Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə6/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ÖRNEK:
İşveren, işbu ihale belgeleri kapsamındaki İşlerin, Sözleşme’de belirtilen Tamamlama Süresi içinde tamamlanmasını istemektedir. Bu sürenin dışında tamamlama öneren istekliler, uyumsuzluk nedeniyle reddedilecektir. Aynı şekilde, erken tamamlamaya ayrıcalık uygulanmayacaktır.
Alternatif Tamamlama Sürelerine müsaade edildiğinde aşağıdaki hüküm kullanılacaktır.
İşlerin daha erken veya geç tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede “düzeltme" oranı, Sözleşme’nin 8.7 Nolu Alt Maddesi’nde belirtilen, işlerin geç tamamlanmasına ilişkin gecikme tazminatı oranına eşit veya daha düşük olacaktır. Düzeltme, normalde, İsteklinin teklifinin en fazla yüzde 10’u ile sınırlıdır. Düzeltme teklif bedelinin yüzdesi veya tekliflerin karşılaştırmasında kullanılan para birimi üzerinden sabit bir tutar olacaktır.
ÖRNEK:
İşveren, işbu ihale belgeleri kapsamındaki İşlerin, Sözleşme’de belirtilen Tamamlama Süresi içinde tamamlanmasını istemektedir. “Düzeltme”, Sözleşme’de belirtilen Tamamlama (temel) Süresi dışında tamamlama öneren her istekli için, temel süreyi aşan her gecikme haftası için, Geçici Tutarlar hariç olmak üzere İşlere ilişkin İsteklinin teklif bedelinin yüzde (______) üzerinden hesaplanacaktır ve bu düzeltme, değerlendirme amacıyla, İsteklinin teklifinin maksimum yüzde (____________)’ine kadar İsteklinin Teklif Bedeline eklenecektir. Erken tamamlamaya ayrıcalık uygulanmayacaktır.
14. İndirimler
İşveren, Teklif Bedeli’ni, Teklif Mektubu’nda İstekli tarafından öngörülen metodolojiyi kullanarak düzeltecektir. Teklif değerlendirmesi amacıyla, ITT Bent 25.3 uyarınca Teklif Açılışı esnasında sesli okunan indirimler dikkate alınacaktır.
İstekli’nin metodunda herhangi bir belirsizlik olması durumunda, şüpheden İşveren faydalanacaktır. İstekli, İşveren’in tespitini kabul etmezse, Teklifi, uyumsuz sayılarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
28. Uyumluluğun Tespiti
28.7 Önemsiz Sapmalar
Teklifteki önemsiz (ticari veya teknik) sapmalar, red için neden teşkil etmeyecek, ancak mümkün ve uygun olan durumlarda değerlendirmede yansıtılacaktır. Tüm önemsiz ölçülebilir sapmaların maliyeti, söz konusu teklif bedeline eklenecek veya duruma göre çıkarılacaktır. Diğer uyumlu İsteklilerin tekliflerini veya diğer ilgili piyasa fiyatlarını dikkate alarak, İşveren tarafından, makul bir maliyet tahmini yapılacaktır. Söz konusu maliyetler, yalnız İşveren’in inisiyatifinde olacaktır. İstekli’den söz konusu önemsiz sapmaları düzeltmek için fiyat düzeltmesi yapması istenmeyecek veya buna müsaade edilmeyecektir.
İhale belgelerinin gereksinimlerini aşan ya da İşveren için talep edilmemiş faydalar sağlayan sapma ve diğer faktörler, teklif değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır.
29. Aritmetik Hataların Düzeltilmesi
29.2 Aritmetik Hataların Düzeltilmesi
(a) Fiyat dökümüne ilişkin sütun altında verilen tutarların toplamı ile Toplam Bedel arasında hata varsa, fiyat dökümünde belirtilen tutarların toplamı geçerli olacak ve Toplam Fiyat buna göre düzeltilecektir.
(b) Birim fiyat ve birim fiyat ile miktarı çarparak elde edilen toplam fiyat arasında farklılık varsa, birim fiyat geçerli olacak ve toplam fiyat düzeltilecektir, ancak İşveren’in fikrine göre birim fiyatta ondalık noktasının yanlış yerleştirildiği bariz ise, toplam fiyat geçerli olacak ve birim fiyat düzeltilecektir.
(c) Alt toplamların toplama veya çıkarma işlemlerinde hata varsa, alt toplamlar geçerli olacak ve sonuç düzeltilecektir ve
(d) Yazılar ve rakamlar arasında farklılık varsa, yazılı tutar geçerli olacaktır, ancak yazılı ifade edilen tutar, aritmetik hatadan kaynaklanıyorsa, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine tabi olmak koşuluyla, rakamla ifade edilen tutar geçerli olacaktır.
30. Tek Para Birimine Dönüşüm
30.1 Tek Para Birimine Dönüşüm
Teklifler, ITT 15.1'de belirtilen para biriminde verilecek ve değerlendirilecektir.
Tekliflerde döviz gereksiniminin belirtilmesine izin verilmesi ve bir İstekli’nin, ITT 15.2’de belirtilenden farklı döviz kurları kullanmış olması halinde, teklif değerlendirmesinde, teklif öncelikle teklifte belirtilen oranları kullanarak farklı para biriminde ödenecek tutarlara dönüştürülecek ve sonra, ITT 15.2’de belirtilen döviz kurlarını kullanarak teklif para birimine tekrar çevrilecektir.

31. Teklif Düzeltmeleri
31,1 Aşağıdaki metodu kullanarak düzeltme yapılacaktır:
ÖRNEK:
Aşağıdaki metodu kullanarak düzeltme yapılacaktır:
Tekliflerin değerlendirilmesinde, İşveren, her teklif için, değerlendirilmiş teklif bedelini, aşağıdaki gibi belirleyecektir:
(a) ITT Bent 29.2 ve Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Madde 30.2 uyarınca hatalara ilişkin her türlü düzeltmenin yapılması
(b) Geçici tutarlar ve varsa, Fiyat Çizelgeleri’nde muhtemel durumlara ilişkin karşılıkların çıkarılması, ancak rekabetçi bir biçimde fiyatlandırılmışsa, Yevmiyeli işlerin eklenmesi;
(c) ITT Bent 14 uyarınca teklif edilen indirim veya diğer fiyat değişikliklerine ilişkin uygun düzeltmelerin yapılması; ve
(a) ITT Bent 28.7 ve Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Madde 28.7 uyarınca kabul edilebilir değişiklikler ve sapmalar için ilgili düzeltmenin yapılması
32. İsteklinin Yeterliliği
32.1 Son Değerlendirme
Ek hüküm ekleyiniz:
İşveren, ne düşük değerlendirilmiş uyumlu teklifi veren İstekli’nin burada belirtilen yeterlilik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını, ve Teklif Mektubuna, sunulan her türlü ek bilgiye dayanarak, sözleşmeyi yeterli bir biçimde uygulayabilme kabiliyetini kanıtlayıp kanıtlamadığını, kendisini tatmin edecek şekilde belirleyecektir.
34. Karar Kriterleri
34.1 Bu hüküm, birden fazla sözleşme/parti için teklif daveti yapıldığında ve İsteklilerden, birden fazla sözleşmenin verilmesi halinde indirim teklif etmeleri halinde kullanılacaktır.
ITT 33 uyarınca, İşveren, ihale(ler)i, teklif(ler)i, esasen uyumlu bulunan ve önerilen indirimler dahil olmak üzere, kombinasyon halinde, en düşük toplam değerlendirilmiş fiyatı veren İstekli(ler)e, İsteklilerin sözleşmeyi yeterli bir şekilde yürütecek niteliğe sahip olmaları kaydıyla verecektir.
İhale, teklifi en düşük değerlendirilmiş fiyatı sunan ve Sözleşme’yi yeterli bir şekilde yürütecek niteliğe sahip tek bir İstekli’ye verilecektir.
Seçenek I – Yeterlilik (Ön Yeterlilik Sonrası)
Tablo 2.1 Ön Yeterlilik Kazanan İstekliler, yeterlilik kriterlerine uymaya devam edip etmediklerini teyit etmek ve daha önceden sunulan bilginin doğru ve geçerli olmaya devam edip etmediğini doğrulamak için ön yeterlilik için kullanılan bilgileri güncelleyeceklerdir. İstekli, ihalenin verildiği tarihteki yeterlilik kriterlerini karşılamadığında diskalifiye olacaktır.
Tablo 2.2 Mali Kaynaklar
İstekli, Bölüm IV, Teklif Formları’nda verilen, Ek 2, Mali Bilgileri dolduracak ve akdi avans ödemeler haricinde, hazır değerler, ipoteksiz maddi duran varlıklar ve diğer mali olanaklar gibi kaynaklara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu, aşağıdaki gereksinimleri karşılamak amacıyla gösterecektir:
(i) Nakit akış ihtiyacı: __________ ve
(ii) Bu sözleşmeye ve mevcut iş taahhütlerine ilişkin genel nakit akış ihtiyacı.
Tablo 2.3 Personel
İstekli, kilit pozisyonlar için aşağıdaki gereksinimleri karşılayan personele sahip olduğunu göstermelidir:


No.

Pozisyonu

Benzer İş Deneyimi Toplamı (yıl)

Benzer İşlerde Deneyim (yıl)
İstekli, Bölüm IV Teklif Formları’nda verilen ilgili Bilgi Formlarında önerilen personel ve deneyimlerinin detaylarını verecektir.


Tablo 2.4 Ekipman
İstekli, sahip olduğu kilit ekipmanı aşağıda listeleyecektir:


No.

Ekipman Türü ve Özellikleri

Gerekli Asgari Sayı
İstekli, Bölüm IV’teki ilgili formu kullanarak önerilen ekipman kalemlerinin diğer detaylarını verecektir.


Seçenek II – Yeterlilik (Ön Yeterlilik olmaksızın)
Kutu içindeki kılavuz notlar ve eğik yazı karakterinde yazılmış hükümler, hazırlayanın uyması gereken talimat ve direktifleri içeren örnek hükümlerdir. Metnin bir parçası değildirler ve nihai ihale belgesine dahil edilmemelidirler. Bu Bölümde verilen referans numaraları tabloları, bu Bölümde verilen referans numaraları tabloları olarak yorumlanacaktır. Teklif daveti birden fazla sözleşme için düzenlenmiş ise, yani İşler, “hisse ve paket” bazında ihaleye çıkarılmışsa, İşveren, tüm spesifik sözleşmeler "hisseler", sözleşme "hisse” ve tam "paket" kombinasyonları için uygun kapasite kriterlerini belirtecektir. İstekliler, sözleşme yapabilecekleri sözleşme/”hisse” sayısına ilişkin kapasitelerine göre sınıflandırılacaklardır.

ITT 34 uyarınca ihale için yeterlilik kazanabilmek için, İstekli, İşveren’e, uygunluk, deneyim, personel, ekipman, mali durum ve dava geçmişine ilişkin aşağıda belirtilen gerekleri büyük oranda karşıladığını göstermelidir:


Tablo 2.1 Uygunluk
İstekliler, ITT Bent 4 ve aşağıdaki Tablo 2.1, Uygunluk’ta belirtilen uygunluk gereksinimlerini karşılayacaklardır.
Tablo 2.2 Geçmiş adem-i ifa
İstekli veya ortak girişimin herhangi bir ortağı aleyhinde geçmiş adem-i ifa ve/veya dava kararlarının bulunması, teklifin reddedilmesine yol açabilir.
Tablo 2.3 Mali Durum
2.3.1 Geçmiş Dönem Mali Performansı
Sunulacak son [sene sayısını belirtiniz] senelik denetlenmiş bilançolar İstekli’nin mali durumunun sağlam olduğunu ve uzun vadeli karşılığını göstermelidir. Gerekirse İşveren, İstekli’nin bankalarından araştırma yapacaktır.
Şahıs firmaları ve ortaklıkların, menşe ülkelerinin kanunları uyarınca denetlenmiş bilanço tutmaları gerekmeyebilir. Bu tür durumlarda, denetim şartı, İşveren tarafından gevşetilebilir.
Denetlenmiş bilançolar, genellikle, beş sene için istenir, ancak, özel ülke koşullarına göre bu süre daha az olabilir.
2.3.2 Ortalama Senelik Ciro
İstekli, ana yüklenici olarak, son [yıl sayısını belirtiniz]* yılda en az [tutar belirtiniz]** EURO karşılığı ortalama senelik ciroya sahip olacaktır (devam eden işler ve tamamlanan işlerin faturaları olarak tanımlanır).
*Bu süre, normalde beş senedir, ancak özel koşullara göre daha az olabilir.
**Genellikle, önerilen sözleşmenin tahmini senelik nakit akışının 2.5 katından düşüktür (doğrusal projeksiyona dayalı). Katsayı, çok büyük veya çok küçük sözleşmeler için daha küçük olabilir, ancak 1.5'tan düşük olmaz.
2.3.3 Mali Kaynaklar
İstekli, Bölüm IV, Teklif Formları’nda verilen, Mali Bilgiler Ek 2’yi dolduracak ve İstekli’nin diğer sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate alarak, en az [değer giriniz]* Euro karşılığından az olmamak üzere, 4 (dört) ay süre ile inşaat nakit akışını sağlamak için yeterli hazır değerlere, ipoteksiz maddi duran varlıklara, kredi limitlerine ve diğer mali olanaklara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösterecektir.
* İşveren, ay sayısına dayanarak tahmini nakit akış gereksinimini hesaplayacaktır. Bu süre, (a) fatura düzenlenen aydan başlayarak inşaat süresi, (b) mühendisin aylık belgeyi düzenlemek için ihtiyaç duyduğu süre, (c) onaylı meblağı ödemek için İşveren’in ihtiyaç duyduğu süre ve (d) öngörülemeyen gecikmeler için bir ila iki aylık bir ek süre dikkate alınarak, İşveren’in yüklenici faturasını ödemek için ihtiyaç duyduğu toplam süre dikkate alınarak belirlenecektir. ((a) + (b) + (c) toplamı üç ay veya daha az ise, bir aylık ek süre yeterlidir). Değerlendirme, her türlü avans ödemesi ve teminat kesintisinin etkisi dikkate alınmadan, tahmini nakit akış gereksiniminin doğrusal projeksiyonuna dayanarak belirlenmelidir.
Tablo 2.4 Deneyim
2.4.1 Deneyim
İstekli, baş yüklenici olarak, son [yıl sayısını belirtiniz]* yıl içinde önerilen sözleşme ile benzer nitelik ve karmaşıklıkta en az üç projenin icrasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve ayrıca aşağıda belirtilen spesifik deneyime sahip olduğunu gösterecektir: [gerekli deneyimi belirtiniz] **
*Bu süre, normalde beş senedir, ancak özel koşullara göre daha az olabilir.
** Önerilen sözleşmede kilit inşaat faaliyeti (veya faaliyetleri) için senelik üretim oranı belirtiniz, örneğin, “bir yılda kaya dolgu barajlara bir milyon m3 kaya dolduruldu”. Senelik oran, sözleşmedeki veya işlerdeki kilit faaliyet (veya faaliyetler) için beklenen maksimum oranın yüzdesi (örneğin yüzde 80) olarak belirtilmelidir.
Tablo 2.5 Personel
İstekli, aşağıdaki pozisyonları doldurmak için uygun nitelikli personel sağlayacaktır. Her pozisyon için, İstekli, ilk seçtiği aday ve alternatifi hakkında bilgi verecek (tablo 2.5’te) ve bunların her ikisi de aşağıda belirtilen deneyim gereksinimlerini karşılayacaktır:


No.

Pozisyonu

Benzer İş Deneyimi Toplamı (yıl)

Benzer İşlerde Deneyim (yıl)


Sadece kilit yönetici ve uzman pozisyonlarını listeleyiniz. Projede kilit rolü olmayan müdür veya merkez ofis personelinin tümünü ve diğer uzman olmayan personeli yazmayınız. Önerilen sözleşme, İşlerin bir kısmının Yüklenici tarafından tasarlanmasını öngörüyorsa, İstekli tarafından önerilebilecek tasarım personeli için özel kriterler belirtilmelidir.
Tablo 2.6 Ekipman
İstekli, aşağıdaki kilit ekipman kalemlerine, tam çalışır durumda sahip olacak veya bunlara erişimi olacaktır (kiralama, satın alma anlaşması, üretim ekipmanının veya diğer yolların kullanılması vasıtasıyla) ve bilinen taahhütlere dayanarak, önerilen sözleşmede kullanılmaya elverişli olduklarını göstermelidir. İstekli, ayrıca, önerinin açıklaması ile birlikte, sözleşmede kullanılmasını teklif ettiği alternatif ekipmanı listeleyecektir.


No.

Ekipman Türü ve Özellikleri

Gerekli Asgari Sayı


Belirli kalemlere veya performans kriterlerine dayanarak, kilit ekipman ihtiyaçlarının listesini buraya yazınız. Listelenen kalemler, sözleşmenin yeterli bir şekilde icrası için kritik olan ve makul bir zaman diliminde İşveren’in ülkesinde satın alma veya kiralama yoluyla hemen elde edilemeyen önemli ekipman kalemleri ile sınırlı olacaktır.

2. YETERLİLİK

TABLOLAR


Faktör

2.1 UYGUNLUK

Alt Faktör

Kriterler

Gerekli Belgeler

Gereksinim

İstekli

Tek Kuruluş

Ortak Girişim, Konsorsiyum veya Birlik

Tüm ortaklar birlikte

Her bir ortak

En az bir ortak

2.1.1 Menfaat Çatışması

ITT 4.3’te tanımlanan hiçbir menfaat çatışması olmaması.

Gereksinimi karşılamalıdır

JVCA gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Teklif Mektubu

2.1.2 Bankaca Uygunsuzluk

ITT 4.4 uyarınca Bankaca uygunsuz ilan edilmemiş olmak

Gereksinimi karşılamalıdır

JVCA gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Teklif Mektubu

2.1.3 Devlet Kuruluşu

ITT 4.5 şartlarına uygunluk

Gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Form ELI -1 ve 2, ekleri

2.1.4 Birleşmiş Milletler kararı veya Borçlu’nun ülkesinin kanunlarına dayalı uygunsuzluk

Borçlu’nun ülkesinin kanunları veya resmi yönetmelikleri uyarınca ya da BM Güvenlik Konseyi kararı ile, ITT 4.7 uyarınca ihaleden yasaklanmış olmamak

Gereksinimi karşılamalıdır

JVCA gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Teklif MektubuFaktör

2.2 GEÇMİŞ ADEM-İ İFA

Alt Faktör

Kriterler

Gerekli Belgeler

Gereksinim

İstekli

Tek Kuruluş

Ortak Girişim, Konsorsiyum veya Birlik

Tüm ortaklar birlikte

Her bir ortak

En az bir ortak

2.2.1 Geçmiş sorunlu sözleşmeler

Tamamen çözümlenmiş ihtilaf veya davalara ilişkin tüm bilgilere dayanarak, son teklif sunum tarihinden önceki son ______________ (___) yıl içinde sözleşme adem-i ifası gerçekleşmemiştir. Tamamen çözümlenmiş ihtilaflar veya davalar, ilgili sözleşme uyarınca ihtilaf Çözüm Mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulmuş ve İstekli’nin başvurabileceği tüm temyiz yollarının tükenmiş olduğu ihtilaf veya davalardır.

Kendi başına veya geçmiş veya mevcut JVCA'nın ortağı olarak, gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Kendi başına veya geçmiş veya mevcut JVCA'nın ortağı olarak, gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Form CON - 2

2.2.2 Devam Eden Davalar

Tüm devam eden davalar, toplamda, İsteklinin net servetinin yüzde ___________ (%___)’sini geçmeyecektir ve İstekli aleyhinde sonuçlanmış sayılacaktır.

Kendi başına veya geçmiş veya mevcut JVCA'nın ortağı olarak, gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Kendi başına veya geçmiş veya mevcut JVCA'nın ortağı olarak, gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Form CON - 2


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə