QarTul tauurquli leqsikonıi GÜRCÜce tüRKÇe söZLÜK İndexYüklə 2,11 Mb.
səhifə1/28
tarix22.10.2017
ölçüsü2,11 Mb.
#10793
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


qarTul - TAUurquli
leqsikonıi

GÜRCÜCE - TÜRKÇE
SÖZLÜK

İNDEX


Gürcüce

Türkçe

Sayfa no.

a

A


1

b

B

19

g

G

27

d

D

53

e

E

77

v

V

83

z

Z

87

T

T

91

i

İ

93

k

K.

99

l

L

113

m

M

117

n

N

161

o

O

171

p

P.

177

J

J

185

r

R

187

s

S

193

t

T.

231

u

U

237

f

P

251

q

K

259

R

Ğ

267

y

K-

271

S

Ş

277

C

Ç

295

c

TS

305

Z

DZ

311

w

TS-

315

W

C.

327

x

H.

331

j

C

339

h

H

341

Sözlükte geçen kısaltmalar

-------------------------------

(B) Bağlaç (ASK) Askeri

(E) Edat (BOT) Botanik

(İ) İsim (GEO) Geometri

(F) Fiil (KİM) Kimya

(S) Sıfat (MAT) Matematik

(Z) Zarf (MİT) Mitoloji

(EK) Ek (SAY) Sayı

(GR) Gramer (TIP) Tıp

(ZM) Zamir

(ÜN) Ünlem
a

aaleba (f) tutuşturmak, tahrik etmek,

(i) ateşleme,tutuşturma, kontak, marşaba (ün) öyleyse, pekala, haydi

abazana (i) banyo

abaznis miReba (f) banyo yapmak

zRvis abazana (i) deniz banyosu

abazi (i)20 kapiklik para birimi

abano (i) hamam meabanoe hamamcı

abanozi (i) abanoz ağacı

abargeba (f) toparlamak, alderman, taşınma hazırlığı

abaJuri, Sugfari (i) abajur

abga (i) heybe

abdaubda (i) abuksabuk

abedi (i) 1. kav, çürük tahta 2. zırva, kopuk, (genç gangaster)

abezari (s) yorucu, sıkıcı, usandırıcı

(i) kızgın, yorgun, bezginabzaci (i) paragraf

abzeka (f) burnu havada olmak, birşeyi diklemek

abi (i) hap

ablabuda (i) örgü, dokunmuş kumaş, ağ

abneulad (z) şaşkınca

abneuli (s) şaşkın

abonementi (i) sezonluk bilet, abone bileti

abonenti (i) abone

abra (i) levha, tabela

abreSumi (i) ipek meabreSume (i) ipekçi meabreSumeoba (i) ipekçilik

abreSumis Wia (i) ipek böceði

abreSumsaqsovi qarxana (i) ipek fabrikasý

absolituri (s) tam, bütün, eksizsiz, kesin, kati, mutlak

abstraqtuli ganyenebuli (s) soyut, kuramsar, güç anlaþýlýr

abstraqcia (i) ayýrma, soyutlama

aburZgnili (s) mat, donuk, karma karışıklık

abuCad agdeba (i) ihmal, boşlama , değer vermeme, savsaklama (f) ihmal etmek, değer vermemek, savsaklamak

abjari (i) zırh, zırhlı araç

agaraki (i)yazlık , villa türü ev

agdeba (f) yukarıya atıvermek, fırlatmak,

ageba (f) dizmek, diklemek, kurmak, inşa etmek , yapı oluşturmak

agebuli (s) dizilmiş, dikili, kurulu, inşa edilmiş, yapılmış

agegmva (f) planlamak (i) plan

agenti (i) acente, vekil

agentura (i) acenta, büro, ajans, aracı

ager (z) işte burada

agvisto (i) ağustos

agzneba (i) heyecan, telaş, kışkırtma (f) telaşlan(dır)mak, heyecanlan(dır)mak, kışkırtmak

agleja (f) sökmek, kökünü kazımak

agoreba (f) yuvarla(n)mak

agraruli (s) zirai, tarımsal

agre (z) şöyle, böyle

agreTve (z) de, dahi, da, hemde, üstelik,

agresia (i) tecavüz, saldırı

agresiuli (s) kavgacı, saldırgan

agresori (i) saldırgan, mütecaviz

agrileba (f) serinle(t)mek

agronomi (i) ziraat uzmanı

agronomia (i) ziraat

agronomiuli (s) zirai

aguri (i) tuğla

aguris qarxana (i) tuğla fabrikası

adaTi (i) adet, töre, anane, örf, görenek

adamiani (i) insan, adam, kul

adamianuri (s) insani

adamianoba (i) insanlık, insancıllık

adamis droindeli (s) insanlık tarihindeki, insanliğa ait, eski tarzda

adgil-adgil (z) yer yer, şurda burda

adgili (i) yer dabadebis adgili doðum yeri

adgilze ...nýn yerine, yerinde

adgilkomi (öz.i) bölgesel sendika komitesi

adgil-mamuli (i) baba ocaðý, mal-mülk, arsa

adgilmdebareoba (i) durum, konum, yer, mevki

adgilobrivi (s) yerli, yerel

adgilobrivi mcxovrebi (i) yerli halk

adgilobrivi jarebi (i) yerleþik ordular, yer deðiþtirmeyen askerler

adgilobrivi dro (I) yerel saat

adgoma (f) kalkmak, (i) kalkma

adevneba (f) takip etmek, izlemek, riayet etmek

advilad (z) kolayca, kolaylýkla

advilad gasagebi (s) kolay anlaþýlýr

advili (s) kolay

adideba (i) nehrin kabarmasý, taþmasý (f) kabarma, taþma

adiutanti (i) emir subayý

administratori (i) yönetici idareci

administraciuli (s) yönetim ile ilgili, yönetimsel, idari

admirali (i) amiral

adre (z) erken, eskiden, önceleri

adrianad erkenden

adresati (i) adres

adreuli (s) erken, eskiye ait, ilk

adrindeli (s) erken olan, önceki, ilki

aduReba (f) kaynatmak, kaynamak (i) kaynama

aduRebuli (s) kaynatýlmýþ

aerodromi (i) hava meydaný

aeronvati (i) havacý,pilot

aeroplani (i) havaalaný

aeroplanidan gadmosxma (f) havaalanýndan çýkmak (yanlýþlýkla)

aerostati (i) balon

aerostatebis Robura balonların önlüğü

avad hasta

avad gaxdom (f) hasta olmak

avadmyofi (s) hasta

avadmyofoba (i) hastalik

avadmyofuri (s) hastalık ile ilgili

avaza (i) pars, panter

avazaki (i) haydut, eşkiya

avazakoba (i) hırsızlık, soygun, eşkiyalık

avazakuri (s) korsanca

avangardi (i) elebaşı, öncü, öncü kolu

avansi (i) avans, depozit

avardna (f) yukarıya fırlamak, aniden çıkmak

avaria (i) kaza, bozulma, kırılma, parçalanma

avguli (s) kötü, hınzır, hain, günahkar, kötü kalpli

avguloba (i) kötülük, hınzırlık, hainlik, kötü kalplilik

avdari kötü hava durumu

aveji (i) mobilya

avejeuloba (i) mobilya

avzniani (s) sara hastalığına yakalanmış

avTvisebiani (s) kötü niyetli, kötü kalpli

avi (s) çok kötü, hain, günahkar, fena, kinli

aviatori (i) pilot, havacı

aviacia (i) havacılık

avi zne (i) hastalık, bulantı, kusma, kötü hissetme,sara

aviamzidi uçak, hava taşıyıcısı

avianaRmi (i) havadan denize atılan torpido, havadan denize atılan mayın

avla-dideba (i) mal, mülk, arazi, servet

avseba (f) doldurmak, dolmak (i) dolma,doldurma

avto, avtomobili (i) otomobil, motorlu araç

avtobiografia (i) otobiyografi,özgeçmiþ

avtobusi (i) otobüs

avtografi (i) imza

avtomati (i) otomatik telefon, otomasyon

avtomaturi (s) otomatik

avtomaturi Tofi (i) makinalý tüfek, otomatik tüfek

avtomaturi iaraRi otomatik silah

avtnomiuri (s) otonomik

avtori (i) yazar, müellif

avtoriteti (i) otorite, eleþtirmen

avtoritetuli (s) otoriteli, eleþtirsel

avtoroba (i) yazarlýk

avSara (i) yular, idam ipi

azerbaijaneli (i) azeri

azerbaijanuli azerice

azerbaijani (i) azerbaycan

azerbaijanis azerbaycana ait

azia (i) asya mcire azia küçük asya wina azia ön asya

azizi (s) lezzetli, nefis, ince, zarif

aziuri (s) asyalý, asyaya ait, doðulu

aznauri (i) soylu, asilzade

aznauroba (i) asillik, kibarlýk

aznauruli (s) soyluca, asilce

azoti (i) azot, nitrojen

azri (i) düþünce fikir

azriani (s) zeki, akýllý, akla uygun

azris gamoTqma (f) fikrini söylemek düþüncesini dýþa vurmak

azrovneba (i) düþünce

aTaseuli (i) tabur

aTasi (s) bin

aTasnairi (s) binlerce, çok çeþitli

aTaswlovani (s) binlerce yýllýk

aTdRiuri (i) on günlük

aTeizmi (i) ateizm, tanrý tanýmazlýk

aTeisti (i) ateist, tanrý tanýmaz

aTeuli (i) onlu,on

aTvalwuneba (f) sevmemek, hoşlanmamak

aTviseba (i) algı (psikolojik)

aTi sayı, on meaTe onuncu

aTisTavi (i) ustabaþý

aTleTiva hafýf atletizm

aTmaneTiani on manetlik, on rublelik

aTwiladi (s) ondalýk kesir, çok küçük parça, kýrýk

ai iþte

aivani (i) balkon

airadi (s) gaz gibi, gaz þeklinde

airi (i) gaz

airTavdasxema ansýzýn bulutlanmak

airiani (s) gaz gibi, gaza benzer, gazlý

airwinaRi (i) gaz maskesi

airmetri (i) gaz saati

airzomi (i) gaz saati

airqarxana (i) gaz üretim fabrikasý

aisi (i) gün doðumu, gün aðarmasý, þafak

akademia (i) akademi

akademikosi (i) akademi üyesi, akademisyen

akademiuri (s) akademik

akankaleba (f) titremek

akacia (i) akasya

akenkva (f) (pamuðu) didmek, gagalamak

akvani (i) beþik

akviateba (f) tesbit etmek, saptamak, sabitlemek

akviatebul (s) sabit, oynamaz akviatebuli azri sabit fikir

akvra (f) yapýþtýrmak, marizlemek, dövmek

aki (b) oysa, fakat, ama, hani

akideba (f) yüklemek

akinZva (f) baðlamak, sargý sarmak, ciltlemek

akldama (i) mezar, türbe, kabir

akleba (f) yýkmak, harap etmek, mahvetmek

aklebuli (s) yýkýlmýþ, mahvedilmiþ, harap

akonva (f) baðlamak, demetlemek, sarmak

akrefa (f) toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek

akri (i) dönüm, ing.dönümü (0.40 hektar)

akrZalva (f) yasaklamak (i) yasak,veto

akrZaluli (s) yasaklý, yasaklanmýþ

akuzativi-braldebiTi brunva (gr) -i hali

akumulatori (i) akümülatör, güç kaynaðý

akustikuri (s) akustik, ses düzeni, yankýlaným

akuwva (f) doðramak, kýymak

akuwuli (s) doðranmýþ, kýyýlmýþ

alag-alag yer yer, þurda burda

alageba (f) yerleþtirmek, yerli yerine koymak

alagi (i) yer

alagmva (f) dizgin geçirmek, zaptetmek, tutmak, bastýrmak (i) sýnýrlýlýk

alalbedze rastgele

alali alal marTali (s) doðru, gerçek, haklý, insaflý, adil

alami (i) sancak, bayrak

alafi (i) yem

alayafis karebi, kiSkari (i) büyük kapý, bahçe kapýsý, ana giriþ

albaT (z) belki, herhalde

albaToba (i) olasýlýk, ihtimal

albaneTi (i) arnavutluk

albaneli (i) arnavut

albanuri ena (i) arnavutca

albaTobis Teoria varsayým teorisi

albomi (i) albüm, not defteri

algebra (i) cebir

algebruli (s) cebirsel

alegoria (i) içinde karekterin anlatýldýðý öykü

alegoriuli (s) karakteristik, mecazi, hikaye yoluyla anlatým

alersi (f) okþamak, öpmek (i) okþayýþ, öpüþ

alersiani (s) okþayýcý, tatlý,duygulu

alvis xe (i) kavak aðacý

ali (i) 1-alev, 2-denizkýzý cecxlis ali ateþ alevi

aliaqoTi (i) karýþýklýk, telaþ

alioni (i) tan, gün aðarmasý

alisferi (s) al, kýrmýzý

alkk genç koministler derneði

alkoholi (i) alkol

almanaxi (i) almanak

almasi (i) elmas

alokva (f) yalamak

alpuri (s) alp daðlarýna ait ve dair

alubali (i) viþne

alublis xe (i) viþne aðacý

aluCa (i) erik, kuru üzüm

alRo (i) güzel koku, parfüm

alRos aReb (f) güzel koku duymak

alya (i) kuþatma garSemortyma (f) kuþatmak

alyis Smortyma (f) kuþatmak

am (z) bu

amagi (i) endiþe, merak

amave (s) iþte bu, ayný

amaze bunun üzerine, bunun hakkýnda, bununla ilgili

amaT bunlara

amala (i) amele, hizmetçi, muhafýz, maiyet

aman bu

amanaTi (i) emanet, paket, koli

amao (s) boþ, faydasýz, maalesef

amaod (z) boþuna, faydasýzca

amaoeba (i) nafilelik, kendini beðenmiþlik, kibir

amas buna

amas garda bundan baþka amasTanave bununla

amas winaT bundan önce

amasobaSi bu arada

amaRam (z) bu gece

amaRelvebeli (s) heyecanlý, heyecan verici

amaRelvebeli SemTxveva harekete geçiren olay

amaRleba (f) yükselmek, yükseltmek, kaldýrma (i) yükselme, takva

amayad (z) gururla

amayi (s) gurur

amaSi bunun içinde, bunda

ambavi (i) haber, olay ambis miReba haber almak

amboxeba ayaklanma, isyan

amboxebis Caqroba (f) ayaklanmayý bastýrmak

ambulatoria dispanser (amerika tipi)

amgvarad (z) bu þekilde, bu yolla

amgvari (s) bu þekil, bu gibi, örneðin

amdenad (s) bu kadar

am dros o zamanda,bu zamanda

amerika (i) amerika

amerikis SeerTebuli Statebi amerika birleþik devletleri

amdeni bu kadar

amieridan (z) bundan sonra, bundan böyle

amierkavkasia (i) transkafkasya

amiT bununla

amindi (i) iklim

amis bunun

amis gamo bu nedenle

amisTana (s) bunun gibi, buna benzer

amisi bunun

amitom bu nedenle, çünkü

amkinZveli (i) ciltçi

amkrefi (i) toplayýcý, alýcý (borç)

amnairad (z) bu türden, bu yoldan, bu þekilde

amnairi (s) bu türde, bu þekilde

amobugva (f) yanmak, yakmak

amagdeba (f) dýþarý fýrlatmak (yukarýya)

amodeba (f) alttan tutmak, alttan kavramak

amodena bu kadarlýk

amovardna (f) sýçramak, fýrlamak, çýkmak

amovleba (f) kalan pisliði çalkalayýp atmak

amovseba (f) doldurmak

amozneqili (s) dýþ bükey

amoTreva (f) yukarýya sürütmek

amoTxra (f) kazýmak (i) kazýma

amokrefa (f) toplamak, toparlamak (i) kitaptan alýntýlar yapmak

amolageba (f) dýþa almak

amomavali (s) (güneþ, ay) doðan yükselen,yükseliþ

amomrTveli (i) anahtar

amomrCevel (i) seçici, seçmen

amomRebi (i) sökücü, çýkarýcý (alet)

amomSrali (s) kurumuþ, kurutulmuþ, kuru

amomwvari (s) yanmýþ, yakýlmýþ, yanýk

amomwovi (s) emici, emilmiþ

amomwuravi (s) süzücü (i) süzgeç, filtre

amomWreli (i) kesici

amonabeWdi (i) baský,etki, izlenim, kaný, fikir,

amonaweri (i) yazýlmýþ, özet, alýntý yapýlmýþ yazý

amonaWeri (i) parça, kýrýntý

amonTxeva (f) fýþkýrmak (jeolojik), kusmak

amooxvra (f) iç çekmek (i) iç çekme

amoJleta (f) katletmek (i) katliam

amorecxva (f) yýkamak (dýþa doðru)

amorTva (f) kontak çevirmek

amorCeva (f) seçmek (i) seçim

amorCeuli (s) seçilmiþ

amosvla (f) yaylaya çýkmak, gün doðmasý

amosunTqva (f) son nefesini vermek, ölmek, (i) son nefes

amotana (f) yukarýya getirmek

amotivtiveba (f) yüzeye gelmek, yüzeye çýkmak

amofareba (f) gizlemek, siper etmek, barýndýrmak

amofxeka (f) (kaþýkla) kazýmak, sýyýrmak

amoqargva (f) nakýþ iþlemek (i) nakýþ

amoReba (f) çýkarmak (birþeyi)

amoyvana (f) birini yukarýya çýkarmak

amoyra (f) boþaltmak (yukarýya)

amoSeneba (f) duvar örmek, bina etmek

amoSifrva (f) bir þeyin þifresini çözmek

amoSla (f) çözmek, listeden çýkartmak, silip yok etmek

amoSroba (f) kurumak, kurutmak (i) kuruma kurutma

amocana (f) bilmeceyi bilmek, bilmece çözmek

amoZraveba (f) hareket ettirmek, oynatmak

amoZroba (f) sökmek, yolmak, çekip çýkartmak

amoweva (f) yukarýya çekmek

amowera (f) kopya etmek, aynýný yazmak

amowva (f) yakmak

ampartavan (s) maðrur, gururlu, kibirli

amJamad (z) þimdi, þu anda, bu anda, þimdilik, halen

amrigad (z) böylece, bu þekilde

amtani (s) dayanan (acýya), dayanýklý, sert, katý


Yüklə 2,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə