Raport o stanie


Zatwierdzenie Lokalnej Strategii RozwojuYüklə 1,77 Mb.
səhifə21/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38

11.3. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski została zatwierdzona podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD w dniu 4 lutego 2009 roku.
12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU12.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

System wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski jest realizowany w oparciu o system wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1290/2005/WE z dnia 21 czerwca 2005 roku.


Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.


    1. Instytucja Zarządzająca wdrażaniem Strategii

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii będzie pełnił Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie


Zakres zadań Instytucji Zarządzającej w odniesieniu do systemu wdrażania i aktualizacji Strategii obejmuje między innymi:

 • zapewnienie zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

 • zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Strategii,

 • zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Strategii,

 • przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Strategii,

 • dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Strategii,

 • opracowanie aktualizacji Strategii, co najmniej raz w roku, i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków do uchwalenia.

Do właściwej oceny Strategii, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
    1. Instytucja Wdrażająca Strategię

Biuro Stowarzyszenia, jako instytucja wdrażająca jest odpowiedzialne za: • przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od przyszłych beneficjentów pomocy,

 • kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami.12.2. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W roku 2010 dokonano pierwszej aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która spowodowana była nowelizacją przepisów prawnych oraz zmianami w strukturze i organizacji stowarzyszenia. Zespół w składzie: Dariusz Tomaszewski, Anna Biernacka oraz pracownicy biura, w uzgodnieniu z członkami Zarządu Stowarzyszenia, dokonali szeregu zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków w maju 2010 roku.


Kolejne nowelizacje w przepisach prawa oraz inne zmiany wynikające z wdrażania LSR skłoniły Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia kolejnych prac nad aktualizacją dokumentu. Na przełomie lat 2010 / 2011 zespół roboczy w składzie: Dariusz Tomaszewski, Agata Weiss-Nowak, Marta Mańkowska, przy współpracy pozostałych członków Zarządu, wprowadzili w niniejszym dokumencie konieczne zmiany.
W związku z rozszerzeniem obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w marcu 2011 roku dokonano w LSR koniecznych zmian. Zmiany wprowadził zespół roboczy w składzie: Dariusz Tomaszewski, Marcin Chwałczyński, Halina Biechowiak - Drożak, Agata Weiss-Nowak, Anna Biernacka, Agnieszka Rybacka, Wioletta Ritter, Kazimierz Balcerak, Andrzej Socha, Marta Mańkowska. Zmiany zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków w kwietniu 2011 roku.
W grudniu 2011 roku dokonano aktualizacji Strategii dostosowujących dokument do zmian, które nastąpiły w drugim półroczu 2011 roku. Dokument miał zostać przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków w I kwartale 2012 roku, jednak w związku z wyrażeniem woli przystąpienia do Stowarzyszenia przez gminę Kotlin w styczniu 2012 roku koniecznym okazało się opracowanie kolejnej aktualizacji dokumentu. W lutym zespół roboczy w składzie: Dariusz Tomaszewski, Halina Biechowiak-Drożak, Agata Weiss-Nowak, Anna Biernacka, Agnieszka Rybacka, Kazimierz Balcerak, Halina Dziwińska, Magdalena Olejniczak-Salewicz, Michał Urbaniak, Mirosław Paterczyk, Ernest Iwańczuk dokonał koniecznych zmian w LSR. Zmiany zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków w kwietniu 2012 roku.
Kolejna aktualizacja Strategii miała miejsce w II kwartale 2012 roku. Zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w czerwcu 2012 roku dokument zawiera zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia MRiRW z dnia 9 marca 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz zmiany osobowe członków Stowarzyszenia z gminy Jarocin i związaną z tym zmianą składów osobowych: Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (uzupełnienie organów).

W związku z ogłoszeniem 16 stycznia 2013 r. zmian w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmianami osobowymi członków Stowarzyszenia z gmin Jaraczewo, Krzykosy, Mosina i Środa Wlkp., oraz zmianami składów osobowych: Rady (gminy Jaraczewo i Krzykosy) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (gmina Jaraczewo) oraz przeprowadzoną wnikliwą analizą kart ocen i budżetu Stowarzyszenia w końcu stycznia zebrał się zespół roboczy w składzie: Dariusz Tomaszewski, Halina Biechowiak-Drożak, Agata Weiss-Nowak, Anna Biernacka, Kazimierz Balcerak, Halina Dziwińska, Magdalena Olejniczak-Salewicz, Justyna Dąbrowska, Emilia Weinert i Marek Kistowski, który dokonał koniecznych zmian w LSR

W związku z przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w dniach 28.03- 25.04 2013 r. Kontroli Wdrażania LSR oraz otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi, niezbędnym okazało się m.in. zaktualizowanie następujących dokumentów: Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Pracy Rady. W dniach 19-20 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące aktualizacji ww. dokumentów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady oraz Zarządu a także specjalista z Centrum Doradztwa Rolniczego p. Grzegorz Cetner.
Za aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia. Proces aktualizacji i dokonywania zmian nie może być sprzeczny z przepisami prawa i wytycznymi w zakresie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz Wdrażania Lokalnej Strategii Działania, w szczególności nie może być sprzeczny z warunkami wynikającymi z podpisanych przez LGD umów. Proces aktualizacji nie może również wpływać na zmianę celów ogólnych LSR. Podmiotami, które są uprawnione do zgłaszania bezpośrednich propozycji aktualizacji LSR, są:


 • Walne Zebranie,

 • Rada LGD,

 • Zarząd LGD,

 • Komisja Rewizyjna.

Mieszkańcy zameldowani na stałe na obszarze LGD, mogą również zgłaszać swoje propozycje poprawek i zmian aktualizacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju. Może się to odbywać w następujący sposób:

 • bezpośrednio poprzez wniesienie pisma do Zarządu Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia,

 • bezpośrednio poprzez udział w spotkaniach poświęconych dyskusji i wymianie poglądów na temat wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przeprowadzanych nie rzadziej niż raz w roku, z udziałem, co najmniej połowy członków Zarządu,

 • w ramach przeprowadzanych badań ankietowych społeczności lokalnej; w formularzach ankiety, skierowanej do mieszkańców obszaru, powinno się znaleźć miejsce na ocenę dotychczasowego sposobu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również propozycje zmian w tym zakresie.

Wszystkie postulowane przez społeczność lokalną zmiany, będą podlegały przedyskutowaniu podczas spotkań Zarządu i następnie w przypadku wyrażenia przez Zarząd akceptacji, skierowane w skonkretyzowanej postaci aktualizacyjnej do zatwierdzania przez Walne Zebranie. Zarząd będzie mógł korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych zarówno w przypadku wątpliwości, co do merytorycznego sensu proponowanej zmiany (np. w postaci zamówionej ekspertyzy), jak również w przypadku zlecenia przygotowania odpowiedniej zmiany aktualizacyjnej. Zarząd może również zlecić dodatkowe badania ankietowe, analizy ekonomiczne, prawne, etc. Za przyjęcie zaktualizowanego dokumentu odpowiedzialność przejmuje Walne Zebranie. Aktualizacja powinna mieć miejsce nie rzadziej niż raz w roku. Zaktualizowany i zatwierdzony dokument winien niezwłocznie znaleźć się na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz być do wglądu w jego siedzibie.


Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə