Sulama iNŞaati yaptirilacaktir dsi genel müDÜRLÜĞÜ proje ve iNŞaat dairesi başkanliğIYüklə 76,85 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü76,85 Kb.
#48131

SULAMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SİVAS YILDIZELİ NEVRUZ SULAMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası

:

2016/110936

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 06100 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124545454 - 3124545305

c) Elektronik Posta Adresi

:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5.500 ha tarım arazisine sulama hizmeti vermek için gerekli olan sulama şebekelerinin yapılması, arazi toplulaştırma ve sulama tesisinin 24 ay süresince işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması işidir. (Boru ve özel parça temini ve nakli hariç)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

SİVAS ili Yıldızeli ilçesi (DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS görev bölgesinde yeralmaktadır)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 1095 (BİNDOKSANBEŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

18.05.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50"den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan "AIX Grubu İşler" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.


A. Değerlendirme "fiyat” ile "kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat puanı (FP) (55 PUAN)

Fiyat puanlaması 55 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 55 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve kapasite durumu puanı (FDUP) (45 PUAN)

A.2.1 Kalite nitelik puanı  (KNP) (25 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

A-42  iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 50,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (50/2000) *100 =  2,50

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 2,70- % 4,00   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

TABLO

S.No

İş Kalemi No.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

42

A-42

Ø1700 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 2,70 (eşit) ile 4,00 (eşit) ve arasında ise

2,00

48

A-48

Ø600 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 2,40 (eşit) ile 3,60 (eşit) ve arasında ise

1,50

51

A-51

Ø1200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 2,60 (eşit) ile 3,90 (eşit) ve arasında ise

1,50

52

A-52

Ø1700 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 2,60 (eşit) ile 3,90 (eşit) ve arasında ise

1,50

6

B-6

B Grubu - Hidrant Yapıları - H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası :Tip, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

% 2,50 (eşit) ile 3,70 (eşit) ve arasında ise

1,50

67

B-67

B Grubu - DiğerSanat Yapıları Sağ Sahil Anaboru  KM:3+350.00,Sağ Sahil Anaboru Basınç Kırıcı Vana, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

% 3,90 (eşit) ile 5,80 (eşit) ve arasında ise

2,50

1

C-1

C Grubu - Diğer Sanat Yapıları TİP Servis Yolu (4 m)

% 6,30 (eşit) ile 9,40 (eşit) ve arasında ise

4,00

2

C-2

C Grubu - Diğer Sanat Yapıları TİP Servis Yolu (6 m)

% 2,80 (eşit) ile 4,20 (eşit) ve arasında ise

2,00

1

E-1

E Grubu - Toplulaştırma- ARAZİ TOPLULAŞTIRMA  İŞLERİ

% 7,70 (eşit) ile 11,60 (eşit) ve arasında ise

5,00

1

F-1

F Grubu -'Sulama Tesisinin 24 Ay Süre ile İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması

% 5,50 (eşit) ile 8,30 (eşit) ve arasında ise

3,50

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (15 PUAN)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanların (ha) toplamı üzerinden;Sulamaya açtığı alan (ha)

Puan

Puan hesaplanması

0 -4.000

0 - 5

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

4.000 (dahil) - 8.000 arası

5 (dahil) - 7,5

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

8.000 (dahil)  – 12.000 arası

7,5 (dahil) - 10

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

12.000 (dahil) – 16.000 arası

10 (dahil) - 12,5

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

16.000 (dahil) – 20.000 arası

12,5 (dahil) - 15

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

20.000 (dahil) ve üstü

15 tam puan

- --

yukarıdaki tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır. (Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.) Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme Belgeleri dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açtığı alanlar (ha) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyuda teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek:

Ortak

Aldığı Puan

Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)

10

10x0,70= 7,00 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30)

8

8x0,30= 2,40 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 9,40 olarak hesaplanacaktır.

A.2.3  Kapasite Durum Puanı (KDP)  (5 PUAN)

DSİ Genel Müdürlüğüne karşı yükleniminde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış “Sözleşme Bedeli, bu ihalede (Sivas Yıldızeli Nevruz Sulaması) teklif edeceği bedelin %20' sinden fazla olan” yapım işlerinin beyan edilen sayısı için kapasite durum puanı (KDP)  (5 PUAN) hesaplanacaktır.

                         0 adet iş                      -               5 puan

                         1 adet iş                      -               4 puan

                         2 adet iş                      -               3 puan

                         3 adet iş                      -               2 puan

                         4 adet iş                      -               1 puan

                         5 adet iş veya daha fazla adet iş - 0 puan

Örnek: 1)

İstekli tarafından teklif edilen bedel: 1.000.000,00 TL olsun,

                                   1.000.000,00 TL x 0,20 = 200.000,00 TL

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 200.000,00 TL ve üzeri sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

Örnek: 2)

İstekli iş ortaklığı olarak katılıyorsa ortaklık oranına göre hesaplama yapılacaktır.Ortak

Teklif Edilen Bedel

Değerlendirmeye alınacak bedel

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)

1.000.000,00 TL

1.000.000,00 TL x 0,20 x 0,70 = 140.000,00 TL

B Ortağı(Ortaklık oranı % 30)

1.000.000,00 TL x 0,20 x 0,30 = 60.000,00 TL

A Ortağının Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 140.000,00 TL ve üzeri sözleşme bedeli olan yapım işleri  B ortağının Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 60.000,00 TL ve üzeri sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya göre  değerlendirilerek puan verilecektir. İsteklinin beyanı ile idare kayıtlarının tutmaması halinde idare kayıtları esas alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kapasite durum puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait kapasite durum puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İsteklinin Kurumumuza karşı yüklenimde bulunan bir iş ortaklığının ortağı olması halinde;

Ortak olduğu her iş ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.

Örnek:


Ortak

Aldığı Puan

Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)

4

4x0,70= 2,80 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30)

2

2x0,30= 0,60 puan

A&B iş ortaklığının kapasite durum puanı (KDP) 3,40 olarak hesaplanacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Kapasite Durumu Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP+KDP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

düzenlemesi yapılmıştır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1-İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N)= 1,00 (16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır
Kataloq: Ihale -> Attachments
Ihale -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
Ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
Ihale -> İNŞaat tekniK Şartnamesi
Ihale -> 5 (BEŞ) adet schindler marka personel (İnsan) taşima asansöRÜNÜN “asansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ” kapsaminda ruhsatlandirma hizmetleri alimina yönelik standartlar ve yapilmasi istenilen kontrol iŞlemleriNE
Ihale -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Attachments -> Baraj iNŞaati yaptirilacaktir dsi BÖlge müDÜRLÜĞÜ İZMİR

Yüklə 76,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə