Plan yapim ve onayiYüklə 21,74 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü21,74 Kb.
#13692


PLAN YAPIM VE ONAYI
BELEDİYE MECLİSİ VEYA İL GENEL MECLİSİ ONAYI

YÜRÜRLÜK

İLAN-ASKI

İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME

KESİN KARAR

UYGULAMA
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelik hükümleri her tür ve ölçekteki plan yapımına ilişkin esasları kapsamaktadır. Özel Kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise plan yapımına dair teknik kurallar konusunda Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Plan tür ve ölçekleri
Bölge Planı
Çevre Düzeni Planı,
İmar Planı

a-Nazım imar planı,

b-Uygulama imar planı
Mevzii imar planı,
Koruma amaçlı imar planı

vb.
Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Tablosu


Eğitim Tesisleri,

Sosyal ve Kültürel Tesisler,

Sağlık Tesisleri,

Resmi Tesisler,

İbadet Yerleri
ÇDP yapımına ilişkin usul ve esaslar
Plan yapımı ile ilgili araştırma konuları
Jeolojik etüt raporları ile ilgili açıklamalar
Plan hiyerarşisi ile ilgili düzenlemeler
İmar planı/ mevzii imar planı ÇDP ilişkisi
Plan değişiklikleri ile ilgili düzenlemeler
Plan raporları ile ilgili açıklamalar
Lejant ve plan çizim normları


PLAN NOTLARI
İmar planı notları imar planının kendisi gibi uygulanması kesin ve zorunlu idari işlemdir.
İmar planıyla belirlenmiş yapılaşma koşullarını açıklayıcı, belirleyici ve bütünleyici nitelikte olan plan notunun bazı yapılar için uygulanması bazı yapılar için ise uygulanmamasının plan bütünlüğünü ve dengesini bozacağı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından kötü örnek oluşturacağı açık olduğundan, plan notlarının keyfi uygulanması mevzuata uygun olmayacaktır.
İMAR PLANLARI
Nazım imar planları ve uygulama imar planları; Kanunda tanımlanan idarelerce, bu planların kendi ölçeklerinin gerektirdiği kararları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
PLANLARIN İLANI
Belediyelerce hazırlanan imar planlarının, belediye meclisinin onayından itibaren belediye başkanlığınca belirlenen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilmesi zorunludur.
Bir aylık ilan süresi içinde planlara yapılan itirazlar, belediye meclisince on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanmak durumundadır.
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Plan değişiklikleri planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olarak, gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak, ayrıntılı rapora bağlanarak, usulüne uygun olarak yapılmalıdır
Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde plan değişiklikleri yapılmalıdır
Plan değişiklikleri varsa üst ölçekli plan kararlarına uygun olmalıdır
İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi ve yerinin değiştirilmesine ilişkin plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Bilimsel ve teknik açıdan gerekçeleri ortaya konulmalıdır. Plan ana kararlarını değiştirmeden, plan bütünü dikkate alınarak imar planı değişiklikleri gerçekleştirilmelidir. Zorunlu haller;


  • Afet,

  • Kestirilememiş demografik hareketler,

  • Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler,

  • Üst ölçekli planlarda alınan yeni kararlar vb,

İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere artırılır.


Ayrıca yeşil alanın kaldırılmasına yönelik olan plan değişikliklerinde, kaldırılan yeşil alan miktarı kadar yeşil alan artırımı yapılmalıdır.
Mevcut bir imar planında değişiklik yapılabilmesi için, öncelikle yeterlilik belgesine sahip müellifçe plan değişikliğinin hazırlanması ve sonrasında hazırlanmış olan plan değişikliğinin belediye meclisince onaylanması zorunlu olduğuna göre; yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği olmaksızın, "onay mercii" olan belediye meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde dava konusu kararın alınmasında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine yollamada bulunarak alınan bu kararın bir plan değişikliği şeklinde uygulamaya konulmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir.
(İDARİ DAVA DAİRELERİ Karar:2003/662 Esas: 2001/880 09/10/2003)
İmar affından yararlanan yapıların imar durumu göz önünde bulundurularak imar planı ya da plan değişikliği yapılamaz.
Mevzuata aykırı yapıyı yapı ruhsatına bağlayabilmek amacıyla plan değişikliği yapılamaz.
MEVZİİ İMAR PLANI
Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması durumunda yapılmalı (planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı)
Mevzii imar planı yapımından önce yer seçimi ile ilgili yerleşme bütününde planlama esaslarına göre kullanım kararı verilmesi
Parsel sınırları ilgili idarece belirlenmeli (parsel büyüklükleri; maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan, malikleri bulunmayan yerler planlanan alan içinde ise % 20’sini aşmaması)
Kamuya ait bir yol ile bağlantısının kurulması (erişebilirliğin sağlanması)

Kısıtlamalar


Sınırların ilgili idarece belirlenmesi

Parsel sınırları

Parsel büyüklükleri

Ulaşılabilirlik

Her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında

Planla bütünleşmeyen konumdaki

Jeolojik-Jeoteknik Etüt

Hâlihazır Harita

Mülkiyet

MEVZİİ İMAR PLANI


Yürürlükteki planlarla bütünleşmemesi

Mevzii imar planı da imar planı olduğundan nazım ve uygulama ölçeğinde hazırlanmalı

Sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlaması

Jeolojik etütlerin onaylanması

Arsa ve arazi düzenlemesinin yapılması

He tür ve ölçekteki plan sınırları dışında olmalı (çevre düzeni planı bulunan alanlarda mevzii imar planı yapılamaz)


İMAR PLANLARINDA YARGI SÜRECİ
İmar Planlarına Dava Açma Süresi imar planları onaylandıktan sonra, son ilan tarihinden itibaren 60 gündür. İmar planlarına karşı bir aylık askı süresi içinde başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmemesi durumunda, başvuru reddedilmiş sayılarak takip eden 60 gün içinde dava açmak mümkündür. Davalar imar planlarının onayladığı idarelere göre Bölge Mahkemeleri veya Danıştay’a açılmaktadır
Açılan dava sonucuna göre mahkemeler yürütmenin durdurulması (kanuna açıkça aykırı olması ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurması) ve iptal kararları vermektedir
Kataloq: turkce -> dosya -> egitims
egitims -> İmar mevzuati
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ankara
dosya -> Resmî Gazete Sayı : 27539 tebliĞ
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sayı : B. 09 Tau 13. 00. 09/ Konu
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sayı : B. 09 Tau 13. 00. 09/ Konu
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sayı : B. 09 Tau 13. 00. 09/ Konu
dosya -> Çevre ve şEHİRCİLİk bakanliği mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
dosya -> T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ankara karar Konusu : …
egitims -> Yapılaşma süreci içerisinde kamu denetiminin etkinliğini artırmak
egitims -> Merkezi YÖnetim harcama belgeleri YÖnetmeliĞİ

Yüklə 21,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə