T. C. Adalet bakanliği eğİTİm dairesi başkanliğIYüklə 1,76 Mb.
səhifə28/35
tarix23.01.2018
ölçüsü1,76 Mb.
#40202
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 23 – (1) 26/7/1989 tarihli ve 20233 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:3), 29/12/1989 tarihli ve 20387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğe Ek Tebliğ (Seri:XI, No: 5), 27/8/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:19), 13/11/2001 tarihli ve 24582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI:,No:21), 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29), 18/2/1992 tarihli ve 21146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri:XII, No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Finansal raporların kamuya açıklanma sürelerine ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2013 tarihinden önce sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal raporların bağımsız denetime tabi olması halinde, 11 inci maddede düzenlenen süreye 5 gün ilave edilir.

(2) 14 üncü madde hükümleri 31/12/2013 tarihinden önce sona eren hesap dönemi finansal raporlarının ilanına da uygulanır.Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Payları borsada işlem görmeyen ancak Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık sayılan ortaklıklardan, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın ekinde yer alan II sayılı Liste’nin 5 inci maddesinde düzenlenen limitlerin altında kalanlar, iki yıl içerisinde paylarının borsada işlem görmesi için başvuru yapana kadar geçen sürede, bu Tebliğ hükümlerine tabi değildirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ortaklıklar, isteğe bağlı olarak bu Tebliğ hükümlerine uygun finansal rapor düzenleyebilirler.Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ, 1/4/2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan itibaren yürürlüğe girer.Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
[R.G. 13 Haziran 2013-28676]

—— • ——Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 11/6/2013

Karar No : 2013/98

Konu : Özelleştirme kapsam ve programına alma

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/5/2013 tarih ve 4302 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)’ye ait, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Özgürlük Mahallesinde bulunan; 4938 ada, 1 no.lu parseldeki 17.997,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 4939 ada, 4 no.lu parseldeki 111.363,76 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki TEİAŞ’a ait hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. 4938 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın,

4939 ada, 4 no.lu parseldeki TEİAŞ’a ait hissenin,

4939 ada, 4 no.lu parseldeki Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait hissenin,

“Satış” yöntemi ile özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 11/6/2013

Karar No : 2013/101

Konu : Taşınmaz satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/4/2013 tarihli ve 3314 sayılı yazısına istinaden; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’ye ait; Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 5 no.lu parseldeki 22.258,41 m2 yüzölçümlü konut alanlı gayrimenkulün “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda ihale komisyonunca;

1. TEDAŞ adına kayıtlı Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 5 no.lu parseldeki 22.258,41 m2 yüzölçümlü konut alanlı gayrimenkulün;

4.410.000 (dörtmilyondörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gap Çay Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gap Çay Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

4.400.000 (dörtmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Necdet AKPINAR’a ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Necdet AKPINAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

—— • ——


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 11/6/2013

Karar No : 2013/102

Konu : Maliye Hazinesi adına kayıtlı

Ankara/Gölbaşı/Ballıkpınar Köyü Taşınmazlarının Özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 17/5/2013 tarih, 4375 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119111 ada 1 no’lu parselde bulunan 29.989,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2.340.000.- (ikimilyonüçyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.330.000.- (ikimilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sertka Mühendislik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertka Mühendislik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

2. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119100 ada 1 no’lu parselde bulunan 43.896,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.360.000.- (üçmilyonüçyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.340.000.- (üçmilyonüçyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

3. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119093 ada 1 no’lu parselde bulunan 31.962,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.220.000.- (üçmilyonikiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.200.000.- (üçmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

4. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119092 ada 1 no’lu parselde bulunan 36.696,77 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4.100.000.- (dörtmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.060.000.- (dörtmilyonaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

5. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119091 ada 1 no’lu parselde bulunan 36.265,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2.710.000.- (ikimilyonyediyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.700.000.- (ikimilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

6. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119088 ada 1 no’lu parselde bulunan 22.870,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 1.860.000.- (birmilyonsekizyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve Ticaret Limited Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.800.000.- (birmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

7. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119096 ada 1 no’lu parselde bulunan 47.537,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4.350.000.- (dörtmilyonüçyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.310.000.- (dörtmilyonüçyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

8. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119097 ada 1 no’lu parselde bulunan 47.730,75 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 7.320.000.- (yedimilyonüçyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 7.270.000.- (yedimilyonikiyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

9. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119098 ada 1 no’lu parselde bulunan 37.148,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.710.000.- (üçmilyonyediyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.610.000.- (üçmilyonaltıyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen Kararların onaylanmasına,

Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
[R.G. 13 Haziran 2013-28676]

—— • ——Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 11/6/2013

Karar No : 2013/ÖİB-K-32

Konu : Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazine (Hazine)’si adına kayıtlı muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamelerinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonlarınca;

a) “Hazine adına kayıtlı, Adana/Sarıçam, Kargakekeç köyü, 202 ada 1 no’lu parselde bulunan 8.981,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 410.000.- (dörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 380.000.- (üçyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

b) Hazine adına kayıtlı, Adana/Sarıçam, Kargakekeç köyü, 203 ada 1 no’lu parselde bulunan 8.897,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 410.000.- (dörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 405.000.- (dörtyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamelerindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.


[R.G. 13 Haziran 2013-28676]

—— • ——HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 22/5/2013

Karar No : 459

Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van Çocuk Mahkemelerinin yargı çevrelerinin, adı geçen illerin (ilçelerini de kapsayacak şekilde) il mülkî sınırları olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


[R.G. 14 Haziran 2013-28677]

—— • ——YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümlerine, 30/9/2013 tarihine kadar uyum sağlanır. Bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümlerini yerine getirmeyenlere, bu Yönetmeliğin değişiklikten önceki hükümleri 30/9/2013 tarihine kadar uygulanır.”MADDE 2 Bu Yönetmelik 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
[R.G. 14 Haziran 2013-28677]

—— • ——Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE

KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen “protokoller çerçevesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yirmibirinci fıkrasında geçen “protokol çerçevesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “ile protokol” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Özel hesaptan kaynak aktarılan ve dönüşüm projesini yürütmekle sorumlu kılınan idarelerin, projenin tamamlandığını, Genel Müdürlüğe bildirmesi ve bu hususun Genel Müdürlükçe onaylanması zorunludur.”MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdareler ile TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine, Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak şartıyla kaynak aktarımı yapılabilir.”MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlükçe, bu Yönetmelik kapsamında kaynak aktarım talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Kaynağın, Kanun kapsamında belirtilen iş, işlem ve uygulamalarda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair taahhütname,

c) Bakanlıkça uygun görülen diğer belgeler,

istenir.”MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaynak aktarım talebi, Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen talepler Bakanlık onayına sunulur ve Bakanlıkça uygun görülen ödenek miktarı kadar kaynak aktarımı yapılabilir.”MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2012

28410[R.G. 14 Haziran 2013-28677]

—— • ——TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ


Yüklə 1,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə