Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə3/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(a) müşterek kontrol ettikleri ortakları varsa veya


(b) bunların herhangi birinden doğrudan veya dolaylı yardım alıyorlarsa veya almışlarsa; ya da
(c) bu ihalede, aynı yasal temsilci tarafından temsil ediliyorlarsa veya
(d) birbirleriyle, doğrudan ya da ortak üçüncü şahıslar aracılığıyla, başka bir isteklinin teklifi hakkında bilgiye erişebilecekleri ya da teklifi etkileyebilecekleri ya da İşveren’in işbu ihale sürecine ilişkin kararlarını etkileyebilecekleri bir pozisyon sağlayan ilişkileri varsa; veya
(e) isteklinin işbu ihale sürecine birden fazla teklif ile iştirak etmesi. Bir İstekli’nin birden fazla Teklife iştirak etmesi, isteklinin dahil olduğu tüm Tekliflerin reddine yol açar. Bununla beraber, bu hüküm, aynı alt yüklenicinin birden fazla teklife, istekli sıfatı olmadan iştirak etmesini kısıtlamaz.
(f) Bir istekli, iştirakleri veya ana kuruluşu, bir projenin fizibilite veya tasarım aşamalarına katılmış ise, söz konusu istekli, iştirakçi veya ana kuruluş, söz konusu iştirakin bir menfaat çatışması oluşturabileceği gösterilmediği sürece, projeye ilişkin, mimari veya mühendislik hizmetleri dahil, mal, iş veya hizmetleri içeren sözleşmelerin ihalesine katılamaz. Bu tespit, teklifin sunumundan önce yapılmalıdır veya
(g) İstekli, İhale konusu Bölüm VI, Gereksinimlerin hazırlanmasına danışman olarak katılmışsa; veya
(h) İstekli veya iştiraklerinden herhangi biri, İşveren veya Borçlu tarafından sözleşmenin denetimi için görevlendirilmiş veya görevlendirilmesi istenmiş ise.
4.4 İsteklinin veya isteklinin bir iştirakinin veya istekliyi teşkil eden bir tarafın veya istekliyi teşkil eden bir tarafın bir iştirakinin, ITT 3 uyarınca, son teklif verme tarihinde veya sonrasında Banka tarafından uygunsuzluk beyanı ile elenmesi.
4.5 İşveren’in hiçbir iştiraki, iştirak ve İşveren veya Borçlu arasında önemli derecede sahiplik, nüfuz veya hakimiyet ilişkisi olmadığı gösterilmediği sürece herhangi bir vasıfla teklif veremez veya ihaleye katılamaz.
4.6 İstekliler, İşveren’in makul olarak talep edeceği, uygunluğun İşveren’i tatmin edecek şekilde devam ettiğine dair kanıtı sağlayacaklardır.
4.7 Firmalar, aşağıdaki hallerde ihaleden çıkarılacaktır:
(a) kanun veya resmi yönetmelik marifetiyle, Borçlu’nun ülkesinin, o ülke ile ticari ilişkileri yasaklaması; şu kadar ki, söz konusu ihaleden çıkarmanın, etkin rekabeti önlemeyeceği konusunda Banka ikna olmalıdır; veya
(b) Birleşmiş Milletler Tüzüğü, Bölüm VII uyarınca alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına uymak için, Borçlu’nun ülkesinin, o ülkeden Mal ithalatını veya o ülkedeki kişi veya kurumlara ödemeleri yasaklaması.


4.8 İhale sürecinden önce ön yeterlilik sürecinin uygulanması halinde, İhale sadece ön yeterlilik kazanan İsteklilere açık olacaktır.

5. Uygun Mallar ve İlgili Hizmetler

5.1 Sözleşme uyarınca sağlanacak ve Banka tarafından finanse edilecek tüm mal ve hizmetlerin menşe ülkesi, Bölüm V’te sıralanan, Banka’nın uygun ülkeleri içinde olacaktır.
5.2 Bu bentte geçen mal terimi, emtia, ham madde, makine, ekipman ve sınai tesisleri içerir. İlgili hizmetler ise, sigorta, taşıma, montaj, devreye alma, eğitim ve ilk bakım gibi hizmetleri içerir.
5.3 “Menşe ülkesi” terimi, Malların çıkarıldığı, yetiştirildiği, ekildiği, üretildiği, imal edildiği veya işlendiği; ya da imalat, işleme veya montaj aracılığıyla ithal bileşenlerin temel özelliklerinden büyük ölçüde farklı ticari olarak tanınmış ürünlerin oluşturulduğu ülkeyi ifade eder.
5.4 Malları üreten, montajını yapan, dağıtan veya satan ülkenin uyruğu, menşei belirlemez.
B. İhale Belgesinin İçeriği

6. İhale Belgesinin Bölümleri

6.1 İhale Belgesi, aşağıda belirtilen tüm bölümleri içeren Kısım 1, 2 ve 3'ten oluşur ve ITT 8 uyarınca düzenlenmiş her türlü Ek ile birlikte okunmalıdır.
KISIM 1 İhale Usulleri
• Bölüm I. İstekli Talimatları (ITT)

• Bölüm II. Teklif Bilgi Notu (TDS)

• Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

• Bölüm IV. Teklif Formları

• Bölüm V. Uygun Ülkeler

KISIM 2 Gereksinimler
• Bölüm VI. Gereklilikler
KISIM 3 Sözleşme

• Bölüm VII. Genel Sözleşme Şartları (GCC)

• Bölüm VIII. Özel Sözleşme Şartları (PCC)

• Bölüm IX. Sözleşme Formları


6.2 İşveren tarafından düzenlenen İhale Daveti, İhale Belgesinin parçası değildir.
6.3 İstekli, İhale Belgesini, İşveren tarafından Teklif Daveti’nde belirtilen kaynaktan edinecektir; aksi takdirde, İşveren, İhale Belgesi’nin eksiksizliğinden sorumlu değildir.
6.4 İsteklinin, İhale Belgesi'ndeki tüm talimat, form, şart ve spesifikasyonları incelemesi beklenir. İhale Belgesi’nde istenen tüm bilgi veya belgelerin verilmemesi teklifin reddine yol açabilir.

7. İhale Belgesinin Açıklaması, Saha Ziyareti, İhale Öncesi Toplantı

7.1 İhale Belgesi’nde açıklama isteyen potansiyel istekli, İşveren’in TDS’de belirtilen adresinden İşveren ile yazılı temas kuracak veya sorularını, ITT 7.4 uyarınca yapılacak ihale öncesi toplantıda dile getirecektir.

İşveren, son teklif verme tarihinden önce yapılmak kaydıyla, her türlü açıklama talebine, TDS'de belirtilen süre içinde yanıt verecektir. İşveren’in yanıtı yazılı olacak ve ITT 6.3 uyarınca İhale Belgesi’ni edinen tüm isteklilere, sorunun tanımı ile birlikte, ancak kaynağının kimliğini açıklamadan bildirilecektir. İşveren’in açıklama talebi nedeniyle İhale Belgesi'ni düzeltmesi gerektiği takdirde, ITT 8 ve ITT 22.2'de yazılı prosedürü izleyecektir.

7.2 Mümkünse, isteklinin proje sahasını ziyaret etmesi ve incelemesi, teklifi hazırlamak ve Gereksinimlere uygun bir sözleşme yapmak için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere edinmesi, tavsiye edilir. Saha ziyareti maliyetini istekli kendi cebinden karşılayacaktır.
7.3 ITT 7.2 uyarınca, isteklinin veya herhangi bir personelinin ya da temsilcisinin, İşveren’den ziyaret amacıyla tesis ve arazilerine girme izni alması halinde, istekli, personeli ve temsilcileri, bu konudaki her türlü sorumluluktan İşveren, personeli ve temsilcilerini ibra ve tazmin edecekler, ziyaret sonucunda ortaya çıkabilecek ölüm veya şahsi yaralanma, mal zararı veya kaybı ve diğer zarar, kayıp, masraf ve giderlerden sorumlu olacaklardır.

7.4 İsteklinin atanmış temsilcisi, TDS’de öngörülmüş ise, ihale öncesi toplantıya davet edilir. Toplantının amacı, bu aşamada ortaya çıkacak her türlü hususa açıklık getirmek ve her konuda sorulara yanıt vermek olacaktır. TDS’de öngörülmüş ise, İşveren bir saha ziyareti ayarlayacaktır.
7.5 İstekliden mümkün olduğunca, her türlü sorusunu yazılı olarak ve toplantıdan en geç bir hafta önce İşveren’e ulaşacak şekilde sunması istenir.
7.6 İhale öncesi toplantısının tutanakları, kaynağı belirtilmemek kaydıyla sorulan soruların ve verilen yanıtların metni dahil olmak üzere, toplantıdan sonra hazırlanan her türlü yanıtla beraber, ITT 6.3 uyarınca İhale Belgesini edinmiş tüm isteklilere derhal iletilecektir. İhale öncesi toplantı sonucunda İhale Belgesi’nde her türlü değişiklik, ihale öncesi toplantı tutanakları ile değil İşveren tarafından, ITT 8 uyarınca bir Zeyilname düzenlenerek yapılacaktır.

7.7 İhale öncesi toplantıya katılmama, isteklinin değerlendirme dışı bırakılması için sebep teşkil etmeyecektir.

8. İhale Belgesinin Tadilatı

8.1 Son teklif verme tarihinden önce herhangi bir zamanda, İşveren, zeyilname düzenleyerek İhale Belgesini tadil edebilir.
8.2 Düzenlenen zeyilname, İhale Belgesinin parçası olacak ve ITT 6.3 uyarınca İşveren’den İhale Belgesini temin etmiş olanlara yazılı olarak iletilecektir.
8.3 Olası isteklilere, tekliflerini hazırlarken, zeyilnameyi dikkate almaları için makul süre vermek için, İşveren, kendi inisiyatifine dayanarak, ITT 22.2 uyarınca son teklif verme tarihini uzatabilir.

C. Tekliflerin Hazırlanması

9. Teklif Maliyeti

9.1 İstekli, Teklifin hazırlanması ve sunumuyla ilgili tüm masrafları karşılayacaktır ve İşveren, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonucundan bağımsız olarak, bu masraflardan sorumlu olmayacaktır.

10. Teklifin Dili

10.1 Teklif ve istekli ile İşveren arasında ihale ile ilgili tüm yazışma ve belgeler, TDS'de belirtilen dilde yazılı olarak yapılacaktır. Teklifin parçasını oluşturan destekleyici belgeler ve basılı literatür, o dildeki ilgili pasajların aslına uygun çevirisi ile birlikte verildiği takdirde başka bir dilde verilebilir ve bu durumda, Teklifin yorumlanmasında, çeviri esas alınır.


11. Teklifi Oluşturan Belgeler

11.1 Teklif aşağıdaki belgelerden oluşacaktır: (a) Teklif Mektubu;
(b) Bölüm IV, Teklif Formları uyarınca doldurulmuş Çizelgeler;
(c) ITT 19 uyarınca Geçici Teminat;
(d) İsteklinin opsiyonuyla, ITT 13 uyarınca, müsaade edilmiş ise, alternatif öneriler;
(e) ITT 20.2 uyarınca istekliyi ilzam etmek üzere Teklifi imzalayanın yetkilendirilmesine dair yazılı teyit;
(f) ITT 17.1 uyarınca istekli tarafından sunulan Mal ve Hizmetlerin uygunluğunu belirleyen belgesel kanıtlar;
(g) Bölüm IV, Teklif Formları uyarınca verilen ilgili formları kullanarak, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nin gerekleri uyarınca, isteklinin niteliklerini belirleyen belgesel kanıtlar;
(h) Bölüm IV, Teklif Formları’nda verilen ilgili formları kullanarak istekli tarafından sunulan Teknik Teklif'in İhale Belgesi ile uygunluğunu belirleyen, TDS’de belirtilmiş belgesel kanıtlar;
(i) bir JVCA tarafından teklif verilmesi halinde, en azından Gereksinimlerin ilgili ortaklarca belirtilen kısımlarını belirten JVCA anlaşması ve
(j) TDS’de istenen diğer her türlü belge.

12. Teklif Mektubu ve Fiyat Çizelgeleri

12.1 İstekli, Bölüm IV Teklif Formları’nda verilen Teklif Mektubu’nu sunacaktır. Bu form, formatında değişiklik olmadan doldurulmalıdır ve yerine başka bir form kabul edilmeyecektir. Tüm boşluklar, istenen bilgi ile doldurulacaktır.

13. Alternatif Teklifler

13.1 TDS’de aksi belirtilmediği sürece, alternatif teklifler değerlendirilmeyecektir. Alternatif tekliflere izin verildiği takdirde, değerlendirme yöntemi, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri'nde belirtildiği gibi olacaktır.

13.2 Tamamlama için alternatif süreler açıkça istendiğinde, TDS'de bu konuda bir açıklama ile farklı tamamlama sürelerini değerlendirme yöntemi belirtilecektir.
13.3 Aşağıda ITT 13.4'te aksi belirtilmediği sürece, İhale Belgesi gerekleri uyarınca teknik alternatifler önermek isteyen istekliler, İhale Belgesi’nde tanımlanan İşveren gereksinimlerini öncelikle fiyatlandırmalı ve çizimler, tasarım hesaplamaları, teknik şartnameler, fiyat dökümü ve önerilen inşaat metodu ve diğer ilgili detaylar gibi İşveren tarafından alternatif değerlendirmenin tamamlanması için gerekli her türlü bilgiyi vermelidirler. Yalnızca, varsa, en düşük değerlendirilen isteklinin temel teknik gereksinimlere uygun teknik alternatifler İşveren tarafından değerlendirilecektir.

13.4 TDS’de belirtildiğinde, isteklilerin, gereksinimlerin belirtilen kısımlarına ilişkin alternatif ve teknik çözümler sunmalarına izin verilir ve söz konusu kısımlar, TDS’de tanımlanacak olup, değerlendirme yöntemi Bölüm IV Gereksinimler’de tanımlanmıştır.

14. Teklif Bedelleri ve İndirimler

14.1 İstekli tarafından Teklif Mektubu’nda ve Fiyat Çizelgeleri’nde verilen fiyatlar ve indirimler, ITT 14.2’de belirtilen gereksinimlere uyacaktır.
14.2 TDS ve Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, istekli tarafından verilen fiyatlar sabit olacaktır.
14.3 ITT 12.1 uyarınca Teklif Mektubu’nda belirtilen fiyat, önerilen indirimler hariç Teklif’in toplam bedeli olacaktır.
14.4 İstekli, her türlü koşulsuz indirimi ve uygulama yöntemini, ITT 14.1 uyarınca Teklif Mektubu’nda belirtecektir.
14.5 TDS’de ve Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, isteklinin vereceği oran ve fiyatlar, Sözleşme Şartları’nın hükümlerine göre, Sözleşme’nin ifası esnasında düzeltmeye tabidir. Böyle bir durumda, istekli, Düzeltme Verileri Çizelgesi’nde fiyat düzeltme formüllerine ilişkin endeks ve ağırlıkları verecek, İşveren istekliden, önerilen endeks ve ağırlıkları gerekçelendirmesini isteyebilir.

14.6 ITT 1.1’de belirtilmesi halinde, bireysel partiler (sözleşmeler ) veya herhangi bir sözleşme kombinasyonu (paketler) için teklif istenmektedir. Birden fazla sözleşmenin ihalesinin verilmesi halinde, fiyat indirimi teklif etmek isteyen istekliler, her bir pakete veya alternatif olarak her paket içindeki bireysel Sözleşmelere ilişkin fiyat indirimlerini Tekliflerinde belirteceklerdir. Tüm partilere (sözleşmelere) ilişkin Tekliflerin aynı anda sunulması ve açılması kaydıyla Fiyat indirimleri veya ıskontoları, ITT 14.4 uyarına sunulacaktır.

14.7 Sözleşme kapsamında veya başka bir nedenle, son Teklif verme tarihinden 28 gün öncesi itibariyle Yüklenici tarafından ödenecek tüm resim, vergi ve diğer harçlar, istekli tarafından sunulan oran, fiyat ve toplam Teklif Bedeli’ne dahil edilecektir.

15. Teklif Para Birimi

15.1 Teklifin para birim(ler)i ve ödemenin para birim(ler)i, TDS’de belirtildiği şekilde olacaktır.

16. İsteklinin Niteliklerini Belirleyen Belgeler

16.1 Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) uyarınca, sözleşmeyi yerine getirebilme yeterliliğini belirlemek için İstekli, Bölüm IV Teklif Formları’nda istenen bilgileri verecektir.

16.2 TDS’de belirtildiği takdirde, istekli, eğer temin etmeyi teklif ettiği Malların üreticisi değil ise Bölüm IV, Teklif Formları'nda gösterilen formu kullanarak Üretici Yetki Belgesi’ni sunacaktır.
16.3 TDS’de belirtildiği takdirde, istekli, İşveren’in ülkesinde faaliyet göstermiyorsa, İstekli, Sözleşme Şartları ve Gereksinimler'de belirtilen Sağlayıcı’nın bakım, onarım ve yedek parça stoklama yükümlülüklerini yerine getirebilecek teçhizat ve kabiliyete sahip bir Acente vasıtasıyla temsil edileceğine dair kanıtlar sunacaktır.


17. Mal ve İlgili Hizmetlerin Uygunluğunu Belirleyen Belgeler

17.1 ITT 5 uyarınca, Mal ve Hizmetlerin uygunluğunu belirlemek için, istekliler, Bölüm IV, Teklif Formları’nda belirtilen formları dolduracaklardır.

18. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

18.1 Teklifler, İşveren tarafından belirtilen son teklif verme tarihinden sonra TDS’de belirtilen süreyle geçerli kalacaktır. Daha kısa süreyle geçerli olan bir teklif, İşveren tarafından uyumsuz olduğu için reddedilecektir.
18.2 İstisnai koşullarda, Teklif geçerlilik döneminin bitiminden önce, İşveren, isteklilerden tekliflerinin geçerlilik dönemini uzatmalarını isteyebilir. İstek ve yanıtlar yazılı olarak yapılacaktır. ITT 19 uyarınca geçici teminat isteniyorsa, talepte bulunan istekli, geçici teminatı uzatılmış geçerlilik döneminin bitişinden sonra yirmi sekiz (28) gün süreyle uzatacaktır. İstekli, geçici teminatını kaybetmeden talebi reddedebilir. Talepte bulunan istekliden, ITT 18.3'te aksi belirtilmediği sürece teklifini değiştirmesi istenmeyecek veya buna izin verilmeyecektir.

18.3 Sabit fiyatlı sözleşmelerde, ilk Teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren elli altı (56) gün süre ile kararın gecikmesi halinde, Sözleşme bedeli, uzatma talebinde belirtildiği şekilde düzeltilecektir. Teklif değerlendirmesi, yukarıdaki düzeltmeyi dikkate alarak Teklif Bedeli üzerinden yapılacaktır.


19. Geçici Teminat

19.1 İstekli, Bölüm IV Teklif Formları’nda gösterilen formu kullanarak orijinal bir geçici teminatı, Teklifi ile beraber sunacaktır. Geçici teminat tutarı ve para birimi, TDS’de belirtildiği şekilde olacaktır.
19.2 ITT 19.1 uyarınca geçici teminat belirtilmiş ise, geçici teminat, isteklinin inisiyatifine göre aşağıdaki formlardan birinde vadesiz teminat mektubu şeklinde olacaktır:
(a) bir banka tarafından düzenlenmiş şartsız teminat mektubu;
(b) gayrikabilirücu akreditif veya
(c) güvenilir bir kaynaktan banka çeki veya bloke çek.
Banka teminat mektubu verilmesi halinde, geçici teminat Bölüm IV, Teklif Formları'nda verilen geçici teminat formunu ya da İşveren tarafından Teklif sunumundan önce onaylanan benzer formatı kullanarak sunulacaktır. Her iki halde de, form, isteklinin tam ismini içermelidir. Geçici teminat, Teklifin orijinal geçerlik tarihinden sonra ya da ITT 18.2 uyarınca uzatma istenmiş ise uzatma döneminden sonra yirmi sekiz (28) gün süreyle geçerli olacaktır.

19.3 ITT 19.1 uyarınca geçici teminat istenmişse, uyumlu geçici teminat içermeyen Teklif, İşveren tarafından uyumsuz olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə