T. C. BİGa kaymakamliği hüseyin Onan İlkokulu 2015-2019 stratejik planYüklə 1,34 Mb.
səhifə1/10
tarix18.05.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#50720
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


rectangle 1533
T.C.

BİGA KAYMAKAMLIĞI

Hüseyin Onan İlkokulu


2015-2019 STRATEJİK PLANÇANAKKALE-BİGA/2015
group 1536

T.C.

BİGA KAYMAKAMLIĞI

Hüseyin Onan İlkokulu MüdürlüğüÖNSÖZ

Ülkemizde de performans odaklı, verimlilik ve etkinliğin ön plana çıktığı kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanıldığı bir sisteme geçmek gayesiyle stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarına öncelik verilmiş ve yasal düzenlemelerin de yapılmasıyla birlikte yönetim anlayışı da değişmiştir.

Her alanda bir önceki yılın üzerine koyarak gelişmeyi ilke edinen Hüseyin Onan İlkokulu’nun yönetim anlayışı da çağın gereklerine göre değişmekte ve gelişmektedir. 1988 yılında eğitim öğretime açılan ve 27 yıldır öğrencilerimize, halkımıza hizmet veren okulumuz temel eğitimin gereklerine ve planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürerek büyümektedir.

Yaklaşık 130 öğrencimiz ve 13 çalışanımızla daha gelişmiş bir Biga ve Türkiye için el ele verip çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hep birlikte yapacağımız çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu erişeceğimiz hedefler, bizlere bilim ve teknolojiye katkı verebilen çağdaş bir okulda çalışmanın haklı gururunu yaşatacaktır.

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun bir şekilde hazırlanan ve 2015-2019 dönemini kapsayan ikinci kurumsal stratejik plan çalışması ile okulumuz kaynaklarının eğitim ve topluma hizmet alanlarında etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacak, hesap verme sorumluluğu ile saydamlık güçlendirilmiş olacaktır.

Bu bilinç ve duygularla çalışmalarımızı sürdürmekte ve hedeflerimize ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Geleceğimizin mirasçıları değerli öğrencilerimizin daha modern, daha gelişmiş ve çağı yakalamış bir okulda eğitim görmeleri için yaptığımız çalışmalar yeni stratejik plan döneminde de devam edecektir. Okulumuza her alanda destek veren üst kuruluşlarımıza, yöneticilerimize, okul personelimize, velilerimize ve geleceğimizi emanet ettiğimiz değerli öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum.Hasan Caner YILMAZ

Hüseyin Onan İlkokulu Müdürü

İÇİNDEKİLER

Önsöz.................................................................................................................................................. 3

İçindekiler ..........................................................................................................................................5

Tablolar dizini ...................................................................................................................................5

Şekiller dizini ……………………………………………………………………………………. 6

Ekler ……………………………………………………………………………………………...6

Kısaltmalar ........................................................................................................................................6

Giriş ...................................................................................................................................................7

1. Bölüm ............................................................................................................................ ………... 8

Stratejik plan hazırlık süreci ...........................................................................................................8

2. bölüm .............................................................................................................................................9

Durum analizi ...................................................................................................................................9

a. Tarihi gelişim ................................................................................................................................10

b. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analiz ...................................................................................... 11

c. Faaliyet alanları ürün ve hizmetler ............................................................................................... 12

d. Paydaş analizi ............................................................................................................................... 15

e. Kurum içi ve dışı analiz ................................................................................................................19Kurum içi ve dışı analiz ............................................................................................................ .....19

1. Kurumsal yapı .............................................................................................................................. 19

2. İnsan kaynakları ............................................................................................................................ 21

3. Kurum kültürü .............................................................................................................................. 29

4. Teknolojik kaynaklar .................................................................................................................... 29

5. Mali kaynaklar .............................................................................................................................. 32

f. Kurum dışı analiz .......................................................................................................................... 33

g. Üst politika belgeleri .................................................................................................................... 35

h. Gzft analizi ................................................................................................................................... 35

3. Bölüm............................................................................................................................................37

Geleceğe yönelim..............................................................................................................................37

Misyon ..............................................................................................................................................37

Vizyon ...............................................................................................................................................37

Temel değer ve ilkelerimiz ................................................................................................................37

Temalar, amaçlar, hedefler, performans göstergeleri ve stratejiler ...................................................37

Tema 1: Eğitim -öğretime erişim……………....................................................................................38

Tema 2: Eğitim öğretimde kalitenin arttırılması ...............................................................................39

Tema 3: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ....................................................................................414. Bölüm ........................................................................................................................................... 44

Maliyetlendirme ................................................................................................................................ 445. bölüm ............................................................................................................................................ 45

İzleme ve değerlendirme ....................................................................................................................45

Ekler................................................................................................................................................... 47

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Hüseyin Onan İlkokulu Müdürlüğü Stratejik Plân Üst Kurulu .......................................... 8

Tablo 2. Hüseyin Onan İlkokulu Müdürlüğü Stratejik Plân Ekibi ....................................................8

Tablo 3. Yasal Yükümlülükler ve Dayanaklar ..................................................................................11

Tablo 4. Faaliyet Alanları ………………….. ............................................................. .....................13

Tablo 5. Hüseyin Onan İlkokulu Ürün/Hizmet Listesi ....................................................................14

Tablo 6. Paydaş analizi …………………………………………………………………………….16

Tablo 7. Paydaş Sınıflandırma Matrisi .............................................................................................17

Tablo 8. Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi .......................................................................................18

Tablo 9. Paydaş Önem-Etki Matrisi ……………………………………………………………….19

Tablo 10. Okulda Oluşturulan Birimler ve Görevleri .......................................................................20

Tablo 11. Hüseyin Onan İlkokulu Yönetici Sayısı ......................................................................24

Tablo 12. Hüseyin Onan İlkokulu Yönetici Eğitim Durumu.......................................................24

Tablo 13. Hüseyin Onan İlkokulu Yönetici Yaş Dağılımı ........................................................24

Tablo 14. İdari personeli Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler ………………………………………25

Tablo 15. Yönetici ve Öğretmen Norm Bilgileri ……………………………………………......25

Tablo 16. Personel Eğitim Durumu ……………………………………………………………...25

Tablo 17. Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler ………………………………………26

Tablo 18. Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı ………………………………………………………26

Tablo 19. Çalışanların Görev Dağılımı ………………………………………………………….27

Tablo 20. Personel Bilgileri ……………………………………………………………………...28

Tablo 21. Hüseyin Onan İlkokulu Geçmiş Yıllara Ait Öğrenci Sayıları ......................................28

Tablo 22. Hüseyin Onan İlkokulu Öğrenci Sayısı, Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ….. 29

Tablo 23. Hüseyin Onan İlkokulu Bilgi Teknolojileri Kaynak Durumu ......................................31

Tablo 24. Hüseyin Onan İlkokulu Fiziki Mekan Durumu ............................................................31

Tablo 25. Hüseyin Onan İlkokulu ’nun Geçmiş Yıllara Ait Mali Durumu ...................................32

Tablo 26. Üst Politika Belgeleri Sorun ve Gelişim Alanları ………….........................................35

Tablo 27. Güçlü ve Zayıf Yönler ..................................................................................................36

Tablo 28. Stratejik Plan Maliyet Tablosu .....................................................................................44

Tablo 29. Stratejik Plan Kaynak Tablosu ……………………………………………………….44

Tablo 30. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Tablosu .........................................................46

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Hüseyin Onan İlkokulu Teşkilat Şeması........................................................................ 19EKLER

Ek 1. Faaliyet Sonu Raporu .......................................................................................................... 47

Ek 2. Okul Gelişim Planı .............................................................................................................. 48

Ek 3. Eylem Planı ......................................................................................................................... 49

Ek 4. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Imza Sirküsü ...................................................................... 50

Ek 5. Stratejik Plan Birimler Sorumluluk İmza Sirküsü ............................................................... 51KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

AR-GE Araştırma Geliştirme

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

FATİH Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi

İKS İlköğretim Kurum Standartları

KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü

OGYE Okul Gelişim Yönetim Ekibi

PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Kurum Analizi

STK Sivil Toplum Kuruluşu

TEFBİS Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması

TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi

TTNET Türk Telekom Net

TUBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK Türkiye İstatistik KurumuGİRİŞ

2003 yılında kabul edilerek 2005 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesinde “Kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar.” hükmüne yer vermiştir.

Stratejik planlama süreci, “hazırlık dönemi” ve stratejik planın yapılma dönemi” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Hazırlık dönemi, üst yönetici tarafından bir iç genelgeyle çalışmaların başlatıldığının duyurulduğu, proje ekibinin oluşturulduğu ve en önemlisi hazırlık programının düzenlendiği dönemdir. Hazırlık programı, kamu kurumları stratejik planlama sürecinde gerçekleştirecekleri işlerin, bu işlerden sorumlu olacak kişilerin ve uygulama takviminin belirlendiği, planlama faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan ve DPT’ ye sunulan belgedir. Planın yapılma dönemi ise gerekli merciler tarafından onaylanan stratejik planın uygulandığı dönemi kapsar. Bu çalışma, stratejik planlama sürecinin “hazırlık dönemi” için hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Hüseyin Onan İlkokulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Programı, planlama sürecindeki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, ilgili birimlere ve zamanlamalara açıklık getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Okulumuzun bütçesi, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmıştır.

Bu planda unutulmuş olan veya yanlış bir şekilde ifade edilmiş olan konular tespit edildiğinde gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılacaktır.Saygılarımızla

Stratejik Planlama Ekibi
1. BÖLÜM

STRATEJİK PLÂN HAZIRLIK SÜRECİ

Hüseyin Onan İlkokulu Müdürlüğü; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 No’lu genelgesine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirttiği takvim dâhilinde 2015-2019 Stratejik Plânlama çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar, oluşturulan Hüseyin Onan İlkokulu Müdürlüğü Stratejik Plânlama Üst Kurulu rehberliğinde tüm birimlerin katılımıyla yürütülmektedir.
STRATEJİK PLÂN ÜST KURULU (Tablo 1)

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Hasan Caner YILMAZ

Okul Müdürü

2

Sadettin ÖNEL

Müdür Yardımcısı

3

Rami ÇELİK

Öğretmen

4

Mustafa GEÇER

Okul Aile Birliği Başkanı

5

Çiğdem BABACANOĞLU

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMA EKİBİ (Tablo 2)

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Sadettin ÖNEL

Müdür Yardımcısı

2

Rami ÇELİK

Öğretmen

3

Zekeriya GEREZ

Öğretmen

4

Arzu ÇAY

Öğretmen

Okulumuzda Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:  • Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Çalışma Ekibi oluşturulmuştur.

  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Stratejik Plan Hazırlama Kursuna katılım sağlanmıştır.

  • Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Çalışma Ekibi ile birlikte toplantılar yapılarak GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır.2. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

grup 5  1. Yüklə 1,34 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin