Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə8/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

A)) Gəlirlərin təhlili


  1. ”dəyərlər zənciri”nin təhlili

  2. Məsrəflərin təhlili

  3. rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndiriliməsinin təhlili

E) SWOT təhlili

145. “Firmanın konkret strateji probleminin həll edilməsi” firmanın hansı strategiyasının tərkib hissəsidir?

A)) Biznes-strategiyanın;

B) Korporativ strategiyanın;

C) Korporativ və funksional strategiyaların;

D) Əməliyyat strategiyasının;

E) Funksional strategiyanın.146. Təşkilatın missiyası nədir?

A )) missiya təşkilatın ən ümumi məqsədi, onun mövcudluğunun dəqiq ifadə olunmuş səbəbidir;

B) missiya təşkilatın mənfəət əldə etmək arzusudur;

C) missiya mənfəət əldə etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət növüdür;

D) missiya təşkilatın məhsullarının keyfiyyət göstəricisidir;

E) missiya təşkilatın strategiyasıdır.147. Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyət qədim idarəetməyə aid deyil:

A)) İdarəetmə işlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və digər işlərdən ayrılması;

B) Təşkilatda rəhbər vəzifələrin irsi hüquqa görə yaxud güc tətbiq etməklə tutulması;

C) Ali səviyyə rəhbərlərinin azsaylı olması;

D) Böyük təşkilatların azsaylı olması;

E) Təşkilat üçün mühüm qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olan adamların sayının az olması.148. Təchizatçıların müəssisələrin məsrəflərinə təsir gücünü şərtləndirən amillərə aşağıdakılardan biri aid deyil:

A)) Alıcıların müəssisənin qiymətlərinə təsiri

B) Təchizatçıların güclü rəqiblərinin mövcudluğu

C) Alıcıların tələbatının təchizatçının satış həcmində xüsusi çəkisi

D) Alıcının təchizatçının dəyişdirmə xərclərinin böyüklüyü

E) Təchizatçının məhsuluna əvəzedici məhsullarını olmaması149. «Optimal təşkilat» ideyasının müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?

A)) Q.Xopf

B) C.Muni

C) A.Maslou

D) K.Reyli

E)Anri-Fayol150. Hansı strategiya ancaq diversifikasiya etmiş firmanın strategiyasıdır:

A)) Korporativ restrukturizasiya və böhrandan çıxma strategiyası;

B) Aşağı xərclər strategiyası;

C) Fokuslaşdırma strategiyası;

D) Bazar kasadlığını doldurma strategiyası;

E) Optimal xərclər strategiyası.151. Aşağıdakılardan hansı bazarın tutumuna aiddir?

A)) Kiçik həcmli bazarlar iri şirkətləri cəlb etmir, geniş bazarlar güclü rəqabət mövqeli şirkətləri cəlb edir


B) Sürətli artım bazara daxil olmanı asanlaşdırır, aşağı artım sürəti isə zəif mövqeli müəssisələrin bazardan çıxması ilə nəticələnir


  1. Mənfəətin yüksəkliyi bazara yeni rəqibləri cəlb edir, aşağı olması isə müəssisələri bazarı tərk etməyə sövq edir

  2. Bazarda böyük xüsusi çəkili məsrəflər üzrə üstünlüyə şərait yaradır

  3. Alıcıların çoxu məhsulun qiymətinə daha böyük əhəmiyyət verirlər

152. Sahədə vəziyyəti təhlil edərkən xarici mühitin qiymətləndirilən həlledici amillərinə aid deyil:

A)) Firmanın mövcud strategiyasının səmərəliliyi;

B) Sahənin əsas iqtisadi xarakteristikaları;

C) Sahədə rəqabətin formaları və intensivliyi;

D) Sahədə ən güclü (zəif) rəqiblər;

E) Rəqabət mübarizəsində müvəffəqiyyətin həlledici amilləri;153. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A)) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

B) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu154. Müasir motivasiya nəzəriyyələri neçə kateqoriyaya bölünür?

A)) İki;


B) Üç;

C) Beş;


D) Yeddi;

E) Dörd.


155. Firmanın funksiyalarının bir hissəsinin autsorsinqə verilməsi nə zaman faydalıdır?

A)) Müstəqil əməkdaşlar onları daha yaxşı və ucuz yerinə yetirdikdə;

B) Firmanın imkanları böyüdükdə;

C) Firmanın quruluşu mürəkkəbləşdikdə;

D) Sahədə coğrafi yayılma üçün imkanlar olduqda;

E) Firmanın kompetensiyası aşağı düşdükdə.156. Düzgün olmayan variantı göstərin. Strategiyanın reallaşdırılması prosesində menecer öz üzərinə aşağıdakı beş idarəetmə vəzifəsini götürür:

A)) Təşkilatın strateji uzağı görməsini formalaşdırır, missiyasını seçir və məqsədlərini dəqiqləşdirir;

B) Hadisələrin gedişinə nəzarət edir, strategiyanın reallaşdırılması prosesinin gedişinə maneələri təhlil edir;

C) Təşkilati mədəniyyəti və korporativ ruhu möhkəmləndirərək, təşkilatın üzvlərinin strategiyanın səmərəli reallaşdırılmasına səfərbər edir;

D) Təşkilatın adaptasiya qabiliyyətlərini dəstəkləyir, daim yeni imkanlar axtarır, ideyalar verir;

E) Yüksək etik standartların tətbiqinə rəhbərlik edir və firmanın öz fəaliyyətini “nümunəvi vətəndaş” kimi həyata keçirməsinə nail olmağa çalışır.157. Strateji uzaqgörmənin tərkib elementi deyil:

A)) Firmanın strategiyası;

B) Firmanın missiyası;

C) Uzunmüddətli inkişaf kursu;

D) Strateji uzaqgörmənin dəqiq formalaşdırılması;

E) Biznesin seçilməsi.158.Seldona görə idarəetmənin tərkib hissələri hansılardır?

A) ) Administrasiya, Menecment, Təşkiletmə

B) Menecment, Təşkilat, Təşkiletmə

C) Administrasiya, Menecment, Təşkilat

D) Administrasiya, Menecment, Təşkilat, Təşkiletmə

E) Menecmet,təşkiletmə,idarəetmə159. Satışın proqnozlaşdırılmasının ardıcıl nisbətlər metodu

A)) Məlumatların yığılmasını və onun haqqında konkret göstəricilərin hesablanması


  1. Bazarın ayrı-ayrı seqmentləri haqqında məlumat toplayır

  2. Yeni yaranan meyllər haqqında məlumat almağa imkan verir

  3. Firmanın gələcəyə baxışı haqqında, məhsul almağın təbiəti və səbəbi haqqında məlumat almağa imkan verir

  4. Bazarın ayrı-ayrı seqmentlərindən məlumat toplayaraq onları məxrəcə gətirir.

160. İnsan münasibətləri və davranış elmləri məktəbinə məxsus olan nəticəni göstərin:

A)) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

B) Mürəkkəb situasiyalarda qərar qəbul etməli olan rəhbərlərə kömək etmək üçün kəmiyyət üsullarının inkişaf etdirilməsi;

C) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

D) Vəzifəni yerinə yetirmək üçün daha münasib işçinin seçilməsi və onun öyrədil-məsinin təmin edilməsi;

E) İdarəetmə prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi161. Aşağıdakılardan hansı yetkin sahələrdə strategiyalara aid deyil?

A)) Qısamüddətli mənfəətlə kifayətlənmək

B) Əmtəə qruplarının və əmtəə modellərinin ixtisarı

C) Dəyərlər zəncirinin optimallaşdırılması

D) Rəqib kompaniyaları ələ keçirmək

E) Beynəlxalq bazarlara çıxış162. Aşagdakılardan biri təşkilati imkanlarla bağlı amilidir:

A)) Münasibət informasiya sistemlərinin keyfiyəti

B) Alıcıların sifarişlərinə münasibət

C) Satış mədəniyyəti

D) Xüsusi istedad

E) Heç biri163. Aşağıdakılardan hansı Amerikan və Yapon iqtisadiyyatına aiddir?


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə