Noiembrie 2017 aprobat: Şeful DÎ a cr leova A. GospodinovYüklə 243,27 Kb.
səhifə1/4
tarix12.08.2018
ölçüsü243,27 Kb.
#70502
  1   2   3   4


DIRCŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT A CONSILIULUI RAIONAL LEOVA

NOTĂ INFORMATIVĂ
CU PRIVIRE LA REZULTATELE INSPECŢIEI FRONTALE LA L.T. “M.VITEAZUL”, s. TOMAI.

( 20 - 30 noiembrie 2017 )

APROBAT:

Şeful DÎ a CR Leova A. Gospodinov.
Decembrie 2017
În conformitate cu Planul de activitate a DÎ a CR Leova, inspecţia frontală a activităţii Liceului Teoretic “Mihai Viteazul”, s. Tomai sa efectuat în perioada

20 - 30 noiembrie 2017.

Prin intermediul inspecţiei Direcţia Învăţămînt a realizat evaluarea întregii activităţi manageriale şi didactice a instituţiei în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Regulamentului Inpecţiei Şcolare de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.543 din 07 mai 2003.
Obiectivele generale a inspecţiei:


 1. verificarea respectării legislaţiei în vigoare din domeniul învăţămîntului;

 2. stabilirea nivelului de realizare a politicii educaţionale de stat în instituţie;

 3. evaluarea calităţii managementului educaţional ( pe nivelurile componentelor sistemului de învăţămînt: - primar, gimnazial, liceal );

 4. evaluarea procesului educaţional, realizarea standardelor educaţionale, a nivelului de performanţă a elevilor;

 5. nivelul metodic de predare şi gradul de implementare eficientă a curriculum-ului modernizat în învăţămîntul primar şi gimnazial;

 6. diseminarea experienţei avansate;

 7. viziunea contemporană şi rolul managerului în dirijarea procesului educaţional în instituţie;

 8. calitatea activităţii metodice, acţiuni metodice, preocupări de performanţă în perfecţionare şi autoperfecţionare;

 9. organizarea şi dirijarea lucrului educativ şi extraşcolar în instituţie;

 10. activitatea Consiliilor Profesoral şi de Administraţie;

 11. organizarea controlului intern;

 12. estimarea nivelului de cunostinţe, priceperi şi deprinderi ale elevilor;

 13. crearea, completarea şi utilizarea eficientă a bazei materiale şi didactice în instituţie;

 14. eficienţa relaţiei şcoala – familie;

 15. parteneriatul cu alte şcoli;

 16. organizarea alimentaţiei elevilor, calitatea produselor, respectarea normelor sanitaro-ijienice în cantina şcolii, etc.

În perioada controlului au fost asistate şi analizate - 66 ore la discipline de studiu, ore de dirigenţie, ore extracurriculare şi masuri extraşcolare, elevii au scris probe de evaluare a cunoştinţelor, au fost organizate discuţii, conversaţii, schimb de opinii cu elevi şi profesori. S-au analizat Planurile manageriale de activitate anuale şi de perspectivă, tematicile Consiliui profesoral şi Consiliui de Administraţie, activitatea metodică, proiectările didactice a pedagogilor de lungă durată şi zilnice la disciplinele de studiu, caietele de asistări la ore a managerilor instituţiei şi a cadrelor didactice. În perioada controlului sa discutat cu echipa managerială pe diverse probleme de organizare mai eficientă a procesului educaţional, s-au efectuat observaţii asupra comportamentului elevilor, respectării cerinţelor unice în instituţie, regimului de lucru, documentaţiei şcolare, etc.

De la 1 ianuarie 2013 liceul este trecut la autogestiunea financiară, fapt prin care se măresc împuternicirile şi responsabilităţile echipei manageriale în problemele de întreţinere a edificiului liceului, de asigurarea materială şi didactică a instituţiei, evidenţa strictă şi păstrarea bunurilor materiale, dar în prioritate permanent va fi problema de perfecţionare şi reciclare a cadrelor didactice, care trebuie să fie bine gindită şi planificată din timp pe perioada viitorilor 5 ani.

DATE DESPRE POTENŢIALUL MATERIAL ŞI UMAN AL INSTITUŢIEI.
Liceul activează într-o clădire tip, dată în exploatare în anul 1968 cu o capacitate de proiect pentru 640 locuri în care sunt 24 săli de clasă. La moment în instituţie învaţă 300 elevi, ceea ce constituie 46.8% din capacitatea de locuri. Procesul educaţional în instituţie este organizat aplicînd sistema de cabinete parţial amenajate, sală festivă pentru activităţi extraşcolare care are şi rol de cantină şcolară, sală de spot şi teren sportiv puţin amenajat cu un miniteren de fotbal de calitate, bibliotecă cu un fond de 4437 unităţi de manuale şi 6715 unităţi de literatură beletristică, un Centru de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, un cabinet medical, un cabinet metodic, 3 cabinete administrative.

În instituţie sunt create cabinete specializate de informatică, fizică, chimie, biologie care necesită reparaţie, înnoire de utilaj demonstrativ-didactic, table interactive, proiectoare, noutbucuri. (fiecare cabinet are nevoie de Tehnică Informaţională şi Comunicaţională)

În liceu activează 34 pedagogi, din care 29 au studii superioare, 1 are studii superioare incomplete, 4 au studii medii de specialitate. Din ei 4 sunt detinători ai gradului didactic I, 17 deţin gradul didactic II, 13 pedagogi nu deţin grad didactic. 5 persoane sunt în concediu de maternitate, 2 persoane sunt în concediu din cont propriu. În instituţie activează 7 cadre didactice de vîrstă pensionară.

Activitatea didactică se desfăşoară într-un singur schimb. La organizarea procesului educațional se ține cont de cerințele unice din Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal aprobat de către Ministerul Educației. În liceu sunt create condiţii bune ce favorizează menţinerea sănătăţii copiilor şi a cadrelor didactice.


Elevi la moment sunt în numar de 300 divizati în clase complete, după cum urmează:
Ciclul primar:

 • cl. 1 – 22 elevi

 • cl. 2-A – 17 elevi 2-B – 19 elevi cl. 3-A – 21 elevi 3-B – 18 elevi

 • cl. 4-A – 14 elevi 4-B – 18 elevi

 • Total: -- 129 elevi

Ciclul gimnazial:

 • cl. 5-A – 22 elevi 5-B – 18 elevi

 • cl. 6-A – 16 elevi 6-B – 17 elevi

 • cl. 7-A – 29 elevi

 • cl. 8-A – 14 elevi 8-B – 15 elevi

 • cl. 9-A – 20 elevi 9-B – 20 elevi

 • Total: -- 171 elevi

Echipa managerială, colectivul pedagogic al instituţiei depun mult efort pentru a crea în clase şi în scoală condiţii adecvate pentru realizarea zilnică şi calitativă a procesului educaţional la ore şi în afara orelor de curs cu elevii.DIRIJAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN INSTITUŢIE DE CĂTRE ECHIPA MANAJERIALĂ
Liceul este administrat de o echipă managerială din patru persoane activitatea cărora este orientată spre realizarea cît mai eficientă a Planului-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, a planului anual de activitate a liceului, a hotărîrilr Consiliilor Profesorale şi de Administraţie cît şi a diverselor dispoziţii a Ministerului Educaţiei al RM.

În liceu este un Program de dezvoltare a instituţiei pentru anii 2016 – 2021 unde sunt selectate obiectivele strategice de activitate a echipei manageriale şi acţiunile corpului didactic pentru realizarea lor.( un exemplar binevenit ar fi să fie afisat în cabinetul metodic).

În planul anual de activitate se elaborează obiectivele liceului, realizarea cărora se desfăşoară pe parcursul întregului an de studii. În instituţie este elaborat şi aprobat Regulamentul de ordine interioară. Sunt binevenite acţiunile Direcţiei liceului în domeniul de creare a condiţiilor cît mai eficiente pentru elevi în edificiul şcolii şi pe teritoriul ei; - sa reparat sistema de încălzire şi sa trecut la încălzirea cu gaz, au fost schimbate geamurile, o parte de uşi, în unele clase se planifică să se facă reparaţie capitală, sa reparat capital acoperişul şcolii, sa amaenjat o porţiune de teren din faţa şcolii, teritoriul şcolii este îngrădit şi nu permite accesul de trecere a peresoanelor din sat, etc. Asta este un început de incercari oportune de a schimba sediul instituţiei spre mai bine, a crea condiţii mai favorabile de instruire şi educaţie a elevilor. Mediul creat face ca Liceul “M.Viteazul” din s.Tomai să aibă un aspect de instituţie educaţională mai onorabilă, mai respectuoasă pentru elevi şi pentru populaţia din sat, contribue mult şi la crearea autorităţii instituţiei publice.
În liceu funcţionează organele colective de conducere şi dirijare a procesului educaţional: - Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, care se petrec regulat, conform planului managerial de activitate a instituţiei pentru fiecare an de studiu. În ordinea de zi a şedintelor Consiliilor se pun în discuţie tematici educaţionale utile pentru colectivul profesoral vizind metode şi practici de implementare a Curricumului modernizat, metode eficiente de predare şi învaţare în organizarea învăţămîntului de calitate. Sunt binevenite Consiliile Profesorale care se petrec în zilele de vacnţă din noiembrie şi martie unde se pun în discuţie probleme educaţionale actuale care contribuie creârii la pedagogi a unei atitudini conştiente în activitatea educaţională şi crează condiţii favorabile de realizare a obiectivului: “Fiecărui copil – instruire şi educaţie de calitate”.

Unele din ele sunt:  • Dezvoltarea competenţelor de a învăţa să înveţi. (martie 2017)

  • Inţelegerea şi susţinerea necesitătilor copiilor cu CES. (aprilie 2016)

  • Implementarea strategiilor eficiente de formare şi dezvoltare a competenţelor specifice în cadrul procesului educaţional.

  • Parteneriatul educativ şcoala – familie şi rolul familiei în buna desfăşurare a acestuia. (noiembrie 2017)

Binevenit ar fi ca pentru dezbateri la Consiliul Profesoral (Posibil Conferinte Teoretice ) să fie puse şi tematici care descrie rolul pedagogului în realizarea obiectivelor şi misiunii liceului în problemele educaţionale. Ex...

  • Pedagoul – subiect al schimbării.

  • Competenţele profesorului – succesul elevilor.

  • De la proiectare zilnică eficientă – spre succesul elevilor.

  • Evaluarea obiectivă – o dimensiune importantă a învăţămîntului de calitate, etc.

În pregătirea acestor tematici mai eficient va fi să fie implicaţi pedagogi din colectiv, să fie organizate discuţii cu cazuri concrete din experienţa lor de muncă pedagogică.
Se cere menţionat faptul că în Planul anual de activitate a liceului sunt prevăzute un spectru larg de tematici ce duce la organizarea şi desfăşurarea cît mai reuşită a activităţii liceului în vederea perfecţionării procesului educaţional, formării unei personalităţi creative şi adaptabile la condiţiile de viaţă existente în societate. Se respectă coerenţa dintre planificarea anuală şi lunară a instituţiei, cea lunară şi săptămînală a membrilor echipei manageriale şi a secţiilor metodice.
În defavoarea eficienţei manageriale este faptul că la consiliile profesorale nu se practică dări de seamă, note informative despre realizarea deciziilor primite la şedinţele anterioare, pedagogii nu sunt implicaţi în discuţia întrebărilor din ordinea de zi, lipsesc opiniile şi propunerile lor, nu se practică coraportori din rindul profesorilor, ceia ce duce la devalorificarea activităţii de bază a corpului didactic, defavorizează rolul activ de participare a fiecărui pedagog în procesul instructiv şi educativ, crează un stil autocrat de conducere.!?.

La sedinţa din august a Consiliului Profesoral se aprobă Planul de activitate pentru noul an de stuii, Regulamentul de ordine interna,(porneste de la analiza a rezultatelor scolare din anul precedent), se trasează obiectivele concrete care necesită realizare în noul an de studii.

E binevenit ca zilele de vacanţă să fie folosite pentru Consiliile Profesorale şi de Administraţie, seminare psiho-pedagogice cu o pregătire mai minuţioasă înainte de a le petrece. Pedagogii la aceste şedinte să vină pregătiţi în domeniul tematicii care se pune în discuţie. Deciziile să fie primite pe fiecare întrebare în parte, care ar obliga persoane concrete ce să realizeze în termeni concreţi apoi să informeze colectivul despre rezultatele obtinute în perioada indicată prealabil.

În deciziile primite să fie menţionate nu numai concluzii pozitive, dar şi cele negative asupra cărora se atentionează pedagogii, ca exemplu  • În clasele primare şi nu numai se supraapreciază cunoştinţele elevilor;

  • Nu întotdeauna media avansată la obiect vorbeste despre calitatea cunoştinţelor;

  • Uneori profesorul apare în faţa elevilor nepregătit de lecţie (s-au pregătit superficial, neţinînd cont de contingentul clasei) etc.

În timpul controlului s-a sesizat că între membrii echipei manageriale şi cadrele didactice există o colaborare eficientă, fapt binevenit, ce crează un mediu tolerant în care problemele apărute se solutionează mai uşor şi fără conflicte între membrii colectivului pedagogic.

În ceea ce priveşte funcţia de evaluator a echipei manageriale se observă o coordonare în proiectarea şi realizarea probelor de evaluare internă; - controale personale, tematice şi frontale, de studiere complexă a clasei, ce permit de a evalua performanţele elevilor la toate treptele.

Membrii echipei manageriale asistă la ore, la ore extracurs, la activităţi educative extracurriculare. E binevenit că caietele de asistări ai managerilor se păstrează mai mulţi ani şi dau posibilitatea de a analiza activitatea profesorului în modulul de avansare ( posibil şi regres) a măestriei pedagogice, cît şi a rezultatelor şcolare.

În primul semestru al anului curent de studii directorul a asistat 18 ore şi activităţi educative, directorul adjunct – la 29 ore şi activităţi educative, directorul adjunct educativ e în concediu pe cont propriu persoana care o înlocueşte în măsura posibilităţilor dirijază lucrul extraşcolar şi activitatea diriginţilor. Să fim critici; - sunt puţine ore asistate şi analizate pentru a realiza calitativ obiectivele puse la început de an. Managerii instituţiei sunt obligaţi să iniţieze diverse căi de intensificare şi optimizare a procesului instructiv - educativ pe baza ideilor şi metodelor pedagogice eficiente ce avansează rezultatele şcolare. La analiza lecţiilor asistate managerii nu trebuie să se călăuzească de conjunctura “MODEL”, ci de legităţile proceselor de predare, învăţare şi evaluare, luînd în consideraţie teoria şi tehnica muncii intelectuale.

Proiectele anuale ale profesorilor sunt verificate şi aprobate de managerii instituţiei, care pe parcursul anului vor depune efort pentru realizarea lor eficientă şi în termenii stabiliţi.

Paralel cu multiplele probleme educaţionale conducerea liceului permanent se preocupă de fenomenul de prevenire şi combatere a delingvenţei juvenile, implică în această activitate dirigintii de clase, se organizează discuţii, mese rotunde, convorbiri cu părinţii. Se duce evidenţa şi analiza contingentului de elevi cu nevoi speciale şi specifice, care necesită atenţie, discuţii individuale şi în colectiv pe diverse tematici, căldură sufletească, etc. În prezent în instituţie 2 copii se află în vizorul Birului Sigurantă Copii al Secţiei Securitate publică a Inspectoratului de Poliţie Leova, din domeniul situaţiei de risc sunt luaţi la evidenţă 12 elevi, este întocmită lista a 6 elevi ce încalcă unele reguli de comportament, sunt 63 elevi părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare (la 18 din ei ambii părinţi plecaţi).

Conţinutul panoului unde trebuie să se afişeze diverse materiale din legislaţia juridică, date statistice pe ţară, raion despre situaţia infracţională, cazuri cu rezonanţă socială sporită, obligaţiunile şi drepturile minorilor în societate şi măsurile preconizate în acest domeniu lasă de dorit

În gimnaziu se respectă drepturile copiilor. Responsabilul de respectarea drepturilor copiilor a desfăşurat diferite activităţi în cadrul săptămînii “ Drepturile copilului” ca : Atelier de creaţie cu subiectul “Toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnităţi şi drepturi”; masă rotundă cu genericul ” Drepturile copiilor – premisă de a respecta şi a cunoaşte Drepturile omului “, ” Încălcarea drepturilor copiilor oglindite în literatură “( cl. a IX-a)

Toată documentaţia ( fişele de sesizare, registrul, ordinele ME, procesele verbale) se păstrează în mape separate, sunt scrise lizibil şi correct. Lădiţa cu plîngeri se deschide sistematic ( o dată în două săptămîni) şi se discută toate petiţiile. E de dorit că în grupul de discuţie a petiţiilor să fie incluşi 1-2 elevi.

Direcţia liceului e responsabilă şi duce un control strict asupra executării bujetului instituţiei în toate domeniile de activitate şi periodic informează colectivul despre realizarea lui. Bugetul scolii în anul de studii 2014-2015 a fost de 3 327 400 lei, executarea lui a fost de 99,40%, pentru anul de studii 2015- 2016 – 3 676.900 lei, executarea lui a fost de 96,00%, nerealizate - 4% (conform fişei şcolii prezentată de Ministerul Educaţiei). Rezultă că nu s-au cheltuit în anul de studii 2015-2016 – 147000 lei. Din care articole sunt aceşti bani şi din ce motive nu au fost valorificaţi rămîne să vă clarificaţi şi să informaţi colectivul.

Contabilitatea instituţiei duce evidenţa bunurilor materiale, însă nici unul din ele ( mobilierul şcolar, calculatoarele, televizoarele, proiectoarele, printerele, tablă interactivă, alte lucruri de preţ ) nu sunt marcate, nu se duce evidenţa lor strictă, nu se dau în primire pentru folosinţă persoanelor responsabile la început de an de studii apoi verificate la sfîrşit de an de studii. (Şi mobilierul şcolar din clasă sa fie dat fiecărui elev în primire pentru un an de folosinţă). Sper, în rezultat şi atitudinea faţă de averea şcolii a fiecăruia se va schimba spre bine.


Propuneri si sugestii
1. Direcţia liceului în acţiunile sale să intensifice cerinţele în domeniul de perfecţionare a măiestriei pedagogice a cadrelor didactice în cadrul orelor de curs la obiectele de studiu, avînd obiectivul de bază: - mărirea randamentului lecţiei şi a rezultatelor şcolare prin evaluări cît mai obiective. În acţiunile sale să persevereze mai insistent în realizarea cît mai calitativă a cerinţelor curriculare în domeniul educaţional.

2. Directia liceului va procura aparatajul TIC necesar fiecărei clase, preparate umede, mulage, ustensile de laborator şi reactivi chimici necesare pentru obiectele chimia, biologia, fizica.
3. Fiecare profesor va inspira o mai mare responsabilitate în predarea obiectului de studiu prin selectarea metodelor de predare cît mai accesibile pentru elevi şi în dependenţă de contingentul lor în clasă.


 1. Direcţia liceului va crea o sistemă bine gîndită de asistări reciproce la ore de către pedagogi, care ar urma cu o analiză colegială, discuţie, schimb de idei, obiectivul fiind perfecţionarea permanentă a metodologiei de predare a lecţiei. De organizat studierea şi propagarera experienţei avansate a pedagogilor.
 1. În cabinetul metodic se cere să fie afişate - ciclograma controlului intern, ciclograma testelor de evaluare, tematica seminarelor psiho-pedagogice cu implicarea cadrelor didactice în pregătirea şi petrecerea lor pe perioada anului şcolar începînd cu 1 septembrie.
 1. Se propune ca pentru anul de studii viitor 2018-2019 Planul anual de activitate să fie creat pe compartimente.Școlarizarea si fregvenţa elevilor la ore
În conformitate cu ordinul nr.1 din 01.09.2017 ,,Cu privire la înmatricularea elevilor pe clase în anul de studii 2017-2018” în registru școlar au fost înscriși 303 elevi: 131elevi din clasele a I-IV-a și 172- clasele a V-IX-a. Pe parcusul semestrului au plecat 5 elevi : 2 din clase primare și 3 – din cl.gimnaziale. În perioada evaluării în instituție lecțiile erau frecventate de 298 elevi. Copii cu frecvență redusă sunt în număr de 3, toți din aceeași familie socialment vulnerabilă. Părinții acestor copii sunt invitați și se discută permanent la comisia multdisciplinară din instituție și din localitate. Din ei 2 copii din clasa a VIII-a sunt la evidența poliției din cauza furturilor și hoției.

Direcția instituției înaintează demersuri la organele de poliție și la primărie privitor la situația precară a copiilor nominalizați, discută permanent cu părinții acestora, monitorizează situația din familie.


Dosarele copiilor plecați sunt eliberate în baza confirmărilor prezentate de părinți ce se păstrează în instituție. Frecvența elevilor este monitorizată permanent de către directorul adjunct educativ și este înregistrat lunar procentul frecvenței la ore pe clase cât și pe instituție. În mediu frecvența in lceu este de 99%. Elevi neșcolarizați în liceu nu sunt, nu este nici abandon școlar.


Recomandări:
Direcția instituției să monitorizeze în continuare fregvenţa elevilor la ore, zilnic să ducă control al frgvenţei elevilor ce se află în mediul situației de risc cu scopul de a preveni abandonul școlar.
Documentaţia ce ţine de personal
Conform Nomenclatorului –tip al dosarelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar, instituţia dată deţine documentaţia necesară, ce reflectă corectitudinea aplicării legislaţiei în vigoare.

Prin urmare, tabelul de mai jos oglindeşte vădit starea lucrurilor:

Nr./o

Documente analizate

Prezenţa documentelor

Calificativul evaluării

satisfăcător

Bine

Foarte bine
registrul de ordine şi ordinele cu privire la personal

Da
registrul de evidenţă a ordinelor cu privire la activitatea de bază

Da
registrul de evidenţă a carnetelor de muncă

Da
carnetele de muncă

Da
dosarele personale ale angajaţilor

Da
registrul de evidenţă a contractelor de muncă

Da
contractele individuale de muncă

Da
registrul documentelor intrate

Da
Registrul documentelor ieşire

Da
Nomenclatorul documentelor instituţiei

Da
Dosare personale ale angajaţilor

Da
Registrul de evidenţă a documentelor de strictă evidenţă (a diplomelor de bacalaureat, atestatelor, certificatelor) eliberate

Da


Yüklə 243,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə