T. C. BakirköY İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin acik artirma ilaniYüklə 26,77 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü26,77 Kb.
#63376

.

T.C. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 2009/1355 TALİMAT , .BAKIRKÖY 6. İCRA DAİRESİNDEN

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI: Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve satılmasına karar verilen ve aşağıda tapu kayıtları, kıymetleri, satış günleri ve önemli özellikten ile satış şartları belirtilen taşınmazlar açık artırma suretiyle Müdürlüğümüzce satılarak paraya çevrilecektir, işbu satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebli­gat yapılamayan ilgililere icra ve iflas Kanununun 127. maddesi uyarınca tebligat yerine kâin olacağı ilan olunur.

SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : istanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, 12 pafta, 73 ada, 12 parsel sayılı, 262,00 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 170/260 hissesi

HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, Kanarya Caddesi, Sancak Sokak, No:3 adresinde bulunan, tapunun 12 pafta, 73 ada, 12 parsel sayılı, 262,00 m2 miktarlı arsa üzerinde bulunan taşınmaz, Kanarya Caddesine bağlanan Sancak Sokağına cepheli, 2 Bodrum, 1 Zemin kat, 4 Normal kat ile 1 teras kattan ibaret, toplam 8 katlı, beton­arme karkas sistemde inşa edilmiş cephesi cam mozaik kaplamalı bir binadır. Binaya giriş merdivenleri mermer basamaklı, giriş holü paladyen, giriş yan duvarları tavana kadar cam mozaik kaplan­mıştır. Kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermerdir. 1. ve 2. Bodrum katlara binanın dışından merdivenle inilen müstakil giriş sağlanmıştır. Binanın ana giriş kapısı ile bodrum katların giriş kapılara demir doğramadır. Teras kat dışındaki diğer bütün katlar konfeksiyon atölyesi ve imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Binanın her katında 2 şer adet WC ve lavabo mahalli bulunmaktadır. Katların zeminleri yerinde dökme mozaik ile kaplanmıştır. Pencere doğramaları alüminyum doğramadır. Duvarları sıva üzeri plastik badanalıdır. Teras katta ise 2 adet müstakil büro vasıflı bölüm bu­lunmaktadır. Bu mahallerin giriş kapıları çelik kapı, duvarları plastik badanalı, dış pencere doğramaları PVC ve ısı camlı, zeminleri laminat ahşap parke döşenmiştir. Merdivendeş çıkışa göre sağ taraftaki büroda bir WC bulunmaktadır. Binadaki bütün wc lerin zeminleri seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplanmıştır. Binanın tamamında elektrik tesisatı, su tesisatı ve doğaIgaz tesisatı mev­cuttur. Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binanın 2. bodrum katı, 1. bodrum katı ve zemin katı alanları 230 m2, normal katların alanları cephedeki çıkmadan dolayı 250 m2, teras katın kapalı alanı 130 m2 olmak üzere toplam olarak 1.820 m2 civarındadır. Binanın yaşı yaklaşık olarak \5 yıllıktır. Binanın yapım tarzı, malzeme ve işçilik kalitesi itibari ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkındaki tebliğde belirlenen, 3. sınıf B Grubu yapılar kategorisinde değerlendirilebilecek evsafta olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmaz, konfeksiyon ve tekstil imalatının yoğun olarak yapıldığı Güngören semtinde, otobüs ve minibüs güzergahına yakın mesafede, ana arterlere kolayca ulaşılabilecek ve her türlü belediye hizmetlerinden yararlanabilen bir bölgededir.

İMAR DURUMU : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 15.04,2009 tarih ve 2009/1214-1060-2219 Sayılı yazısında; söz konusu, İstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, 12 pafta, 73 ada, 12 parsel sayılı yerin 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Güngören Revizyon İmar Planına göre KAKS: 1,50, İkiz Nizam 3 kat, H=9,50m iıtifalı Ticaret+Hizmet sahasında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

HUDUDU VE SAHASI : 09.04.2009 tarih ve bila sayılı Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilmiş bulunan çap örneği mahallinde uygulanmış olup, taşınmazın aynen yerine ve çapına uygun olduğu ve 262,00 m2 alanında olduğu tespit edilmiştir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 29.12.2009 tarih, 2009/1189 E., 2009/2101 K. Sayılı kıymet takdirine itiraz davası sonucu verilen kesin karar ile taşın­mazın bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iş ve ticaret bölgesi içinde bulunması, ulaşım imkânları, ana arterlere olan mesafesi, imar durumu, çevre teşekkülü, bölgede arz talep durumu, toplu taşıma ve ana yollara olan mesafesi, belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanma durumu, taşınmazın alanı, hisse durumu, binanın yapımında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, Bayındır­lık ve İskân Bakanlığı 2009 yılı rayiçleri ve yapı yaklaşık birim maliyetleri, yıpranma payı, günün civarda emsal olacak serbest piyasa alım satım değerleri ile kıymetine tesir edecek olumlu olumsuz bilimum faktörler göz önüne alınarak; İstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, Kanarya Caddesi, Sancak Sokak, No:3 adresinde, tapunun 12 pafta, 73 ada, 12 parsel sayılı 262,00 m2 mik­tarlı arsa üzerinde bulunan taşınmazın ARSA DEĞERİ: 262,00m2*3.500TL/m2 = 917.000TL, BİNA DEĞERİ: 1.820m2*498TL/m2 = 906.360TL, Arsa değeri+Bina değeri toplamı = 1.823.360TL, 170/260 HİSSESİNE DÜSEN MEBLAĞ: 170/260*1.823.360TL = 1.192.197 TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 .Satışı: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, 12 pafta, 73 ada, 12 parselde kâin 262 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 170/260 hissesinin Birinci satışı; 08.07.2011 Cuma günü saat 10:00-10:10 arasında, Bakırköy 6. icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ına; ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satışı: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, 12 pafta, 73 ada, 12 parselde kâin 262 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 170/260 hissesinin İkinci satışı: 18.07.2011 Pazartesi günü saat 10:00-10:10 arasında, Bakırköy 6. İcra Müdürlüğü'nde ikinci artırma ile yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın-tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  1. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 i nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu veya bu miktar karşılığında döviz veya milli bir bankanın teyidi yapılmış bloke çek"ini vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alım harç, tahliye ve masrafları, Alıcıya ait olacaktır. Alacaklı şirketin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesine göre kurulmuş varlık yönetim şirketi olması dolayısıyla, KDV Kanununun 17/4-L maddesine göre varlık yönetim şir­ketleri tarafından bankalar, özel fiııans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla.satışı işleminde satışa iştirak edecek 3. şahıslar tarafından, söz konusu mal ve hizmetlerin satın alınması suretiyle gerçekleşen işlemler katma değer vergisinden istisnadır. Tellaliye, resmi, birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

  2. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialardı dayanağı bel­geler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

  3. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 11K. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

  4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK. 133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma. İlgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129 ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.

  5. İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine kaim olacaktır.

  6. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir.

  7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve DOSYA münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1355 TALİMAT sayılı dosya numarası ile Müdür­lüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20.05.2011

i
Kataloq: resimler -> extra -> orjinal
orjinal -> Tapu Kaydı : Antalya ILI, Kepez ilçesi, Duraliler mah, Çiftesarnıçlar mevki, Cilt/sayfa no: 117/11533, Ada/parsel: 2419/1, Yüzölçümü: 317. 00 m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa, Blok/Kat/Giriş/-B. B. No: /Bodrum/-
orjinal -> T. C. İStanbul 10. İCra dairesi'nden taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> T. C. AydiN İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirima ilani dosya no: 2010/1236 tal tapu Kaydı
orjinal -> Butaan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti ve önemli özellikleri; tapu kaydi
orjinal -> UzunköPRÜ İflas idaresinden gayrimenkul satiş İlani dosya No-2010/1 İflas
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> Taşinmazin açik artirma ilani kayseri İcra müDÜRLÜĞÜnden dosya No: 2010/2433
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ' nden gayrimenkul satiş İlani

Yüklə 26,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə