Propuneri la proiectul Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturaleYüklə 190,67 Kb.
səhifə1/4
tarix12.01.2019
ölçüsü190,67 Kb.
#96041
  1   2   3   4

Propuneri la proiectul

Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale


Pct. propus spre modificare

Partea interesată

Text conform proiectului

Redacţia propusă de titualarul de licență care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea sau respingerea propunerii
Consiliul Concurenței

Obiecţii şi propuneri nu sînt.
Moldovatransgaz„ SRL (MTG)

Obiecţii şi propuneri nu sînt.
Gagăuzgaz” SRL

Obiecţii şi propuneri nu sînt.
Confederația națională a Sindicatelor din Moldova

Obiecţii şi propuneri nu sînt.

Secţ.

2


Edineţ-gaz SRL

În textul proiectului, se folosesc în mod eronat expresii de tipul ”exploatarea, întreținerea”, ”exploatarea și întreținerea”, ”exploatarea și deservirea tehnică”, ”întreținere și deservire tehnică”. Ținem să menționăm, că deservirea tehnică este o parte componentă a procesului de exploatare, și nu ceva distinct (p. 323 din” Cerinţe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”). Îar termenul” întreținere” este sinonomul termenului” deservire tehnică”. Tot în acest context, se cuvine de precizat și de stipulat clar în regulament – operatorii de sistem vor” exploata” sau vor” deservi tehnic” rețelele de gaze, ce nu le aparțin cu titlul de proprietate? Atragem atenția, că conform prevederilor ”Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale” exploatarea include, inclusiv, și reparația capitală a obiectelor.

Nu se acceptă. Unele cuvinte pot fi sinonime, dar în Proiect se utilizează noțiunile și termenii din Legea nr. 108/2016, a se vedea art. 2.

Secţ.

2


AZ Inginerie SRL

deconectare – blocarea sau închiderea conexiunii dintre rețeaua de gaze naturale şi instalațiile de gaze naturale ale utilizatorului de sistem prin intermediul dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea instalațiilor de gaze naturale ale utilizatorului de sistem de la rețeaua de gaze naturale;

Propunem modificarea definiției

deconectare – blocarea sau închiderea conexiunii dintre rețeaua de gaze naturale şi instalațiile de racordare/de utilizare (după caz) ale utilizatorului de sistem prin intermediul dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea instalațiilor de racordare/de utilizare ale utilizatorului de sistem de la rețeaua de gaze naturale.Argumentare: instalația de gaze este compusă din instalația de racordare și instalația de utilizare (a se vedea art. 2 ”Noțiuni principale” din Legea RM Nr. 108 din 27.05.2016 ”Cu privire la gazele naturale”); prin varianta propusă de proiectul Regulamentului, operatorului de sistem i se impune de a deconecta implicit ambele instalații, ceia ce, în unele cazuri, nu ar fi rațional sau cu mult mai costisitor (pentru consumator, evident) decât de a deconecta numai instaliția de utilizare. Operatorul de sistem ar trebui să poată acționa după situație, realizând deconectarea cu cheltuieli minime.

Nu se acceptă, deoarece propunerea respectivă nu duce la careva concretizări sau îmbunătățiri. Utilizatorul de sistem posedă sau are în proprietate 2 instalații de gaze naturale: instalația de utilizare și instalația de racordare, ceea ce și se prevede în proiect.
Rotalin Gaz” SRL
Solicităm încheierea unui singur contract complex cu elemente ale contractului de racordare şi de distribuire de gaze naturale.

Nu se acceptă. Consumatorul nu încheie contract de prestarea serviciului de transport/ distribuție cu operatorii de sistem. Potrivit art. 80 al Legii 108/2016, furnizorii sînt obligaţi să încheie contracte pentru prestarea serviciului de transport, a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, pentru a asigura livrarea gazelor naturale pînă la locul de consum al consumatorilor finali deserviţi.

Pct.3

Rotalin Gaz” SRL

control al echipamentului de măsurare – ansamblu de operațiuni efectuate de către operatorul de sistem, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcționare a echipamentului de măsurare ..

În pct.3 a exclude sintagma „posibilitatea efectuării controlului cu echipamente speciale”.

Nu se acceptă. Nu este argumentat. Deoarece controlul poate fi efectuat cu, sau fără aparatele speciale.

Capitol II

Vestmoldtransgaz” SRL (VMTG)

RACORDAREA LA REȚELELE DE

GAZE NATURALESe propune de completat denumirea capitolului cu textul „INTERCONECTAREA REȚELELOR DE GAZE NATURALE”

Se acceptă.

Secț 3


VMTG

Eliberarea, prelungirea termenului de valabilitate și încetarea avizului de racordare. Condițiile tehnice de interconectare.

Se propune excluderea din denumirea secțiunii a textului Condițiile tehnice de interconectare”.


Nu se acceptă. A se vedea propunerea MEI.

Capitolul II

pct.5SRL ”Edineţ-gaz”

Pentru realizarea racordării la rețeaua de gaze naturale se stabilesc următoarele etape:

 1. depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;

 2. eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;

 3. încheierea contractului de racordare între operator și solicitant, achitarea costului de proiectare şi a tarifului de racordare, după caz;

 4. proiectarea instalațiilor de gaze naturale;

 5. coordonarea documentației de proiect;

Pentru realizarea racordării la rețeaua de gaze naturale se stabilesc următoarele etape:

 1. depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;

 2. eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;

 3. încheierea contractului de racordare între operator și solicitant, achitarea costului de proiectare şi a tarifului de racordare, după caz;

 4. proiectarea instalațiilor de gaze naturale;

 5. coordonarea documentației de proiect;

 6. executarea, recepția și punerea sub presiune a instalațiilor de gaze naturale.
Considerăm că subpunctele 4) și 5) trebuie să fie menționate înaintea subpunctului 3), adică mai întâi se elaborează și se coordonează proiectul, apoi se încheie contractul.

De asemenea. considerăm, că ar trebui suplinit cu un subpunct nou, în care s-ar face mențiunea, că pentru semnarea contractului de racordare, consumatorul trebuie să prezinte dovada încheierii contractului cu un agent economic specializat pentre exploatarea rețelelor și instalațiilor interioare, amplasate în aval de punctul de delimitare sau deținerea Avizului pozitiv de expertiză (conform Legii nr.116 din 18.05.2012 ”Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” art. 8 și ”Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, p. 304 al. 9).

Nu se acceptă, deoarece din Legea cu privire la gazele naturale reies etapele date. Legea prevede că racordarea se efectuează de către operatorul de sistem după încheierea contractului de racordare, achitarea costului de proiectare și a tarifului de racordare.

Respectarea prevederilor Legii cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase urmează a fi îndeplinită de către consumatorii finali activitatea cărora cade sub incidența legii date.Pct.5

SRL”AZ Inginerie”

Se propune în următoarea variantă:

 1. Pentru realizarea racordării la rețeaua de gaze naturale se parcurg următoarele etape: depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea Avizului de racordare;

 2. eliberarea de către operatorul de sistem a Avizului de racordare;

 3. proiectarea instalațiilor de utilizare și (după caz, dacă necesitatea va fi prevăzută în Avizul de racordare ), de racordare; sau operarea de modificări în proiectul instalațiilor existente;

 4. încheierea contractului dintre solicitant și operatorul de sistem pentru prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție-montare;

 5. executarea și recepția lucrărilor de construcție-montare a instalațiilor de utilizare și (după caz), de racordare, sau de modificare a instalațiilor existente;

 6. semnarea dintre solicitant și operatorul de sistem a Actului de delimitare;

g)obținerea de către solicitant a Avizul pozitiv de expertiză, elaborat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale, pentru activitate la obiectul industrial periculos sau încheerea unui contract cu un agent economic posesor de asemenea Aviz, pentru exploatarea instalațiilor de gaze, aflate în aval de Punctul de delimitare (în cazul încadrării instalațiilor de gaze în categoria obiectelor industriale periculoase, specificate în anexa nr. 1 la Legea nr. 116 din 18.05.2012 ”Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”); sau încheerea unui contract cu un agent economic specializat cu privire la exploatarea instalațiilor de gaze, aflate în aval de Punctul de delimitare, în cazul înstalațiilor de gaze care nu cad sub incidența Legii nr. 116 din 18.05.2012 ”Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” (inclusiv a instalațiilor consumatorilor casnici);

Nu se acceptă, deoarece din Legea cu privire la gazele naturale reies etapele date. Legea prevede că racordarea se efectuează de către operatorul de sistem după încheierea contractului de racordare, achitarea costului de proiectare și a tarifului de racordare.

Respectarea prevederilor Legii cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase urmează a fi îndeplinită de către consumatorii finali activitatea cărora cade sub incidența legii date.


A se vedea alin. 5).

 1. achitarea de către solicitant a tarifului de racordare;

 2. racordarea de către operatorul de sistem a instalațiilor de racordare la conducta de distribuție, livrarea gazelor în instalațiile de utilizare și punerea lor în funcțiune, sau, după caz, reglarea tehnică și punerea în funcțiune (de către un agent economic autorizat, contractat de Beneficiar), precum și recepția finală.”

Argumentare:

- Instalațiile de racordare pot fi deja existente sau aflate în proces de execuție la momentul solicitării Avizului de racordare (pot fi proiectate și construite odată cu rețeaua de stradă), deci solicitantul-potențial consumator va proiecta și construi doar instalațiile de utilizare. • A fost omisă etapa de coordonare a proiectului tehnic – contravine prevederilor alin. (3) articolul 11 din Legea RM nr. 163 din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție” (responsabilitatea de respectare a cerințelor expuse în Avizul de racordare îi revine proiectantului autorizat, care poartă răspundere pentru aceasta conform legislației în vigoare).

 • Solicitantul va achita taxa pentru racordare doar nemijlocit înainte de executarea racordării.

 • Foarte atent trebuie tratat subiectul contractului de supraveghere tehnică – solicitantul poate fi obligat să închee asemenea contract cu operatorul de sistem doar pentru instalația de racordare și/sau instalația de utilizare, care va fi în mod obligatoriu transmisă pentru deservire tehnică operatorului, conform cerințelor legislsției în vigoare.

 • În unele cazuri, prevăzute de p. 294 din ”Cerinţe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, premărgător punerii în funcțiune, instalațiile de gaze trebuie supuse procedurii de reglare.

 • Condițiile în care este permisă activitatea la obiectele industriale periculoase sunt stipulate în art. 8 din Legea nr.116 din 18.05.2012 ”Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;

Deținerea propriului serviciu tehnic-gaz sau încheerea contractului cu un agent economic specializat cu privire la exploatarea instalațiilor de gaze, care nu vor fi transmise operatorului de sistem, este expres prevăzută în p, 304 alin. 9) din ”Cerinţe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”.
Pct. 7

SRL ”Edineţ-gaz”

Operatorul de sistem publică pe pagina sa electronică formularul cererii pentru eliberarea avizului de racordare conform modelului indicat în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.


În textul cererii (din anexa 1), în loc de” Debitul sumar” de stipulat” Debitul maximal orar și sumar anual solicitat pentru consumatorii noncasnici”.

Folosirea noțiunii de” Debit maxim orar de gaze” este prevăzută în p. 4.5 NCM G.05.01-2014” Sisteme de distribuție a gazelor”, p. 3.17 CP G.05.01-2014Argumentarea: rețelele de gaze se dimensionează și se realizează pentru un debit maxim orar de gaze (vezi p. 4.5 NCM G.05.01-2014 ”Sisteme de distribuție a gazelor”, p. 3.17 CP G.05.01-2014); pentru consumatorii casnici acest debit se determină de proiectant la etapa proiectării rețelelor de distribuție, în conformitate ce normele de consum stabilite (vezi p. 3.18 CP G.05.01-2014), iar solicitantul-potențial consumator nu are cunoștințele necesare pentru indicarea acestei valori în cererea sa; pentru consumatorii noncasnici se impune din start stabilirea de către solicitanți a nomenclatorului aparatelor de utilizare preconizate pentru instalare cu indicarea în cerere a debitului maxim orar, egal cu suma debetelor maxime orare a acestor aparate, cât și a debetul sumar anual preconizat pentru consumare, reeșind din particularitățile proceselor tehnologice care prevăd utilizarea gazelor.

Nu se acceptă, deoarece solicitantul urmează să indice o singură valoare. În dependență de debitul sumar necesar consumatorului noncasnic urmează să fie dimensionată instalația de racordare. (suma debitelor nominale de gaze naturale ale aparatelor de utilizare ale consumatorului noncasnic).


Pct.7

SRL”AZ Inginerie”

Pct.9

SRL Rotalin Gaz”

La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

1)în cazul persoanelor fizice:

a) copia buletinului de identitate al solicitantului;

b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și după caz asupra terenului;
Cererea pentru avizul de racordare depusă de solicitant de suplimenta cu avizul Furnizorului în cazul care anterior a fost stabilită conectarea ilicită la reţeaua de distribuţie a imobilului dat.

Nu se acceptă. Operatorul de sistem racordează instalația de utilizare dacă solicitantul a prezentat copia contractului de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum. Furnizorul la rîndul său este în drept să refuze încheierea contrractului de furnizare în cazul existenței datoriilor pentru gazele naturale consumate. (pct. 40).

Pct.10

MEI
Pct. 10 alin. (1) și (2) se exclude deoarece repetă pct. 4.

Nu se acceptă. Nu este argumentat. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu actele prevăzute la pct. 10.
Ungheni –gaz” SRL

10. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și după caz asupra terenului;10. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

1)în cazul persoanelor fizice:

a) copia buletinului de identitate al solicitantului;

b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau după caz asupra terenului;Se acceptă.

Pct. 10 alin. 1 lit.b), alin 2 lit.b)

Rotalin Gaz” SRL

La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. în cazul persoanelor fizice:

b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și după caz asupra terenului;

 1. în cazul persoanelor juridice:

b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și după caz asupra terenului;

Pct. 10 alin. (1), lit. b) avînd următorul conţinut: Copia actului care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real al solicitantului pentru imobilul respectiv şi după caz asupra terenului.

Cu aceaaş stipulare de completat pct.10, alin. (2), lit. b)Argumentarea : Sa trecut cu vederea posibilitatea depunerii cererii pentru eliberarea avizului de racordare şi de către solicitanţii neproprietari de bunuri – de exemplu proprietarii bunurilor immobile.

Se propune de întrodus în textul proiectului modificări, care permit încheierea contractului de distribuţie atît cu proprietarul, cît şi cu neproprietarul-titular al unui alt drept real decît cel de proprietate.Nu se acceptă. Persoana care deține imobilul în baza altui drept decît cel de proprietate trebuie să prezinte acordul proprietarului bunului imobil.


Pct.12

Rotalin Gaz” SRL

Solicitantul cu drept de folosință asupra unui imobil este în drept să solicite eliberarea avizului de racordare cu acordul în scris al proprietarului imobilului respectiv.

Se propune pct.12 într-o nouă redacţie: “solicitantul cu drept de folosinţă asupra unui imobil este în drept să solicite eliberarea avizului de racordare cu acordul în scris al proprietarului imobilului, cu anexarea actelor care confirm dreptul de proprietate al proprietarului”.

Argumentarea: Nerespectarea actelor care atestă dreptul de proprietate poate genera litigii în cazul în care după primirea avizului de racordare, sau chear după încheierea contractului cu elemente de racordare şi distribuţie s-ar constata că lipseşte acordul proprietarului.

Nu se acceptă. La prezentarea acordului scris al proprietarului, solicitantul va aduce proba dreptului de proprietate.

Pct.13

MEI

În cazul solicitării avizului de racordare pentru instalarea cazanului de gaze naturale în apartamentul din blocul de locuit, solicitantul prezintă OSD actele ce demonstrează respectarea prevederilor articolului 42 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.


Pct. 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „În cazul în care clădirile nou construite sau apartamentele pentru care se solicită racordarea se află în raza de activitate a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, iar gazul natural urmează a fi utilizat pentru scopuri de încălzire, ventilare și/sau prepararea apei calde menajere. Solicitantul va anexa după caz studiul de fezabilitate care demonstrează rentabilitatea economică de racordare la rețeaua de gaze sau copiile documentelor prevăzute în alin. (7-9), art. 42 din Legea nr. 92 2014 ”

Redacția propusă de ANRE contravine art. 42 din Legea 92/2014 și se limitează doar la reglementarea procesului de eliberare a avizului de racordare pentru instalarea cazanului de gaze naturale în apartamentul din blocul de locuit, pe cînd art. 42 din Legea nominalizată expres reglementează și alte situații specifice privind conectarea deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a clădirilor (vechi/noi construite , a apartamentelor și a altor obiective , inclusiv actele care trebuie să le obțină și acțiunile care trebuie să le întreprindă subiecții respectivi. Astfel, pct. 13 propus de ANRE reglementează doar una din situațiile expuse în art. 43, însă neglijează totale celelalte situații descrise în Lege. Redacția ANRE va contribui la intensificarea proceselor de încălcare a normelor imperative prevăzute de legislația specială nominalizată, Mai mult ca atît, toate avizele de racordare eliberate avînd la bază prevederile nominalizate vor fi din start nule ca emise contrar normelor imperative ale legislației.Nu se acceptă, deoarece Legea cu privire la gazele naturale nu prevede că solicitantul prezintă operatorului de sistem studiul de fezabilitate. Această situație este prevăzută în proiect pentru a se respecta prevederile Legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

Kataloq: files -> Transparenta%20decizionala -> Proiecte%20supuse%20aprobarii -> estratulat -> 12102018
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
12102018 -> Sinteză recomandărilor prezentate de către părţile consultate la proiectul Regulamentului privind privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
12102018 -> Sinteză recomandărilor prezentate de către părţile consultate la proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale

Yüklə 190,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə