Fen Lisesi MüdürlüğüYüklə 0,77 Mb.
səhifə1/5
tarix29.08.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#75989
  1   2   3   4   5


grup 2rectangle 364rectangle 361rectangle 362rectangle 363


Nazilli Fen Lisesi Müdürlüğü


group 378
Nazilli Fen Lisesi Müdürlüğü
H

aziran-2015group 557
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.

Mustafa Kemal ATATÜRKATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
S UNUŞ

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

Nazilli Fen Lisesi olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir gelecek sağlamak değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler; kendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.


Ali ÇOMRUK
Okul Müdür

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞ

‘Strateji, bir değişim yaratmak ve değişime hükmedebilmektir.’ Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır etkin bir şekilde sürdürülmekte olan stratejik planlama çalışmaları, Türk Milli Eğitiminde de kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan müdürlüğümüz 2015– 2019 Stratejik Planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada müdürlüğümüz yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Ayrıca, kaynakların etkin kullanımının yanı sıra, müdürlüğümüzdeki tüm birimler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırarak kurumumuzun nitelikli gelişiminde de önemli bir rol oynayacaktır. Nazilli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik planı hazırlanırken mümkün olan tüm paydaşların katılımı sağlanmıştır. Bu geniş katılım kurum vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlenen strateji ve hedeflerin hayata geçirilme olasılığını artırmıştır. Stratejik planın hazırlanması, önümüzdeki beş yılda gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bize yön göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmalarımızda yer alarak değerli birikimleriyle bize destek olan tüm şube müdürlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimize; özverili çalışmaları için İlçe Stratejik Planlama Üst Kurulu'na, İlçe Stratejik Planlama Ekibi ne ve süreçte yer alan herkese en içten teşekkürlerimi sunar, bundan sonraki aşamalarda da tüm paydaşlarımızın çalışmalarımıza katılımlarının artarak devam etmesini temenni ederim

.

Özcan BİLGİ

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü


II

I
ü

rectangle 640


İÇİNDEKİLER
SUNUŞ………………………….................................………………………….................. VI

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………..…. 1

GRAFİKLER,ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ…………..……………………..... 2

KISALTMALAR DİZİNİ…………………………………………………………….…… 3

TANIMLAR…………………………………………………………………………….….. 4

GİRİŞ……………………………………………………………………………….………. 6
BÖLÜM : 1 HAZIRLIK SÜRECİ……………………………………………………..… 7

1.1.Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması........................................................... 9


1.2. Organizasyonun Oluşturulması................................................................................................. 9
1.3.İhtiyaçların Tespit Edilmesi......................................................................................... .............. 10
BÖLÜM : 2 DURUM ANALİZİ………………………………………………….…...….. 11

2.1.Tarihi Gelişim…………………………………………………................................. 12

2.2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi…………………………………….....…. 13 2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler……………………………………..……...…. ....... 13

2.4. Paydaş Analizi ………………………………………………………………..….... 15

2.5.Kurum İçi ve Dışı Analiz………………………………………………….….…...… 19

2.6 GZFT Analizi…………..………………………………………………….………… 37

2.7 Üst Politika Belgeleri…..………………………………………………….….…...… 40

2.8 Gelişim Alanları………..……………………………………………………...…….. 41

2.9. Stratejik Plan Mimarisi................................................................................................. 42

BÖLÜM : 3 GELECEĞE YÖNELİM…………………………………………….…..….. 44

3.1. Misyon,Vizyon ,Temel Değerler …………………………………………….…...… 45

3.2.Stratejik Plan Genel Tablosu………………………………………………..……..… 46

3.3.Temalar,Amaçlar,Hedefler,Tedbirler……………………………………….……..… 47


BÖLÜM : 4 MALİYETLENDİRME……………………………………………..….…… 54
BÖLÜM : 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME………………………………..….….. 58

EKLER…………………………………………………………………………………….. 63

GRAFİKLER, TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa No

Grafik 1: Devamsızlık Durumu


26

Grafik 2: Başarı Durumu

27

Şekil 1 : Stratejik Plan Hazırlama Modeli


10

Şekil 2 : Örgütsel Yapısı


19Tablo 1 : Okul Ürün Hizmet Listesi

14

Tablo 2: Faaliyetler


14

Tablo 3 : Personel Durumu


22


Tablo 4 : Genel İdare, Teknik, Sağlık, ve Yardımcı Hiz. Sınıfı Personel Durumu group 1057


22

Tablo 5 : Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Sayıları


22

Tablo 6 : Yüksek Lisans,Doktora,Uzman Öğr. İstatistik Bilgileri (2013-2014)


23

Tablo 7: Nazilli Fen Lisesi Çalışanlarının Görev Dağılımı


23

Tablo 8: YGS-LYS’ye Ait Bilgiler


27

Tablo 9: YGS’ye Ait Bilgiler


27

Tablo 10: LYS’ye Ait Bilgiler


28

Tablo 11: Avrupa Birliği Projeleri


28

Tablo 12: Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması


28

Tablo 13: Bilim Olimpiyatları


28

Tablo 14: Gelir- Gider Durumu


29

Tablo 15: Okulumuzun Teknolojik Altyapısı


30


Tablo 16: Nazilli’nin Ekonomik Göstergeleri

34

Tablo 17: Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Temalar İlişkisi


39

Tablo 18: Fırsatlar Tehditler-Temalar İlişkisi


40

Tablo 19: 2015-2019 Stratejik Plan Tahmini Bütçe Kaynağı


55


Tablo 20: 2015-2019 Stratejik Plan Tahmini Maliyet


57

KISALTMALAR DİZİNİ

AB Avrupa Birliği

ARGE Araştırma Geliştirme

BT Bilişim Teknolojileri

DynEd Dynamic Education – Dinamik eğitim

FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT Güçlü ,Zayıf,Fırsat,Tehdit

İŞ-KUR Türkiye İş Kurumu

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖSYM Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi

PEST Politik,Ekonomik,Sosyal,Teknolojik

RG Resmi gazete

SPKE Stratejik plan Koordinasyon Ekibi

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

STK Sivil Toplum Örgütü

T.C Türkiye Cumhuriyeti

TEFBİS Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

TKY Toplam Kalite Yönetim

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

YGS Yükseköğretim Giriş Sınav

TANIMLAR

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
Dış Paydaş: Hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar.

Donatım: Donatma. Bir okul veya kurumu etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

Durum Analizi: Stratejik planda kurumu örgütsel yapı, tarihi gelişim, mali,beşeri,fiziki vb. yönlerden inceleme.

Fon: Kurum ve kuruluşların çeşitli programlarda hibe olarak vermek amacıyla ayırdığı maddi kaynak.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Hibe : Fon sağlayıcısı bir kurum veya kuruluş tarafından sağlanan maddi kaynak.

İç Paydaş: hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlar.

Kurum Dışı Analiz: Stratejik planda kurumun var olduğu çevreyi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik başlıklarda değerlendirme.

Kurum İçi Analiz: Stratejik planda kurumu, mali, beşeri, fiziki vb. yönlerden inceleme.

Maarif Nezareti: Eğitim bakanlığı.

Maliyetlendirme: Ürün ve hizmetlerle ile ilgili, tahmini, süregelen ve gerçek maliyetlerin ortaya çıkarılması.

Matris: Sayıların, değişkenlerin veya parametrelerin oluşturduğu dikdörtgen biçiminde bir tablo.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Örgün Öğretim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Paydaş: Kurumun yaptığı işten veya ürettiği hizmetten etkilenen/etkileyen kişi/grup/kurum.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.
Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.
Strateji: Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Fırsatları ve tehditleri görebilme, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
Stratejik Ortak: Vizyona ulaşabilmek adına gönüllülük esasına dayalı işbirliği yaptığımız ortaklarımız.

Taşra Örgütü: Merkezi yönetimin, yürütmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevleri yerine geti­rebilmek için "il", "ilçe" ve "bucak" biçiminde oluşturulmuş teşkilat.

Temel Ortak: Kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız işbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.
Z-Kütüphane: Zenginleştirilmiş kütüphane. Okullar hayat olsun projesi kapsamında okullarda oluşturulan, internet hizmeti sunan ve içerisinde temel eserleri barındıran kütüphane.GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2013 tarihinde 2013/26 Sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı ile stratejik plan çalışmalarının başladığını Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından duyurmuştur. Okulumuzda 2015-2019 stratejik plan hazırlama süreci başlatılmıştır.


2014 yılı Ocak ayı içerisinde durum analizi hazırlandı. Durum Analizi hazırlanırken okulumuzun tarihsel gelişimi, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri, kurum içi ve kurum dışı analizleri dikkate alındı. Kurum içi ve kurum dışı analizler, GZFT analizi performans sonuçlarına ve algısal sonuçlara göre hazırlandı. GZFT analizi ve anket çalışmaları ile performans ve algısal sonuçlara ulaşıldı. Toplanan formlardaki güçlü, zayıf yönler ve fırsatlar, tehditler okulumuz stratejik plan hazırlama ekibi tarafından puanlanmış ve en fazla puan alanlar GZFT analizine alınmıştır.

Okulumuzda stratejik plan üst kurulu ve hazırlama ekiplerinin oluşturulması sağlandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan stratejik plan taslağına uygun hedefler belirlendi. Yapılacak olan çalışmaların misyonumuza uygun olmasına ve stratejilerin Nazilli Fen Lisesi bölümleri tarafından belirlenmesine dikkat edildi.

Nazilli Fen Lisesi Müdürlüğü Stratejik plan çalışmalarında Devlet Planlama Teşkilatının Haziran 2006 tarihinde yayımladığı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı ve 2013/26 sayılı Genelge esas alınmıştır.Stratejik planlama, herhangi bir kuruluşun; planlı, sistemli ve disiplinli olarak kendini nasıl tanımladığını, hedeflediği durumu, bu konuda neler yaptığını ve yapılan çalışmaların niçin yapıldığını ele alan bir planlamadır. Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır.
Nazilli Fen Lisesi Müdürlüğü Stratejik planlama hazırlığı, planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması, İhtiyaçların tespit edilmesi ve hazırlık programının yapılması olmak üzere dört aşamada tamamlanmıştır.
Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder.
Stratejik planlamayı kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görmek stratejik yönetim anlayışına tamamen aykırı düşüncedir. Stratejik planlamanın başarısı kuruluş içerisinde en üst yöneticiden en alt kademede çalışana kadar tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile mümkündür. Plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmek kuruluş yönetiminin ana işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Bu düşünceyle müdürlüğümüz çalışan ve İdarecilerine yapılan çeşitli toplantılar aracılığıyla ulaşılarak süreç hakkında bilgi verildi. Süreç içerisinde izlenecek yol haritaları belirlendi.
Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Stratejik planlama sürecinde stratejik plan üst kurulu, stratejik plan koordinasyon ekibi ve stratejik plan hazırlama ekibi yer alır. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan stratejik plan ekipleri :
1.Stratejik Plan Üst Kurulu:Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur Nazilli Fen Lisesi Stratejik Plan Üst Kurulu, Okul Müdürü,Okul Aile Birliği Başkanı, Müdür Başyardımcısı, 2 öğretmenden oluşmaktadır.
2.Stratejik Plan Hazırlama Ekibi :Alanda gerekli çalışmaları yaparak stratejik planı hazırlayan ekiptir. Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir.

Stratejik planlamayı kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görmek stratejik yönetim anlayışına tamamen aykırı düşüncedir. Stratejik planlamanın başarısı kuruluş içerisinde en üst yöneticiden en alt kademede çalışana kadar tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile mümkündür. Bunu sağlamak için ilk olarak 2013/26 sayılı Genelge ve MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programının yayımlanması ile başlayan stratejik plan hazırlama sürecinde, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün okullara yazmış olduğu resmi yazılarla İlçe MEM web sitesinde yer alan haber ve duyurularla, okul yöneticileri ile yapılan çeşitli toplantılarla stratejik plan yapma aşamaları, takvimi ve zorunluluğu okul/kurumlarımıza anlatıldı.

Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde, kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri niçin yaptığını, ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirip şekillendirebilmesi için plan yapması ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmesi gerekir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlama için çok önemlidir. Üst yönetim, kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Bu düşünceyle müdürlüğümüz çalışan ve yöneticilerine yapılan çeşitli toplantılar aracılığıyla ulaşılarak süreç hakkında bilgi verildi. Süreç içerisinde izlenecek yol haritaları belirlendi.

Katılımcı, stratejik planlamanın en önemli unsurudur. Stratejik planlamada tüm katılımcıların işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Stratejik planlama sürecinde stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan hazırlama ekibi yer alır. Okulumuz bünyesinde oluşturulan stratejik plan ekipleri:


Stratejik planlama üst kurulları stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulurlar. Üst kurulların çalışmaları yönlendirebilecek şekilde belirli aralıklarla toplanması zorunludur.

Nazilli Fen Lisesi Stratejik Plan Üst Kurulu, Okul Müdürü,Okul Aile Birliği Başkanı, Müdür Başyardımcısı, 2 öğretmenden oluşmaktadır.

Stratejik planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil edilmeli, ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi taşımalı, kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve ekipte sürekliliği sağlayabilmelidir. Bu doğrultuda ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir.

Nazilli Fen Lisesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Okul Aile Birliği Üyesi ve iki öğretmenden oluşmaktadır.


Okulumuz stratejik plan hazırlama sürecinde gerek stratejik planlama ekibinin gerekse bu çalışmalara katkı sağlayacak diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmiş ve eğitimler verilerek eksiklikler giderilmiştir.


Okulumuz hazırlık programı Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağına uygun olarak tamamlanmış olup stratejik plan modeli aşağıda gösterilmiştir.


Şekil: 1 Stratejik Plan Hazırlama Modeli

Tarihi GelişimMevzuat Analizi

Faaliyet Alanları ile Sunulan Hizmetler

Paydaş Analizi

Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz

 • PEST Analizi

 • GZFT Analizi

 • Üst Politika Belgeleri Analizi


düz ok bağlayıcısı 42


Nihai Stratejik Plan
düz ok bağlayıcısı 41
Genel olarak “Durum Analizi” bölümünde sırasıyla tarihsel gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler, kurum içi ve dışı analiz, üst politika belgeleri ve gelişim alanları başlıklarına yer verilmiştir. Tarihi gelişimde kurumumuzun kuruluş aşaması ve günümüze kadar olan süreci anlatılmıştır. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler başlığında T.C. Anayasası çerçevesinde yürüttüğünüz faaliyetlere ve sunduğunuz hizmetlere dayanak teşkil eden Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Genelgeler ve Bakanlar Kurulu Kararları ele alınmıştır. Kurum içi ve dışı analiz başlığında paydaş analizine, örgütsel yapıya, beşeri kaynaklara, teknolojik düzeye, mali kaynaklar analizine, istatistiki bilgilere, GZFT analizine ve PEST analizine yer verilerek kurumun çeşitli yönlerden fotoğrafı çekilmiş, mevcut durum analizi ortaya çıkarılmıştır. Mevcut durum analizi daha önce ayrıntılı olarak yayımlandığı için aşağıda durum analizi özetine yer verilmiştir.

Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerin­den birisidir. İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu bölgede ilk yerleşim merkezi Lidyalıların kurduğu antik Mastavra kentidir. O dönemlerde bölgenin batısındaki İyonya kentlerinin ekonomik alanda gelişmesi ve kentin Ege ve Önasya ülkeleri arasındaki ticaret yolu (Hierapolis-Tripolis-Mas Tavra-Nysa-Tralleis-Magnesia-Efes) üzerinde bulun­ması Nazilli yöresinin önem kazanmasına ve gelişmesini sağladı. İlçedeki tren istasyonunun Türkiye'nin ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın hattının üzerinde olması da ilçenin hızla nüfuslanmasını sağlamıştır. Ayrıca 1937 yılında Atatürk'ün açılışını yaptığı Nazilli Sümerbank Fabrikası Türkiye'nin ilk basma fabrikasıdır. Ancak bu fabrika 2002 yılında kapatılmış ve yerleşkesi Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilmiştir.

Okulumuz, 1957 yılında Eğitim Öğretim faaliyetine başlayan Nazilli Lisesinin 19 bin metre kare olan alanının yarısı Nazilli Fen Lisesine ayrılmıştır. Okulumuz 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında dört şubede toplam 104 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir.

Okulumuz bahçesi içerisinde Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 112 öğrenci kapasiteli, dört katlı pansiyonumuz vardır. Okulun bahçesi yeniden düzenlenmiş olup öğrencilerimizin oyun oynayabileceği alanların oluşması sağlanmıştır A Blok tadilata alınmış ve tadilatı tamamlanarak yeni bir bina görüntüsüne kavuşmuştur. Eğitim öğretim A Blokta devam etmektedir. B Blokta Fen Laboratuvarlarının yanı sıra masa tenisi ve proje çalışmaları için tanzim edilen salonlar bulunmaktadır. Ayrıca 2014 yılında yapımı tamamlanan iki katlı, alt katında kantin, üst katında konferans salonu binamız kullanıma açılmıştır.

2015-YGS sonuçlarına göre okulumuz öğrencilerinin ilk kez bu sınava girdiği de gözönünde bulundurularak, ilk 1000 öğrenci sıralamasına 4 öğrencimiz, ilk 10.000 sıralamasına 35 öğrencimiz ve ilk 50.000 sıralamasına 54 öğrencimiz girmiştir.

Okulumuz kuruluşundan bu yana eski Nazilli Lisesi Binasının A ve B blok ile 2011’de yapılan Pansiyon binasında hizmet vermektedir.

Nazilli Fen Lisesinin yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak belirlenmiştir.

Okulumuz, tüm kamu kurumları bağlayan genel mevzuat hükümlerinin yanında aşağıda genel olarak değinilen yasa ve kanun hükmünde kararname ile görevlerini sürdürmektedir. • T.C. Anayasası

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

 • 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705 ‐ Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG:21.11.2003 /

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

 • 439 Sayılı Ek Ders Kanunu

 • 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu

 • MEB Personel Mevzuat Bülteni

 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Müdürlüğümüz 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve işlemlerine devam etmektedir

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve bu alanlarda üretmiş olduğu hizmetler yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi sonuçlarına dayanılarak hazırlanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve bu alanlarda üretmiş olduğu hizmetler yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi sonuçlarına dayanılarak hazırlanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Okul Ürün Hizmet Listesi

Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Eğitim hizmetleri

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Öğretim hizmetleri

Sınav işleri

Toplum hizmetleri

Sınıf geçme işleri

Kulüp çalışmaları

Öğrenim belgesi düzenleme işleri

Diploma

Personel işleri

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler

Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Burs hizmetleri

Öğrenci sağlığı ve güvenliği

Yurt hizmetleri

Okul çevre ilişkileri

Bilimsel araştırmalar

Rehberlik

Mezunlar (öğrenci)

Tablo 2: Faaliyetler

FAALİYET ALANI: EĞİTİM

FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ

Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri

 • Veli

 • Öğrenci

 • Öğretmen
Hizmet–2 Öğrenci işleri hizmeti

 • Kayıt- Nakil işleri

 • Devam-devamsızlık

 • Sınıf geçme vb
Hizmet–3 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

 • Öğrenci Gezileri

 • Koro

 • Satranç
Hizmet–4 Öğretmen işleri hizmeti

 • Derece terfi

 • Hizmet içi eğitim

 • Özlük hakları
Hizmet–5 Spor Etkinlikleri

 • Futbol

 • Voleybol

 • Basketbol

 • Futsal


FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM
Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi

Hizmet–2 Kurslar

 • Yetiştirme

 • EtütHizmet- 3 Proje çalışmaları

 • AB Projeleri

 • TÜBİTAK Projeleri

 • Çeşitli Bilimsel Proje ve yarışmalar


SIRA
NO


FAALİYETLER

FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT

AYRILAN MALİ KAYNAK

MEVCUT
İNSAN KAYNAĞI


DEĞERLENDİRME

1

Öğrenci Gezileri


Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

- “Yok- “Yeterli


-“Güçlendirilmeli

2

Sportif Faaliyetler

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

- “Yok- “Yeterli

-“Güçlendirilmeli3

Yetiştirme Kursları

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

Yeterli
Yeterli
Güçlendirilmeli

4

Etüt Kursları

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

YeterliYeterli
-“Güçlendirilmeli

5

AB Projeleri

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik


Yeterli

Yetersiz

Aynı Kalmalı

6

TÜBİTAK Projeleri


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Yok

Yeterli

Güçlendirilmeli

7

NAZFENOL


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Yetersiz

Yeterli

Aynı Kalmalı


Paydaş yani ilgili taraflar bir kurumdan doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruplardır. Paydaş analizinde amaç hazırlanan stratejik planı ve hizmetleri yararlanıcıların beklentileri doğrultusunda şekillendirmek, stratejik plan hazırlıklarında vatandaş odaklılığı sağlamak ve katılımcılık ile hesap verme sorumluluğunu tesis etmektir.
Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine çalışılmıştır.
Paydaş analizinde şu aşamalar izlenmiştir:

 • Paydaşların tespiti

 • Paydaşların önceliklendirilmesi

 • Paydaşların değerlendirilmesi

 • Görüş ve önerilerin alınması

Kurumumuz kimleri ilgilendirmektedir. Faaliyet ve çalışmaları yönlendirenler kimlerdir?, Hizmetlerimizden kimler yararlanmaktadır. Faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? Sorularına cevap aranarak öncelikle kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğu tespit edilmiştir.

Kurumla paydaşların ilişkileri tespit edilerek iç paydaş / dış paydaş / yararlanıcı/temel ortak/stratejik ortak/çalışan/kuruma girdi sağlayan olarak sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak belirtmiştir.

Okulumuzun hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlar iç paydaş; kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar dış paydaş; vizyona ulaşabilmek adına gönüllülük esasına dayalı işbirliği yaptığımız ortaklarımız stratejik ortak; kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız işbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar temel ortak; kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar yararlanıcı, hedef kitle; olarak tanımlanmıştır.Paydaş önceliklendirmede, paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü “5 -Tam ", "4 - Çok ", "3 - Orta ", "2 - Az ", "1 - Hiç " puanlaması kullanılarak, 1.2.3 “İzle” 4,5 “Bilgilendir”; Paydaşın Taleplerine Verilen Önem de aynı puanlama sistemi kullanılarak 1.2.3 “Gözet” 4,5 “Birlikte Çalış” şeklinde değerlendirilmiştir.

İç Paydaşlarımız

Paydaş Adı

Neden Paydaş

Ders Öğretmenleri

Eğitim ve öğretimin niteliği

Rehber öğretmen

Öğrenciye Rehberlik

Öğrenciler

Hizmetten yararlanan

Okul-Aile Birliği

Destek ve girdi sağlayan iç paydaş

Velilerimiz

Tedarikçi

Öğrenci servisleri

Öğrencilerin getirilip götürülmesi

Kantin işletmecisi

Beslenme ihtiyacının giderilmesi


Dış Paydaşlarımız

Paydaş Adı

Neden Paydaş

Nazilli Kaymakamlığı

Personel ve Mali Destek İhtiyacının Giderilmesi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İdari konularda işbirliği ve destek

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İdari konularda işbirliği ve destek

Nazilli Belediye Başkanlığı

Çevre hizmetlerine destek

Emniyet teşkilatı

Okul çevresinin güvenliğinin sağlanması

İlköğretim Okulları

Tedarikçi

ADÜ

Müşterimiz

Ulusal ve yerel basın

Olumlu veya olumsuz yönlendirme

Sağlık kuruluşları

Öğrencilerin sağlığının korunması

Yardımsever kişi ve kuruluşlar

Maddi yardım ve destekte bulunma

Yatırım ve Tesisler Dairesi

Onarımlar için

MEB

Eğitim mevzuatı ile yönlendirme

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Ödenek Tahsisi, Müfredat Programlarının Yapılması

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi

Eğitim ve donatım aracı tahsisi

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Merkezi Sınav ve kayıtlar

Karaçay Mahalle Muhtarı

Amaçlara ulaşmada destek


Paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri paydaş önceliklendirme matrisinden faydalanılarak paydaşın kurumdan etkilenme dereceleri belirlenip paydaşlar arasında önceliklendirme yapılmıştır.

Paydaşların Önceliklendirilmesi ile ilgili tablo ekte belirtilmiştir.Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə