Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1,42 Mb.
səhifə1/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1,42 Mb.
#70968
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

NOTERLİK DAİRESİ

A. KONU BAŞLIKLARI

B. ÖNERİ METİNLERİ

1- ADÎ KEFALET


Adî Kefalet: Asıl İşlemin Damga Vergisi - Kefaletin Damga Vergisi
1- … sayılı, iki şahıs arasında yapılan 60.000.000 liralık alım-satım sözleşmesinde, alıcı ve borçlu olana üçüncü bir şahıs adiyen kefil olduğu halde, bu sebeple ayrıca damga vergisi karşılığı alınmadığı anlaşılıp, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Adî kefalet, kendisiyle birlikte yapıldığı asıl mukavele ile Damga Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinin kastettiği anlamda, birbiriyle ilgili ikinci bir işlem oluşturmadığından, konusu ve değeri farklı olabilen her hukukî muameleye ait damga vergisi matrahlarının ayrı ayrı belirlenmesi ve bunların hesaplanan damga vergileri toplamının tahsil olunması gerektiğinin hatırlanması,
Kefalet: İş Kâğıdında Kefaletin Türünün Belli Olmaması
2- ... yevmiye sayılı kira sözleşmesi aynı zamanda müteselsil kefilli olduğu sözleşme ve onay şerhinde belirtilmeyen bir başka şahısça kefil sıfatıyla imzalandığı halde, sadece kira aktinin damga vergisinin alınmasıyla yetinildiği müşahede olunmuş, eksiklik ikmal edilmiştir.
Kefilin sıfatı Adi Kefil açık olarak belirtilmemiş ise bunun onay sırasında ilgiliden sorulması, herhangi bir nedenle müteselsil olduğu belirtilmiyor ise kefilin hukuken lehine olan yükümlülüğe imza atmaya tercih edeceği ilkesinden hareketle bunun adi kefalet sayılması, damga vergisinin de buna göre tahsili gerektiğinin bilinmesi,


Adi Kefalet: Kira Dışındaki Sözleşmeler Sebebiyle Adi Kefil Olunması
3- ... yevmiye sayılı işlemde alım satım sözleşmesinden doğan borca adi kefil olunması halinde her iki aktin damga vergisinin toplanılarak alınması yerine sadece en yüksek damga vergisinin alınması ile yetinildiği gözlenmiştir.
Adi kefaletin hukuki niteliği kira akdi karşısında başka, diğer sözleşmelerden doğan borçlar sebebiyle gerçekleştirilen adi kefaletlerde daha başka olmayıp, hüküm ve sonuçlarında bir değişiklik olmadığı için Bakanlık mütalâasının kira ile sınırlı olarak kabul edilmemesi, kira dışındaki sözleşmelerden doğan borçlar nedeniyle de aynı şekilde hareket edilmesi ve satış sözleşmesi yanında ayrıca adi kefalet işlemi de onaylanmış ise kefalet edilen tutara göre ikinci bir damga vergisinin tahsil edilmesi,
Adî Kefalet: Birden Çok İmzalı - İmza Sayısı ve Harç
4- 3 yıllığı, 800.000.000 TL olan (AK, NS ve MS) isimli üç adî kefilce de imzalanan, (İS ile MA) arasında münakit kira sözleşmesinde, kefaletin nevi ve buna göre imza sayısı hesabı doğru yapılmadan, adî kefaletteki imzanın tek sayılması suretiyle… TL harç yerine… TL eksiğiyle … TL harç karşılığı tahsil olunduğu görülüp, belirtilen noksanlık tamamlattırılmıştır.


492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 44/3. maddesi mucibince, ancak müteselsil kefillerin imzaları "tek" sayılacağından, adî kefillerin imzalarının her birinin müstakil addedilmesi suretiyle harç hesabı yapılması yoluna gidilmesi,
5- 2006/58114 yevmiye sayılı iki imzalı 115.000,00 TL bedelli taraflar dışında ayrıca yüklenici firma yetkilisi (BA) ve (AYH)'nin adi kefil sıfatıyla sözleşmeye imza koydukları ve bu imzalarında onaylandığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, kefillerinde imzalarının harca esas alınması sonucu 207,00 TL yerine 207,00 TL fazlası ile 414,00 TL harç, adi kefaletlerin dikkatten kaçırılması sonucu 2.587,50 TL yerine 1.725,00 TL eksiğiyle 862,50 TL damga vergisi tahsil edildiği izlenmiş, fazla alınan harcın mahsubu ile 1.518,00 TL damga vergisi,
Benzer şekilde hareketle 2007/47729 yevmiye sayılı iki imzalı 56.510,00 TL bedelli, 100.000,00 TL cezai şart içeren, iki şahsın da garantör sıfatıyla imza koydukları kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, garantörlerin de imzalarının harca esas alınması sonucu 101,72 TL yerine 101,72 TL fazlası ile 203,44 TL harç, garantör imzalarının dikkatte alınmaması neticesi 1.271,48 TL yerine 521,48 TL eksiğiyle 750,00 TL damga vergisi tahsil edildiği izlenmiş, fazla alınan harcın mahsubu ile 419,76 TL damga vergisi,
Alındığı saptanmış, eksiklikler ikmal ettirilmiştir.
Söz konusu iş kâğıdındaki "kefaletname muamelesinde" iki imza, bir biri ile ilgili iş olarak da "kat karşılığı inşaat sözleşmesinde" de iki imza bulunduğuna göre, Harçlar Kanunu'nun 46. maddesi gereğince, her iki işlemin harçlarından hangisi en yüksek ise, o tutar, harç olarak alınacağından öncelikle her muamelenin harcının ayrı ayrı kendi içindeki imza sayısına göre hesaplanması ve aynı kâğıtta toplanan bu kabil işlerin en yüksek olanın harcının tahsili ile yetinilmesi,
Aynı iş kâğıdında asıl işlem ve akdin taraflarından başka bir şahsın işleminin de bulunduğu nazara alınarak adi kefalet sebebiyle 488 sayılı Kanunun 6/3. maddesi gereğince asıl sözleşmeninkinden ayrı olarak ( her bir adi kefil için ) damga vergisi alınması icap ettiğinin unutulmaması,
TNB'nin 2000/16 sayılı genelgesi gereğince de, garantörlerin borcu garanti ettiklerine dair verdikleri garanti şerhinin, bir asıldan doğma olmayan nitelikte bir akit olduğundan, garanti şerhinin 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre ayrıca her garanti edenin imzası itibariyle ayrı ayrı binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerektiğinin bilinmesi,

Asıl akit olan kira ile adî kefalet aynı iş kâğıdı üzerinde bir araya geldiği takdirde, bunlar harç yönünden birbiri ile ilgili işlem sayıldığı için bunların harçlarının ayrı ayrı hesaplanıp Harçlar Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca, bunlardan en fazla olanın alınması ile yetinilmesi,

2017/58114 yevmiye sayılı iki imzalı 115.000,00 TL bedelli, taraflar dışında ayrıca yüklenici firma yetkilisi (BA) ve (AYH)'nin adi kefil sıfatıyla sözleşmeye imza koydukları ve bu imzalarında onaylandığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, kefillerinde imzalarının harca esas alınması sonucu ... TL yerine ... TL fazlası ile ... TL harç, sözleşmeden ayrı olarak yalnızca bir adi kefilden damga vergisi alınması yerine adi kefil sayısınca damga vergisi alınması sonucu ... TL yerine ... TL fazlasıyla ... TL damga vergisi tahsil edildiği izlenmiştir. (Not: 09/08/2016 tarihinden itibaren yapılan işlemlere yöneliktir.)


Benzer şekilde hareketle 2017/47729 yevmiye sayılı iki imzalı 56.510,00 TL bedelli, iki şahsında garantör, iki şahsın da adi kefil sıfatıyla imza koydukları kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, adi kefil ve garantörlerinde imzalarının harca esas alınması sonucu ... TL yerine ... TL fazlası ile ... TL harç, sözleşme damga vergisinden ayrı olmak üzere yalnızca bir garantörden ve bir adi kefilden damga vergisi alınması yerine, garantör ve adi kefil sayısınca damga vergisi alınması neticesi ... TL yerine ... TL fazlasıyla ... TL damga vergisi tahsil edildiği izlenmiştir. (Not: 09/08/2016 tarihinden itibaren yapılan işlemlere yöneliktir.)
Söz konusu iş kâğıdındaki "kefaletname muamelesinde" iki imza, "garantör işleminde" de iki imza, bir biri ile ilgili iş olarak da "kat karşılığı inşaat sözleşmesinde" de iki imza bulunduğuna göre, Harçlar Kanunu'nun 46. maddesi gereğince, her üç işlemin harçlarından hangisi en yüksek ise, o tutar, harç olarak alınacağından öncelikle her muamelenin harcının ayrı ayrı kendi içindeki imza sayısına göre hesaplanması ve aynı kâğıtta toplanan bu kabil işlerin en yüksek olanın harcının tahsili ile yetinilmesi,
TNB'nin 2016/93 sayılı Genel Yazısında da açıklandığı üzere, 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yasanın 24/a maddesi ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun 6/3 maddesine "bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefil veya garanti taahhüdü bulunması halinde ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır" cümlesi eklendiğinden, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren adi kefil veya garantör sayısına bakılmaksızın, ayrı ayrı olmak kaydıyla, yalnızca birinden damga vergisi alınması gerektiği, örneğimizde; asıl işlemden bir, kaçar kişi olduklarına bakılmaksızın adi kefil ve garantör işlemlerinden de birer olmak üzere toplamda üç damga vergisi alınması gerektiğinin gözden ırak tutulmaması,
Aynı iş kâğıdında asıl işlem yanında akdin taraflarından başka bir şahsın işleminin de bulunduğu nazara alınarak, adi kefalet sebebiyle 488 sayılı Kanunun 6/3. maddesi gereğince asıl sözleşmeden ayrı olarak (kefil sayısına bakılmaksızın yalnızca bir kefil için) damga vergisi alınması icap ettiğinin unutulmaması,
NOT 1: Müşterek borçlu ve müteselsil kefalet 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6/2 maddesi uyarınca birbiriyle ilgili ve bir asıldan doğma işlem sayıldıklarından, asıl işleme ait damga vergisi ile müteselsil kefalete ilişkin damga vergisi kıyaslanarak yüksek olanından alınacaktır.
NOT 2: 6728 sayılı Yasa ile adi kefalet ve garanti taahhüdüne ilişkin yapılan değişiklik 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu açısından yapılmıştır. Harçlar Kanunu açısından herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla adi kefalet ve garanti taahhüdü için bu konudaki önerimiz aynı kalmıştır.

2- ADÎ ORTAKLIK
Adî Ortaklık: Kuruluş İşlemi - İmza Sayısı - Harç
1- ... yevmiye sayılıda, 100.000.000 TL sermayeli bir adî şirket kurmaları üzerine, bunların aynı kuruluşu oluşturdukları düşüncesiyle tek imza itibariyle harç alındığı belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Şirketlerin ancak sözleşmeden sonra tüzel kişilik kazanabilecekleri göz önünde tutularak, daha oluşum safhasında her şahsın imzasının ayrı sayılması gerektiğinin bilinmesi, kaldı ki adî şirketlerde tüzel kişilik bulunmadığının, adî ortaklık kurulması suretiyle, yeni bir tüzel kişilik meydana getirilemeyeceğinin ve her bir ortağın varsa sözleşmenin özel maddesi veya ayrı bir vekâlet ile diğer ortakları, temsil edebileceğinin, kuruluş safhasında özel bir vekâlet söz konusu değilse her kurucu asilin imzasının ayrı ayrı harç konusu yapılması icabettiğinin hatırdan çıkarılmaması,


Adî Ortaklık: Konulan Sermaye Değeri - Bir Ortağa Ödenmesi Vaadedilen Kar Payları Toplamı


2-…yevmiye sayılıda, (CA)'nın 100.000.000 TL nakit ile İzmir Kahramanlar'daki dükkânının kullanımını ve (BB)'nin de 900.000.000 TL para koymak suretiyle oluşturdukları adî ortaklığın devamı süresince yani 2 yıl müddetle (BB)'nin (CA)'ya her sene ortaklık kâr etmese bile 200.000.000 TL kâr payı vermeyi ve bu kadar parayı ona ödenmeyi garanti ettiği belirlenmesine rağmen, sırf adî ortaklığın sermayesi esas alınarak, ikinci değer de hesaba katılmadan, harç ve damga vergisi tahsil olunduğu görülmüş, gereği ifa olunmuştur.
Taraflar arasında oluşturulan akdi münasebetlerin konusunun birden çok unsurdan meydana gelmesi halinde, bunların hepsinin toplanması suretiyle vergi ve harç matrahının belirlenmesi,
Birbiri ile ilgili ayrı işlemler söz konusu değil ise ayrı kalemlerden oluşan unsurların birbirine eklenmesi, adî ortaklığa ait ana sözleşme imzalanırken ortaklara ödenmesi vadedilen "kâr paylarının"da ikinci bir değer oluşturduğunun ve bunun taahhüt konusu olarak ayrıca harç ve damga vergisi mevzuu olması icabettiğinin bilinmesi,
3- AFETZEDELERE KONUT DAĞITIMI
Afetzedelere Konut Dağıtımı: Kur'a Çekimi - Harç
1- İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce, 25 afetzedeye verilmek üzere yapılan konutların teslimine esas olacak kur'a çekimine ait… iş kâğıdında, maktu asıl ve suret harcı olmak üzere… TL harç karşılığı alındığı tespit edilmiştir.
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 42. maddesindeki "Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek tapu ve kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler her türlü "vergi, resim ve harçtan muaftır" hükmünün bundan sonraki işlemlerde göz önünde bulundurulması,


4- ALACAĞIN TEMLİKİ


Fesih/Cayılması, Damga Vergisi Oranı
1- ... yevmiye sayılıda, evvelce temlik edilen alacağın, yapılan geçmiş işlemden tarafların cayması sebebiyle bu işlemlerin fesihname kabul edilerek. damga vergisine tabi tutulduğu anlaşılmış noksanlık ikmal ettirilmiştir.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 10/11/1986 tarih ve 2121348-3-3569/79032 sayılı Mütalaası ile TNB'nin 22/1/1998 gün ve 3 sayılı Genelgesi'nde de açıklandığı üzere, evvelce taraflar arasında kurulmuş bulunan sözleşmenin onlara yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde edaların ifasından ve tasarrufi muamelelerin yapılıp, ilgililer arasındaki borç ilişkisi sona erdikten sonra yapılacak olan akitten dönme işlemlerinin geçmişte yapılan neviden (satış, alacağın temliki gibi ...) yeni bir akit ile mümkün olabileceğinin, bunların fesih sayılamayacağının bilinmesi, damga vergisinin de akitlerdeki gibi tahakkuk ettirilmesi,


5-AMME ALACAĞINA KEFİL OLMA
Amme Alacağına Kefil Olma: Damga Vergisi İstisnası
1- (GÇ)'nin Basmane Vergi Dairesine … yılı gelir vergisi olarak yatırması gereken, … liranın ödenmesi konusunda ona kefil olan (YÇ)'nin … yevmiye sayılı işleminden, … TL damga vergisi karşılığı tahsil olunduğu saptanmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosuna 4/12/1985 tarihinde 3239 sayılı Yasa ile eklenen l/C-16. maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 11. maddesi gereğince noterde tanzim edilen şahsî kefaletle ilgili kâğıtların, damga vergisinden istisna olunduğunun,
TNB'nin 05/09/2003 gün ve (30) sayılı Genelgesi'nde de ayrıntılarıyla izah edildiği üzere, 6183 sayılı Yasa'nın 1.ve 2. maddesi gereğince; Devlete, İl Özel İdarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masrafı; vergi cezası, para cezası gibi asılların ve bunların gecikme zam ve faizi gibi ferilerinin ve kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinden doğan diğer alacaklar ile bunların takip masraflarının; bunlar yanında muhtelif Kanunlarda Tahsili Emval Kanunu'na göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacağın, 6183 sayılı Kanun'un 3. maddesi mucibince "amme alacağı" olarak tanımlandığının, bundan böyle hatırdan çıkarılmaması,
Amme Alacağına Kefil Olma: Öğrenciye Yapılan Masrafı Ödeme Taahhüdü - Damga Vergisi
2- Devletçe okutulan öğrencinin, kendisi için yapılmış gideri ödememesi üzerine, onun yerine Devlet alacağını ödemeyi taahhüt edip, kefil olan şahsın işleminin, amme alacağı sebebiyle gerçekleşmiş bir şahsî kefaletname olarak kabul edilerek, damga vergi alınmadığı anlaşılmış, noksanlık tamamlattırılmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun 1-C-16. maddesi ile istisna kapsamına konulan şahsî kefaletnamenin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gereğince, "amme alacağı" sayılan yükümlülükler için gerçekleştirilen işlemler olduğundan; bu Yasanın 1. maddesi ile akitten, haksız fiil ve sebepsiz iktisaptan doğan Devlet, il özel idaresi ve belediye alacaklarının "amme alacağı sayılmadığının ve dolayısıyla takip ve tahsilinde 6183 sayılı Yasa'nın tatbik edilemeyeceğinin, idare lehine gerçekleşen bu gibi taahhüt ve kefaletlere bağışıklık uygulanamayacağının bilinmesi,
Amme Alacağına Kefil Olma: Köy Malına Verilen Zararı Ödeme Taahhüdü - Damga Vergisi
3- Keçiler Köyü'nün şahsî malı olan narenciye bahçesine verilen zararın ödetilmesi amacıyla açılan dava sırasında, davalı lehine kefalette bulunan üçüncü şahsın kefaletnamesinden, amme alacağı için yapıldığı ve bağışık olduğu gerekçesiyle damga vergisi tahakkuk ettirilmediği belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'un 11. maddesine giren şahsî kefaletler sebebiyle damga vergisi borcu doğmaz ise de, aynı Yasa'nın 3. maddesi ile köylerin bu Yasa'nın uygulanmasında amme alacaklısı idare sayılamayacağının, kaldı ki, sözü geçen Kanun'un 1. maddesi uyarınca, haksız fiilden kaynaklanan alacakların da amme alacağı olarak kabul edilmediğinin; Ancak, her hangi bir kanunda bir alacağın Tahsili Emval Kanunu'na (Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu'na) göre tahsil edilebileceği bildirilmiş ise, o çeşit alacaklar için de 6183 sayılı Yasa'nın hükümlerinin tatbik edilebileceğinin; köy lehine böyle bir düzenleme yapılmadığının, hatırdan çıkarılmaması,

6- ASALET


Asalet: Velayet - Vekâlet - İmza Sayısı
1- … sayılı vekâletnamede, kendisine asaleten ve üç kişiyi temsilen imzalayan şahsın imzasının "bir" sayıldığı ve diğer birkaç iş kâğıdını, kendine "asaleten" ve bir veya daha çok çocuğuna "velayeten" imzalayan veli'nin imzasının "tek" sayılması suretiyle eksik harç alındığı anlaşılıp, noksanlık tamamlattırılmıştır.
Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/03/1967 tarih ve 4578 sayılı Mütalâası'nda da belirtildiği üzere, ilgili, iş kâğıdını haiz olduğu birden çok sıfata dayanarak imza ederse, Harçlar Kanunu'nun 44/4. maddesi "imza yalnız sıfatlar sayısınca çoğaltılır" kuralını benimsediğinden, temsil yetkisine istinaden yapılan işlerde, "sıfat üzerinde durulması, örneğin iş kâğıdı bir şahıs tarafından "asalet ve "vekâlet" olmak üzere iki sıfata dayanarak imzalanırsa, harç yönünden bu imzayı "iki", eğer bunlara ilaveten "velayeten" de imzalanırsa, imzayı "üç" saymak gerektiğinin unutulmaması,

7- ASGARİ DAMGA VERGİSİ - HARÇ


Asgarî Damga Vergisi: Değersiz İşlem - Değerli İşlemin Asgarî Damga Vergisinin Değersiz İşleme Ait Tutardan Aşağı Olamayacağı Düşüncesi
1- … yevmiye sayılı, … TL değerli, PTT acentalık taahhütnamesinden, belli parayı ihtiva eden iş kâğıtları sebebiyle alınacak damga vergisinin (değersiz akit ve taahhütnamelerdeki) maktu damga vergisinden aşağı düşemeyeceği düşüncesiyle, kendisinin icabettirdiği (5.000 x %07.5=37.5 TL) yerine o tarihteki tarifeye göre 3.000 TL damga vergisi bedeli tahsil olunduğu saptanmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosu ile değer ihtiva eden kâğıtlar sebebiyle belirlenecek nispî damga vergisine asgarî bir miktar getirilmediğinin bilinmesi,


Asgarî Harç: İşlem Başı - İmza Başı
2- İş kâğıdında imza itibariyle harcın … liradan aşağı düşemeyeceği, tarifenin I/1. Pozisyonundaki tutardan az olamayacağı kanaatiyle hareket edildiği ve bir kısım iş kâğıtlarından fazla harç alındığı tespit edilmiştir.
492 sayılı Kanun'a bağlı (2) sayılı Tarifenin noter harçları bölümünün 1/1. Pozisyonunda "harç miktarı…liradan az olamaz" tarzındaki hükmün, imza değil işlem nazara alınarak konulduğunun bilinmesi,


8- ASIL VE ÖRNEKLERDEN ALINAN GİDERLER


Asıl ve Örneklerden Alınan Giderler: Açıklamalı Dökümün Yazılmaması
1-Asıl ve örnekler için alınan giderlerin, iş kâğıtlarında ayrı ayrı gösterilmediği görülmüş, teftiş ve tetkikte zorluk çekilmiştir
Noterlik Kanunu'nun 115. maddesi hükmü, asıl ve örnekler için alınan giderlerin ayrı ayrı gösterilmesini amir bulunduğundan, madde hükmünün aynen yerine getirilmesi suretiyle kontrol ve denetime imkân verilmesi,


9- ASKER ŞAHSIN VEKÂLETNAMESİ
Asker Şahsın Vekâletnamesi: Harç - Kıtaya Duhulden Sonra
1- Askerler tarafından kıta'larına duhulden sonra verilen vekâletnamelerin harca tabi tutulduğu tespit edilmiştir.
1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 61/2 maddesindeki muafiyetin getiriliş amacı göz önünde tutularak askerliğe daveti müteakip ve kıtaya iltihaktan önceki safhada verilen vekâletlere şamil olup, daha sonraki devrede noterler tarafından düzenlenecek olanları kapsamadığı gibi bir sonuca varılmasının yasa koyucunun güttüğü gaye ve getirmek istediği kolaylık ile bağdaşmayacağının bilinmesi,


10-ARŞİV


Arşiv: Yakacağın da Arşive Konulması - Yangından Korunma Önlemi
1- Noterliğin arşiv bölümünün zeminini tamamıyla kaplayacak şekilde odun ve kömür yığılmak suretiyle Yönetmeliğin 6. maddesindeki tahsis amacı dışına çıkıldığı gibi, evrakın muhafazasında fevkalâde tehlikeli bir durum yaratıldığı, yangından korunma için yeterli malzemenin bulundurulmadığı belirlenmiştir.
Gereksinimi karşılayacak şekilde yeterli yangın malzemesinin ve odun kömür koyacak ayrı bir yerin derhal teminiyle arşivde her an zuhuru muhtemel yangın tehlikesinin bertaraf edilmesi,


Arşiv: Rutubete Karşı Önlem Almama
2- Arşiv olarak kullanılan odanın, rutubet alması sebebiyle, iş kâğıtlarının yapıştırıldığı birçok cilbendin nemlendiği, içlerindeki iş kâğıtlarının adeta ıslanmış hale geldiği, yazıların okunmasının zorlaştığı müşahede edilmiştir.
Denetim sırasında ikaz edildiği ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 6. maddesinde açıklandığı veçhile, arşivin ayrı bir yerde de olabileceği nazara alınarak, temin edilecek yeni ve rutubetsiz bir odanın arşiv olarak tefriki ile iş kâğıtlarının bu durumdan kurtarılması ve bu hususta icabeden önlemlerin bir an evvel alınması,
Arşiv Yönetmeliği: İş Kâğıtlarını Ayrı Cilbentlere Koyma
3- Arşiv Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca iş kâğıtlarının sınıflandırılıp ayrı ayrı A, B, C, D cilbentlerine konulmadığı, eski uygulamaya devam edildiği belirlenmiştir.
Arşiv Yönetmeliği uyarınca iş kâğıtlarının özel cilbent gruplarına konulmasına itina gösterilmesi, Yalnızca geçici yetkili noter yardımcılığı uygulamasına devam edilen yerlerde bu yönteme geçilmediğinin bilinmesi,

11- AV TÜFEĞİ SATIŞI


Av Tüfeği Satışı: Sahiplik Belgesi Alma İzni
1- … yevmiye sayılı yivsiz av tüfeğinin satışına ilişkin iş kâğıdında, alıcının sahiplik belgesinin bulunup bulunmadığının araştırılmadığı gözlenmiştir.
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 12 ve 13. maddesi gereğince, bu tür işlemlerde, yivsiz av tüfeği almak isteyenlerin mahalli mülki amirliklerinden, av tüfeği taşıma veya bulundurma ya da yivsiz av tüfeği sahipliği belgesi almalarında bir engel bulunmadığına ilişkin belgenin alınması, belge mevcutsa işlem yapılması cihetine gidilmesi,


12- AZİLNAME
Azilname: Önceki Vekâletname Hakkında Bilgi Alma
1- Azilnamelerde ilgiliden daha önce verdiği vekâletin hangi noterlikten tanzim edildiği, yevmiye numarasının ne olduğu hususunda bilgi sorulmadığı gözlenmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca azilnamelerin önceki vekâletnamelere işlenmesi icap ettiği gibi, daha sonradan ortaya çıkabilecek sorumluluğu mucip hallerin önlenmesi bakımından ilgililerden önceden tanzim ettirdikleri vekâletnamelerle ilgili bilgi istenmesi, bilgi veremezlerse bunun da iş kâğıdına aktarılmasının usul ittihazı,
Azilname: Harç - İmza Tasdiki de Yapılması
2- ... yevmiye sayılı azilname, "düzenleme" olarak yapılırken ilgilinin imzası da tasdik olunduğu halde, yalnızca tebliğ harcı alınmakla yetinildiği anlaşılmış, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Türkiye Noterler Birliği’nin 03/04/1989 tarih ve 29 sayılı Genelgesi'nde açıklandığı veçhile, bu gibi durumlarda tebliğ işlemi ile birlikte bir de imza onaylama işlemi bulunduğu ve bunların yapılış ve gerçekleştiriliş biçimleri itibariyle birbirinin yerine geçen muameleler sayılmaları söz konusu olamayacağı için, her iki işlemin harcının da ayrı ayrı hesaplanıp alınması gerektiğinin unutulmaması,
Azilname: Harç - İmza Tasdiki Yoluyla Yapılan Azilname
3- İmza tasdiki suretiyle yapılan azilnamelerden, geçen denetim sonunda tebliğ edilen tavsiyenin yanlış yorumlanması sonucu "azilname tebliği" ile ilgili harcın mükerrer alındığı müşahede edilmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 84/3. maddesi uyarınca, "İş kâğıdının düzenleme olarak yapılan aslının daire de saklanması", aynı Yasa'nın 90. maddesi gereğince de "imzası onaylanan iş kâğıdının aslının ilgilisine verilip, imzalı örneğinin yani nüshasının dairedeki cilbentte muhafaza edileceği, yine Noterlik Kanunu'nun 106/1-3 maddesinde yer alan "Tebliğ olunan işlem kâğıdında ilgilinin imzasının bulunması icap ettiği ilkeleri de gözünde tutularak, iş kâğıdı örnek ve nüshalarının ilgilinin isteği ile bağlı kalınarak tanzim sureti ile ortaya çıkacak duruma göre; bu işleme ait asıl ve nüshaların, örneklerin gerektirdiği 'azilname' asıl harçlarının muhatap sayısına, "imza onaylama harcının da" iş kâğıdı asıl nüsha ve ilgiliye verilen örneklerine göre tahakkuk ettirilmesi suretiyle, her iki nevi işlem harcının toplanıp tahsil edilmesi,
Azilname: Önceki İşlemi Yapan Notere Tebliğ - Tebliğ Harcı Alma

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə